195 Ordliste over juridiske fagudtryk

g


garanti indeståelse for, at en vare er fejlfri og evt. også for at varen forbliver fejlfri i en vis periode.
garantilån rentetilpasningslån, hvor der er sat loft over, hvor meget renten kan stige til.
gave en vederlagsfri overførsel af et formuegode som et udslag af gavmildhed (animus donandi)

gaveafgift

særlig afgift på gaver til visse nærtstående personer. Udgør i de fleste tilfælde 15% af den del, der overstiger det afgiftsfrie bundbeløb på 69.500 kr. i 2022.
gaveløfte ensidig viljeserklæring om at ville yde en anden en gave. Skriftlige gaveløfter kræver ikke accept. Mundtlige gaveløfter skal accepteres straks.
gebyr afgift
generalforsamling den øverste myndighed i en forening eller et selskab
generalfuldmagt fuldmagt til at bestyre samtlige en persons formueretlige anliggender
generalklausulen aftalelovens § 36:
En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler. Ved afgørelsen tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder.
generisk bestemt ydelse en genstand, som tilhører en bestemt art
genforsikring et forsikringsselskabs forsikring af sine forpligtelser - reassurance
genindtrædelsesret er en tidligere lejers mulighed for at få lejemålet igen, hvis den nuværende lejer ikke forbliver i det på grund af misligholdelse fra lejerens side. Men der er  ifølge lejelovens § 74 a, stk. 2 betingelser, som skal opfyldes, for at der er genindtrædelsesret:
"Genindtrædelsesretten er betinget af, at den tidligere lejer har et tilgodehavende opstået i forbindelse med handelen med den lejer, der er afstået til, og at udlejeren er underrettet herom ved afståelsen. Det er desuden en betingelse, at den tidligere lejer har holdt udlejer underrettet om sin adresse".

genoptagelse

fornyet behandling af en afsluttet sag. Ved udeblivelsesdomme kan den dømte begære sagen genoptaget inden 4 uger efter dommens afsigelse, jf. retsplejelovens § 367
gensidigt testamente

testamente, hvor opretterne gensidigt begunstiger hinanden

genstandslegatar person, der skal arve en bestemt genstand
genstandssæreje særeje om et eller flere bestemte aktiver
genuskøb køb af artsbestemt genstand - modsat specieskøb
giftenavn efternavn erhvervet ved ægteskab
globalindkomst-princippet danske skatteydere beskattes af indkomst hidrørende fra Danmark og fra udlandet

god tro

en person er i god tro, hvis han hverken havde kendskab til eller burde have haft kendskab til et vist forhold

goodwill

værdien af en forretnings kundekreds. Kan være tilknyttet indehaverens person (dog-goodwill) eller forretningens beliggenhed (cat-goodwill)
grov uagtsomhed adfærd, der indebærer en ”indlysende fare” for at der vil ske skade
gruppesøgsmål søgsmål, der anlægges af flere personer med ensartede krav - efter reglerne i RPL kap. 23 a
grundfond midler, som opspares i en ejerforening til imødegåelse af større udgifter, f. eks. reparation af taget. Skal ifølge normalvedtægten oprettes, hvis mindst 1/4 af ejerne efter antal og efter fordelingstal begærer det.
grundskyld ejendomsskat

gældsbrev

en skriftlig skylderklæring, hvor udstederen erkender, at der påhviler ham en ensidig ubetinget forpligtelse til at betale et bestemt pengebeløb

gældsovertagelse

indtræden af en ny skyldner i et gældsforhold. Kan kun ske med fordringshaverens samtykke, som dog kan være meddelt på forhånd
gældssanering bortfald eller nedsættelse af gæld ved en kendelse afsagt af skifteretten