195 Ordliste over juridiske fagudtryk

e


e.b. efter bemyndigelse
ECB Den Europæiske Centralbank er centralbank for de 19 lande i Den Europæiske Union, der har indført euroen.
e contrario (e.c.) modsætningsslutning
editionspligt pligt til at fremlægge dokument til brug for en retssag
EFI Et fælles inddrivelsessystem. Navnet på SKATS fejlslagne IT-projekt til inddrivelse af gæld til det offentlige
efterbetaling en kreditors ret til at indkræve restbeløbet, hvis skyldneren har betalt mindre end det skyldige beløb.
efterkaution kaution for en kautionist
egenaccess  en persons ret til at forlange at blive gjort bekendt med oplysninger i dokumenter om den pågældendes egne forhold
egen skyld erstatning kan nedsættes eller bortfalde, hvis den skadelidte har udvist egen skyld. Erstatning for personskade efter færdselslovens regler om objektivt ansvar for motorkøretøjer kan kun nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har udvist forsæt eller grov uagtsomhed
egne kapitalandele (egne aktier og egne anparter) selskabslovens § 205

§ 205. Et kapitalselskab må ikke tegne egne kapitalandele.
Stk. 2. Kapitalandele, der er tegnet af tredjemand i eget navn, men for selskabets regning, anses som tegnet for tredjemandens egen regning.
Stk. 3. Kapitalandele, der er tegnet i selskabets navn i strid med stk. 1, anses som tegnet af stifterne eller, i tilfælde af forhøjelse af selskabskapitalen, af medlemmerne af selskabets ledelse for egen regning og således, at disse hæfter solidarisk for købesummen. Dette gælder dog ikke stiftere eller medlemmer af selskabets ledelse, der godtgør, at de hverken indså eller burde have indset, at tegningen af kapitalandelene var ulovlig.
Stk. 4. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på et selskabs tegning af kapitalandele i dets moderselskab. De pågældende kapitalandele i moderselskabet anses som tegnet af datterselskabets ledelse, jf. stk. 3.

ejendomsbyrde

begrænset rettighed over fast ejendom, f. eks. brugsrettighed, servitut, aftægtsrettighed, køberet, forkøbsret samt salgs- og pantsætningsforbud. Tinglyses i byrderubrikken
ejendomsdatarapport rapport med en lang række oplysninger i offentlige registre om en konkret ejendom, f. eks. ejendomsvurdering, ejendomsskat, lokalplaner, tilslutninger til el, vand og kloak osv.
ejendomsdom dom, der indebærer, at den, som gør krav på at være ejer af en fast ejendom, et værdipapir eller et skib, kan få sin påståede ret anerkendt med bindende virkning for enhver.
ejendomsforbehold sælgers forbehold om at kræve det solgte tilbage, hvis købesummen ikke betales

ejendomsret

retten til udelukkende og almindelig råden over en genstand i enhver henseende, hvor der ikke er gjort indskrænkning ved lov, aftale eller andet særligt retsgrundlag
ejendomsværdipåtegning påtegning fra ejendomsbeskatningen på skøde om den nyeste ejendomsværdi
ejerforening forening af ejere af ejerlejligheder i en ejendom
ejerlav betegnelse for ejendomme i et bestemt område. Ejerlavet består af navnet på den landsby, ejendommen tilhører, og navnet på det sogn, som ejendommen ligger i.

ejerpant

ledig plads i prioritetsrækkefølgen, som kan opstå f. eks. ved indfrielse af et foranstående pantebrev

ejerpantebrev pantebrev udstedt af ejeren til sig selv. Kan lægges til sikkerhed for f. eks. et banklån.
ejerskifteafdrag ekstraordinært afdrag på et pantebrev som følge af ejerskifte. Udgør typisk 5% af restgælden
ejerskifteforsikring forsikring, der dækker visse skjulte mangler ved huskøb. Kaldes også køberforsikring

ejerskiftegebyr

gebyr til kreditor på et pantebrev ved ejerskifte. Gebyret, som typisk udgør 1% af restgælden, afskrives ikke på restgælden - i modsætning til ejerskifteafdrag
ejerskiftelån lån, der optages som led i en overdragelse af fast ejendom

eksekutionsfrist

den tid (normalt 14 dage), der skal forløbe fra en doms afsigelse, før dommen kan fuldbyrdes (eksekveres)

eksekutionsfundament

dokument, der danner grundlag for tvangsfuldbyrdelse, f. eks. en dom, et retsforlig, et frivilligt forlig eller et gældsbrev

eksekutor

person - typisk en advokat, der i henhold til testamente skal forestå afviklingen af et dødsbo. Er fra d. 01.01.1997 afløst af bobestyrere.
eksekvaturpåtegning påtegning på dom om at denne kan tvangsfuldbyrdes
eksemptionslempelse et udtryk i forbindelse med dobbeltbeskatningsaftaler, hvorefter en indtægt i udlandet ikke skal beskattes i bopælslandet
eksheredere gøre arveløs
eksigibel udtryk for, at et dokument kan tvangsfuldbyrdes
eksigibibilitetsklausul klausul i et dokument om, at dette kan tvangsfuldbyrdes uden dom ved direkte henvendelse til fogedretten
eksklusion udelukkelse - f. eks. som medlem af en forening

eksklusivaftale

aftale i en overenskomst om, at arbejdsgiveren kun må beskæftige medlemmer af et bestemt fagforbund

ekspropriation

tvangsmæssigt indgreb i ejendomsretten. Kan ifølge grundlovens § 73 kun ske, hvor almenvellet kræver det. Indgrebet kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.
eksterritorialitet fritagelse for de retsregler der gælder inden for et bestemt territorium, typisk en stat. Diplomatisk immunitet
ekstinktion udtryk for, at den godtroende omsætningserhverver vinder ret - modsat vindikation
ekstrakt uddrag af en retssags dokumenter
ekstraordinært afdrag afdrag på et lån ud over de normale løbende afdrag
elinstallationsrraport rapport om en ejendoms elinstallationer
ejendomsforbehold sælger har forbeholdt sig ejendomsretten til det solgte, hvis købesummen ikke betales
ejerlav geografisk afgrænset område, der som regel svarer til en landsby og dens jorder.  Købstæderne er opdelt i bygrunde og markjorder.
emission udstedelse af aktier
endossatar den, der får dokumentet - f. eks. en veksel eller check - overdraget
endossement overdragelse af f. eks. en veksel eller check
endossent overdrageren af f. eks. en veksel eller check
eneforhandler forhandler, der har fået eneretten til at sælge en bestemt vare inden for et vist geografisk område
energikonsulent arkitekt eller ingeniør, der er godkendt til at udarbejde energimærkning og energiplan
energimærke status over en ejendoms energi- og vandforbrug udarbejdet af en energikonsulent
energiplan forslag til energi- og vandbesparende foranstaltninger
enhedsprincippet et lovvalg i familieeformueretten gælder alle ægtefællernes aktiver og passiver, uanset hvor aktiverne og passiverne befinder sig, jf. ÆFL § 68
enkeltværelse beboelsesfacilitet uden selvstændigt køkken. Er modstykket til en beboelseslejlighed. Kan enten være en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en- eller tofamiliehus (accessorisk enkeltværelse) eller være et separat enkeltværelse (klubværelse)
entreprisekontrakt aftale om opførelse af bygning eller andre anlæg på fast ejendom
erhvervelsessæreje særeje om en del af en ægtefælles formue, som afhænger af, hvordan eller hvornår ægtefællen har erhvervet den pågældende formue
erhvervsevnetab har en personskade medført varig nedsættelse af skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, tilkommer der skadelidte erstatning for tab af erhvervsevne.

erklæringsvildfarelse

ubevidst uoverensstemmelse mellem vilje og erklæring, f. eks ved fejlskift. Kaldes også uægte vildfarelse
error in motivis urigtig forudsætning, der har været bestemmende for en disposition. Også kaldet motivvildfarelse
etageareal det samlede areal af alle etager, dog ikke kælder - i visse tillæg med tillæg af visse udenomsarealer
eutanasi aktiv dødshjælp
eventualmaksimen grundsætning inden for den civile retspleje, hvorefter der under behandlingen af en retssag indtræder en begrænsning i parternes adgang til at fremkomme med nyt processtof
exheredere gøre arveløs
ex jure på rettens vegne
ex lege i kraft af loven
ex nunc fra nu af
ex officio af egen drift
ex tunc fra da af, (dvs. med tilbagevirkende kraft)
ex tuto for en sikkerheds skyld
ex æquo et bono efter ret og billighed