195 Ordliste over juridiske fagudtryk

d


dagbøde en bøde, der fastsættes på grundlag af den dømtes gennemsnitlige dagsindtægt
damnum emergens formuetab
datterselskab et aktie- eller anpartsselskab, som har et moderselskab, se dette.
de minimis non curat prætor Dommeren bekymrer sig ikke om uvæsentlige forhold
debitor skyldner

debitorskifte

indtræden af en ny skyldner i et gældsforhold. Kan kun ske med fordringshaverens samtykke, som dog kan være meddelt på forhånd
decharge erklæring om fritagelse for ansvar for selskabets ledelse
deklaration erklæring. Eks. en tinglyst deklaration om forkøbsret
deklaratorisk regel regel, som kun finder anvendelse, hvis der ikke er aftalt andet
dekort nedslag i prisen
del credere indestå for tredjemands opfyldelse af en forpligtelse
deldom dom vedrørende en del af de omtvistede krav

delebarn

udtryk for, at barnet bor på skift nogenlunde lige meget hos begge forældre, f. eks. en uge ad gangen.
delegation af kompetence

overgivelse af bestemmelsesretten til en anden

delingsformue den del af en ægtefælles formue, der skal ligedeles ved separation, skilsmisse eller død.. Ægtefællernes delingsformue udgør et formuefællesskab mellem ægtefællerne.
de lege ferenda udtalelse om, hvorledes gældende ret burde være
de lege lata udtalelse om, hvad der er gældende ret
delikt retsbrud

delkaution

kaution for en del af en fordring - modsat fuldstændig kaution. Ikke det samme som begrænset kaution, hvor kautionisten hæfter for hele fordringen, men med et begrænset beløb.
denunciation underretning, f. eks. om at en fordring er overdraget til en anden
dependant relative revocation læren om at tilbagekaldelse af et testamente kan erklæres uvirksom, hvis et samtidigt oprettet nyt testamente er ugyldigt
deponent den, der indleverer eller indbetaler et depositum.
deponering betalingsmåde, når der f. eks. er tvivl om, hvem der er rette kreditor
depositar den, der modtager et depositum
depositum sikkerhedsstillelse for opfyldelse af forpligtelserne - f. eks. ved indgåelse af lejekontrakt

depositum irregulare

aftale om opbevaring af penge eller andre artsbestemte ting, hvor der er pligt til at tilbagelevere samme beløb eller mængde
depositum regulare aftale om opbevaring af en ting med pligt til at tilbagelevere den samme ting
descendent afkom - slægtning i nedstigende linie - modsat ascendent
desertio non localis en ægtefælles unddragelse af pligten til kønsligt samvær
desvetudo en regels bortfald ved ikke-brug gennem længere tid
detention tilbageholdelse af f. eks. beruset person

differencerente

forskelsrente, som opkræves af kreditforeninger ved indfrielse af lån uden overholdelse af opsigelsesvarslet på 2 eller 5 måneder
diligentia quam in suis rebus

den omhu, man udviser i egne anliggender

diligenspligt pligt til i kontraktforhold at påse, at også en anden parts interesser varetages
direktiv I EU-retten en beslutning, som retter sig til medlemsstaterne, og som skal indarbejdes i national ret, før den kan  anvendes over for borgerne
dirigent den, der vælges til at lede en generalforsamling

diskontoen

rente som fastsættes af Nationalbanken, og som tidligere anvendtes ved opgørelse af strafrenter (forhalingsrenter). 
diskretionær skønsmæssig
diskulpere fritage for skyld
dispositv arvepagt aftale om overdragelse af ventende arv

dissens

afvigende mening. Anvendes, når en dommer i en kollegial ret er uenig med flertallet i afgørelsens begrundelse eller resultat
dividende udlodningsprocenten i et konkursbo eller insolvent dødsbo

dobbeltforsikring

det forhold, at samme interesse er forsikret mod samme risiko i flere selskaber. Den samlede erstatning kan ikke overstige den samlede skade.
dolus svig - forsæt
dolus eventualis forsætsform, hvor gerningsmanden har indset og accepteret følgen som en nærliggende mulighed
domicil den stat , hvor en person har bopæl eller ophold i den hensigt varigt at forblive der eller i det mindste uden hensigt til, at opholdet kun skal være rent midlertidigt.

domsforhandling

retsmøde, hvor sagen forelægges, påstandene nedlægges, parter og vidner afgiver forklaring, sagen procederes og optages til afsigelse af dom. Kaldes normalt hovedforhandling
donatio gave
donatio in dando gave i form af en overdragelse
donatio in liberando gave i form af gældseftergivelse
donatio in obligando gave i form af påtagelse af en forpligtelse
donatio renumeratoria gave, der ydes til gengæld for velvilje fra modtagerens side, f. eks. en gave som tak for tro tjeneste
donortestamente I et donortestamente tager man stilling til, om organer må fjernes og anvendes, efter at man er erklæret hjernedød. Man kan både give tilladelse og nedlægge forbud, lige som man kan donere udvalgte organer eller dem alle. Et donortestamente skal registreres i Donorregistret og kan oprettes på www.sundhed.dk 
droit de retour tilbagefaldsret.  Betyder at en arv f. eks. først tilfalder den længstlevende ægtefælle, og ved dennes død skal tilfalde førstafdødes særlivsarvinger
droit moral en forfatters eller kunstners ret til at blive navngivet i overensstemmelse med god skik og krav på, at hans værk ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.
dubiøs fordring fordring af tvivlsom værdi
due diligence en systematisk gennemgang og undersøgelse af et selskabs eller virksomheds forhold, som typisk sker forud for en overdragelse eller en fusion.
duplik processkrift, som afgives af sagsøgte som svar på sagsøgerens replik
dækningskøb køb af genstand af samme art og godhed, som den købte, når køber har hævet købet
dødsfaldskendelse kendelse, hvor en person erklæres for død

dødsfaldssæreje

en formueordning, hvor delingsformue bliver særeje ved en ægtefælles død. Kan ikke gyldigt etableres efter dansk ret.
dødsformodningsdom dom, hvorved en bortebleven person erklæres for død.
dødsgave gave, som ikke kan gøres gældende, så længe giveren lever. Kræver testamentsform, jf. arvelovens § 93.
dødslejegave gave, som gives på dødslejet. Kræver testamentsform, jf. arvelovens § 93