195 Ordliste over juridiske fagudtryk

c


camoufleret hustrubidrag udtryk for, at hustruen har givet afkald på hustrubidrag eller ladet dette nedsætte mod at børnebidraget til gengæld er forhøjet.
carry back muligheden for at føre skattemæssige underskud tilbage til forrige regnskabsår.
causa adjecta vedhæftet begrundelse, f. eks. for en testamentarisk disposition
cautio judicatum solvi sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger

caveat emptor

"køberen skal se sig for" og kan derfor ikke påberåbe sig mangler, som han eller hun burde have opdaget ved besigtigelse før købet.
cedent den, der overdrager en fordring
cession overdragelse af en fordring
cessionar den, der erhverver en fordring ved overdragelse
cessus skyldneren på den fordring, der overdrages
CFC-beskatning Controlled Foreign Companies. Beskatning af kontrollerede datterselskaber

check

dokument, hvor udstederen (trassenten) anmoder et pengeinstitut, hvor udstederen har en checkkonto (trassatbanken), om at betale et bestemt beløb til en bestemt person (remittenten) eller ihændehaveren,
CIF Cost, Insurance, Freight. Klausul, hvorved sælger påtager sig at varetage og bekoste varens transport frem til bestemmelsesstedet

cirkulære

intern retsforskrift udstedt af en overordnet myndighed, som kun er bindende for de underordnede myndigheder
CISG Convention on Contracts for the International Sales of Goods. Komvention om internationale køb
civilkøb køb og salg mellem to private personer, som ikke handler i kraft af deres erhverv. Er ikke et forbrugerkøb.
civil proces reglerne om civile retssager - i modsætning til straffesager
civil ret den del af juraen, der omhandler forhold mellem borgerne indbyrdes - i modsætning til offentlig ret
clausula cassatoria klausul om at hele restgælden forfalder til betaling, hvis betalingen af en ydelse midligholdes
clausula rebus sic stantibus

klausul om at aftalen kun er gældende, hvis forholdene ikke ændrer sig

CMR-loven lov om internationale fragtaftaler. Udarbejdet på grundlag af CMR-konventionen fra 1956 (Convention relative au contrat de transport international des marchansises par route)
code civil fransk lovbog fra 1804

commodatum

lån til brug, dvs. aftale om vederlagsfri brug af en ting, hvor selve tingen skal leveres tilbage, når forholdet ophører.

commorientes

hvis 2 personer, der har arveret efter hinanden, afgår ved døden, uden at det vides, hvem af dem, der er død først, anses den ene ikke for at have overlevet den anden, jf. arvelovens § 94 stk. 2.
compensatio lucri cum damno skadelidtes fordele skal modregnes ved opgørelsen af tabet
condictio indebiti tilbagesøgning af beløb, som er erlagt i en urigtig formening om skyld
conditio sine qua non nødvendig betingelse
consensualkontrakt aftale, der indgås formløst
consensus samtykke
contra bonos mores i strid med lov og ærbarhed. Danske lov 5-1-2:
Alle contracter, som friviligen giøris af dennem, som ere myndige, og komne til deris lavalder, vær sig ved kiøb, sal, gave, mageskifte, pant, laan, leje, forpligter, forløfter og andet, ved hvad navn det nævnis kand, som ikke er imod loven, eller ærbarhed, skulde holdis i alle deris ord og puncter, saa som de indgangne ere.
copyright ophavsret
corporate governance De overordnede principper og strukturer, der regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i et selskab, ejerne og andre, der direkte berøres af selskabets dispositioner og virksomhed.
corpus juris romersk lovbog, bestående af Institutionerne, Digesterne, Pandekterne og Codex Justinianeus, udgivet under kejser Justinian 528-536 e. Kr.
CPR-nummer personnummer i det Centrale Personregister
CSR Corporate Social Responsibility. Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.
culpa skyld
culpa in contracto uagtsom adfærd i forbindelse med aftalens opfyldelse
culpa in contrahendo uagtsom adfærd i forbindelse med aftalens indgåelse

culpareglen

grundsætning om, at der pålægges erstatningspligt for skader forvoldt ved en retsstridig handling, som kan tilregnes skadevolderen som forsætlig eller uagtsom.

cut-off-klausul

klausul om, at skyldneren ikke skal kunne rejse indsigelse mod en erhverver af fordringen. Er ikke gyldig i forbrugerforhold, jf. kreditaftalelovens § 33.
CVR Det Centrale Virksomhedsregister