Lov om registreret partnerskab.

Lov nr. 372 af 7. juni 1989 som ændret ved 
lov nr. 821 af 19.12. 1989, 
§ 36 i lov nr. 387 af 14.06.1995,  
lov nr. 360 af 02.06.1999
. (Ændring af betingelserne for indgåelse af registreret partnerskab og stedbarnsadoption for registrerede partnere - gældende fra d. 01.07.1999) 
§ 6 i lov nr. 446 af 09.06.2004 (Regelforenkling på det familieretlige område m.v.). I kraft d. 01.10.2004
§ 4 i lov nr. 525 af 24.06.2005 (Udmøntning af kommunalreformen på det familieretlige område). I kraft d. 01.01.2007.

§ 1. To personer af samme køn kan lade deres partnerskab registrere.

Registrering

§ 2. Ægteskabslovens kapitel 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på registrering af partnerskab, bortset fra §§ 14-17, § 20, stk. 3, og § 22, stk. 1. Ved registrering af partnerskab skal dog også betingelserne i stk. 2 være opfyldt.
Stk. 2. Registrering af partnerskab kan kun ske, hvis

1) en af parterne har bopæl her i landet og dansk statsborgerskab eller

2) begge parter har haft bopæl her i landet i de sidste to år før registreringen.

Stk. 3. Statsborgerskab i Norge, Sverige, Finland eller Island sidestilles med dansk statsborgerskab efter stk. 2. Bopæl i Norge, Sverige, Finland eller Island sidestilles med bopæl her i landet efter stk. 2. Justitsministeren kan bestemme, at statsborgerskab og bopæl i et andet land med en lovgivning om registreret partnerskab, der svarer til den danske, ligeledes skal sidestilles med dansk statsborgerskab og bopæl her i landet.
Stk. 4. Stk. 4. Regler om fremgangsmåden ved registrering af partnerskab fastsættes af justitsministeren.

Stk. 2 og 3 er gældende fra d. 01.07.1999.
§ 2, stk. 1 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 6.1 i lov nr. 446 af 09.06.2004. Hidtidig ordlyd: Ægteskabslovens kapitel 1 og § 12 og § 13, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse på registrering af partnerskab, jf. dog stk. 2

§ 2, stk. 3 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 6.2 i lov nr. 446 af 09.06.2004. Hidtidig ordlyd: Statsborgerskab i Norge, Sverige eller Island sidestilles med dansk statsborgerskab efter stk. 2, nr. 1. Justitsministeren kan bestemme, at statsborgerskab i et andet land med en lovgivning om registreret partnerskab, der svarer til den danske, ligeledes sidestilles med dansk statsborgerskab.

§ 2, stk. 4 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 6.3 i lov nr. 446 af 09.06.2004. Hidtidig ordlyd: Regler om fremgangsmåden ved registrering af partnerskab, herunder prøvelse af, om betingelserne for registrering er opfyldt, fastsættes af justitsministeren.

Retsvirkninger

§ 3. Registrering af partnerskab har med de i § 4 anførte undtagelser samme retsvirkninger som indgåelse af ægteskab.
Stk. 2. Bestemmelserne i dansk lovgivning, som omhandler ægteskab og ægtefæller, skal anvendes tilsvarende på registreret partnerskab og registrerede partnere.

§ 4. Adoptionslovens regler om ægtefæller finder ikke anvendelse på det registrerede partnerskab. Dog kan en registreret partner adoptere den anden partners barn, medmindre der er tale om et adoptivbarn fra et andet land. (gældende fra d. 01.07.1999).
Stk. 2. § 11, 2. pkt., og § 14, stk. 4, i lov om forældremyndighed og samvær finder ikke anvendelse på det registrerede partnerskab.
Stk. 3. Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, finder ikke anvendelse på de registrerede partnerskab.
Stk. 4. Bestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse på det registrerede partnerskab, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.

Opløsning

§ 5. Ægteskabslovens kapitel 3, 4 og 5 og retsplejelovens kapitel 42 finder tilsvarende anvendelse på opløsning af et registreret partnerskab, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Ægteskabslovens § 40 anvendes ikke ved opløsning af et registreret partnerskab.
Stk. 3. Hvis ingen af parterne bor i et land, der er omfattet af § 2, stk. 3, kan registreret partnerskab indgået her i landet uanset retsplejelovens § 448 c altid opløses her.

§ 5, stk. 2 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 6.4 i lov nr. 446 af 09.06.2004: I § 5, stk. 2, udgår »og § 46«.
§ 5, stk. 3 er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 6.5 i lov nr. 446 af 09.06.2004. Hidtidig ordlyd: Uanset retsplejelovens § 448 c kan registrerede partnerskaber altid opløses her i landet.
§ 5, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 4.1  i lov nr. 525 af 24.06.2005: I § 5, stk. 2, ændres »§ 43, stk. 1,« til: »§ 40«.

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. oktober 1989.

§ 6 a. Ved overenskomst med fremmed stat eller af justitsministeren kan der fastsættes regler om forholdet mellem dansk og anden stats lovgivning om registreret partnerskab.

§ 6 a er indsat fra d. 01.10.2004 ved § 6.6 i lov nr. 446 af 09.06.2004

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. (Træder i kraft for Grønland 1/7 1996 med afvigelser, jf. 1996-04-26-A.320).