Lov om butikstid

Lov nr. 1260 af 20/12/2000.

Lovens område

§ 1. Denne lov omfatter butikker, hvorfra der foregår detailsalg. 
Stk. 2. Loven gælder ikke for apoteker, jf. lov om apoteksvirksomhed.

Generelle lukketider

§ 2. De i § 1, stk. 1, nævnte butikker skal holdes lukket fra lørdag kl. 17.00 til mandag kl. 6.00 samt på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag.
Stk. 2. Påske- og pinselørdag samt den sidste lørdag før juleaftensdag kan de i § 1, stk. 1, nævnte butikker holdes åbent til kl. 20.00. Den sidste søndag før juleaftensdag kan butikkerne holdes åbent fra kl. 10.00 til kl. 20.00.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må de i § 1, stk. 1, nævnte butikker holde åbent fra kl. 10.00 til kl. 17.00 fire søndage om året ud over den i stk. 2 nævnte søndag. Disse søndage må dog ikke placeres på helligdage samt juleaftensdag og grundlovsdag.
Stk. 4. Fra den 1. juli 2003 må de i § 1, stk. 1, nævnte butikker holde åbent fra kl. 10.00 til kl. 17.00 i yderligere fire søndage i perioden 1. juli til 1. september. 
Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg fra automater. 

§ 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at § 2, stk. 1, § 8, stk. 1, 2. pkt., og § 9 fraviges ved ganske særlige lejligheder. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Særlige varer

§ 4. § 2, stk. 1, gælder ikke for salg af følgende varer:

1) Brændsel.

2) Motorkøretøjer, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, skibe og luftfartøjer samt brændstof og tilbehør hertil.

3) Lystbåde og tilbehør hertil, campingvogne, telte og andet lejrudstyr.

4) Planter, blomster, kranse og tilbehør hertil samt havebrugsvarer.

5) Husdyr.

6) Løsøre, der afhændes ved tvangsauktion eller er indleveret fra et bo og afhændes ved frivillig offentlig auktion.

7) Brugte genstande, der sælges fra en butik, hvis indehaver har bevilling til handel med brugte genstande, jf. lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.

Stk. 2. Brød, mejeriprodukter og aviser må på søn- og helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 11.00 sælges fra butikker, hvorfra der på hverdage sælges aviser eller mejeriprodukter.

Særlige butikker

§ 5. § 2, stk. 1, gælder ikke for:

1) Butikker i udstillingslokaler, forlystelseshaver, dyreparker og lignende. 

2) Serviceanlæg beliggende på motorvejsnettet.

3) Butikker beliggende i passagerskibe, fly og tog til betjening af de rejsende. 

4) Butikker beliggende i lufthavne, hvorved forstås butikker i samme bygning som lufthavnens egne faciliteter til betjening af de rejsende. 

5) Butikker beliggende på lejrpladser for den tid af året, hvor lejrpladsen er åben for lejrgæster. 

6) Butikker beliggende i jernbanestationer og rutebilstationer, hvorved forstås butikker i samme bygning som stationens egne faciliteter til betjening af de rejsende. Omsætningen må dog ikke overstige den i henhold til § 6, stk. 1, jf. stk. 8, fastsatte beløbsgrænse.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af de i stk. 1 nævnte butikker.

Mindre dagligvarebutikker

§ 6. Undtaget fra § 2, stk. 1, er eksisterende butikker, hvis realiserede omsætning for seneste regnskabsperiode ikke overstiger 23 mio. kr. inkl. moms, samt nye butikker, hvis budgetterede omsætning for første regnskabsperiode ikke overstiger 23 mio. kr. inkl. moms. Omsætningen skal omregnes til helårstal og opgøres inkl. punktafgifter. Butikker, der udelukkende eller hovedsagelig sælger udvalgsvarer, er ikke omfattet af undtagelsen. 
Stk. 2. Eksisterende butikker skal for at kunne gøre brug af undtagelsen i stk. 1 inden tre måneder efter seneste regnskabsperiodes udløb indsende en erklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at den bogførte omsætning inkl. moms og punktafgifter for seneste regnskabsperiode ikke overskrider grænsen i stk. 1. Butikker, der har en regnskabsperiode på mere end 12 måneder, skal dog tillige inden tre måneder efter udløbet af de første 12 måneder i regnskabsperioden indsende en tilsvarende erklæring som nævnt i 1. pkt. for de første 12 måneder. Indsendes erklæringen ikke inden indsendelsesfristens udløb, kan butikken først gøre brug af undtagelsen i stk. 1 fra det tidspunkt, erklæringen er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
Stk. 3. Nye butikker skal for at kunne gøre brug af undtagelsen i stk. 1 indsende en erklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at den budgetterede omsætning inkl. moms og punktafgifter for første regnskabsperiode ikke overskrider grænsen i stk. 1. Butikken kan først gøre brug af undtagelsen i stk. 1 fra det tidspunkt, erklæringen er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
Stk. 4. Eksisterende butikker er ikke omfattet af indsendelseskravet i stk. 2, og nye butikker er ikke omfattet af indsendelseskravet i stk. 3, hvis den realiserede omsætning for seneste regnskabsperiode henholdsvis den budgetterede omsætning for første regnskabsperiode opgjort efter stk. 1, 2. pkt., og inkl. moms ikke overstiger 10 mio. kr. Disse butikker skal dog til enhver tid kunne dokumentere, at omsætningen ligger under denne grænse. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom.
Stk. 5. De i stk. 2 og 3 nævnte erklæringer skal være underskrevet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler for erklæringernes indhold samt for indsendelse og offentliggørelse heraf.
Stk. 6. De i stk. 1 nævnte butikker skal til enhver tid kunne dokumentere, at omsætningen ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom.
Stk. 7. De i stk. 1 nævnte butikker må ikke stå i indvendig forbindelse, herunder med andre butikker.
Stk. 8. De i stk. 1 og 4 nævnte beløbsgrænser reguleres årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med stigningen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks respektive detailomsætningsindeks. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bekendtgør hvert år beløbene efter den stedfundne regulering.

Dagligvarebutikker i landområder

§ 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan tillade, at butikker, der udelukkende eller hovedsagelig sælger dagligvarer, og som er beliggende i landområder, undtages fra § 2, stk. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Detailsalg af alkohol

§ 8. Fra de i § 1, stk. 1, nævnte butikker må der tillige foregå salg, udlevering og udbringning af drikkevarer med 2,8 pct. vol. alkohol eller derover i den tilladte åbningstid. Dette gælder dog ikke i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 6.00.
Stk. 2. Salg af drikkevarer med 2,8 pct. vol. alkohol eller derover må ikke ske fra automater.

§ 9. I det tidsrum, hvor drikkevarer med 2,8 pct. vol. alkohol eller derover ikke må sælges, udleveres eller udbringes, jf. § 8, stk. 1, 2. pkt., skal sådanne drikkevarer være effektivt afskærmet over for publikum.

§ 10. § 8, stk. 1, 2. pkt., og § 9 gælder ikke for:

1) Butikker beliggende i lufthavne, hvis butikkerne i særlig grad betjener de rejsende, samt butikker i passagerskibe og fly i international fart.

2) Butikker beliggende på lejrpladser for den tid af året, hvor lejrpladsen er åben for lejrgæster. 

Straffebestemmelser

§ 11. Overtrædelse af § 2, stk. 1, og §§ 8 og 9 straffes med bøde. Der skal ved udmålingen af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.
Stk. 2. I regler, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde samt træffes bestemmelse om, at der ved udmålingen af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.
Stk. 3. Har en erhvervsdrivende gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af §§ 8 og 9, kan den pågældende frakendes retten til at sælge drikkevarer med 2,8 pct. vol. alkohol eller derover.
Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 12. Loven træder i kraft den 1. juli 2001, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. §§ 3 og 8-10, § 11, stk. 1, 3 og 4, § 13, stk. 1 og 2, § 15, stk. 2, 2. pkt., og § 20 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 13, stk. 3, træder i kraft den 1. juli 2006.

§ 13. I lov om butikstid m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

2. § 2 ophæves.

3. § 3, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Told- og afgiftsfrie butikker i toldlufthavne, i passagerskibe og i fly er ikke omfattet af § 1, stk. 1.«

4. § 3, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Butikker beliggende i lufthavne er ikke omfattet af § 1, stk. 1.«

5. I § 3, stk. 6, 1. pkt., udgår », og § 2«.

6. I § 3, stk. 8, 1. pkt., udgår »og § 2«.

7. § 5, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Overtrædelse af § 1, stk. 1, og § 4, stk. 1, 3 og 4, straffes med bøde.«

8. § 5, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

Stk. 2. Butikker, der sælger proviant til skibe og luftfartøjer, og som forud for lovforslagets fremsættelse den 5. oktober 2000 har holdt åbent i overensstemmelse med undtagelsen i § 3, stk. 4, i lov om butikstid m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2000, kan fortsætte hermed indtil den 1. juli 2007. Det samme gælder butikker, der er beliggende på eller ved havnearealer, og som forud for lovforslagets fremsættelse den 5. oktober 2000 har holdt åbent i overensstemmelse med undtagelsen i § 3, stk. 5, i lov om butikstid m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2000.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de butikker i kommunen, der er omfattet af stk. 2, 2. pkt., i en nærmere angivet periode også efter den 1. juli 2007 kan holde åbent i overensstemmelse med undtagelsen nævnt i stk. 2, 2. pkt.

§ 14. Lov om butikstid m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2000, som ændret ved § 13, stk. 1, ophæves den 1. juli 2001.
Stk. 2. Eksisterende butikker, som fra lovens ikrafttræden ønsker at anvende bestemmelsen i § 6, stk. 1, skal inden den 1. oktober 2001 indsende erklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for seneste regnskabsperiode, jf. § 6, stk. 2.
Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at omsætningsgrænsen i § 6, stk. 1, overskrides, hvis en eksisterende butik, der i den seneste regnskabsperiode forud for lovens ikrafttræden har holdt åbent i overensstemmelse med bestemmelsen i § 4, stk. 1, i lov om butikstid m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2000, overskrider omsætningsgrænsen i § 6, stk. 1, som følge af det ændrede beregningsgrundlag. Butikker, som indgiver ansøgning
om dispensation efter 1. pkt. inden den 1. oktober 2001, kan lovligt holde åbent i overensstemmelse med § 6, stk. 1, indtil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har behandlet ansøgningen.

§ 15. Gældende tilladelser givet af kommunalbestyrelsen inden den 1. juli 1995 i henhold til tidligere love om butikstid bevarer deres gyldighed tidsubegrænset.
Stk. 2. Butikker i områder, der i henhold til tidligere love om butikstid er udlagt af kommunalbestyrelsen som områder, der i det væsentlige benyttes til sommer- og weekendophold, er undtaget fra bestemmelserne i § 2, stk. 1, og § 8, stk. 1, 2. pkt. Dette gælder dog kun for de butikker, som ved lovforslagets fremsættelse den 5. oktober 2000 var beliggende i de pågældende områder, samt nye butikker, som har en omsætning, der ikke overstiger den i henhold til § 6, stk. 1, jf. stk. 8, fastsatte beløbsgrænse.

§ 16. Gældende tilladelser givet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til den tidligere lov om butikstid m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 26. juni 2000, bevarer deres gyldighed.

§ 17. Erhvervsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 2004-05, medmindre ministeren finder, at der på et tidligere tidspunkt er behov for justeringer i loven.

§ 18. I lov nr. 934 af 20. december 1999 om leje af erhvervslokaler m.v. affattes § 39, stk. 2, 2. pkt., således:

»Det kan ikke pålægges lejere af forretninger i butiksfællesskaber at holde åbent mandag til fredag efter kl. 20.00 og fra lørdag kl. 17.00 til mandag kl. 6.00.«

§ 19. I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 165 af 10. marts 1998, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 406 af 31. maj 2000, affattes § 30, stk. 3, 2. pkt., således:

»Det kan ikke pålægges lejere af forretninger i butiksfællesskaber at holde åbent mandag til fredag efter kl. 20.00 og fra lørdag kl. 17.00 til mandag kl. 6.00.«

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg