Månedens gode råd

Juli 2011

Vi vil i denne måned fremhæve 7 gode råd, der handler om 7 vidt forskellige ting, nemlig

Skal jeres kapital- og ratepensioner fortsat ligedeles?

Vælg kombinationssæreje og sameje i stedet for fælleseje.

Skal din samlever have samleverpension i ATP?

Skal din samlever begunstiges på din kapital- eller ratepension?

Skal indeståendet på børneopsparingen placeres i værdipapirer?

Har du valgt en forkert form for særeje?

Bør du sikre din familie ved et testamente?


Skal jeres kapital- og ratepensioner fortsat ligedeles?

Fra d. 01.01.2007 skal rimelige pensionsordninger ikke længere deles ved separation og skilsmisse. Dermed er kapital - og ratepensioner for ca. 650 mia. kr. blevet trukket ud af formuefællesskabet. De gifte mænd kan nu beholde deres ca. 400 mia. kr. og de gifte kvinder kan nu beholde deres ca. 250 mia. kr. De gifte kvinder har mistet halvdelen af differencen eller ca. 75 mia. kr. Der er efter mit skøn mindst 100.000 gifte mænd eller kvinder, som mister betydelige beløb som en direkte følge af den nye lov. Disse mennesker bør derfor kræve, at der oprettes ægtepagt om, at kapital- og ratepensioner fortsat skal være fælleseje. 

Du kan læse mere om indholdet af de nye regler på emne nr. 574 om deling af pensionsordninger

Vi har udarbejdet tre formularer til ægtepagter om, at kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal ligedeles ved separation eller skilsmisse - se nærmere formular nr. 250K, formular nr. 250S. og formular 250 O. Formular 250K skal anvendes, hvis ægtefæller ønsker, at konkrete kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal indgå i delingen af fællesboet ved separation eller skilsmisse. Formular 250S skal anvendes, hvis ægtefæller ønsker, at samtlige deres kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal indgå i delingen af fællesboet ved separation eller skilsmisse.  Formular 250 O kan anvendes, hvis I ønsker, at samtlige kapital- og ratepensioner skal deles, men kun i det omfang  værdien af den ene ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner, overstiger værdien af den anden ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner.


Kombinationssæreje og sameje

Ægtefæller, som har en nettoformue på over 660.000 kr., bør overveje at ændre deres indbyrdes formueordning fra fælleseje til såkaldt kombinationssæreje, for så vidt angår alt, hvad der i forvejen tilhører dem i lige sameje. På den måde kan ægtefæller sikre den længstlevende bedre end ved almindeligt fælleseje, hvis længstlevende ikke kan eller vil sidde i uskiftet bo - f. eks. fordi den ene eller begge parter har særbørn.

Du kan på denne linie læse mere om særejeformen kombinationssæreje på emne nr. 532. Du kan på emne nr. 259 læse om den såkaldte folkeægtepagt, som netop går ud på at etablere denne formueordning.


Skal din samlever have samleverpension i ATP?

Der har siden d. 01.01.2002 været mulighed for, at du kan indsætte din samlever til at modtage samleverpension i ATP. Det kræves,

  1. at du og din samlever har fælles bopæl og kan indgå ægteskab/registreret partnerskab med hinanden,
  2. at I ved en skriftlig notering hos Arbejdsmarkedets Tillægspension har indsat hinanden som modtager af denne ydelse,
  3. at jeres samliv består ved noteringen,
  4. at samlivet har bestået i mindst 2 år forud for dødsfaldet. I tilfælde af samleverens institutionsophold skal kravet om fælles bopæl have været opfyldt forud for opholdet.
Det kræves, at afdøde efter 1. januar 2002 har været medlem af ATP-ordningen i sammenlagt mindst to år og derudover har betalt ATP-bidrag svarende til mindst to års bidrag. De første engangsbeløb til samlevere kunne derfor tidligst udbetales den 1. januar 2004. Beløbet, der kan udbetales, udgør fra d. 01.01.2009 50.000 kr. før afgift. Beløbet nedsættes gradvist med 10.000 kr. om året fra medlemmets fyldte 66. år, således at der ikke udbetales noget, hvis afdøde var fyldt 70 år.

I kan registrere hinanden som samlevere på dette link

Pr. d. 01.06.2010 har 57.000 par sørget for at registrere samleverpension i ATP


Skal din samlever begunstiges på din kapital- eller ratepension?

Det er blevet lovligt, at man indsætter sin samlever som begunstiget på sin kapital- eller ratepension. Du kan herved sikre, at beløbet bliver udbetalt direkte til den begunstigede, hvis du dør, før pensionen er udbetalt til dig. Det kræves ikke, at samlivet har bestået i f. eks. 2 år, men du og din samlever skal have fælles bopæl på det tidspunkt, hvor samleveren indsættes som begunstiget. Du kan læse mere om begunstigelse af samlevere på emne nr. 453. og du kan på emne nr. 2461 læse om vor formular til brug for indsættelse af samlevere som begunstigede på forsikringer og pensioner.


Skal indeståendet på børneopsparingen placeres i værdipapirer?

Midlerne på børneopsparingskonti har siden sommeren 1998 kunnet anbringes som puljeindlån eller i et særskilt værdipapirdepot. Vi vil råde dig til at overveje at placere midlerne i f. eks. obligationer, der udløber, når børneopsparingen skal udbetales, da dette vil kunne give en højere rente, end pengeinstituttet kan tilbyde. Du kan læse mere om børneopsparingskonti på emne nr. 651-1.


Har du valgt en forkert form for særeje?

Det har nu i over 19 år været muligt at vælge særejetypen skilsmissesæreje i ægtepagter, gavebreve og testamenter. Der er mange, som har oprettet ægtepagter om rent skilsmissesæreje. Denne type særeje er imidlertid meget uheldig, hvis den ægtefælle, som har en formue som skilsmissesæreje, bliver den længstlevende. I så fald skal enken eller enkemanden aflevere halvdelen af sit skilsmissesæreje til den afdøde ægtefælles dødsbo. Hvis den afdøde ægtefælles bo er insolvent, eller hvis den afdøde ægtefælle efterlader sig særbørn, er dette meget uheldigt, og denne konsekvens kan umuligt have været meningen med ønsket om, at formuen skulle være særeje.

Vestre Landsret har i en dom afsagt d. 08.11.1999 statueret, at en advokat fra Århus, der havde medvirket ved oprettelsen af en ægtepagt om skilsmissesæreje, var personligt erstatningsansvarlig over for enken, og advokaten blev dømt til at betale enken en erstatning på ca. 200.000 kr., svarende til enkens tab.

Vi vil råde alle de mange tusinde ægtepar, som har oprettet en tilsvarende ægtepagt, til hurtigst muligt at få ægtepagten ændret til en ægtepagt, som gør skilsmissesærejet til fuldstændigt særeje, hvis ejerægtefællen bliver den længstlevende (kombinationssæreje).

Vi vil også tilråde alle, der har oprettet testamente, hvori det er bestemt, at arven skal være særeje eller skilsmissesæreje, til at rette testamentet, således at det bliver præciseret, at arven skal tilhøre arvingerne som skilsmissesæreje, der dog bliver fuldstændigt særeje, hvis arvingerne bliver længstlevende. Det kan du læse mere om på emne nr. 538.


Bør du sikre din familie ved et testamente ?

Professor Finn Taksøe-Jensen fra Københavns Universitet har beregnet, at i alt ca. 250.000 personer eller kun ca. 6% af alle voksne personer her i landet har oprettet testamente. Han har desuden analyseret sig frem til, at omkring 12,5% af alle voksne personer har et mere eller mindre akut behov for at oprette testamente, og at yderligere ca. 20% nok ville oprette testamente, hvis de vidste, hvad der sker, hvis de ikke opretter testamente, og satte sig ind i, hvad de kan opnå ved et testamente.

Vi vil derfor give dig det råd, at du bør overveje, om du hører til blandt den tredjedel af befolkningen, som burde oprette testamente, men som endnu ikke har fået det gjort. Du kan på denne linies emne nr. 851 læse en oversigt over de vigtigste af de situationer, hvor du bør oprette testamente, da dette jo helt afhænger af din familiemæssige situation. Du kan på emne nr. 851 også læse om de forskellige typer testamenter, som kan bestilles på denne linies formularservice. Disse testamenter koster 350 kr. incl. moms og forsendelse, og ved oprettelsen for notaren skal der betales et gebyr til statskassen på 300 kr. Du kan derfor dårligt undskylde dig med, at du ikke mener at have råd til at oprette et testamente.

Hvis du ønsker at skræddersy dit testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du har her mulighed for at indsætte en række individuelle bestemmelser, og du får desuden en gennemgang af udkastet med en advokat, der er specialist i oprettelsen af testamenter. Prisen er på 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, så prisen kun er 3.450 kr. incl. moms