943-3 Ligningsmæssige fradrag

1. Befordringsfradrag 9. Andre lønmodtagerudgifter.
2. Kontingent til fagforening og arbejdsløshedskasse 9.1. Dobbelt husførelse
3. Gaver til almennyttige institutioner 9.2. Arbejdsværelse
4. Løbende ydelser til almennyttige institutioner 9.3. Efteruddannelse og studierejser
5. Andre løbende ydelser 9.4. Faglitteratur
6. Underholdsbidrag 9.5. Telefonudgifter
7. Indskud på etableringskonto 9.6. Afskrivning på driftsmidler, herunder PC'ere
8. Fradrag for specielle grupper af lønmodtagere 9.7. Flytteudgifter

 1. Befordringsfradrag

Der gælder følgende satser for normalfradrag for befordring mellem hjem og arbejde:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0-24 km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-100 km 1,90 1,90 2,00          
25-120 km 2,10 2,13 2,10 2,05 1,99 1,93 1,94 1,98 1,96 1,90 2,16 2,19 2,23
over 100 km 0,95 0,95 1,00          
over 120 km 1,05 1,07 1,05 1,03 1,00 0,97 0,97 0,99 0,98 0,95 1,08 1,10 1,12
Indkomstgrænse for tillæg
LL § 9 C, stk. 4
248.700 248.700 248.700 248.700 248.700 253.200 257.000 260.400 266.200 272.100 278.100 284.300 290.800 294.300 303.000 313.700

For indkomstårene 2015-2023 beregnes fradraget for befordring over 120 km med den høje kilometertakst, når den skattepligtiges sædvanlige bopæl er beliggende i en af kommunerne Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa eller på en af de små øer Bågø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø, Tunø og Årø.

Storebæltspendlere

Ud over det almindelige befordringsfradrag kan personer, der benytter Storebæltsforbindelsen ved befordringen mellem hjem og arbejdsplads, mod dokumentation for afholdte udgifter, foretage et ekstra fradrag. Fradraget udgør 15 kr. pr. passage ved benyttelse af kollektiv trafik og 90 kr. pr. passage ved benyttelse af bil eller motorcykel. Fra 2016 er fradraget for passage i bil eller motorcykel hævet til 110 kr. Ved evt. samkørsel i bil er det alene personen, der har afholdt udgiften, der er berettiget til det ekstra fradrag. Storebæltsfradraget påføres selvangivelsen sammen med det almindelige befordringsfradrag.

Øresundspendlere

Fra og med 2004 kan personer, der benytter den faste forbindelse over Øresund ved befordringen mellem hjem og arbejdsplads, mod dokumentation for afholdte udgifter, foretage et ekstra fradrag ud over det almindelige befordringsfradrag. Fradraget udgør 8 kr. pr. passage ved benyttelse af kollektiv trafik og 50 kr. pr. passage ved benyttelse af bil eller motorcykel. Ved evt. samkørsel i bil er det alene personen, der har afholdt udgiften, der er berettiget til det ekstra fradrag. Øresundsfradraget påføres selvangivelsen sammen med det almindelige befordringsfradrag.

Ovenstående fradrag gælder, uanset om du kører til og fra arbejde i egen bil, med tog, med bus, på motorcykel, knallert eller cykel. Kører flere i samme bil, har I hver for sig det fulde befordringsfradrag. Udgiftsgodtgørelse fra de medkørende er ikke skattepligtig for bilens ejer.

Har du f. eks. 55 km til arbejde, således at din daglige befordring er på 110 km, og sættes antallet af arbejdsdage eksempelvis til 220, beregnes fradraget i 2023 således:

0-24 km

0,00 kr.

25-100 km = 76 km a 2,19 kr.

166,44 kr.

101-110 km = 10 km a 0,99 kr.

10,95 kr.

Fradrag i alt pr. arbejdsdag

188,34 kr.

220 arbejdsdage

41.434,80 kr.

Afstanden mellem hjem og arbejde beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel mellem din sædvanlige bopæl og din arbejdsplads. Bor du i sommerhus i en del af året, kan du normalt ikke af den grund få et højere fradrag.

Et uddannelsessted regnes ikke for en arbejdsplads i denne sammenhæng, heller ikke selv om der ydes løn under uddannelsen. Er der derimod tale om et sted, hvor du modtager efteruddannelse, regnes dette for en arbejdsplads.

Du kan kun få befordringsfradrag for det faktiske antal dage, hvor du har været på arbejde.

 

2. Kontingent til fagforening og arbejdsløshedskasse

Du har ifølge ligningslovens § 13 fradragsret for dine udgifter til kontingenter til fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil du hører. Kontingent til Danmarks Frie Fagforeninger er fradragsberettiget (TfS 1990.156).

Fradraget er betinget af, at fagforeningen indberetter udgifterne til skattevæsenet.

Udgifterne til arbejdsløshedsforsikring er ligeledes fradragsberettigede, jf. pensionsbeskatningslovens § 49.

Fradrag kan i 2024 max. udgøre 7.000 kr.  (2023: 6.000 kr.)

 

3. Gaver til almennyttige institutioner.

Du kan ifølge ligningslovens § 8 A fradrage gaver til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer, og som skatteministeren har godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. Der er over 1.000 institutioner, som er godkendt af skatteministeren.

Fradraget kan ikke udgøre mere end 17.700 kr. årligt i 2023 og 18.300 kr. i 2024.

Hvis et ægtepar hver for sig giver gaver, får de hver for sig fradrag efter de her nævnte regler.

 

4. Løbende ydelser til almennyttige institutioner

Du kan ifølge ligningslovens § 12 fradrage løbende ydelser, som du har forpligtet dig til at yde til foreninger, stiftelser, institutioner m.v. eller religiøse samfund som er godkendt af skatteministeren til at modtage løbende ydelser med fradragsret for yderen. Der er over 1.000 institutioner, som er godkendt af skatteministeren.

Det kræves i praksis, at du har underskrevet en forpligtelseserklæring, som også er underskrevet af den almennyttige institution eller er kommet denne til kundskab.

Erklæringen skal gå ud på, at du forpligter dig til at yde institutionen et bestemt beløb eller en vis procentdel af din indkomst på livstid - eventuelt begrænset til en periode på mindst 10 år. Der er ikke fradragsret for løbende årlige ydelser, hvis der ikke indgår et usikkerhedsmoment med hensyn til totalydelsens størrelse. Der er derfor ikke fradragsret, hvis du forpligter dig til at yde 5.000 kr. i 10 år.

Det udelukker ikke fradragsret, at du tager forbehold om, at ydelsen bortfalder, hvis din indkomst falder til under et bestemt beløb, eller hvis de gældende regler om fradragsret bortfalder eller hvis du i øvrigt ikke får fradragsret for ydelserne.

Det er vigtigt, at forpligtelseserklæringen bliver udfyldt meget præcist, således at der ikke opstår tvivl om forpligtelsens indhold og om fradragsretten.

Hvis den årlige ydelse er på maksimalt 15.000 kr., har du altid fradragsret. Er den årlige ydelse større, kan du maksimalt fradrage 15 % af din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

Der er kun fradragsret for de ydelser, som både er forfaldne og betalte.

 

5. Andre løbende ydelser.

Med virkning fra d. 01.01.1996 kan du ikke længere fradrage ensidigt påtagne forpligtelser til at svare løbende ydelser (forsørgelseskontrakter), medmindre der er tale om ydelser i form af hel eller delvis fribolig til andre end dine livsarvinger eller disses ægtefæller. Stedbørn og plejebørn sidestilles med livsarvinger. Fradragsretten er blevet afskaffet også i de tilfælde, hvor forsørgelseskontrakten er indgået før d. 01.01.1996.

Der er dog fortsat fuld fradragsret for løbende ydelser, som udredes som et led i en gensidigt bebyrdende aftale, f.eks. i form af en aftægtsforpligtelse indgået i forbindelse med generationsskifte i landbruget. Udgifter til sådanne ydelser kan dog ikke fradrages, når yderen er forpligtet til at udrede dem til selvejende institutioner, stiftelser, fonde m.v., som er stiftet af den skattepligtige. Det samme gælder, hvis institutionen m.v. er stiftet af den skattepligtiges ægtefælle, af disses forældre eller livsarvinger, eller hvis disse personer har en bestemmende indflydelse over institutionen m.v. Stedbørn og plejebørn sidestilles med livsarvinger.

 

6. Underholdsbidrag.

Du kan fratrække såvel underholdsbidrag til ægtefælle og til børn under 18 år, hvis forskellige betingelser er opfyldt. Det kan du læse om på emne nr. 588 om bidrag og skat.

 

7. Indskud på etableringskonto

Hvis du overvejer på et senere tidspunkt at etablere selvstændig virksomhed, kan du spare op hertil på en etableringskonto og få fradrag for dine indskud, hvis en række betingelser er opfyldt.

Du må ikke være fyldt 65 år ved udløbet af indkomståret.

Indskuddet skal udgøre mindst 5.000 kr. og kan højest udgøre 60% af din nettolønindtægt i det pågældende år. Dog kan der altid indskydes 250.000 kr. 

Hvis du ønsker at få fradrag for indskud på etableringskonto for indkomståret 2023, skal du indskyde beløbet på en særlig konto i en bank eller sparekasse senest d. 15. maj 2024. Indskud efter denne dato kan først fradrages i 2024.

Etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed anses at have fundet sted, når den samlede anskaffelsessum for de til brug for virksomheden anskaffede formuegoder overstiger 100.900 kr. i 2024. Det er desuden en betingelse, at du eller din ægtefælle deltager med personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang (mindst 50 timer månedligt).

Du kan hæve dine indskud på etableringskontoen, når etablering har fundet sted. Du skal underskrive en erklæring om, at du har etableret dig og anskaffet forlods afskrivningsberettigede driftsmidler for et beløb svarende til det hævede. Midlerne skal som hovedregel hæves i etableringsåret eller de to efterfølgende indkomstår.

Midlerne skal anvendes til forlods afskrivning på de anskaffede driftsmidler. Du mister med andre ord afskrivningsretten for et beløb svarende til de hævede indeståender, når du anvender midlerne, men har til gengæld fået fradraget på et tidligere tidspunkt. 

Da fradraget ved indskud på kontoen kun et et ligningsmæssigt fradrag til at værdi på ca. 25%, ville indskud på en etableringskonto være en dårlig forretning for dig, hvis du ved frigivelsen af midlerne kunne have fået et fradrag til en værdi på ca. 55% af afskrivningerne på driftsmidlerne. Der er derfor indført en regel om, at kun 50% af de frigivne midler reducerer dit afskrivningsgrundlag, hvis midlerne er indskudt i 2010 eller senere.

 

8. Fradrag for specielle grupper af lønmodtagere

Der er en række specielle grupper af lønmodtagere, der har mulighed for at få nogle særlige fradrag. Jeg vil kun nævne nogle få eksempler herpå.

8.1. Børn i dagpleje

Hvis du har børn i dagpleje, kan du vælge, enten at fratrække de faktiske udgifter forbundet med erhvervelsen af indkomsten, eller at fratrække 40% af den skattepligtige del af dit vederlag for dagplejen, jf. ligningslovens § 9H.

Bestemmelsen gælder for dagplejere med op til 5 børn, når der er tale om en person, og op til 10 børn når dagplejen varetages af flere personer. Bestemmelsen om et fast procentfradrag gælder ikke for dagplejere, der varetager dagplejen som selvstændig erhvervsdrivende.

Fradraget skal dække udgifterne til børnenes kost, sanitære forhold og slitage på dit hjem. Derfor kan udgifter til fagforeningskontingent, befordring og dokumenterede udgifter til personer, der hjælper med plejen, fratrækkes ved siden af procentfradraget.


9. Andre lønmodtagerudgifter.

Der gælder en særlig bundgrænse for fradragsretten for såkaldte andre lønmodtagerudgifter, idet du kun kan fradrage disse, hvis de samlede udgifter overstiger 6.700 kr. i 2023 og 7.000 kr. i 2024.
 

9.1. Dobbelt husførelse

Du kan få dette fradrag, hvis du opfylder følgende 4 betingelser:

  1. Du skal enten være gift eller have levet papirløst i mindst 1 år eller være enlig forsørger til hjemmeboende børn under 18 år.

  2. Den dobbelte husførelse skal skyldes dit arbejde og ikke andre forhold, f. eks. uoverensstemmelser med din ægtefælle eller samlever.

  3. Adskillelsen skal være midlertidig. Dit arbejde i en anden by skal med andre ord være tidsbegrænset eller der skal være tale om en ansættelse på prøve. Der gives normalt kun fradrag for en periode på 2 år.

  4. Afstanden mellem de 2 boliger skal være så stor, at man ikke med rimelighed kan henvise dig til dagligt at rejse frem og tilbage.

Hvis du opfylder disse 4 betingelser, kan du fradrage de dokumenterede faktiske merudgifter til kost og logi. Hvis du ikke kan dokumentere merudgifterne, kan du fradrage 400 kr. pr. uge uden dokumentation.

9.2. Arbejdsværelse

Det er som udgangspunkt på det nærmeste umuligt at få fradrag for arbejdsværelse, hvad enten der er tale om et værelse i din bolig eller et lejet værelse andetsteds. Selv om du fylder værelset op med bogreoler og et skrivebord, vil værelset som regel blive betragtet som et opholdsrum.

 

9.3 Efteruddannelse og studierejser

Du har fradragsret for udgifter til deltagelse i faglige kurser og studierejser, der har til formål at vedligeholde og ajourføre din faglige viden og uddannelse. Du har derimod ikke fradragsret for kurser med videreuddannelsesformål.

 

9.4. Faglitteratur

Du kan fradrage udgifter til faglige tidsskrifter og håndbøger samt videnskabelige værker, der er nødvendige til varetagelse af din stilling. Populærvidenskabelige værker anses i den henseende ikke som egentlig faglitteratur. Hvis faglitteraturen er tilgængelig på din arbejdsplads, kræves det i praksis, at du er nødt til at udføre arbejde hjemme i et omfang, der nødvendiggør en privat anskaffelse af faglitteratur, der i øvrigt forefindes på din arbejdsplads..

Du kan derimod ikke fradrage udgifter til faglitteratur, som må anses afholdt med henblik på videreuddannelse og dermed en mulighed for opnåelse af en fremtidig stilling, jf. U 1968.605 HD.

 

9.5. Telefonudgifter

Du kan fratrække telefonudgifter, hvis du kan godtgøre, at det har været nødvendigt at foretage erhvervsmæssige opkald fra telefonen. Abonnementsudgifterne anses for private, hvorimod samtaleudgifterne kan være erhvervsmæssige.

 

9.6 Afskrivning på driftsmidler, herunder PC'ere

Du har fradragsret, herunder afskrivningsret, på driftsmidler, herunder PC'ere, der er nødvendige for at erhverve, sikre eller vedligeholde din indkomst.

 

9.7 Flytteudgifter

Hvis du forflyttes under den samme arbejdsgiver, kan du få fradragsret for dine udgifter til flytning af bohave, rejseudgifter for husstanden, udgifter til nødvendige installationer samt eventuelt huslejetab, men naturligvis kun i det omfang du ikke får de nævnte udgifter godtgjort af din arbejdsgiver. Udgifter til ejendomsmægler og advokat i forbindelse med køb og salg kan ikke fradrages.