938 Billige lån til ejendomsskatter m.v.

Du kan på dette emne læse om nogle billige kommunale lån til ejendomsskatter m.v.

1. Hvem kan få de billige lån?
2. Hvad kan der ydes lån til?
3. Hvad er renten?
4. Sikkerheden for lånet
5. Hvornår forfalder lånet?

1. Hvem kan få de billige lån?

Du kan få de billige lån, hvis

  1. du eller din ægtefælle har fast bopæl her i landet og på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten m.v. forfalder til betaling, har ret til folkepension, herunder tidlig pension, eller får udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension eller modtager efterløn,

  2. ejendommen indeholder en beboelseslejlighed, der fortrinsvis anvendes af dig eller din husstand til beboelse, herunder også til fritidsbeboelse. For så vidt angår to- eller flerfamilieshuse samt ejendomme, der anvendes både til bolig- og til erhvervsformål, herunder landbrugsejendomme, kan lånet kun ydes til betaling af de ejendommen påhvilende skatter m.v., der ifølge vurderingsmyndighedernes fordeling forholdsmæssigt falder på den af ejeren eller hans husstand beboede lejlighed,

Du kan kun få lån til een ejendom, selv om du måtte eje flere ejendomme. Efter lovens ordlyd kan du få lån til ejendomsskatterne på villaen, hvis denne tilhører dig, og til sommerhuset, hvis dette tilhører din ægtefælle. Vi ved ikke, om kommunerne fortolker loven på samme måde.

Du kan få lånet, uanset størrelsen af din indkomst og formue.

Hvis du ønsker lån til 1. rate ejendomsskat 2024, skal du ansøge herom senest d. 01.12.2023. Hvis du ønsker lån til 2. rate ejendomsskat 2024, skal du ansøge herom senest d. 01.06.2024.

2. Hvad kan der ydes lån til?

Du kan få lån til

  1. Udgifter til ejendomsskatter, der påhviler de pågældende ejendomme med tilhørende grund, gårdsplads og have.

  2. Udgifter til tilslutning af de pågældende ejendomme til kollektive anlæg i tilfælde, hvor der er tilslutningspligt.

  3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at låneordningen ud over de udgifter, der er nævnt ovenfor også skal omfatte vej- og kloakudgifter og lign., der påhviler ejendommene.

3. Hvad er renten?

Lånebeløbene blev frem til og med 31.12.2010 forrentet med en årlig rente, der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto d. 01.10. det foregående år. Dette medførte lave rentesatser. Renterne er til gengæld ikke fradragsberettigede.

Fra d. 01.01.2011 forrentes lånebeløbene med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer i de 12 forudgående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Dette fører til en rente i 2024 på 3,57%.

Ved betalingen ydes et nedslag i renterne. Se nedslagets størrelse i tabellen neden for

År Rentesats Nedslag i renterne
2024 3,57% 25%
2023 1,53% 25%
2022 0,48% 25%
2021 0,47% 25%
2020 0,69% 25%
2019 0,88% 25%
2018 1,00% 26%
2017 1,24% 27%
2016 1,41% 28%
2015 1,64% 29%
2014 1,84% 30%
2013 2,23% 31%
2012 2,93% 32%
2011 3,08% 33%
2010 0,50%  
2009 2,125%  
2008 2,00%  
2007 1,50%  
2006 1,00%  
2005 1,00%  
2004 1,00%  
2003 1,625%  
2002 1,875%  
2001 2,25%  
2000 1,375%  
1999 2,00%  
1998 1,625%  
1997 1,625%  
1996 2,50%  

Renten beregnes fra den sidste rettidige indbetalingsdag for de skatter m.v., til hvis betaling lånebeløbene anvendes. Renten tilskrives lånebeløbet ved årets udgang.

4. Sikkerhed for lånet.

Til sikkerhed for betaling af lånebeløbet med påløbne renter tinglyses der et skadesløsbrev  med pant i ejendommen.

Skadesløsbrevets eller ejerpantebrevets pålydende skal have panteret inden for den senest ansatte ejendomsværdi.

Skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet skal have oprykkende prioritet. Kommunalbestyrelsen kan efter låntagerens anmodning forsyne skadesløsbrevet med rykningspåtegning eller tillade, at ejerpantebrevet rykker tilbage i forbindelse med anden lånoptagelse. Skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet skal dog fortsat have sikkerhed inden for den nyeste ejendomsværdi.

Kommunalbestyrelsen skal tillade, at et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev, der er tinglyst på ejendommen, rykker tilbage for lån, som senere ydes efter reglerne i realkreditloven, når lånet optages til indfrielse af lån, der hidtil har haft sikkerhed i ejendommen forud for skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet. Det nye lån må dog ikke overstige restgælden på hidtidige lån med tillæg af omkostninger ved låneomlægningen. Det nye låns løbetid og afdragsprofil skal endvidere være uændret i forhold til hidtidige låns. Dog kan den faktiske løbetid på det nye lån forlænges til den nærmeste standardløbetid for obligationsserier.

Når skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet er tinglyst, kan lån ydes, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95 pct. af skadesløsbrevets eller ejerpantebrevets pålydende.

Når yderligere lån herefter ikke kan ydes, afkræves senere påløbne renter ejeren i forbindelse med den fremtidige opkrævning af kommunale ejendomsskatter og efter de for disse gældende regler.

Der skal betales almindelig tinglysningsafgift af skadesløsbrevet, dvs. 1.825 kr. plus en værdiafgift på 1,45% af hovedstolen. Denne afgift skal betales af kommunen.

5. Hvornår forfalder lånet?

Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer. Hvis ejendommen ved ejerens død eller i forbindelse med ejerens optagelse på plejehjem, institution til personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap eller psykiatrisk institution overtages af et husstandsmedlem, kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at beløbet forbliver indestående, og at lån fortsat ydes. Dette gælder også, hvor en ægtefælle overtager ejendommen til hensidden i uskiftet bo. En ægtefælle, som i de foran nævnte tilfælde overtager ejendommen, har dog krav på, at allerede ydede lån med tilskrevne renter forbliver indestående.