895 Får den begunstigede pengene ?

Hvis du har overholdt formkravene for indsættelse af en begunstiget, udbetales forsikringssummen eller kapital- og ratepensionen ved din død til den begunstigede uden om dødsboet. Det betyder, at den begunstigede får pengene, også selv om du er nok så insolvent, når du dør.

Mange gange er en livsforsikring blevet tegnet efter råd fra et pengeinstitut i forbindelse med etableringen af et lån til finansiering af køb af en bolig. I disse tilfælde har pengeinstituttet meget ofte sikret sig pant i forsikringspolicen, og det betyder, at forsikringssummen udbetales til pengeinstituttet. Den begunstigedes ret til forsikringssummen falder ikke bort ved pantsætningen, men den begunstigede må stå tilbage for panthaverens ret. I de fleste tilfælde er den begunstigede samtidigt meddebitor på det eller de lån, som bliver indfriet med forsikringssummen, og dermed kommer forsikringssummen alligevel også den begunstigede til gode, selv om policen var pantsat.

Den begunstigede kan risikere at få sin ret til beløbet beskåret betydeligt, selv om policen ikke er pantsat. Hvis indsættelse af en begunstiget må anses for urimelig over for forsikringstagerens ægtefælle eller en livsarving, kan det ved dom bestemmes, at forsikringssummen helt eller delvis skal tilfalde ægtefællen eller en livsarving i stedet for den begunstigede. Beløbet kan ikke overstige, hvad der ville være tilfaldet den pågældende som boslod, tvangsarv og suppleringsarv, hvis forsikringssummen i stedet var tilfaldet forsikringstagerens solvente bo.

Ved afgørelsen skal der navnlig lægges vægt på

1) baggrunden for indsættelsen af den begunstigede,

2) ægtefællens, en livsarvings og den begunstigedes økonomiske behov og

3) omstændighederne i øvrigt.

Regulering kan som noget nyt ske, selv om den begunstigede er tvangsarving, og selv om begunstigelsen er uigenkaldelig. En samlever kan ikke angribe en begunstigelse, ejheller selv om der er oprettet udvidet samlevertestamente

Afdødes ægtefælle og/eller livsarvinger kræve beløbet medregnet i bobeholdningen ved beregningen af boslod og tvangsarvelod. Hvis det er nødvendigt til fyldestgørelse af boslod og tvangsarv, må den begunstigedes ret vige til fordel for disse krav. Hvis et papirløst samlevende par har et barn, og manden i sin gruppelivsforsikring har indsat sin samlever som begunstiget ved navns nævnelse, vil denne regel få betydning.

Det beløb, der ved en regulering kan tilfalde ægtefællen eller en livsarving, kan ikke overstige, hvad der ville være tilfaldet den pågældende som boslod eller tvangsarv, hvis forsikringssummen i stedet var indgået i forsikringstagerens bo.

Eks. M dør i 2022 og efterlader sig en datter og en samlever, som er indsat som begunstiget til en livsforsikring på 500.000 kr. Boet er på 100.000 kr.  Datteren kan kræve, at hendes tvangsarv beregnes af 600.000 kr. og hendes tvangsarv på 1/4 udgør derfor 150.000 kr.. Da boet kun er på 100.000 kr., kan datteren angribe forsikringssummen med 50.000 kr., hvis begunstigelsen skønnes at være urimelig.

For kapital- og ratepensioner gælder nøjagtigt den samme regel.

Suppleringsarven efter AL § 11, stk. 2 på 820.000 kr. (2022) kan som noget nyt angribe forsikringssummen.

Den nye regel skal ikke anvendes på en indsættelse af en begunstiget, der er foretaget før d. 01.01.2008, hvis indsættelsen er uigenkaldelig, eller hvis en tvangsarving er indsat som begunstiget

Reglen gælder ikke, hvis de papirløse samlevende har tegnet krydsende livsforsikringer, og dette er en af grundene til at vælge denne forsikringsform. Du kan læse mere herom på emne nr. 452.

Muligheden for angreb er begrænset, hvis samleveren er indsat som uigenkaldeligt begunstiget. Hvis I ønsker at indsætte hinanden som uigenkaldeligt begunstiget i de omtalte pensioner og forsikringer, kan I bestille dokumenter til at gøre det under denne linjes formularservice, dvs. under emne nr. 246.