856 Hvis du fortryder

Hvis du af en eller anden grund fortryder indholdet i en eller flere af bestemmelserne i dit allerede oprettede testamente, kan du normalt ændre disse bestemmelser eller eventuelt tilbagekalde hele testamentet. Det gælder dog ikke, hvis testamentet gyldigt er gjort uigenkaldeligt. Hertil kræves, at du har afgivet et bindende løfte om uigenkaldelighed under iagttagelse af formkravene til testamenter - typisk ved at løftet om uigenkaldelighed står i selve testamentet.

Den omstændighed, at du fx. har fortalt arvingen, at han eller hun skal arve et beløb eller nogle bestemte ejendele efter dig, gør ikke testamentet uigenkaldeligt, og det samme gælder, selv om du fx. i et brev har bekræftet over for arvingen, at testamentet er uigenkaldeligt.

Ønsker du at tilbagekalde testamentet, skal dette ske i testamentsform. Det er fra d. 01.01.2008 ikke tilstrækkeligt, at du på anden måde utvetydigt tilkendegiver, at testamentet ikke længere skal være gældende. Hvis du har fulgt vort råd om at oprette dit testamente som notartestamente, hvor en genpart af testamentet opbevares i notarialkontorets arkiv, vil vi råde dig til altid at tilbagekalde testamentet ved at oprette et tillæg til det gamle testamente.

Dette tillæg - som kaldes en kodicil - bør oprettes på samme måde, som det oprindelige testamente, dvs. for notaren. Der kan nemlig altid ske det, at det originale testamente, som du eventuelt har streget i, slet ikke kommer frem, og i så fald gælder den genpart, som opbevares på notarialkontoret.

Hvis du ønsker at foretage ændringer i dit testamente, skal dette også altid ske i testamentsform.

Vi har udarbejdet formularer til tilbagekaldelse af testamenter:

290 Tilbagekaldelse af testamente (een opretter)

291 Tilbagekaldelse af testamente (to oprettere)

Hvis du har oprettet et gensidigt testamente med din samlever eller ægtefælle, er en eventuel ensidig genkaldelse kun gyldig, hvis du meddeler dette til den anden part, medmindre dette af særlige grunde er udelukket, fx. fordi den anden part er sindssyg eller forsvundet.

Et gensidigt testamente mellem ægtefæller anses automatisk for genkaldt ved separation eller skilsmisse, medmindre særlige omstændigheder taler herimod. Denne regel gælder også uigenkaldelige testamenter mellem ægtefæller, og grundsætningen i reglen gælder også ved samlivsophævelse mellem ugifte samlevende. Du gør dog i disse situationer, dvs. ved separation, skilsmisse og samlivsophævelse, klogt i altid at oprette et nyt testamente, således at det er hævet over enhver tvivl, om du ønsker, at det gamle testamente fortsat skal være gældende.