716 Lejerens almindelige pligter

Som lejer af en lejlighed eller et værelse bliver du helt automatisk pålagt en række forpligtelser, som du skal overholde, da udlejeren i modsat fald vil kunne opsige - eller i værste fald ophæve - lejeforholdet, og dermed tvinge dig til at flytte igen.

Du skal:     

 1. Sørge for at betale din husleje til den aftalte tid, og hvis du ikke gør det, risikerer du at blive sat på gaden fra den ene dag til den anden, dvs. at få din lejeaftale ophævet. Udlejeren skal dog først give dig en chance for at indbetale det beløb, du skylder, idet lejeloven fastslår, at han skal sende dig et påkrav, som tidligst kan afgives 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag, hvor du i påkravet får en frist på 14 dage til at berigtige restancen, og hvor han gør dig opmærksom på, at dit lejemål ellers kan ophæves. Fristen på 14 dage regnes fra den dag, påkravet er kommer frem. Udlejeren har ret til at tage et mindre gebyr for en sådan skrivelse. Nemlig et gebyr på 291 kr. (2022).


 2. 'Bebo' værelset eller lejligheden, og det vil sige, at du i hovedparten af tiden overnatter på din bopæl. Du kan være midlertidigt fraværende på grund af fx ferie, forretningsrejse, sygdom, militærtjeneste eller midlertidig forflyttelse. Men opholder du dig langt det meste af tiden et andet sted, fx. i din kærestes lejlighed, risikerer du, at dit lejemål bliver ophævet.

 3. Bruge det lejede til det formål, du har aftalt. Dog kan du drive visse former for erhverv, selv om du har lejet værelset eller lejligheden 'til beboelse', men kun i det omfang, din erhvervsvirksomhed ikke - eller i ringe omfang - medfører gener for de øvrige beboere i ejendommen. For eksempel vil du som oftest være i din gode ret til at tage nogle få børn i dagpleje. Driver du en form for virksomhed, som rækker ud over, hvad du må - og uden du har fået udlejerens samtykke - kan udlejeren bringe den til ophør ved at gøre indsigelse over for dig. Og retter du dig ikke efter indsigelse, kan han ophæve dit lejemål.

 4. Behandle det lejede forsvarligt, dvs. du har en omsorgspligt for dit værelse eller din lejlighed. Misrøgter du det lejede, bliver du ansvarlig for skaderne, men tillige risikerer du at få lejeaftalen ophævet. Som oftest skal udlejeren dog først give dig en påmindelse om, at du bør opføre dig på en anden måde, inden han populært sagt giver dig 'det røde kort' og beder dig flytte med det samme.

 5. Anmelde alle eventuelle skader i det lejede til udlejeren. Skader, hvis udbedring må anses for uopsættelig, skal du 'straks' anmelde, mens du kan tage det lidt mere roligt med andre skader. En overtrædelse af denne anmeldelsespligt vil ligeledes - typisk efter en påmindelse - kunne medføre en ophævelse af dit lejeforhold.

 6. Foretage vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler, hvis du er flyttet ind efter 1. juli '94, medmindre noget andet er særlig fremhævet i din lejekontrakt.

  Hvis du boede i lejemålet inden 1. juli '94, skal du foretage vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse, nøgler og ruder, lige som du skal holde vand- og gashaner og elafbrydere forsvarligt vedlige. Denne vedligeholdelse vil altid påhvile dig, mens du som snart mangeårig lejer har en mere betinget pligt til at vedligeholde - reparere eller forny - wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende installationer. Bliver der noget galt med en af de sidstnævnte ting, skal udlejeren betale for reparationen eller udskiftningen, hvis der ikke er noget at bebrejde dig. Eller sagt på anden vis, så hæfter udlejeren i det omfang, hvor skaderne opstår på grund af almindelig slid og ælde. Lejekontrakten kan indeholde klausuler, der udvider din vedligeholdelsespligt.
   

 7. Lade udlejeren eller hans stedfortræder få adgang til dit lejemål, 'når forholdene kræver det', for eksempel hvor de er nødt til at gennemse alle ejendommens rørinstallationer. Nægter du at lade dem komme ind i et tilfælde, hvor de ellers ville have ret til det, kan udlejeren ophæve din lejeaftale. I denne sammenhæng kan vi tilføje, at din udlejer ikke uden videre kan skaffe sig adgang til din lejlighed. Udlejeren vil kun i meget specielle situationer have ret til at gå ind, fx i tilfælde af en uopsættelig reparation af et sprængt vandrør i din lejlighed, mens du er på ferie. Ellers må han bede retten om hjælp og eventuelt få fogedretten til at rykke ud sammen med en låsesmed.

Hvis du ikke bare vil kende dine mere almindelige pligter som lejer, men også din udlejers pligter, kan du læse emne nr. 717.