672 Fradrag for serviceydelser i hjemmet


Generelt

Hvilke arbejder?

Dokumentation for det udførte arbejde

Betaling for det udførte arbejde

Indberetning af det fradragsberettigede beløb

Generelt

Fradraget har hjemmel i ligningslovens § 8V.

Fradraget udgør op til 6.600 kr. i 2023 pr. person for serviceydelser i hjemmet i hele år 2023

Fradraget udgør op til 11.900 kr. i 2024 pr. person for serviceydelser i hjemmet i hele år 2024

Reglerne gælder også sommerhuse og fritidshuse, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven,

Fradraget er betinget af,

  1. at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år,

  2. at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, eller en fritidsbolig, hvor den skattepligtige er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse.

  3. at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark,

  4. at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet.

Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder reglerne i lov om hjemmeservice.

Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul.

Det er vigtigt, at du gemmer alle regninger og kvitteringer, og at det af regningerne fremgår, hvad der er materialer og hvad der er arbejdsløn.

Et ægtepar eller et samlevende par har mulighed for at få 2 fradrag på op til 6.600 kr. i 2023 og har de et hjemmeboende barn, som er fyldt 18 år, kan de få 3 fradrag på op til 6.600 kr.

Et fradrag på 6.600 kr. svarer til en skattebesparelse på ca. 25% eller 1.650 kr.

Der er mulighed for skattefradrag til såvel ejere som lejere, og også ejere af andelsboliger kan få fradrag. Derimod kan en andelsboligforening eller ejerforening ikke få fradrag.

Hvilke arbejder?

Følgende arbejder er omfattet af ordningen:

 
Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig
 
Almindelig rengøring
Vask og aftørring af flader i boligen
Rengøring af toilet og bad
Støvsugning, gulvvask og boning
Opvask, tøjvask og strygning
Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.
 
Vinduespudsning
Indvendigt
Udvendigt
 
Børnepasning
Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig
Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter
 
Almindeligt havearbejde m.m.
Græsslåning
Klipning af hæk
Lugning
Beskæring af buske og træer
Snerydning«.


Ejeren af en fritidsbolig kan ikke foretage fradrag for udgifter til arbejdsløn for arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde vedrørende fritidsboligen, hvis ejeren i løbet af indkomståret har udlejet fritidsboligen.

Dokumentation for det udførte arbejde

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse, og skal indeholde følgende:

1) oplysninger om det udførte arbejde,

2) oplysninger om lønudgiftens størrelse,

3) oplysninger om hvem der har udført arbejdet i form af CVR-nr. for virksomheder og CPR-nr. for personer,

4) dato for arbejdets udførelse, og

5) stedet/adressen for arbejdets udførelse.

Betaling for det udførte arbejde

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af:

1) overførsel via pengeinstitut, konto til konto eller kontant til konto,

2) overførsel via internet (netbank), eller

3) elektronisk betaling med betalingskort.

Indberetning af det fradragsberettigede beløb

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige foretager elektronisk indberetning til skattemyndighederne af følgende oplysninger:

1) oplysning om lønudgiftens størrelse,

2) oplysning om hvilken type arbejde, der er udført,

3) oplysning om hvem der har udført arbejdet, i form af CVR-nr. for virksomheder og CPR-nr. for personer, og

4) oplysning om datoen for betalingen for arbejdet.

Den skattepligtige erklærer ved indberetningen:

1) at de afgivne oplysninger er rigtige,

2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige havde fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, og

3) at der ikke er ydet offentligt tilskud til det udførte arbejde, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 4.

Indberetningen skal være foretaget inden udgangen af februar måned i året efter det indkomstår, hvor betalingen for det udførte arbejde er foretaget. Skattefradraget skal indtastes på www.skat.dk/tastselv under ”Indberet servicefradrag”.