672 Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet (BoligJobordningen)

 

Arbejder udført fra og med d. 01.01.2016

Arbejder udført før d. 01.01.2016


Arbejder udført fra og med d. 01.01.2016

Generelt

Hvilke arbejder?

Dokumentation for det udførte arbejde

Betaling for det udførte arbejde

Indberetning af det fradragsberettigede beløb

Generelt

Regeringen og Dansk Folkeparti blev i forbindelse med finanslovsaftalen 2018 enige om, at BoligJobordningen fra d. 01.01.2018 skulle være gjort permanent. Fradraget har hjemmel i ligningslovens § 8V.

For 2016-2020 er der fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens der er et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte.

Konkret blev partierne i 2016 enige om:

- at indføre fradragsret for en række nye grønne ydelser som fx installation af luft-til-luftvarmepumper og energirådgivning til energiforbedringer,

- at fjerne fradragsretten for ikke grønne ydelser, som fx indvendigt maler-arbejde og nedrivning/opsætning af køkkener og badeværelser,

- at understøtte udbredelsen af velfungerende bredbånd i alle dele af Danmark ved at udvide BoligJobordningen

Reglerne gælde nu også sommerhuse og fritidshuse, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven,

Fradraget er betinget af,

  1. at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år,

  2. at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, eller en fritidsbolig, hvor den skattepligtige er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse.

  3. at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark,

  4. at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og

  5. at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. juni 2016.

Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder reglerne i lov om hjemmeservice.

Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul.

Det er vigtigt, at du gemmer alle regninger og kvitteringer, og at det af regningerne fremgår, hvad der er materialer og hvad der er arbejdsløn.

Et ægtepar eller et samlevende par har mulighed for at få 2 fradrag på op til 18.000 kr. og har de et hjemmeboende barn, som er fyldt 18 år, kan de få 3 fradrag på op til 18.000 kr.

Et fradrag på 18.000 kr. svarer til en skattebesparelse på ca. 5.000 kr.

Der er mulighed for skattefradrag til såvel ejere som lejere, og også ejere af andelsboliger kan få fradrag. Derimod kan en andelsboligforening eller ejerforening ikke få fradrag.

Hvilke arbejder?

Følgende arbejder er omfattet af ordningen:
 

1)
Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig
 
a)
Almindelig rengøring m.v.:
   
i)
Vask og aftørring af flader i boligen.
   
ii)
Rengøring af toilet og bad.
   
iii)
Støvsugning, gulvvask og boning.
   
iv)
Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.v.
   
v)
Opvask.
   
vi)
Tøjvask og strygning.
 
b)
Vinduespudsning:
   
i)
Indvendig vinduespudsning.
   
ii)
Udvendig vinduespudsning.
 
c)
Børnepasning:
   
i)
Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig.
   
ii)
Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet.
 
d)
Almindeligt havearbejde m.v.:
   
i)
Græsslåning.
   
ii)
Hækkeklipning.
   
iii)
Lugning.
   
iv)
Beskæring af buske og træer.
   
v)
Snerydning.
Tabel 1. Arbejde på boligen
Energibesparelser
Isolering af tag
Reparation og forbedring af skorsten, fx: [NY]

Indsættelse af isokernforing

 Indsættelse af filter

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

Nye ruder og vinduer

 Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 

 Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

Nye døre

Isolering af ydervægge, fx:

Isolering

 Hulmursisolering

Isolering af gulv, fx:

Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

Radiatortermostatventiler

 Vejrkompenseringsanlæg


 Urstyring

 

 Udskiftning af radiatorer

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, fx:

Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde

 Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde
 

 

 Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente
 bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde [NY]

Solafskærmning af vinduer og glasdøre, fx: [NY]

Ydre eller integreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder og markiser

Energiforsyning
Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

Installation, reparation eller udskiftning af solfangere

 

 Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

 

 Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, fx:

Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder

 

 Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.

 

 Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

Varmepumper, der ikke kan køle

 

 Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

 

 Installation af luft-til-luft varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper, der kan køle [NY]

 

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 

Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Energirådgivning
Energirådgivning til energiforbedringer [NY]
Klimasikring
Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, fx: [NY]

Montering af tætsluttende skodder mv. på yderdøre og vinduer

Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger [NY]:

Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i fx indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser og asfalt, fliser og fuger med vandgennem-trængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

Kloakarbejder på egen grund
 

 Udskiftning af kloakrør
 

 Fornyelse og etablering af dræn
 

 Udskiftning af opsamlingstank
 

 Nedsivningsanlæg
 

 Minirensningsanlæg
 

 Rodzoneanlæg
 

 Højvandslukkere
 

 Regnvandsfaskiner

Andre grønne ydelser
Radonsikring, fx:

Radonudsugning

Installation af ladestik til el-biler [NY]:

Kraftstik eller tilsvarende stik eller ladeboks til opladning af el-biler

Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly [NY]
Afmontering af brændeovne [NY]

Afmontering af eksisterende brændeovne

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:

Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 

 Maling af døre (udvendigt)

 

 Maling af ydervægge (udvendigt)

Digital infrastruktur
Tilslutning til bredbånd [NY]:

Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtage-udstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

 

Fra d. 01.01.2018: Lønudgifter ved installation af tyverialarm

Ejeren af en fritidsbolig kan ikke foretage fradrag for udgifter til arbejdsløn for arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde vedrørende fritidsboligen, hvis ejeren i løbet af indkomståret har udlejet fritidsboligen.

Dokumentation for det udførte arbejde

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse, og skal indeholde følgende:

1) oplysninger om det udførte arbejde,

2) oplysninger om lønudgiftens størrelse,

3) oplysninger om hvem der har udført arbejdet i form af CVR-nr. for virksomheder og CPR-nr. for personer,

4) dato for arbejdets udførelse, og

5) stedet/adressen for arbejdets udførelse.

Betaling for det udførte arbejde

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af:

1) overførsel via pengeinstitut, konto til konto eller kontant til konto,

2) overførsel via internet (netbank), eller

3) elektronisk betaling med betalingskort.

Indberetning af det fradragsberettigede beløb

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige foretager elektronisk indberetning til skattemyndighederne af følgende oplysninger:

1) oplysning om lønudgiftens størrelse,

2) oplysning om hvilken type arbejde, der er udført,

3) oplysning om hvem der har udført arbejdet, i form af CVR-nr. for virksomheder og CPR-nr. for personer, og

4) oplysning om datoen for betalingen for arbejdet.

Den skattepligtige erklærer ved indberetningen:

1) at de afgivne oplysninger er rigtige,

2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige havde fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, og

3) at der ikke er ydet offentligt tilskud til det udførte arbejde, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 4.

Indberetningen skal være foretaget inden udgangen af februar måned i året efter det indkomstår, hvor betalingen for det udførte arbejde er foretaget. Skattefradraget skal indtastes på www.skat.dk/tastselv under ”Indberet servicefradrag”.

Fradrag for 2016 forudsætter, at arbejdet er udført inden 31.12.2016 og arbejdet skal være betalt og indberettet senest d. 28.02.2017.

Fradrag for 2017 forudsætter, at arbejdet er udført inden 31.12.2017 og arbejdet skal være betalt og indberettet senest d. 28.02.2018.

Fradrag for 2018 forudsætter, at arbejdet er udført inden 31.12.2018 og arbejdet skal være betalt og indberettet senest d. 28.02.2019.

Fradrag for 2019 forudsætter, at arbejdet er udført inden 31.12.2019 og arbejdet skal være betalt og indberettet senest d. 28.02.2020.


Arbejder udført før d. 01.01.2016

Generelt

Hvilke arbejder?

Dokumentation for det udførte arbejde

Betaling for det udførte arbejde

Indberetning af det fradragsberettigede beløb

Generelt

Med virkning fra d. 01. juni 2011 blev der indført en ny bolig job-ordning, hvor du kan få skattefradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet - også kaldet håndværkerfradrag. Reglerne skulle kun gælde for arbejde udført frem til d. 31.12.2014, men der blev d. 29.06.2015 indgået en politisk aftale om, at reglerne også skal gælde i 2015

Reglerne gælde nu også sommerhuse og fritidshuse, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven, hvis arbejdet er udført efter d. 22.04.2012

De fradragsberettigede udgifter kan årligt højst udgøre 15.000 kr. pr. person.

Fradraget er betinget af,

  1. at den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år,

  2. at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, eller en fritidsbolig, hvor den skattepligtige er ejer og skattepligtig efter ejendomsværdiskatteloven af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse.

  3. at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark,

  4. at den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet, og

  5. at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2015.

Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder reglerne i lov om hjemmeservice.

Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres. Denne regel gælder kun for arbejde, der er udført efter 2011.

Skatteministeren kan bestemme, at det er en betingelse for fradrag, at betalingen sker via et særligt betalingsmodul.

Det er vigtigt, at du gemmer alle regninger og kvitteringer, og at det af regningerne fremgår, hvad der er materialer og hvad der er arbejdsløn.

Et ægtepar eller et samlevende par har mulighed for at få 2 fradrag på op til 15.000 kr. og har de et hjemmeboende barn, som er fyldt 18 år, kan de få 3 fradrag på op til 15.000 kr.

Et fradrag på 15.000 kr. svarer til en skattebesparelse på ca. 5.000 kr.

Der er mulighed for skattefradrag til såvel ejere som lejere, og også ejere af andelsboliger kan få fradrag. Derimod kan en andelsboligforening eller ejerforening ikke få fradrag.

Hvilke arbejder?

Følgende arbejder er omfattet af ordningen:
 

1)
Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig
 
a)
Almindelig rengøring m.v.:
   
i)
Vask og aftørring af flader i boligen.
   
ii)
Rengøring af toilet og bad.
   
iii)
Støvsugning, gulvvask og boning.
   
iv)
Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.v.
   
v)
Opvask.
   
vi)
Tøjvask og strygning.
 
b)
Vinduespudsning:
   
i)
Indvendig vinduespudsning.
   
ii)
Udvendig vinduespudsning.
 
c)
Børnepasning:
   
i)
Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig.
   
ii)
Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet.
 
d)
Almindeligt havearbejde m.v.:
   
i)
Græsslåning.
   
ii)
Hækkeklipning.
   
iii)
Lugning.
   
iv)
Beskæring af buske og træer.
   
v)
Snerydning.
2)
Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger eller fritidsboliger
 
a)
Boligens ydre rammer:
   
i)
Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb.
   
ii)
Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas.
   
iii)
Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v.
   
iv)
Reparation, maling og isolering af ydervægge.
   
v)
Forbedring af boligens tilgængelighed for handicappede.
   
vi)
Fornyelse eller etablering af dræn.
   
vii)
Radonsikring.
   
viii)
Installation af solfangere og solceller.
   
ix)
Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller.
 
b)
Boligens indre rammer:
   
i)
Reparation eller fornyelse af køkken og bad.
   
ii)
Gulvarbejder.
   
iii)
Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer.
   
iv)
Installation eller forbedring af ventilation.
   
v)
Installation eller forbedring af afløbsinstallationer.
   
vi)
Reparation eller udskiftning af vandinstallationer.
   
vii)
Reparation eller fornyelse af elinstallationer.
   
viii)
Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg.
   
ix)
Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg.
   
x)
Udskiftning eller reparation af fjernvarme units.
   
xi)
Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper.
   
xii)
Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg.
   
xiii)
Maler- og tapetserarbejder.

Ejeren af en fritidsbolig kan ikke foretage fradrag for udgifter til arbejdsløn for arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde vedrørende fritidsboligen, hvis ejeren i løbet af indkomståret har udlejet fritidsboligen.

Dokumentation for det udførte arbejde

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse, og skal indeholde følgende:

1) oplysninger om det udførte arbejde,

2) oplysninger om lønudgiftens størrelse,

3) oplysninger om hvem der har udført arbejdet i form af CVR-nr. for virksomheder og CPR-nr. for personer,

4) dato for arbejdets udførelse, og

5) stedet/adressen for arbejdets udførelse.

Betaling for det udførte arbejde

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af:

1) overførsel via pengeinstitut, konto til konto eller kontant til konto,

2) overførsel via internet (netbank), eller

3) elektronisk betaling med betalingskort.

Indberetning af det fradragsberettigede beløb

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige foretager elektronisk indberetning til skattemyndighederne af følgende oplysninger:

1) oplysning om lønudgiftens størrelse,

2) oplysning om hvilken type arbejde, der er udført,

3) oplysning om hvem der har udført arbejdet, i form af CVR-nr. for virksomheder og CPR-nr. for personer, og

4) oplysning om datoen for betalingen for arbejdet.

Den skattepligtige erklærer ved indberetningen:

1) at de afgivne oplysninger er rigtige,

2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige havde fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, og

3) at der ikke er ydet offentligt tilskud til det udførte arbejde, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 4.

Indberetningen skal være foretaget inden udgangen af februar måned i året efter det indkomstår, hvor betalingen for det udførte arbejde er foretaget. Skattefradraget skal indtastes på www.skat.dk/tastselv under ”Indberet servicefradrag”.

Fradrag for 2014 forudsætter, at arbejdet er udført inden 31.12.2014 og arbejdet skal være betalt og indberettet senest d. 28.02.2015.

Fradrag for 2015 forudsætter, at arbejdet er udført inden 31.12.2015 og arbejdet skal være betalt og indberettet senest d. 28.02.2016.


08-01-20

Hit Counter