649 Registreret som dårlig betaler?

Hvis du er en af de over 220.000 personer, som er blevet registreret som dårlig betaler i et kreditoplysningsbureau, f. eks. RKI Kredit Information eller Debitor Registret, får du en lang række nye problemer. Du kan få store vanskeligheder med at få et betalingskort eller et banklån eller en kredit i forbindelse med køb af bil eller bolig.

Jeg vil i det følgende omtale de regler, som ifølge lov om behandling af personoplysninger fra d. 01.07.2000 gælder for registrering i kreditoplysningsbureauer.

1. Oplysninger om forhold, der taler imod kreditværdighed, og som er mere end 5 år gamle, må ikke registreres eller videregives, medmindre det i det enkelte tilfælde er åbenbart, at forholdet er af afgørende betydning for bedømmelsen af den pågældendes økonomiske soliditet og kreditværdighed.

2. Kreditoplysningsbureauer skal  inden 4 uger efter registreringen uden gebyr give dig meddelelse, hvis du første gang optages i registeret med oplysninger om andet end navn, adresse, stilling, erhverv eller oplysninger, der fremgår af Statstidende eller frit kan indhentes fra erhvervsregisteret. Meddelelsen skal indeholde oplysning om din adgang til at få oplysninger fra registeret.

3. Kreditoplysningsbureauet skal til enhver tid på din begæring inden 4 uger meddele dig indholdet af de oplysninger og bedømmelser, bureauet har videregivet om dig inden for de sidste 6 måneder, samt af de øvrige oplysninger, som bureauet på tidspunktet for begæringens fremsættelse opbevarer om dig i bearbejdet form eller på digitalt medium, herunder foreliggende bedømmelser. Er bureauet i besiddelse af yderligere materiale om dig, skal dette samtidig meddeles dig med oplysning om materialets art samt om, at du kan få adgang til at gennemgå det ved personlig henvendelse til bureauet. Bureauet skal endvidere give oplysning om kategorien af modtagere af oplysningerne samt tilgængelig information om, hvorfra de nævnte oplysninger stammer. Du kan kræve at få oplysningerne skriftligt. Bureauet er berettiget til at kræve et gebyr herfor på 10 kr. for hver påbegyndt side inkl. moms og forsendelse. Betalingen kan dog ikke overstige 200 kr.

4. Du kan ikke forlange at blive gjort bekendt med, hvorfra oplysningerne stammer, jfr. dog nedenfor under pkt. 8.

5. Summariske oplysninger om skyldforhold må kun videregives, hvis

  1. oplysningerne hidrører fra Statstidende, f. eks. en konkurs eller en tvangsauktion
  2. er indberettet af en offentlig myndighed, f. eks. skattevæsenet, 
  3. eller hvis oplysningerne vedrører skyldforhold til samme kreditor på mere end 1.000 kr. og kreditor har erhvervet din skriftlige erkendelse af en forfalden gæld, eller hvis der er foretaget retslige skridt mod dig. Oplysninger om endeligt godkendt gældssanering må dog ikke videregives.

Hvis du er blevet afkrævet et beløb, som du ikke kan anerkende at skylde, kan du med andre ord ikke blive indberettet, medmindre din kreditor anlægger sag imod dig. Det er efter vor mening ret så betænkeligt, at du kan blive indberettet, selv om det endnu ikke er fastslået, om du skylder den pågældende noget som helst.

Oplysninger om, at der er indledt en sag om gældssanering, skal slettes efter 5 år, eller når gældssaneringen er endeligt godkendt af retten. Hvis gældssaneringen bliver nægtet, ophævet eller tilbagekaldt, skal oplysningen slettes senest 1 år efter skifterettens afgørelse. Oplysninger om, at en gældssanering er godkendt af skifteretten, skal slettes med det samme. Hvis gældssanering går ud på betaling af et engangsbeløb, eller hvis du betaler den nedskrevne gæld tidligere end 5 år, kan du kræve at blive slettet, når gælden er betalt.

Oplysninger om en tvangsauktion skal som udgangspunkt slettes efter 5 år. Hvis tvangsauktionen bliver aflyst, skal oplysningen slettes efter 1 år. Hvis tvangsauktionen bliver betalt, skal oplysningen slettes senest 2 år efter betalingen. Dette gælder også, hvis tvangsauktionen bliver betalt ved gældssanering. I det tilfælde regnes de 2 år fra godkendelsen af gældssaneringen.

Oplysninger om konkurs skal som udgangspunkt slettes efter 5 år. Hvis konkursen bliver afviklet ved betaling eller ved gældssanering, skal oplysningen slettes senest 2 år efter betalingen.

6. Videregivelse af summariske oplysninger om dine skyldforhold må kun ske på en sådan måde, at oplysningerne ikke kan danne grundlag for vurderingen af økonomisk soliditet og kreditværdighed for andre end dig, f. eks din ægtefælle eller din samlever.

7. Oplysninger eller bedømmelser, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes af registeret eller berigtiges.

8. Er en oplysning eller bedømmelse, der viser sig urigtig eller vildledende, forinden blevet videregivet, skal bureauet straks give skriftlig underretning om berigtigelsen til dig og til alle, der har modtaget oplysningen eller bedømmelsen inden for de sidste 6 måneder, før bureauet er blevet bekendt med forholdet. Du skal tillige have meddelelse om, hvem der har modtaget underretningen, og hvorfra oplysningen eller bedømmelsen stammer.

9. Henvendelser fra din side om slettelse eller berigtigelse af oplysninger eller bedømmelser, der angives at være urigtige eller vildledende, eller om slettelse af oplysninger, der ikke må registreres eller videregives, skal snarest og inden 4 uger efter modtagelsen besvares skriftligt af bureauet. Nægter bureauet at foretage den begærede slettelse eller berigtigelse, kan du inden 4 uger efter modtagelsen af bureauets svar eller efter udløbet af 4-ugers fristen indbringe spørgsmålet for Datatilsynet, der træffer afgørelse om, hvorvidt der skal foretages slettelse eller berigtigelse. Bureauets svar skal indeholde oplysning om adgangen til at indbringe spørgsmålet for Datatilsynet og om fristen herfor.

_________________________________________________________________________________________________

Oplysninger om gæld til det offentlige kan videregives til et kreditoplysningsbureau, hvis

1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller
2) den samlede gæld er forfalden og overstiger 7.500 kr., idet der dog ikke heri må indgå gældsposter, der er omfattet af en overholdt aftale om henstand eller afdragsvis betaling.

Det er endvidere en betingelse for videregivelse, at

1) den samlede gæld administreres af samme inddrivelsesmyndighed,
2) gælden kan inddrives ved udpantning og der er fremsendt 2 rykkere til skyldneren,
3) der er foretaget eller forsøgt foretaget udlæg for kravet,
4) kravet er fastslået ved endelig dom eller
4) det offentlige har erhvervet skyldnerens skriftlige erkendelse af den forfaldne gæld.

Myndigheden skal give skyldneren skriftlig meddelelse herom, forinden videregivelse finder sted. Videregivelse må tidligst ske 4 uger efter, at denne meddelelse er givet. Meddelelse skal indeholde oplysninger om,

1) hvilke oplysninger der vil blive videregivet,
2) til hvilket kreditoplysningsbureau videregivelse vil ske,
3) hvornår videregivelse vil finde sted, og
4) at videregivelse ikke vil ske, hvis betaling af gælden sker inden videregivelsen eller der indrømmes henstand eller indgås og overholdes en aftale om afdragsvis betaling.