645 Har du købt over evne på kredit?

Har du købt noget på kredit, hvor sælger har forbeholdt sig ret til at tage det solgte tilbage, hvis du ikke kan betale købesummen (køb med ejendomsforbehold), er du i visse tilfælde ikke forpligtet i fuldt omfang  til at betale sælgers tilgodehavende. Du har i visse tilfælde mulighed for at komme ud af dine forpligtelser, hvis det solgte tages tilbage.  Dette vil jeg nu prøve at forklare nærmere.

Jeg vil i det følgende kun beskrive reglerne for forbrugerkøb, dvs. køb, hvor sælgeren er erhvervsdrivende, som yder dig kredit som led i sit erhverv, og du som den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for dit erhverv.

Nedenstående regler gælder også, hvis du har lejet eller leaset en genstand af "sælger", men hvor det er bestemt i kontrakten, at du efter et vist tidsrum, har mulighed for at købe det lejede, eller hvis det på anden måde må antages at have været meningen, at du skal blive ejer af det lejede. Disse aftaler ligestilles med køb med ejendomsforbehold.

I forbrugerkøb gælder følgende 3 betingelser for at ejendomsforbeholdet er gyldigt:

1. Du skal have betalt en udbetaling til sælger, inden det købtes overgivelse til dig, på mindst 20% af kontantprisen.

2. Sælgeren skal inden overgivelsen af det købte have taget udtrykkeligt ejendomsforbehold. - f.eks. ved at det udtrykkeligt fremgår af en skriftlig købekontrakt, at "sælger forbeholder sig ejendomsretten."

3. Du skal i alt betale mere end 2.000 kr. (incl. kreditomkostninger)

Der kan ikke tages ejendomsforbehold i forbindelse med træk på en konto i f. eks. et stormagasin.

Har du købt en genstand på kredit med gyldigt ejendomsforbehold til privat brug - dvs. til dækning af et privat behov - af en erhvervsdrivende sælger, giver lov om kreditaftaler dig en særlig beskyttelse. Hvis ejendomsforbeholdet ikke er gyldigt som følge af, at ovennævnte ikke er opfyldt, vil du imidlertid ikke være ringere stillet, idet det som udgangspunkt er sælgers risiko at sikre sig mod ugyldigheden.

Kommer du bagud med afdragene på en købsaftale med ejendomsforbehold, kan sælger ved fogedrettens hjælp (en såkaldt "umiddelbar fogedforretning") tage det solgte tilbage, hvis der er taget et gyldigt ejendomsforbehold. Det er dog en betingelse, at afdraget er udeblevet i mindst 30 dage og udgør mindst 10% af det samlede beløb, du skal betale. Hvis du er bagud med mere end ét afdrag, skal de samlede udeblevne afdrag dog udgøre mindst 5%.

Tilbagetagelsen bør ske gennem fogedretten. I fogedretten skal ske en opgørelse af kreditors krav og en vurdering af det solgtes værdi på dette tidspunktet. Er genstandens værdi højere end kreditors samlede tilgodehavende, skal du kun tilbagelevere genstanden til sælger mod at få differencen udbetalt. Er genstandens værdi derimod lavere end sælgers tilgodehavende, må han nøjes med at få genstanden tilbage - du skal ikke betale ham det manglende beløb - medmindre den lavere værdi skyldes forhold, der kan bebrejdes dig, som f.eks. at du har vanrøgtet det købte. 

Et eksempel:

Du har købt en bil med ejendomsforbehold til en oprindelig værdi af 150.000 kr. Bilen er nu 70.000 kr. værd, men du kan ikke betale dine afdrag. Sælger har endnu 90.000 kr. til gode.  Når sælger tager bilen tilbage, får han kun "betaling" for 70.000 kr.  Dette er "bare ærgerligt" for sælger, idet han ikke kan kræve de resterende 20.000 kr. af dig. Dette gælder, uanset om din manglende betaling skyldes manglende evne eller manglende vilje til at betale. Du hæfter dog, hvis du har udvist forsømmelighed ved brugen eller opbevaringen af det købte eller har lagt hindringer i vejen for tilbagetagelsesforretningen.

Skulle ejendomsforbeholdet være ugyldigt, vil fogeden som regel henvise sælger til at tage det solgte tilbage med samme konsekvens, som lige nævnt.

Finder du ud af, efter at have leveret bilen tilbage, at du alligevel har penge til at betale, hvad sælger havde til gode, og at du alligevel ønsker at beholde bilen, er der mulighed for i 14 dage efter fogedforretningen at få bilen tilbage, mod at betale hele sælgers tilgodehavende.  Du er herefter endeligt ejer af det købte og sælger har fået alt, hvad han havde til gode - nøjagtigt som hvis bilen var blevet betalt uden problemer.

Tilbagetagelse af genstanden bør ske gennem fogedretten, hvis du ikke kan betale. Tager sælger egenhændigt tingen tilbage, ved selv at hente den på din bopæl (eller f.eks. ved hjælp af "Gorilla Incasso" eller anden form for ulovlig selvtægt), er tilbagetagelsen ikke gyldig, hvorfor du kan få den tilbageleveret ved fogedens hjælp.  Har I derimod indgået en aftale om, at levere genstanden tilbage uden om fogedretten, er dette for så vidt en gyldig aftale, men du har stadigt ikke pligt til at betale differencen til sælger, hvis genstanden er mindre værd end hvad sælger har til gode (i eksemplet de 20.000 kr). Reglen om, at du ikke hæfter for det overskydende beløb, gælder formentlig ikke, hvis du blot tilbageleverer bilen, selv om du ikke er i restance med ydelserne på lånet. 

Sælger kan som hovedregel ikke røre andre ting end det solgte, hvorfor du ikke risikerer, at han tager dit solarium, fordi du ikke kan betale afdragene på din bil. Har du imidlertid købt et køleskab på afbetaling, kan sælger ikke tage dette tilbage, på trods af sit ejendomsforbehold, fordi et køleskab normalt betragtes som nødvendigt til opretholdelse af et beskedent hjem. I så fald er sælger henvist til at gøre udlæg i noget andet hos dig, som der kan gøres udlæg i. Det kan du læse mere om på emne nr. 643: Hvad må du beholde?

Er det ikke den oprindelige sælger, der har penge til gode for købesummen, er du lige så godt stillet som nævnt ovenfor. I hvert fald, hvis det er sælger, der har formidlet et lån hos Y Finans eller X Kredit, ved f.eks. at udlevere brochure eller låneansøgning.  Har du derimod fået lån i din bank eller sparekasse til købet, uden sælgers medvirken, har banken/sparekassen krav på at få deres fulde tilgodehavende betalt, uanset du af en eller anden grund leverer f.eks. bilen tilbage til sælger, hvilket du imidlertid ikke er berettiget til, såfremt banken har fået underpant i bilen.

Sælger vil ikke kunne få pant i bilen som sikkerhed for, at du skal afdrage på købesummen. Han skal sikre sig ved et ejendomsforbehold, hvis han ønsker at sikre sig. Heller ikke Y Finans eller X Kredit, som giver dig kredit efter aftale med sælger, må få pant i bilen. Er dette overtrådt, vil du stadigt ikke skulle betale sælgers overskydende tilgodehavende (de 20.000 kr. i eksemplet)