586 Pas på med hustrubidragene!

Har du truffet aftale med din ægtefælle om bidragets størrelse, er det uhyre vanskeligt at få en sådan aftale ændret. Aftalen kan kun ændres ved dom, og kun hvis retten finder, at det på grund af væsentligt forandrede forhold vil være urimeligt at opretholde aftalen, eller hvis det i øvrigt findes at være urimeligt at gøre aftalen gældende.

Vi vil derfor råde dig til aldrig at indgå aftaler om bidragets størrelse i fx. de næste 5 eller 8 år, uden at du har fået advokatbistand til at udfærdige en sådan aftale, hvor der i aftalen tages højde for de fremtidige ændringsmuligheder.

I langt de fleste tilfælde bliver bidragspligtens varighed enten aftalt eller fastsat ved dom, mens det overlades til
Familieretshuset at fastsætte bidragets størrelse. I disse tilfælde kan bidragets størrelse løbende ændres af Familieretshuset - hvis blot du husker at indsende ansøgning herom til Familieretshuset.

Familieretshusets behandling af en sag om forhøjelse eller nedsættelse af bidraget er gratis. Du skal blot udfylde et ansøgningsskema, hvor du anfører en række oplysninger om dine aktuelle indkomstforhold. Ansøgningsskemaet kan også hentet på Familieretshuset hjemmeside. Familieretshuset indhenter tilsvarende oplysninger om din tidligere ægtefælles aktuelle indkomstforhold, og bidraget bliver herefter eventuelt sat op eller ned, hvis der er grundlag herfor. Du kan læse mere om selve beregningsmetoden på emne nr. 563.

Indgår den bidragsberettigede nyt ægteskab eller registreret partnerskab, bortfalder bidragspligten.

Er der derimod kun tale om et nyt samlivsforhold, fortsætter bidragspligten principielt med at bestå, MEN
 Familieretshuset  kan efter ansøgning nedsætte bidraget til at udgøre kr. 0 indtil videre. Det gælder, også selv om den nye samlever ikke på nogen måde forsørger den bidragsberettigede, og også selv om parterne i det nye samlivsforhold har fuldstændigt adskilt økonomi. Det kræves end ikke, at parterne bor sammen. Hustrubidraget kan også blive nedsat til kr. 0, hvis hustruen regelmæssigt tilbringer fritiden sammen med en ny mand eller kvinde, fx. tager på ferier og weekendbesøg sammen. Der er derfor al mulig grund til som modtager af hustrubidrag at passe på, at et nyt forhold ikke bliver af en sådan karakter, at Familieretshuset efter ansøgning nedsætter bidraget til 0. Der er en hårfin grænse mellem de venskabs- og kæresteforhold, som ikke får konsekvenser for hustrubidraget og forhold, som har konsekvenser for hustrubidraget, hvis de vel at mærke bliver opdaget.

Vil du være sikker på at beholde dit hustrubidrag, skal du med andre ord enten leve i cølibat eller sørge for at have skiftende kærester eller eventuelt flere kærester ad gangen.

Omvendt kan du som den bidragspligtige gøre klogt i at holde lidt øje med, om din tidligere ægtefælle eventuelt har etableret nyt fast kæreste- eller samlivsforhold, og i givet fald ansøge om nedsættelse af bidraget, hvis du mener, at beviserne for forholdet er stærke nok.

Er et bidrag først nedsat til 0 på grund af et fast kæreste- eller samlivsforhold, kan bidraget senere sættes i kraft igen, hvis den berettigede kan føre bevis for, at forholdet er ophørt, og selv i denne situation er det uhyre svært at få sat bidraget i kraft igen, hvis forholdet har varet mere end ca. 2 1/2 år.