581 Genoptagelse eller ændring af bodelingen

Det er som udgangspunkt yderst vanskeligt at få bodelingen genoptaget eller ændret, når der er indgået en endelig aftale om, at fællesboet er delt.

Du har en vis mulighed for genoptagelse, hvis du efterfølgende finder ud af, at din ægtefælle ejede nogle aktiver, som ikke blev medregnet. Som eksempel vil jeg nævne den situation, at I har delt boet, uden at du har været klar over, at din ægtefælle havde en livsforsikring, som derfor ikke er blevet taget i betragtning ved bodelingen.

Tilsvarende har du en vis mulighed for genoptagelse, hvis der efterfølgende dukker nogle gældsforpligtelser op, som ikke er blevet taget i betragtning, da I indgik aftalen om bodeling. Et typisk eksempel herpå er, at du efterfølgende bliver pålignet nogle restskatter vedrørende perioden, før I blev separeret og skilt. Hvis det må antages, at du burde have forudset restskatten, og at du derfor burde have taget forbehold om senere deling af skattekravet, vil du normalt være afskåret fra at søge bodelingen genoptaget af denne grund.

Hvis du fortryder en indgået aftale om bodelingen, er der en vis mulighed for at få aftalen ændret, hvis aftalen bedømt efter forholdene på tidspunktet for dens indgåelse skønnes urimelig, eller hvis det i øvrigt efter en samlet bedømmelse vil være urimeligt at gøre aftalen gældende. Har du f. eks. givet afkald på din andel af fællesboet, fordi du var tynget af skyldfølelse og slet ikke var i stand til at tænke klart, vil du have gode muligheder for at få et sådant afkald på ligedeling tilsidesat. Du bør i denne situation snarest rette henvendelse til en advokat, som kan bistå dig i det videre forløb.