554 Fremgangsmåden

Du kan blive separeret eller skilt enten ved en bevilling, som udstedes af statsforvaltningen, eller ved en dom.

Mere end 90% af alle separationer og skilsmisse sker ved bevilling, som imidlertid kun kan udstedes, hvis du og din ægtefælle er enige om 2 grundlæggende vilkår:

  1. I skal være enige om, hvorvidt den ene af jer skal have pligt til at svare bidrag til den andens underhold, og i bekræftende fald, i hvor lang tid bidragspligten skal gælde. I behøver derimod ikke være enige om størrelsen af bidragene, og I behøver heller ikke være enige om pligten til at betale eventuelle børnebidrag. Du kan læse mere om bidragspligten på emne nr. 562.

  2. I skal være enige om, hvem der skal have retten til lejligheden. Denne regel gælder lejede lejligheder både i almennyttigt og privat boligbyggeri og reglen gælder også private andelslejligheder, der er særeje. Derimod gælder reglen ikke, hvis I bor i ejerbolig. Du kan læse mere om lejligheden på emne nr. 564.

Du kan godt blive separeret eller skilt ved bevilling, selv om der er uenighed om andre spørgsmål end de her nævnte, fx. om forældremyndigheden, om børnebidrag, om, særejekompensation eller om delingen af fællesboet. Det er meget almindeligt at aftale, at fællesboet deles i mindelighed eller af skifteretten. Dermed markerer I blot, at fællesboet endnu ikke er delt. Du kan læse mere om hele fællesbodelingen på emnerne 571-579, som findes under emneoversigt nr. 570.


Inden du udfylder en ansøgning om separation eller skilsmisse, anbefaler vi, at du læser Statsforvaltningens "Når vi skal skilles".

Som udgangspunkt skal du bruge Statsforvaltningens digitale blanketter, hvor du logger på og underskriver med dit NemID. Hvis du er blevet fritaget fra Digital Post i det offentlige, må du gerne printe blanketterne, som du finder her på Statsforvaltningens hjemmeside og www.borger.dk.

Gå til ansøgningsblanketten om separation

Gå til ansøgningsblanketten om skilsmisse uden forudgående separation

Gå til ansøgningsblanketten om skilsmisse efter forudgående separation

Det skal betales et gebyr på 420 kr. for anmodning om separation eller skilsmisse og et gebyr på yderligere 950 kr. for anmodning om vilkårsforhandling. Fra d. 01.01.2018 skal  betales et gebyr på 350 kr. for anmodning om separation eller skilsmisse og et gebyr på yderligere 1.500 kr. for anmodning om vilkårsforhandling

Du kan godt indsende ansøgning om separation eller skilsmisse til statsforvaltningen, selv om du og din ægtefælle ikke er enige om vilkårene. Statsforvaltningen vil da indkalde jer til en såkaldt vilkårsforhandling, hvor en jurist fra statsforvaltningen gennemgår de enkelte vilkår for at konstatere, om I er enige om vilkårene. I bliver på mødet vejledt om jeres retsstilling på en lang række punkter, og hvis I efter denne gennemgang er enige om vilkårene, bliver I bedt om begge at underskive forhandlingsprotokollen. Der går normalt ca. en uge fra vilkårsforhandlingen på statsforvaltningen og frem til bevillingen udstedes, og du har normalt fortrydelsesret vedrørende vilkårene helt frem til den dag, bevillingen er udstedt.

I kan fra d. 01.01.2005 fravælge vilkårsforhandlingen på statsforvaltningen, hvis I meddeler statsforvaltningen, at I er enige om ovennævnte 3 vilkår, og at I ikke ønsker vilkårsforhandling foretaget. Vilkårsforhandling skal dog foretages, hvis statsforvaltningen finder, at særlige omstændigheder taler for det. Det vil først og fremmest være tilfældet, hvis det er tvivlsomt, om betingelserne for at meddele bevilling til separation eller skilsmisse er opfyldt, f.eks. fordi man ikke har kunnet eller forventer at kunne få tilstrækkelige oplysninger under en skriftlig behandling af ansøgningen. Det kan desuden være tilfældet, hvis I har aftalt et vilkår, der indikerer, at den ene eller begge befinder sig i en vildfarelse om hans eller hendes rettigheder, eller at en af jer er udsat for et utilbørligt pres. I sådanne situationer vil statsforvaltningerne vejlede jer om gældende ret for på den måde at søge at undgå, at I aftaler urimelige vilkår.

Hvis I ikke kan blive enige om de to nævnte vilkår, kan statsforvaltningen ikke udstede bevilling. I kan hver for sig kræve sagen afsluttet i statsforvaltningen, når I begge har modtaget vejledning under vilkårsforhandlingen, uden at den fornødne enighed er opnået. En part, der er mødt, kan kræve en sag om separation eller skilsmisse eller om forældremyndighed afsluttet og indbragt for retten, hvis den anden part er udeblevet to gange trods indkaldelse. Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde efter anmodning afslutte sagen og indbringe den for retten, selv om de nævnte betingelser ikke er opfyldt. 

Når statsforvaltningen afslutter sagen eller har gjort det, skal statsforvaltningen indbringe sagen for retten, hvis en part inden 4 uger efter, at det er meddelt den pågældende, at sagen er afsluttet, anmoder herom. Dette gælder dog ikke, hvis afslutningen af sagen skyldes, at den pågældende er udeblevet fra vilkårsforhandlingen. Der er ikke indsat tidsfrister for statsamternes indbringelse af sagerne for retten.

Den, der først har anmodet om, at sagen indbringes for retten anses som sagsøger, hvilket har betydning for retten internationale kompetence  og stedlige kompetence, og for retten til at hæve sagen. Ved samtidig anmodning om indbringelse for retten anses den part, der indgav anmodning om separation eller skilsmisse, eller om afgørelse om forældremyndighed som sagsøger. Blev også anmodning om separation eller skilsmisse indgivet samtidig af begge parter, bestemmer statsforvaltningen, hvem der skal anses som sagsøger.

Efter at statsforvaltningen har indbragt sagen for retten, kan retten, hvis der skønnes at være behov herfor, anmode parterne om et processkrift, inden der indkaldes til et forberedende retsmøde, eller inden domsforhandlingen berammes. 

Retten kan beskikke advokat for begge parter, hvis betingelserne herfor er opfyldt.  Det er vigtigt, at du sender retten kopi af din årsopgørelse, så retten kan se, om du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Hvis du har på fornemmelsen, at du og din ægtefælle ikke kan blive enige om et eller flere af vilkårene, eller er du på nogen måde i tvivl om din retsstilling, vil vi råde dig til at søge advokatbistand snarest muligt. Jo tidligere advokaten kommer ind i sagen, jo bedre muligheder har advokaten for at hjælpe dig.


31-03-18