518 Hvordan bliver man gift ?

Dette emne handler om den praktiske fremgangsmåde i forbindelse med indgåelse af ægteskab. Der gælder som hovedregel de samme regler for registrering af partnerskab, bortset fra, at registreringen altid sker for de borgerlige myndigheder. I det følgende forudsætter jeg dog, at du skal giftes med en person af det modsatte køn.

Forinden I kan blive gift, skal der ske en prøvelse af om ægteskabsbetingelserne er overholdt. Du kan på emne 515 læse om de ni vigtigste ægteskabsbetingelser.

Prøvelsen foretages altid på borgmesterkontoret, i København i magistratens 1. afdeling - og det gælder uanset om I måtte ønske at blive borgerligt eller kirkeligt viet. Prøvelsen skal ske i den kommune, hvor een af jer bor - uanset om brylluppet skal holdes et helt andet sted.

I behøver ikke møde personligt. I kan telefonisk hos borgmesterkontoret eller magistraten bestille en særlig blanket, som I blot skal udfylde, underskrive og derefter returnere med de fornødne bilag.

Når det er kontrolleret, at I opfylder ægteskabsbetingelserne, får I udleveret en såkaldt prøvelsesattest, hvis vielsen skal foretages af en anden myndighed. Det vil altid være tilfældet, hvis I ønsker en kirkelig vielse. I skal da aflevere prøvelsesattesten, som kun er gyldig i 4 måneder, til vielsesmyndigheden, dvs. præsten.

Skal du giftes i udlandet, kan du hos prøvelsesmyndigheden få udstedt en attest på dansk, engelsk, tysk, fransk eller spansk om, at der efter dansk ret ikke er noget til hinder for, at du indgår ægteskab. En sådan attest kaldes en ægteskabsattest og denne er også kun gyldig i 4 måneder.

Vi vil råde jer til at rette henvendelse til borgmesterkontoret eller magistratens 1. afd. i god tid inden brylluppet, da der i mange tilfælde kan vise sig at dukke uforudsete problemer op i forbindelse med prøvelsen af ægteskabsbetingelserne.

Hvis der på grund af en af parternes sygdom er alvorlig fare for, at en udsættelse af vielsen vil medføre, at denne ikke kan finde sted, kan man blive gift ved en såkaldt nødvielse, selv om prøvelse af ægteskabsbetingelserne endnu ikke har fundet sted.

I kan altid blive borgerligt viet. I kan selv vælge, i hvilken by I vil giftes, og der er ikke noget krav om, at i det mindste een af jer skal bo i den pågældende by. Vielsen finder normalt sted på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foretages et andet sted i kommunen.

Kirkelig vielse kan kun finde sted inden for folkekirken, hvis een af jer er medlem af denne, og en tilsvarende regel gælder ved kirkelig vielse inden for andre trossamfund. Ca. 43% vælger en kirkelig vielse. Hvis I ønsker det, kan der forinden den kirkelige vielses ske lysning ved kundgørelse fra prædikestolen.

Vielsen skal normalt ske i kirken, men biskoppen kan tillade, at vielsen finder sted i brudens hjem eller andet sted, såfremt parterne og præsten er enige herom. Præsten kan fortsat nægte at vie en fraskilt.

Det er i øvrigt fortsat muligt at få et ægteskab, som er indgået ved en borgerlig vielse, kirkeligt velsignet.

En vielse er kun gyldig, hvis den er sket for en myndighed, som lovligt kan foretage vielser, og hvis nogle bestemte formelle krav er opfyldt. Disse formelle krav er meget enkle: I skal ved samtidigt møde på spørgsmål af vielsesmyndigheden erklære at ville ægte hinanden og derpå forkyndes at være ægtefolk.

Skulle det lykkes jer at blive gift, selv om en eller flere af de nævnte ægteskabsbetingelser ikke er opfyldt, foreligger der et gyldigt ægteskab, men dette kan dog i visse tilfælde blive omstødt, fx. hvis den ene af jer skulle være gift i forvejen, eller hvis en af jer ved vielsen befandt sig i en tilstand, der udelukker evnen til at handle fornuftsmæssigt, f. eks. var meget stærkt beruset.

Selv om allerede Platon hævdede, at kærlighed gør blind, skal du ikke regne med at kunne få dit ægteskab omstødt med den begrundelse, at du på grund af forelskelse ikke var i stand til at handle fornuftsmæssigt.