317 Ændring af en faderskabsafgørelse

Efter en mand er blevet registreret som far til et barn, kan det selvfølgelig ske, at moderen, barnet eller faderen kommer i tvivl, om manden nu også er barnets biologiske far. Og hvis der ikke er registreret en mand som barnets far, kan der selvfølgelig senere vise sig forhold, der gør, at sagen kan undersøges igen.

Reglerne for at få undersøgt en faderskabsforholdene igen – at få faderskabssagen genoptaget – er i dag ens, uanset om det er barnet, moderen eller den mand, der er registreret som retlig far, der ønsker sagen genoptaget. Disse regler bliver gennemgået her i dette emne.  

For en mand, der mener, han er far til et barn, selvom han ikke er registreret som barnets far, er der derimod lidt andre regler for at få gennemført en sag. Læs mere om det under emne 316: En mands rettigheder, hvis han ikke er registreret som far

Reglerne for genoptagelse afhænger af, om manden, moderen og barnet er enige om, at sagen skal genoptages, hvordan manden er blevet registreret som barnets far, og af hvornår sagen forsøges genoptaget.

Der er ikke registreret en mand som barnets far

Faderen, moderen og barnet er enige om, at sagen skal genoptages

Sagen ønskes genoptaget inden barnet bliver seks måneder ”fortrydelsesfristen”

Sagen ønskes genoptaget efter barnet er blevet seks måneder


Der er ikke registreret en mand som barnets far

Hvis faderskabssagen måtte afsluttes uden at en mand blev registreret eller dømt som far til barnet (det kan f.eks. være fordi moderen ikke kunne give tilstrækkelige oplysninger om den eller de mænd, der kunne være far til barnet), så kan sagen senere genoptages.

Sagen kan genoptages hvis moderen, barnet eller en mand, der har ret til at få prøvet, om han er barnets far, beder om det. En mand, der har haft et seksuelt forhold til moderen, har ret til at få prøvet, om han er barnets far, hvis en anden mand ikke på forhånd er registreret som barnets far. Se i øvrigt om en mands muligheder, hvis han tror, han er far til et barn under emne 316: En mands rettigheder, hvis han ikke er registreret som far.

Genoptagelse kan kun finde sted, hvis det er sandsynligt, at en mand kan dømmes som far til barnet.

Hvis barnet er myndigt kan sagen kun genoptages med barnets samtykke.

Faderen, moderen og barnet er enige om, at sagen skal genoptages

Hvis den mand, der er registreret som barnets far, moderen til barnet og barnet selv er enige om at ønske faderskabssagen genoptaget, så kan sagen genoptages. Hvis barnet er under 18 år, er det en særlig værge for barnet, der skal være enig med moderen og den registrerede far om at søge om genoptagelse.

Der er ingen tidsfrist for genoptagelse, hvis alle tre parter er enige. At moderen, den retlige far og barnet alle tre ønsker sagen genoptaget er ikke nok til at den rent faktisk bliver genoptaget. Det er Familieretshuset, der afgør, om sagen kan genoptages, og det er et krav, at der sandsynligvis vil blive udpeget en anden far under sagen.

Sagen ønskes genoptaget inden barnet bliver seks måneder ”fortrydelsesfristen”

Hvis en mand er registreret som far til et barn fordi

- han og moderen er gift med hinanden

eller

- han og moderen har afgivet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring

eller

- han har skrevet under på en anerkendelsesblanket til Familieretshuset

så kan manden, barnets mor eller en særlig værge for barnet, hver især få genoptaget faderskabssagen uden begrundelse indtil barnet bliver seks måneder.

Sagen ønskes genoptaget efter barnet er blevet seks måneder

Hvis barnet er fyldt seks måneder, før sagen ønskes genoptaget, eller hvis faderskabet er fastslået i retten, så gælder der andre betingelser for genoptagelse af faderskabssagen.

Barnet er mellem seks måneder og tre år

Barnet er over tre år
Der er sket en fejl i forbindelse med den oprindelige registrering af faderskabet

Barnet er mellem seks måneder og tre år

Indtil barnet bliver tre år, kan den retlige far, moderen eller en særlig værge for barnet søge sagen genoptaget. Det er Familieretshuset, der efter en ansøgning fra en af parterne vurderer om sagen skal genoptages. Sagen kan kun genoptages, hvis der er kommet nye oplysninger om omstændigheder, der kan antages at ville give sagen et andet udfald – eller hvis det efter en helhedsbedømmelse viser sig, at der er grund til at tro, at sagen vil få et andet udfald.

Når Familieretshuset afgør, om sagen kan genoptages, vil man se på en række forskellige forhold. Man vil se på:

- Hvor gammelt barnet er. Jo yngre barnet er, jo større mulighed er der for, at man vil acceptere at sagen bliver genoptaget.

- Om den registrerede far har kendt til de omstændigheder, der tyder på, at han måske ikke er den biologiske far. Hvis han har kendt disse omstændigheder og alligevel har behandlet barnet som sit eget, taler det imod at tillade ham en genoptagelse, idet man gerne vil sikre barnet stabilitet i forhold til omsorgspersonerne. (Der er ikke noget i vejen for, at moderen eller barnet i stedet kan søge om genoptagelse)

- Om moderen har kendt til de omstændigheder, der tyder på, at den registrerede far ikke er den biologiske far. Hvis hun har kendt disse omstændigheder og alligevel har ladet den registrerede far behandle barnet som sit eget, taler det imod at tillade hende en genoptagelse, idet man gerne vil sikre barnet stabilitet i forhold til omsorgspersonerne. (Der er ikke noget i vejen for, at faderen eller barnet i stedet kan søge om genoptagelse)

- Om barnet kan forventes at ville få en far overhovedet, hvis sagen genoptages. Det anses for vigtigere at barnet har en faderskikkelse, end om den pågældende far er den biologiske far. Så hvis der er udlagt en far, og oplysningerne tyder på, at det ikke vil være muligt at finde den mand, der er barnets biologiske far, så taler det imod at genoptage sagen.

Barnet er over tre år

Efter barnet er blevet tre år, skal der ganske særlige grunde til at tillade genoptagelse, medmindre faderen, moderen og barnet er enige. (Læs mere om denne mulighed ovenfor under overskriften:

Faderen, moderen og barnet er enige om, at sagen skal genoptages

 

Hvis faderen, moderen og barnet ikke er enige, kan sagen kun genoptages, hvis tre betingelser alle er opfyldt:


1. Der skal være ganske særlige grunde til, at sagen ikke er taget op tidligere

2. Omstændighederne skal tale for en genoptagelse

3. En genoptagelse må ikke medføre væsentlige ulemper for barnet.

Denne regel er især til for at give barnet mulighed for at søge om at få genoptaget sag om faderskabet, når barnet selv er myndigt, men den kan også få betydning, hvis det meget sent opdages, at der er sket en fejl i forbindelse med den oprindelige faderskabssag.

 

Der er sket en fejl i forbindelse med den oprindelige registrering af faderskabet

Hvis det viser sig, at der er sket en fejl, der kan have haft betydning for at en bestemt mand er blevet registreret som far – f.eks. at dna-prøverne er blevet forbyttet – så kan sagen genoptages indtil barnet fylder tre år.

Sagen kan anlægges af den mand, der er registreret som barnets far, moderen, barnets værge eller den mand, der pga. fejlen ikke er registreret som far. Hvis den mand, der er registreret som barnets far, har behandlet barnet som sit eget, selvom han kendte fejlen, kan han dog ikke anlægge sag.

Hvis fejlen først er blevet opdaget efter barnet er fyldt tre år, kan man forsøge at få sagen genoptaget efter de regler, der er beskrevet ovenfor under overskriften Barnet er over tre år.

Hvis fejlen bestod i, at den mand, som moderen havde været gift med i de seneste ti måneder inden fødslen, ikke har fået rettidigt besked om barnets fødsel, så skal sagen også genoptages, hvis han straks henvender sig til statsforvaltningen så snart han får viden om barnets fødsel. Hvis han først får kendskab til barnets fødsel efter barnet er fyldt tre år, kan han dog ikke få sagen genoptaget. Læs mere om en mands muligheder for at få en faderskabssag genoptaget, hvis han ikke er registreret som barnets far under emne 316: En mands rettigheder, hvis han ikke er registreret som far.