166 De økonomiske grænser for retshjælp og fri proces

Hvis du får behov for retshjælp eller fri proces, gælder der nogle indkomstgrænser, som er ens for begge ordninger.

Jeg vil først nævne de aktuelle indkomstgrænser og senere komme nærmere ind på, hvad der forstås ved udtrykkene personlig indkomst, positiv kapitalindkomst samt udbytteindkomst.

1. DE AKTUELLE INDKOMSTGRÆNSER

Beløbsgrænserne bliver reguleret hvert år.

I 2024 tages der frem til d. 01.12.2024 udgangspunkt i tallene på din årsopgørelse for 2022, og er du enlig, kan du få retshjælp og fri proces, hvis din personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv kapitalindkomst, incl. eventuel aktieindkomst, er 371.000 kr. eller derunder. 

Lever du i samlivsforhold eller er du gift, beregnes beløbsgrænsen på grundlag af din og din samlevers eller ægtefælles samlede indkomst i 2022. Du kan i 2024 kun få retshjælp og fri proces, hvis jeres samlede personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv kapitalindkomst, incl. eventuel aktieindkomst, ligger på 471.000 kr. eller derunder. Hvis du og din  ægtefælle eller partner har modstående interesser i sagen, anvendes dog kun dit eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige.

I december 2024 tages der udgangspunkt i tallene på din og din eventuelle samlevers eller ægtefælles årsopgørelse for 2023.

I ægteskabssager og forældremyndighedssager skal din eventuelle nye samlevers eller nye ægtefælles indkomst også tælles med. I sager om ægteskab og forældremyndighed, opfylder en ansøger, der er samlevende, tillige de økonomiske betingelser for fri proces, hvis ansøgerens eget indtægtsgrundlag ikke overstiger indtægtsgrænsen for enlige.

I sager om fri proces til offentlig skifte af fællesboet skal din eventuelle nye samlevers eller nye ægtefælles indkomst altid tælles med.

Til de nævnte tal skal lægges et børnetillæg på 64.000 kr. i 2024 for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos dig eller i overvejende grad forsørges af dig. 

Er du f. eks. enlig forsørger med to børn under 18 år, kan du i 2024 få retshjælp og fri proces, hvis din 2022-indkomst er på 499.000 kr. eller derunder, nemlig 371.000 kr.+ 2 børnetillæg à 64.000 kr.

Afviger dine aktuelle indkomstforhold væsentligt fra din indkomst i 2022, f. eks. fordi du er blevet arbejdsløs, kan man anvende de aktuelle indkomstforhold, hvilket skal behørigt dokumenteres.

Se i øvrigt vort program Beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces.

2. DE FORSKELLIGE INDKOMSTTYPER.

Du kan på bagsiden af din årsopgørelse se en specifikation af din skattepligtige indkomst, og du kan her se nøjagtigt, hvad din personlige indkomst udgør. For de fleste lønmodtagere vil den personlige indkomst svare til bruttolønnen med fradrag af indskud på eventuelle pensionsordninger. Arbejdsmarkedsbidrag - også kaldet bruttoskat - er trukket fra ved opgørelsen af din personlige indkomst på din årsopgørelse.

Din kapitalindkomst er også specificeret på din årsopgørelse og består for de fleste af renteindtægter og renteudgifter, samt eventuelle fradrag vedrørende skibsanparter.

Har du aktier, som har givet udbytte, er dette udbytte ikke medregnet i din kapitalindkomst, da aktieudbytte med virkning fra 1993 beskattes efter de særlige regler om aktieindkomst.

Hvis din samlede kapitalindkomst med tillæg af aktieindkomst er positiv, skal det samlede beløb lægges til din personlige indkomst, når det skal afgøres, om du opfylder de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces.

Derimod kan eventuel negativ kapitalindkomst, fx. store renteudgifter ikke trækkes fra din personlige indkomst, og det samme gælder dine såkaldte ligningsmæssige fradrag så som faglige kontingenter, befordringsfradrag, ægtefællebidrag og børnebidrag.

Du kan med andre ord ikke få retshjælp eller fri proces, blot fordi din skattepligtige indkomst ligger under de nævnte indkomstgrænser. Det afgørende er udelukkende din personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv kapitalindkomst, incl. udbytteindkomst.

Det har ingen betydning, om du har formue. Selv millionærer kan således normalt få fri proces og retshjælp.

Hvis du mener, at du opfylder de økonomiske grænser for fri proces og retshjælp, bør du altid medbringe din og din ægtefælles eller samlevers årsopgørelser for 2021 allerede ved det første møde med din advokat.