Straffeloven kap. 7

7. kapitel Betinget fængsel

Overskriften til kapitel 7 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 152 af 18.02.2015 fra d. 01.05.2015. Hidtidig formulering: Betingede domme

§ 56. Finder retten det upåkrævet, at fængselsstraf kommer til fuldbyrdelse, bestemmes det i dommen, at fuldbyrdelsen udsættes og bortfalder ved udløbet af prøvetiden.

Stk. 2. Udsættelsen betinges af, at den dømte ikke i prøvetiden begår strafbart forhold, og at han overholder de vilkår, som måtte være fastsat i medfør af §§ 57 og 57 a. Prøvetiden fastsættes af retten og kan i almindelighed ikke overstige 3 år. Under særlige omstændigheder kan dog fastsættes en prøvetid på indtil 5 år.

§ 56, stk. 1 og 2 er ophævet og stk. 1 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 152 af 18.02.2015 fra d. 01.05.2015. Stk. 3 bliver herefter stk. 2. Hidtidig formulering: Finder retten det upåkrævet, at straf kommer til fuldbyrdelse, bestemmes det i dommen, at spørgsmålet om straffastsættelse udsættes og bortfalder efter en prøvetid.
Stk. 2. Såfremt det må anses for mere formålstjenligt, kan retten fastsætte straffen og bestemme, at fuldbyrdelsen udsættes og bortfalder ved udløbet af prøvetiden.

§ 56, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 892 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 56, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 57« til: »§§ 57 og 57 a«.

§ 57. Retten kan som vilkår for udsættelsen bestemme, at den dømte i hele prøvetiden eller en del af denne skal undergives tilsyn. Endvidere kan retten fastsætte andre vilkår, som findes formålstjenlige, herunder at den dømte

1) overholder særlige bestemmelser vedrørende opholdssted, arbejde, uddannelse, anvendelse af fritid eller samkvem med bestemte personer,
2) tager ophold i egnet hjem eller institution; for sådant ophold fastsættes ved dommen en længstetid, der i almindelighed ikke kan overstige 1 år,
3) afholder sig fra misbrug af alkohol, narkotika eller lignende medikamenter,
4) underkaster sig afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende medikamenter, om fornødent på hospital eller i særlig institution,
5) underkaster sig en struktureret, kontrolleret alkoholistbehandling af mindst et års varighed,
6) underkaster sig psykiatrisk behandling, om fornødent på hospital,
7) retter sig efter tilsynsmyndighedens bestemmelser om indskrænkninger i rådigheden over indtægter og formue og om opfyldelse af økonomiske forpligtelser,
8) betaler erstatning for tab, der er forvoldt ved lovovertrædelsen,
9) efter kommunens afgørelse undergives indsatser efter § 32 og kapitel 5 i barnets lov, eventuelt af nærmere
angiven art, og efterkommer de forskrifter, kommunen meddeler den pågældende, eller
10) efterkommer en eventuel afgørelse efter §§ 12-14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

§ 57, stk. 2 er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen). Hidtidig formulering: Stk. 2. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelsen af tilsyn og de i stk. 1, nr. 1-8, nævnte vilkår.
§ 57, nr. 9 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 501 af 12.06.2009 fra d. 15.06.2009. I § 57, nr. 9, ændres »§ 40 i lov om social service« til: »§ 52 i lov om social service«.
§ 57, nr. 9 er ændret ved § 62.2 i lov nr. 1705 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019. I § 57, nr. 9, ændres »pågældende.« til: »pågældende, eller«.
§ 57, nr. 10 er indsat ved § 62.3 i lov nr. 1705 af 27.12.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 57, nr. 9 er ændret ved § 32.1 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 57, nr. 9, ændres »foranstaltninger efter § 52 i lov om social service« til: »indsatser efter § 32 og kapitel 5 i barnets lov«.

§ 57 a. For personer, der på gerningstidspunktet var mellem 18 og 25 år, og som idømmes en betinget dom for overtrædelse af §§ 119, 119 a, 119 b, 123 eller 134 a, § 244, stk. 1, § 252, stk. 1, § 260, stk. 1, §§ 266 eller 291 eller overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, for så vidt angår salg eller vederlagsfri overdragelse med henblik på senere salg, kan retten som vilkår for udsættelsen bestemme, at den dømte skal opnå tilsynsmyndighedens godkendelse af økonomiske dispositioner, der overstiger en beløbsgrænse, der fastsættes af retten, og rette sig efter tilsynsmyndighedens bestemmelser om at anvende indtægter og formue til at indfri gæld til det offentlige.

Stk. 2. Den dømte undergives tilsyn i prøvetiden eller en del af denne. Vilkår om økonomisk kontrol ophører 1 år efter endelig dom.

Stk. 3. Afgørelser truffet af tilsynsmyndigheden efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 57 a er indsat ved § 1.2 i lov nr. 892 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022.

§ 58. Skønnes anvendelse af ubetinget fængselsstraf påkrævet, men taler oplysningerne om tiltaltes personlige forhold for anvendelse af betinget dom efter § 56, kan retten bestemme, at en del af den forskyldte straf, dog højst 6 måneder, skal fuldbyrdes, medens dommen i øvrigt gøres betinget.

Stk. 2. I forbindelse med betinget dom kan der idømmes bøde, selv om sådan straf ikke er hjemlet for den pågældende lovovertrædelse.

§ 58 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)

§ 59. De i medfør af §§ 57 og 57 a fastsatte vilkår kan senere ændres eller ophæves ved retskendelse efter begæring fra anklagemyndigheden eller den dømte. Begæring fra den dømte fremsættes over for anklagemyndigheden, der snarest muligt indbringer spørgsmålet for retten. Tages en begæring fra den dømte ikke til følge, kan han ikke fremsætte ny begæring, før der er forløbet et halvt år fra kendelsens afsigelse.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte spørgsmål indbringes for den byret, som har pådømt sagen i første instans, eller byretten i den retskreds, hvor den dømte bor eller opholder sig. Såfremt sagen er pådømt ved landsret i første instans, træffes afgørelsen af byretten i den retskreds, hvor den dømte bor eller opholder sig.

§ 59 er ændret ved lov nr. 433 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2001 (Afskaffelse af hæftestraffen).
§ 59, stk. 1 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 892 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 59, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 57« til: »§§ 57 og 57 a«.

§ 60. Hvis den dømte overtræder de i medfør af §§ 57 eller 57 a fastsatte vilkår, kan retten i den anledning

1) tildele advarsel,
2) ved kendelse ændre vilkårene og forlænge prøvetiden inden for den i § 56, stk. 2, fastsatte længstetid,
3)
ved dom træffe afgørelse om fuldbyrdelse af fængselsstraffen. § 58, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med hensyn til de i stk. 1 nævnte retsafgørelser finder § 59, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

§ 60, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 152 af 18.02.2015 fra d. 01.05.2015. I § 60, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 56, stk. 3« til: »§ 56, stk. 2«.
§ 60, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 152 af 18.02.2015 fra d. 01.05.2015. Hidtidig formulering: ved dom fastsætte straf eller anden retsfølge for den begåede lovovertrædelse eller - hvis straf er fastsat i den betingede dom - træffe afgørelse om fuldbyrdelse af denne straf. § 58, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.
§ 60, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 892 af 21.06.2022 fra d. 01.07.2022. I § 60, stk. 1, ændres »§ 57« til: »§§ 57 eller 57 a«.

§ 61. Såfremt der inden prøvetidens udløb foretages rettergangsskridt mod den dømte, hvorved han sigtes for strafbart forhold, der er begået før den betingede dom, fastsætter retten retsfølgen for dette forhold og den tidligere pådømte lovovertrædelse.

Stk. 2. Begår den dømte nyt strafbart forhold i prøvetiden, og foretages der inden dennes udløb rettergangsskridt, hvorved han sigtes for forholdet, fastsætter retten en ubetinget straf eller anden retsfølge for dette forhold og den tidligere pådømte lovovertrædelse eller alene for det nye forhold. Herved finder bestemmelserne i § 88, stk. 2-4, tilsvarende anvendelse. Når omstændighederne taler derfor, kan retten i stedet

1) idømme ubetinget straf alene for det nye forhold, eventuelt i forbindelse med en ændring af vilkårene i den betingede dom, eller
2) afsige ny betinget dom vedrørende begge lovovertrædelser i overensstemmelse med reglerne i dette eller det følgende kapitel.

§ 61 a. (Ophævet).

§ 61 a er ophævet fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen). Hidtidig formulering: § 61 a. Ved hel eller delvis eftergivelse af straf ved betinget benådning kan det uden for de i § 40 a omhandlede tilfælde indsættes som vilkår for benådningen, at bestemmelserne i §§ 59-61 om domstolenes kompetence med hensyn til fuldbyrdelse af eller ændring af vilkår i betingede domme finder tilsvarende anvendelse.

Advokat Jørgen U. Grønborg