Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v.

Lovens titel er ændret ved § 1.1 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra d. 01.05.2019. Hidtidig formulering: Lov om sommerhuse og campering m.v.

Lovændringer

Kapitel 1: Erhvervsmæssig udlejning m.v., §§ 1-4
Kapitel 2: Udlejning af egen fulde helårsbolig, §§ 5-7
Kapitel 3: Selskabers erhvervelse af fast ejendom, § 8
Kapitel 4: Forskellige bestemmelser, §§ 9-13


Lovændringer

Lov om sommerhuse og campering m.v. jfr. lovbekg. nr. 920 af 22.12.1989

Som ændret ved

§ 67, stk. 1 i lov nr. 388 af 06.06.1991 (Lov om planlægning) fra d. 01.01.1992
§ 12 i lov nr. 447 af 31.05.2000 (Implementering af Århuskonventionen m.v.) fra d. 15.09.2000
§ 40 i lov nr. 145 af 25.03.2002 Lov om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner fra d. 01.01.2003
§ 7 i lov nr. 564 af 24.06.2005 (Udmøntning af kommunalreformen i en række love på natur- og miljøområdet) fra d. 01.01.2007
§ 11 i lov nr. 1571 af 20.12.2006 (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområdet) fra d. 01.01.2007.

Nu lovbekg. nr. 785 af 21.06.2007, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 391 af 25.05.2009 (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v.) fra d. 01.07.2009.
§ 1 i lov nr. 1271 af 16.12.2009 (Regler for campinghytter) fra d. 01.01.2010.
§ 4 i lov nr. 1383 af 21.12.2009 (Implementering af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet på Miljøministeriets område) fra d. 28.12.2009.
§ 8 i lov nr. 484 af 11.05.2010 (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af miljøministeren.
§ 22 i lov nr. 580 af 18.06.2012 (Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet m.v.) fra d. 01.08.2012.

Nu lovbekg. nr. 949 af 03.07.2013, som ændret ved

§ 21 i lov nr. 86 af 28.01.2014 (Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage samt obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet m.v.). Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden.
§ 16 i lov nr. 1658 af 20.12.2016 (Lov om Planklagenævnet) fra d. 01.02.2017.
§ 1 i lov nr. 368 af 09.04.2019 (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.) fra d. 01.05.2019.
§ 1 i lov nr. 416 af 25.04.2023 (Forsøgsordning for udvidet vintercampering) fra d. 01.07.2023.
§ 5 i lov nr. 1790 af 28.12.2023 (Opfølgning på evaluering af planloven m.v.) fra d. 01.01.2024.

Nu lovbekg. nr. 400 af 12.04.2024.


Kapitel 1: Erhvervsmæssig udlejning m.v.

§ 1. Ejere og brugere af fast ejendom må ikke uden tilladelse efter § 2

1) erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 1 år udleje eller fremleje hus eller husrum på ejendommen til beboelse, medmindre det lejede skal anvendes til helårsbeboelse,
2) udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til opførelse af beboelsesbygning på det lejede, medmindre bygningen skal anvendes til helårsbeboelse,
3) erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, gælder ikke ejeres og brugeres udlejning af fast ejendom, som tjener til ejerens eller brugerens fulde helårsbolig, til ferie- og fritidsformål m.v.

Stk. 3. Indgåelse af enkelte lejemål vedrørende sådanne husrum på en landbrugs- eller skovbrugsejendom, som ikke er tilvejebragt med udlejning som formål, omfattes ikke af pligten til at indhente tilladelse til erhvervsmæssig udlejning efter stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Er ejeren eller brugeren et selskab, en forening eller anden sammenslutning, en privat institution, en stiftelse eller et legat, eller benyttes ejendommen til ferieophold for de ansatte i den erhvervsvirksomhed, der er ejer eller bruger, kræves tilladelse efter § 2 uanset lejemålets varighed, og selv om udlejen eller fremlejen ikke er erhvervsmæssig, eller ejendommen helt eller delvis stilles til rådighed uden vederlag.

Stk. 5. For selvstændig erhvervsvirksomhed, der modtager overnattende gæster med mulighed for servering eller virksomhed med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, gælder stk. 1, 3 og 4 kun, hvis der til virksomheden er knyttet huse eller hytter, der udlejes for mere end 5 nætter ad gangen, eller areal til campering.

§ 1, stk. 4 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 391 af 25.05.2009 fra d. 01.07.2009. Hidtidig formulering: Stk. 4. For virksomhed, der er omfattet af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., eller virksomhed med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål gælder stk. 1-3 kun i det omfang, der til virksomheden er knyttet huse eller hytter, der udlejes for mere end 5 nætter ad gangen, eller areal til campering.
§ 1, stk. 2 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra d. 01.05.2019. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
§ 1, stk. 4, der bliver stk. 5, er ændret ved § 1.3 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 1, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1, 3 og 4«.

§ 2. Tilladelsen gives af ministeren for byer og landdistrikter. Ved afgørelsen af, om tilladelse skal meddeles, skal der bl.a. lægges vægt på hensynet til at bevare naturværdier, turistmæssige hensyn, de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige interesser og trafikale og sanitære hensyn.

Stk. 2. Ministeren for byer og landdistrikter kan bemyndige kommunalbestyrelsen til efter retningslinier fastsat af ministeren at træffe afgørelse om meddelelse af tilladelser efter stk. 1.

Stk. 3. Ministeren for byer og landdistrikter fastsætter sagsbehandlingsregler for meddelelse af tilladelse efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf samt regler om pligt for ejere og brugere omfattet af sådanne tilladelser til at give oplysninger til tjenestemodtagere, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser.

§ 2, stk. 2 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 2, stk. 2, ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.
§ 2, stk. 3 er indsat ved § 4.1 i lov nr. 1383 af 21.12.2009 fra d. 28.12.2009.

§ 3. Ministeren for byer og landdistrikter kan fastsætte forskrifter om indretning og benyttelse af campingpladser, herunder campinghytter. Forskrifterne kan tillægges virkning for bestående campingpladser.

§ 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1271 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010. I § 3, 1. pkt., indsættes efter »benyttelse af campingpladser«: », herunder campinghytter«.

§ 3 a. Ministeren for byer og landdistrikter fastsætter regler om en forsøgsordning, hvorefter kommunalbestyrelsen kan tillade udvidet vintercampering indtil den 28. februar 2025 på en campingplads med tilladelse til vintercampering, jf. regler fastsat i medfør af § 3, der er meddelt senest den 30. juni 2023.

§ 3 a er indsat ved § 1.1 i lov nr. 416 af 25.04.2023 fra d. 01.07.2023.

§ 4. Ved en campinghytte forstås en mindre beboelsesenhed, som anvendes til udlejning eller udlån til ferieformål på en campingplads, og som ikke udgør en selvstændig ejendom.

Stk. 2. Campinghytter skal være placeret samlet. Arealer, hvorpå der er opført campinghytter, må ikke udstykkes eller matrikuleres, således at der opstår en eller flere nye samlede faste ejendomme, hvorpå der er opført en eller flere campinghytter. Campinghytter må kun udlejes i perioden 1. marts-31. oktober, medmindre campingpladsen har tilladelse til vintercampering, jf. § 3. Ejere og brugere af fast ejendom, jf. § 1, må højst stille campinghytter til rådighed for samme campist i 4 uger årligt og må ikke tage imod bestilling mere end 1 år forud.

§ 4 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1271 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010.

Kapitel 2: Udlejning af egen fulde helårsbolig

Kapitel 2 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra d. 01.05.2019. Udlejning i 2019 frem til denne lovs ikrafttræden indgår ikke i opgørelsen for kalenderåret 2019.

§ 5. Ejere og brugere af fast ejendom, som tjener til ejerens eller brugerens helårsbolig, må højst udleje deres fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v. i 30 dage pr. kalenderår.

Stk. 2. Formidles udlejningen udelukkende af en virksomhed, som indberetter lejeindtægten efter skatteindberetningslovens § 43, må der ske udlejning af den fulde helårsbolig i op til 70 dage, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ejere og brugere af fast ejendom, som udlejer deres fulde helårsbolig i overensstemmelse med stk. 2, og som i samme kalenderår herudover udlejer husrum i helårsboligen til ferie- og fritidsformål m.v., må udleje deres fulde helårsbolig i op til 70 dage pr. kalenderår, hvis udlejningen af husrum ligeledes er formidlet af en virksomhed, som indberetter lejeindtægten efter skatteindberetningslovens § 43. Formidles udlejningen af husrum ikke af en virksomhed, som indberetter lejeindtægten efter skatteindberetningslovens § 43, må der kun ske udlejning af den fulde helårsbolig i op til 30 dage pr. kalenderår.

§ 5 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra d. 01.05.2019. Udlejning i 2019 frem til denne lovs ikrafttræden indgår ikke i opgørelsen for kalenderåret 2019.
§ 5 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra et tidspunkt, der fastsættes af erhvervsministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 12 af 07.01.2021 fra d. 10.01.2021. Hidtidig formulering: § 5. Ejere og brugere af fast ejendom, som tjener til ejerens eller brugerens helårsbolig, må højst udleje deres fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v. i 70 dage pr. kalenderår, jf. dog § 6, stk. 1.

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve grænsen for udlejning af ejeres eller brugeres fulde helårsbolig fra 70 dage pr. kalenderår, jf. § 5, stk. 2 og 3, og op til 100 dage pr. kalenderår.

Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning efter stk. 1, skal beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Stk. 3. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning efter stk. 1, skal beslutningen meddeles ministeren for byer og landdistrikter.

§ 6 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra d. 01.05.2019. Udlejning i 2019 frem til denne lovs ikrafttræden indgår ikke i opgørelsen for kalenderåret 2019.
§ 6 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra et tidspunkt, der fastsættes af erhvervsministeren. Ændringen er sat i kraft ved § 1 i bekg. nr. 12 af 07.01.2021 fra d. 10.01.2021. Hidtidig formulering: § 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve grænsen for udlejning af ejeres eller brugeres fulde helårsbolig fra 70 og op til 100 dage pr. kalenderår.
Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning efter stk. 1, skal beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Stk. 3. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning efter stk. 1, skal beslutningen meddeles erhvervsministeren.

§ 7. (Ophævet).

Kapitel 3: Selskabers erhvervelse af fast ejendom

§ 8. Selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, private institutioner, stiftelser og legater må ikke erhverve fast ejendom uden ministeren for byer og landdistrikters tilladelse, medmindre ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse eller i erhvervsøjemed.

Stk. 2. Ved anmeldelse til tinglysning af et dokument om erhvervelse af fast ejendom skal dette, når erhververen er et selskab m.v. som nævnt i stk. 1, være ledsaget af en tilladelse efter stk. 1 eller indeholde erhververens erklæring om, at betingelserne for at erhverve ejendommen uden sådan tilladelse er opfyldt. Ministeren for byer og landdistrikter fastsætter regler om erklæringens indhold.

Stk. 3. Hvis tilladelse eller erklæring ikke foreligger, sætter dommeren i overensstemmelse med reglerne i tinglysningsloven en frist til fremskaffelse af tilladelsen eller erklæringen.

Kapitel 4: Forskellige bestemmelser

§ 9. Aftaler, der er indgået i strid med loven eller må antages at være indgået med det formål at omgå den, er ugyldige.

§ 10. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige forhold, der er i strid med denne lov. Består forholdet i en ulovlig brug, påhviler pligten tillige brugeren.

Stk. 2. De i § 10 a, stk. 1 og 2, nævnte myndigheder kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal vedkommende myndighed lade påbuddet aflyse fra tingbogen.

Stk. 3. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et af vedkommende myndighed meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges ejeren eller brugeren inden en fastsat tidsfrist under tvang af fortløbende bøder at berigtige forholdet.

Stk. 4. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan vedkommende myndighed foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning.

§ 10, stk. 2 er ændret ved § 7.2 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 10, stk. 2, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

§ 10 a. Ministeren for byer og landdistrikter påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af § 4 og af de regler, der er fastsat med hjemmel i § 2, stk. 2 og 3, § 3 og § 3 a, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, og stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bistå ministeren for byer og landdistrikter med undersøgelser og tilvejebringelse af faktiske oplysninger m.v. til brug for dennes tilsyn med overholdelsen af grænsen for udlejningen, jf. § 5 og § 5, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 3. Ministeren for byer og landdistrikter kan, når det er nødvendigt for at påse overholdelsen af reglerne, jf. stk. 1,

1) behandle, herunder indsamle og samkøre, oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder, og

2) behandle, herunder samkøre, oplysninger, som By-, Land- og Kirkeministeriet ud over de tilfælde, som er nævnt i nr. 1, er i besiddelse af.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan, når det er nødvendigt for at kunne bistå ministeren for byer og landdistrikter med førelsen af dennes tilsyn med overholdelsen af grænsen for udlejningen, jf. § 5 og § 5, jf. § 6, stk. 1,

1) behandle, herunder indsamle og samkøre, oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder,

2) behandle, herunder samkøre, oplysninger, som kommunalbestyrelsen ud over de tilfælde, som er nævnt i nr. 1, er i besiddelse af, og

3) få terminaladgang til nødvendige oplysninger om fysiske personers forhold i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 5. Ministeren for byer og landdistrikter og kommunalbestyrelsen kan til brug for undersøgelse af en begrundet mistanke om overtrædelse af lovens § 5 og § 5, jf. § 6, stk. 1, om udlejning af en ejers eller brugers fulde helårsbolig foretage følgende:

1) Indhente oplysninger fra forsyningsselskaber om en konkret boligs samlede forbrug i en afgrænset periode på mindst 1 måned.

2) Opsøge udvalgte husstande. Adgangen efter 1. pkt. strækker sig alene hen til husstandens dør. Ministeren for byer og landdistrikter og kommunalbestyrelsen kan ikke overskride dørtærsklen eller komme ind i boligen. Ministeren for byer og landdistrikter og kommunalbestyrelsen kan med tilladelse fra ejendommens ejer eller bruger betræde et fællesareal.

Stk. 6. Formoder kommunalbestyrelsen på baggrund af de foranstaltninger, som kommunalbestyrelsen har gennemført som led i sin bistand til ministeren for byer og landdistrikters førelse af dennes tilsyn, at der er sket en overtrædelse af § 5 og § 5, jf. § 6, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen anmelde forholdet til ministeren for byer og landdistrikter som tilsynsmyndighed. Anmeldelsen skal ledsages af de relevante oplysninger.

Stk. 7. De i stk. 1 og 2 nævnte myndigheder påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.

Stk. 8. Bliver de i stk. 1 og 2 nævnte myndigheder opmærksom på et ulovligt forhold, skal den pågældende myndighed søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.

Stk. 9. Ministeren for byer og landdistrikter kan fastsætte nærmere regler for udøvelsen af kommunalbestyrelsens tilsynsvirksomhed.

§ 10 a, stk. 1 er ændret ved § 7.3 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 10 a, stk. 1 , udgår »og stk. 3«.
§ 10 a, stk. 2 ophæves ved § 7.4 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5. Hidtidig formulering: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af §§ 7 og 7 a.

§ 10 a, stk. 3, der bliver stk. 2, er ændret ved § 7.5 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 10 a, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.
§ 10 a, stk. 4 og 5, der bliver stk. 3 og 4, er ændret ved § 7.6 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 10 a, stk. 4 og 5, der bliver stk. 3 og 4, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.
§ 10 a, stk. 6, der bliver stk. 5, er ændret ved § 7.7 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 10 a, stk. 6 , der bliver stk. 5, ændres »de i stk. 2 og 3 nævnte myndigheders« til: »kommunalbestyrelsens«.
§ 10 a stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1271 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010. Hidtidig formulering: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af de regler, der er fastsat med hjemmel i § 2, stk. 2, og § 3, jfr. § 1, stk. 1, nr. 3, og stk. 3.
§ 10 a, stk. 2 er ændret ved § 4.2 i lov nr. 1383 af 21.12.2009 fra d. 28.12.2009. I § 10 a, stk. 2, indsættes efter »§ 2, stk. 2«: »og 3«.
§ 10 a, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 1.7 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra d. 01.05.2019.
§ 10 a, stk. 3-5 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra d. 01.05.2019. Stk. 3-5 bliver herefter stk. 6-8.
§ 10 a, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 416 af 25.04.2023 fra d. 01.07.2023. I § 10 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 2 og 3, og § 3, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, og stk. 3« til: »§ 2, stk. 2 og 3, § 3 og § 3 a, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, og stk. 3«.
§ 10 a, stk. 3 er indsat ved § 5.1 i lov nr. 1790 af 28.12.2023 fra d. 01.01.2024. Stk. 3-8 bliver herefter stk. 4-9.

§ 10 b. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 1, § 4, § 5 og § 5, jf. § 6, stk. 1,
2) overtræder vilkår, der er fastsat efter § 2,
3) undlader at efterkomme et påbud efter § 10, stk. 3.

Stk. 2. I forskrifter, som fastsættes i henhold til § 2, stk. 3, § 3 og § 3 a, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 10 b, stk. 1, nr. 1-3 er ændret ved § 7.8 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: § 10 b, stk. 1, nr. 1-3:
1) overtræder §§ 1, 7 og 7 a,
2) overtræder vilkår, der er fastsat efter §§ 2, 7 eller 7 a,
3) undlader at efterkomme et påbud efter §§ 4 og 10, stk. 3.

§ 10 b, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1271 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010. Hidtidig formulering: 1) overtræder § 1,
§ 10 b, stk. 2 er ændret ved § 4.3 i lov nr. 1383 af 21.12.2009 fra d. 28.12.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. I forskrifter, som fastsættes i henhold til § 3, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
§ 10 b, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 10 b, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 1 og § 4« til: »§ 1, § 4, § 5 og § 5, jf. § 6, stk. 1«.
§ 10 b, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 416 af 25.04.2023 fra d. 01.07.2023. I § 10 b, stk. 2, ændres »§ 2, stk. 3, og § 3,« til: »§ 2, stk. 3, § 3 og § 3 a,«.

§ 10 c. Ministeren for byer og landdistrikter kan i sager om overtrædelse af § 5 og § 5, jf. § 6, stk. 1, i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist at betale den i bødeforelægget angiven bøde.

Stk. 2. Bestemmelsen i retsplejelovens § 834, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2, om krav til indholdet af anklageskriftet og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på et bødeforelæg efter stk. 1.

Stk. 3. Vedtages bødeforelægget, bortfalder videre forfølgning. Vedtagelsen har samme virkning som en dom.

§ 10 c er ophævet ved § 7.9 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: § 10 c. Betingelser, der knyttes til afgørelser truffet i medfør af § 7, er bindende for ejeren og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet. Betingelserne tinglyses på ejendommen ved kommunalbestyrelsens foranstaltning. Tilladelser efter § 7 a skal ligeledes tinglyses på ejendommen ved kommunalbestyrelsens foranstaltning.
§ 10 c er indsat ved § 1.10 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra d. 01.05.2019.

§ 10 d. Ministeren for byer og landdistrikter kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for byer og landdistrikter kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke, eller kun for så vidt angår retlige spørgsmål, skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

§ 10 d er indsat ved § 12.1 i lov nr. 447 af 31.05.2000 fra d. 15.09.2000.
§ 10 d, stk. 1 er ændret ved § 11.1 i
lov nr. 1571 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 10 d, stk. 1, ændres »styrelse eller tilsvarende institution« til: »statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder«.
§ 10 d, stk. 2 er ændret ved § 11.2 i
lov nr. 1571 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 10 d, stk. 2, ændres »indbringes for ministeren« til: »påklages«.
§ 10 d, stk. 3 er indsat ved § 11.3 i
lov nr. 1571 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007.
§ 10 d, stk. 2 er ændret ved § 16.1 i lov nr. 1658 af 20.12.2016 fra d. 01.02.2017. Efter »ikke« indsættes: », eller kun for så vidt angår retlige spørgsmål,«.

§ 10 e. Afgørelser truffet efter §§ 2 og 8 af ministeren for byer og landdistrikter, afgørelser truffet efter forskrifter fastsat i medfør af § 3, eller afgørelser truffet efter bemyndigelse af en kommunalbestyrelse, jf. § 2, stk. 2, kan påklages til Planklagenævnet. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regler fastsat i medfør af § 3 a kan ikke påklages til Planklagenævnet. De kommunale tilsynsmyndigheder fører ikke tilsyn med kommunalbestyrelsens afgørelser efter regler fastsat i medfør af § 3 a.

Stk. 2. Klageberettiget er

1) adressaten for afgørelsen,

2) offentlige myndigheder og

3) enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Stk. 3. Klage over afgørelser efter stk. 1 skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog fra bekendtgørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 4. Tilladelser, der er meddelt efter §§ 2 og 8, afgørelser truffet efter forskrifter fastsat i medfør af § 3 eller afgørelser truffet efter bemyndigelse i medfør af § 2, stk. 2, må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Påklages tilladelsen eller afgørelsen, underretter den myndighed, der har givet tilladelsen eller truffet afgørelsen, straks den, som har modtaget tilladelsen eller afgørelsen, om klagen. Rettidig klage efter stk. 1 har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.

§ 10 e er indsat ved § 12.1 i lov nr. 447 af 31.05.2000 fra d. 15.09.2000.
§ 10 e, stk. 1 er ændret ved § 7.10 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 10 e, stk. 1, ændres »et amtsråd« til: »en kommunalbestyrelse«.
§ 10 e, stk. 1 er ændret ved § 11.4 i lov nr. 1571 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 10 e, stk. 1, udgår »eller efter bemyndigelse af en styrelse, jf. § 10 d,«.
§ 10 e, stk. 1 er ændret ved § 8.1 i lov nr. 484 af 11.05.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af miljøministeren. I § 10 e, stk. 1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.
§ 10 e, stk. 2 og 3 er ophævet ved § 8.2 i lov nr. 484 af 11.05.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af miljøministeren. Hidtidig formulering: Stk. 2. Naturklagenævnets formand kan på nævnets vegne træffe afgørelse i klager efter loven, når klagen skønnes ikke at indeholde spørgsmål af meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål.
Stk. 3. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 10 e, stk. 4 og 5 er ændret ved § 8.3 i lov nr. 484 af 11.05.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af miljøministeren. I § 10 e, stk. 6 og 7, der bliver stk. 4 og 5, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.
§ 10 e, stk. 4 er ophævet og stk. 4-6 er indsat ved § 22.1 i lov nr. 580 af 18.06.2012 fra d. 01.08.2012.
§ 10 e, stk. 4, 1. pkt. er ophævet og 1.-3. pkt. er indsat ved § 21.1 i lov nr. 86 af 28.01.2014. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden. 2. og 3. pkt. bliver herefter 4. og 5. pkt. Hidtidig formulering: Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
§ 10 e, stk. 4, 1. pkt. er ophævet og 1.-3. pkt. er indsat ved § 21.1 i lov nr. 86 af 28.01.2014.
§ 10 e, stk. 7 og 8 er indsat ved § 21.2 i lov nr. 86 af 28.01.2014. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden. Stk. 7 bliver herefter stk. 9.
§ 10 e er ændret ved § 16.2 i lov nr. 1658 af 20.12.2016 fra d. 01.02.2017. Hidtidig formulering: Afgørelser truffet efter lovens §§ 2 og 8 af miljø- og energiministeren eller afgørelser truffet efter bemyndigelse af en kommunalbestyrelse, jf. § 2, stk. 2, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.
Stk. 2. Klageberettiget er
1) adressaten for afgørelsen,
2) offentlige myndigheder og
3) enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
Stk. 3. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Stk. 4. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 18 b, stk. 2-4, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.
Stk. 5. Når myndigheden videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.
Stk. 6. Myndigheden skal straks underrette Natur- og Miljøklagenævnet, hvis den, efter at klagen er videresendt til nævnet, inddrages i forhandlinger med adressaten for afgørelsen og klageren om tilpasninger af det ansøgte projekt, der er af betydning for klagen. Natur- og Miljøklagenævnet kan sætte behandlingen af sagen i bero, indtil forhandlingerne er afsluttet. Myndigheden underretter nævnet om resultatet af forhandlingerne, når de er afsluttet.
Stk. 7. Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Natur- og Miljøklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises.
Stk. 8. Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal myndigheden snarest videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 4, 4. og 5. pkt., og stk. 5 ikke anvendelse.
Stk. 9. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

§ 10 e, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 10 e, stk. 1, indsættes efter »af erhvervsministeren«: », afgørelser truffet efter forskrifter fastsat i medfør af § 3,«.
§ 10 e, stk. 1, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 416 af 25.04.2023 fra d. 01.07.2023.
§ 10 e, stk. 3 er ophævet, og nyt stk. 3 og 4 er indsat, ved § 5.2 i lov nr. 1790 af 28.12.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om klageadgangen, herunder om frister for indgivelse af klage, om frister og proces for parternes afgivelse af bemærkninger, om nævnets sagsoplysning og -behandling og om obligatorisk brug af digitale selvbetjeningsløsninger samt regler om, at klagerne skal betale et gebyr for at få behandlet en klage.

§ 11. Kommunalbestyrelser, told- og skatteforvaltningen og tinglysningsmyndigheder skal afgive indberetning til ministeren for byer og landdistrikter, hvis de kommer til kundskab om virksomhed, der kan være omfattet af § 1, § 5 og § 5, jf. § 6, stk. 1. Kommunalbestyrelser skal tillige afgive indberetning til ministeren for byer og landdistrikter, når en ejendom ikke udnyttes efter et meddelt påbud.

Stk. 2. Ministeren for byer og landdistrikter kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligten og pålægge andre myndigheder end de i stk. 1 nævnte at afgive indberetning.

§ 11, stk. 1, 1. og 2. pkt. ved § 7.11 i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. I § 11, 1. pkt., ændres »Amtsråd, kommunalbestyrelser« til: »Kommunalbestyrelser«, og i 2. pkt. udgår »det skønnes, at der bør meddeles påbud efter § 4, eller«.
§ 11, stk. 1 er ændret ved § 11.5 i lov nr. 1571 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: § 11. Kommunalbestyrelser og tinglysningsmyndigheder skal afgive indberetning til miljøministeren, hvis de kommer til kundskab om virksomhed, der kan være omfattet af § 1. Kommunalbestyrelser skal tillige afgive indberetning til miljøministeren, når en ejendom ikke udnyttes efter et meddelt påbud.
§ 11, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 368 af 09.04.2019 fra d. 01.05.2019. I § 11, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 1«: », § 5 og § 5, jf. § 6, stk. 1«.

§ 11 a. (Ophævet).

§ 11 a er indsat ved § 40.1 i lov nr. 145 af 25.03.2002 fra d. 01.01.2003.
§ 11 a er ophævet ved § 7.12 i i lov nr. 564 af 24.06.2005 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: § 11 a. I Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner udøver kommunalbestyrelsen de opgaver, som loven henlægger til amtsrådene, eller som i henhold til bemyndigelse henlægges til amtsrådene.

§ 12. Loven træder i kraft den 1. september 1972.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 8 kommer til anvendelse på alle erhvervelser, der anmeldes til tinglysning efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 3. Den, der den 9. februar 1972 lovligt drev erhvervsmæssig virksomhed, som omfattes af bestemmelsen i § 1, har krav på tilladelse til videreførelse af virksomheden i samme omfang som hidtil, hvis ansøgning herom indgives senest den 31. december 1972.

§ 12, stk. 3 er ophævet ved § 67, stk. 1, nr. 7 i lov nr. 388 af 06.06.1991 fra d. 01.01.1992. Hidtidig formulering: § 12, stk. 3. Der kan kun meddeles påbud efter § 4, for så vidt angår ejendomme, der er erhvervet efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende. Påbud kan ikke meddeles til ejeren af en ejendom, som er overgået til ejeren fra dennes ægtefælle, fra beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller fra beslægtede i ejerens sidelinje så nær som søskende eller disses børn, hvis den tidligere ejer har erhvervet ejendommen før lovens bekendtgørelse i Lovtidende. Påbud kan heller ikke meddeles til ejeren af en ejendom, som er overgået til ejeren fra beslægtede i opstigende linje, hvis den tidligere ejer har erhvervet ejendommen fra sin ægtefælle, og hvis denne har erhvervet ejendommen før lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen, den 12. april 2024

Christian Vind

/ Marie Elisabeth Kellmer

Officielle noter

Advokat Jørgen U. Grønborg