Retsplejelovens kapitel 93 a

Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning m.v.

Overskriften til kapitel 93 a er ændret ved § 1.2 i lov nr. 658 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024. I overskriften til kapitel 93 a indsættes efter »forfølgning«: »m.v.«

§ 1018 a. Den, der har været anholdt eller varetægtsfængslet som led i en strafferetlig forfølgning, har krav på erstatning for den derved tilføjede skade, såfremt påtale opgives eller tiltalte frifindes, uden at dette er begrundet i, at han findes utilregnelig. Erstatning ydes for økonomisk skade samt for lidelse, tort, ulempe og forstyrrelse eller ødelæggelse af stilling og forhold.

Stk. 2. Selv om betingelserne for at yde erstatning efter stk. 1 ikke er opfyldt, kan erstatning ydes, såfremt den under sagen anvendte frihedsberøvelse ikke står i rimeligt forhold til strafforfølgningens udfald eller det af andre særlige grunde findes rimeligt.

Stk. 3. Erstatning kan nedsættes eller nægtes, såfremt den sigtede selv har givet anledning til foranstaltningerne.

§ 1018 b. Efter samme regler som angivet i § 1018 a kan erstatning tillægges en sigtet, der som led i en strafferetlig forfølgning har været udsat for andre straffeprocessuelle indgreb.

§ 1018 c. Har der over for en person, der ikke har været sigtet, været iværksat indgreb som led i en strafferetlig forfølgning, kan erstatning ydes, hvis det findes rimeligt.

§ 1018 d. Der tilkommer den, der har udstået fængselsstraf eller været undergivet anden strafferetlig retsfølge, erstatning efter reglerne i § 1018 a, såfremt anke eller genoptagelse medfører bortfald af retsfølgen. I tilfælde af formildelse ydes der erstatning, såfremt den retsfølge, der er fuldbyrdet, er mere indgribende end den, der idømmes efter anke eller genoptagelse.

Stk. 2. Erstatning kan nægtes eller nedsættes, hvis den dømte ved sit forhold under sagen har givet anledning til domfældelsen.

I § 1018 d, stk. 1, 1. pkt. er ordet »frihedsstraf« ændret til »fængselsstraf« fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 433 af 31.05.2000.

§ 1018 e. Statsadvokaten træffer afgørelse vedrørende krav om erstatning i medfør af dette kapitel. Justitsministeren kan fastsætte, at nærmere angivne sager skal forelægges for rigsadvokaten eller justitsministeren til afgørelse. Krav fra en person, der har været sigtet, skal fremsættes inden to måneder efter meddelelse til sigtede om strafforfølgningens ophør eller efter afsigelse af en endelig dom. Har tiltalte ikke været til stede ved dommens afsigelse, beregnes fristen efter bestemmelserne i § 904, stk. 2 og 3. Krav fra andre skal fremsættes inden to måneder efter, at indgrebet er ophørt. Krav om erstatning fremsættes over for den politidirektør eller statsadvokat, der har haft ansvaret for efterforskningen i den sag, som har givet anledning til kravet.

Stk. 2. Fremsættes kravet efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist, kan det behandles, såfremt overskridelsen findes undskyldelig.

Stk. 3. Rigsadvokaten behandler klager over afgørelser truffet af statsadvokaterne vedrørende krav om erstatning. Rigsadvokatens afgørelse i en klagesag kan ikke påklages til justitsministeren. Klager over afgørelser truffet af statsadvokaterne indgives til vedkommende statsadvokat.

Stk. 4. Afgørelser vedrørende krav om erstatning truffet af Rigsadvokaten som 1. instans kan ikke påklages til justitsministeren.

Stk. 5. Fristen for klager over afgørelser vedrørende krav om erstatning er 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Fremkommer klagen efter udløbet af denne frist, skal den behandles, såfremt fristoverskridelsen må anses for undskyldelig.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 3 og 5 finder tilsvarende anvendelse på afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven og offentlighedsloven. Justitsministeren behandler klager over afgørelser om aktindsigt truffet af Rigsadvokaten som 1. instans.

§ 1018 e, stk. 6 er indsat ved lov nr. 428 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.
I § 1018 e, stk. 6 er »efter forvaltningsloven og offentlighedsloven« udgået fra d. 01.07.2004, jfr. lov nr. 215 af 31.03.2004.
§ 1018 e, stk. 1 er ændret ved § 4.6 i lov nr. 366 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005: I § 1018 e, stk. 1, ændres »§§ 1018 a-d.« til: »dette kapitel.«
§ 1018 e, stk. 4 er ændret ved § 4.7 i lov nr. 366 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005. Hidtidig formulering: Justitsministeren behandler klager over afgørelser vedrørende krav om erstatning truffet af rigsadvokaten som 1. instans.
§ 1018 e, stk. 6 er ændret ved § 4.8 i lov nr. 366 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005: I § 1018 e, stk. 6, ændres »stk. 3-5« til: »stk. 3 og 5«.
§ 1018 e, stk. 6, 2. pkt. er indsat ved § 4.9 i lov nr. 366 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005.
§ 1018 e, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved § 1.160 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »§ 963, stk. 3, litra a« ændres til: »§ 904, stk. 2 og 3«
§ 1018 e, stk. 1, 6. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 156 af 28.02.2012 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.
§ 1018 e, stk. 3, 3. pkt. er indsat ved § 1.5 i lov nr. 156 af 28.02.2012 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.

§ 1018 f. Imødekommes erstatningskravet ikke ved en afgørelse truffet af rigsadvokaten eller af justitsministeren, kan den erstatningssøgende inden to måneder efter meddelelse om afslaget begære kravet indbragt for den byret, som har pådømt straffesagen. Sagen indbringes for retten af vedkommende statsadvokat. Har straffesagen ikke været pådømt, indbringer statsadvokaten erstatningskravet for byretten i den retskreds, hvori den pågældende foranstaltning er besluttet, eller ved den erstatningssøgendes hjemting.

Stk. 2. På den erstatningssøgendes begæring beskikkes der en advokat for ham. De regler, der er fastsat for forsvarere, finder anvendelse for den beskikkede advokat.

Stk. 3. Erstatningssagen behandles i strafferetsplejens former. Retten kan dog nægte at behandle et erstatningskrav, som fremsættes af nogen, der ikke har været sigtet, såfremt kravet ikke på rimelig måde vil kunne behandles i strafferetsplejens former. Det står herefter den forurettede frit for at fremsætte kravet i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 4. Sagen behandles uden medvirken af domsmænd.

I § 1018 f, stk. 4 er »hæfte« ændret til »fængsel i 4 måneder« fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 433 af 31.05.2000
§ 1018 f, stk. 1 er ændret ved § 4.10. i lov nr. 366 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005. I § 1018 f, stk. 1, udgår »i en klagesag«.
§ 1018 f, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.161 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »eller er den pådømt af landsret i første instans,« som stod lige efter »Har straffesagen ikke være pådømt,« udgår.
§ 1018 f, stk. 4 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 1169 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. Hidtidig formulering: Stk. 4. Sagen behandles under medvirken af domsmænd, medmindre erstatningskravet er fremsat som følge af en sag vedrørende en lovovertrædelse, der efter loven ikke kan medføre højere straf end bøde eller fængsel i 4 måneder, eller af en sag, der er afgjort i retten uden medvirken af nævninge eller domsmænd.

§ 1018 g. Erstatningskravet falder i arv efter de almindelige regler herom, dog således at krav på godtgørelse for en ikke- økonomisk skade falder i arv, når det er fremsat i overensstemmelse med reglerne i § 1018 e.

§ 1018 h. Erstatningskrav, der på grundlag af dansk rets almindelige erstatningsregler rejses af sigtede, domfældte eller andre i anledning af strafferetlig forfølgning, behandles på begæring efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Efter reglerne i dette kapitel bortset fra § 1018 e, stk. 1, 5. pkt., behandles på begæring endvidere erstatningskrav, der på grundlag af dansk rets almindelige erstatningsregler rejses af den forurettede i sager om overtrædelse af straffelovens § 210, § 216, § 222, stk. 2, § 223, stk. 1, eller § 225, jf. § 216, § 222, stk. 2, eller § 223, stk. 1, som følge af at

1) forurettede ikke har haft tilstrækkelig mulighed for at klage over en afgørelse om påtaleopgivelse,

2) forurettedes klage over en afgørelse om påtaleopgivelse ikke er blevet behandlet inden udløbet af fristen i § 724, stk. 2, eller

3) en afgørelse om omgørelse af påtaleopgivelse ikke er blevet meddelt den, der har været sigtet, inden udløbet af fristen i § 724, stk. 2.

§ 1018 h, stk. 2 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 658 af 11.06.2024 fra d. 01.07.2024.

Advokat Jørgen U. Grønborg