Retsplejelovens kapitel 44

Fremgangsmåden ved at erhverve mortifikations- eller ejendomsdom

§ 476. Når nogen vil søge ejendomsdom efter forudgående offentlig indkaldelse, kommer bestemmelserne i lov om mortifikation af værdipapirer §§ 3-7 og § 8, stk. 1, til anvendelse med de lempelser, der følger af forholdenes forskellighed.

Stk. 2. Angår sagen en fast ejendom, anlægges den ved byretten på det sted, hvor ejendommen ligger.

Stk. 3. Det har sit forblivende ved den gældende rets regler om adgangen til at søge sådan ejendomsdom såvel som om retsvirkningerne af den.

§ 476, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 1.105 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: Ejendomsdom på et skib eller en skibspart søges ved Sø- og Handelsretten i København.

§ 477. Om adgang til erhvervelse af mortifikationsdom på servitutter, brugsrettigheder og grundbyrder har det sit forblivende ved reglerne i lov nr. 67 af 14. april 1905, dog at der i stedet for den i nævnte lovs § 4 omhandlede bevilling til erhvervelse af mortifikationsdom uden særlig indstævning træder en tilladelse meddelt af vedkommende ret ved kendelse i et retsmøde, hvortil den, der har begæret mortifikation, tilsiges.

I § 477 udgår »i et retsmøde, hvortil den, der har begæret mortifikation, tilsiges« fra d. 01.07.2004, jfr. lov nr. 215 af 31.03.2004.

Advokat Jørgen U. Grønborg