Retsplejelovens kapitel 43 b

Prøvelse af beslutning om adoption uden samtykke

§ 475 a. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse på sager, som indbringes for retten efter adoptionslovens § 11.

§ 475 b. Sagen indbringes for byretten på det sted, hvor den, der har forlangt beslutningen prøvet af retten (klageren), har hjemting. Har klageren ikke hjemting her i riget, indbringes sagen for retten på det sted, hvor barnet har hjemting. Har hverken klageren eller barnet hjemting her i riget, indbringes sagen for den ret, som justitsministeren bestemmer.

Stk. 2. Sagen skal indbringes for retten, senest 3 uger efter at Ankestyrelsen har modtaget en anmodning om, at afgørelsen prøves af retten. Ankestyrelsen sender sagens akter til retten med oplysning om den afgørelse, der forlanges prøvet, samt en kort redegørelse for de omstændigheder, der påberåbes, og for de beviser, der kan have betydning for sagens afgørelse.

Stk. 3. Indbringes sagen for en domstol, der ikke er rette værneting, henviser dommeren sagen til rette værneting.

Stk. 4. Er anmodning om beslutningens prøvelse af retten modtaget efter udløbet af den i adoptionslovens § 11, stk. 1, nævnte frist, afvises sagen, medmindre overskridelsen er undskyldelig, eller særlige grunde i øvrigt taler for at behandle sagen. Afgørelsen træffes ved kendelse.

§ 475 b, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 13.2 i lov nr. 542 af 24.06.2005: I § 475 b, stk. 2, og § 475 c, stk. 1, ændres »Statsamtet« til: »Statsforvaltningen«..
§ 475 b, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.104 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »statsamtet« ændres til »statsforvaltningen«.
§ 475 b, stk. 2 er ændret ved § 15.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, »statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«, og »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 475 b, stk. 2 er ændret ved § 5.1 i lov nr. 497 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: Stk. 2. Sagen skal indbringes for retten senest 3 uger efter, at Familieretshuset har modtaget anmodning om beslutningens prøvelse af retten. Familieretshuset sender sagens akter til retten med oplysning om den beslutning, der forlanges prøvet, samt en kort redegørelse for de omstændigheder, der påberåbes, og for de beviser, der kan have betydning for sagens afgørelse.

§ 475 c. Som parter anses Ankestyrelsen, forældrene, barnet, barnets plejefamilie, hvis Ankestyrelsens afgørelse er truffet efter § 9, stk. 4, i adoptionsloven, og indehaveren af forældremyndigheden, hvis denne er en anden end forældrene og forældremyndigheden ikke følger af § 32 a, stk. 2, i adoptionsloven. Forældrene optræder på egen hånd, selv om de er umyndige.

Stk. 2. Retten beskikker en advokat for sagens parter undtagen Ankestyrelsen, medmindre de pågældende selv har antaget en advokat.

Stk. 3. Retten kan beskikke en værge for barnet, der i så fald indtræder som part i sagen.

§ 475 c, stk. 1 er ændret fra d. 01.01.2007 ved § 13.2 i lov nr. 542 af 24.06.2005: I § 475 b, stk. 2, og § 475 c, stk. 1, ændres »Statsamtet« til: »Statsforvaltningen«.
§ 475 c, stk. 1 og 2 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009. Hidtidig formulering: § 475 c. Statsforvaltningen og klageren betragtes som parter i sagen. Klageren optræder på egen hånd, selv om den pågældende er umyndig.
Stk. 2. Retten beskikker en advokat for klageren, medmindre han selv har antaget en advokat.

§ 475 c, stk. 1 og 2 er ændret ved § 15.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Overalt i loven ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«, »statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«, og »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 475 c, stk. 1 og 2 er ændret ved § 5.2 i lov nr. 497 af 01.05.2019 fra d. 01.07.2019. Hidtidig formulering: § 475 c. Som parter anses Familieretshuset, forældrene, indehaveren af forældremyndigheden, hvis denne er en anden end forældrene, adoptionsansøgeren og barnet. Forældrene optræder på egen hånd, selv om de er umyndige.
Stk. 2. Retten beskikker en advokat for sagens parter, undtagen Familieretshuset, medmindre de pågældende selv har antaget en advokat.

§ 475 d. Udebliver klageren uden lovligt forfald, afgør retten, om beslutningen kan prøves uden hans tilstedeværelse, eller om sagen skal udsættes.

Stk. 2. Klageren skal i forbindelse med indkaldelsen til retsmødet gøres bekendt med reglen i stk. 1.

§ 475 e. Retten drager omsorg for sagens oplysning og træffer selv bestemmelse om afhøring af parter og vidner samt om tilvejebringelse af udtalelser fra sagkyndige og af andre bevismidler.

Stk. 2. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan retten bestemme, at parterne ikke må overvære bevisførelsen eller en del af denne. Parterne skal, inden sagen afgøres, gøres bekendt med indholdet af bevisførelsen, medmindre det vil stride mod de hensyn, der har ført til udelukkelsen.

§ 475 e, stk. 2 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 494 af 12.06.2009 fra d. 01.10.2009. I § 475 e, stk. 2 , ændres »Klageren« til: »Parterne« og »klageren« til: »parterne«.

§ 475 f. Retten afgør ved dom, om beslutningen skal opretholdes eller ophæves.

§ 475 g. Retsmøderne foregår for lukkede døre.

Stk. 2. Ved offentlig gengivelse af domme må der ikke ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for nogen af de i dommen nævnte personer eller på anden måde offentliggørelse af de pågældendes identitet. Overtrædelse straffes med bøde.

Stk. 3. Kender forældrene eller værgen ikke den, der søger adoption, må den adoptionssøgendes og vidners navne ikke optages i udskrifter af retsbogen eller rettens afgørelser.

§ 475 h. Udgifter ved bevisførelse i henhold til § 475 e afholdes af statskassen. Retten kan pålægge en part at erstatte disse udgifter helt eller delvis, såfremt det i øvrigt pålægges parten at betale sagsomkostninger.

§ 475 h er ændret fra d. 01.07.2005 ved § 1.17 i lov nr. 554 af 24.06.2005. Hidtidig formulering: Om salær og godtgørelse for udlæg til beskikkede advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kap. 31. Retten kan bestemme, at også andre udgifter skal afholdes på denne måde.
Stk. 2. Retten bør kun, når der er særlig anledning dertil, pålægge en part helt eller delvis at betale sagsomkostninger.

§ 475 i. Ankefristen er 4 uger ved anke til landsret og 4 uger ved anke til Højesteret. Der kan ikke i medfør af § 372, stk. 2, meddeles tilladelse til at anke dommen efter ankefristens udløb.

Stk. 2. Anke til landsret sker ved meddelelse til byretten. Meddelelsen kan ske mundtligt til retsbogen. Retten sender meddelelsen og sagens akter til landsretten.

Stk. 3. Landsrettens dom kan ikke ankes til Højesteret. Bestemmelserne i § 371, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, finder dog tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Om kære gælder reglerne i kapitel 37. Der kan dog ikke i medfør af § 394, stk. 2, meddeles tilladelse til at kære de i § 475 b, stk. 4, nævnte kendelser efter kærefristens udløb.

Stk. 5. Om sagens behandling i landsretten og Højesteret gælder tilsvarende regler som fastsat for byretsbehandlingen.

§ 475 i, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.75 i lov nr. 737 af 25.06.2014 fra d. 01.07.2014. I § 475 i, stk. 1, 1. pkt., ændres »8 uger« til: »4 uger«.

Advokat Jørgen U. Grønborg