Retsplejeloven Fjerde afsnit. Anklagemyndigheden

Kapitel 10: Anklagemyndigheden

§ 95. De offentlige anklagere er rigsadvokaten, statsadvokaterne, politidirektørerne samt de personer, der er antaget til bistand for disse ved den retlige behandling af straffesager.

§ 95 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »politimestrene (i København politidirektøren)« er ændret til: »politidirektørerne«.

§ 96. De offentlige anklageres opgave er i forbindelse med politiet at forfølge forbrydelser efter reglerne i denne lov.

Stk. 2. De offentlige anklagere skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.

§ 97. Den, der efter kapitel 2 i forvaltningsloven må anses for inhabil i forhold til en bestemt sag, må ikke virke som anklager i sagen.

§ 98. Justitsministeren er de offentlige anklagere overordnet og fører tilsyn med disse.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om de offentlige anklageres udførelse af deres opgaver.

Stk. 3. Justitsministeren kan give de offentlige anklagere pålæg vedrørende behandlingen af konkrete sager, herunder om at begynde eller fortsætte, undlade eller standse forfølgning. Et pålæg i medfør af denne bestemmelse om at begynde eller fortsætte, undlade eller standse forfølgning skal være skriftligt og ledsaget af en begrundelse. Endvidere skal Folketingets formand skriftligt underrettes om pålægget. Hvis de hensyn, der er nævnt i § 729 c, stk. 1, gør det påkrævet, kan underretning udsættes. Pålægget betragtes i relation til aktindsigt i medfør af §§ 729 a-d som materiale, politiet har tilvejebragt til brug for sagen

Stk. 4. Justitsministeren behandler klager over afgørelser truffet af rigsadvokaten som 1. instans, jf. dog bestemmelsen i § 1018 e, stk. 4.

§ 98, stk. 4 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 366 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005: I § 98, stk. 4, indsættes efter »som 1. instans«: », jf. dog bestemmelsen i § 1018 e, stk. 4.«.
§ 98, stk. 3, 2.-4. pkt. er indsat ved § 1.1 i
lov nr. 368 af 24.05.2005 fra d. 25.05.2005.

§ 98 a. (Ophævet).

§ 98 b. (Ophævet).

§ 98 c. (Ophævet).

§ 99. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager ved Højesteret og virker ved Den Særlige Klageret.

Stk. 2. Rigsadvokaten er de øvrige offentlige anklagere overordnet og fører tilsyn med disse. Rigsadvokaten kan fastsætte bestemmelser og meddele pålæg efter regler svarende til § 98, stk. 2 og stk. 3., 1. pkt.

Stk. 3. Rigsadvokaten behandler klager over afgørelser truffet af statsadvokaterne som 1. instans. Rigsadvokatens afgørelse i en klagesag kan ikke påklages til justitsministeren.

§ 99, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 368 af 24.05.2005 fra d. 25.05.2005: I § 99, stk. 2, og § 101, stk. 2, ændres »§ 98, stk. 2 og 3« til: »§ 98, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt.«

§ 100. Til bistand for rigsadvokaten udnævnes en eller flere statsadvokater ved Højesteret.

Stk. 2. Rigsadvokaten kan bemyndige også andre til at virke som anklager ved Højesteret eller ved Den Særlige Klageret.

§ 100, stk. 2 er ændret ved § 1.47 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »i en enkelt sag« som afsluttede stykket er udgået.

§ 101. Statsadvokaterne varetager udførelsen af straffesager ved landsretterne, jf. dog stk. 3. Rigsadvokaten kan bestemme, at statsadvokaterne inden for et nærmere afgrænset sagsområde indtil videre tillige varetager udførelsen af straffesager ved byretterne.

Stk. 2. Statsadvokaterne fører tilsyn med politidirektørernes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning. Statsadvokaternes afgørelser i klagesager kan ikke påklages til rigsadvokaten og justitsministeren. Statsadvokaterne kan fastsætte bestemmelser og meddele pålæg efter regler svarende til § 98, stk. 2 og stk. 3., 1. pkt.

Stk. 3. Rigsadvokaten kan bemyndige National Enhed for Særlig Kriminalitet til i et nærmere bestemt omfang at varetage udførelsen af straffesager ved landsretterne i sager omfattet af § 110 a, stk. 1.

§ 101, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 368 af 24.05.2005 fra d. 25.05.2005: I § 99, stk. 2, og § 101, stk. 2, ændres »§ 98, stk. 2 og 3« til: »§ 98, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt.«
§ 101, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »politimestrenes« er ændret til »politidirektørernes« og »politimestrene« ændres til: »politidirektørerne«.
§ 101, stk.1, 2. pkt. er indsat ved § 1.48 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007.
§ 101, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 156 af 28.02.2012 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: Statsadvokaterne varetager endvidere udførelsen af straffesager, der behandles ved byretten under medvirken af nævninger eller under medvirken af domsmænd som følge af tiltaltes beslutning efter § 687.
§ 101, stk. 1 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 2601 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 101, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »landsretterne«: », jf. dog stk. 3«.
§ 101, stk. 3 er indsat ved § 2.2 i lov nr. 2601 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 102. Fristen for klager efter § 98, stk. 4, § 99, stk. 3, 1. pkt., og § 101, stk. 2, 1. pkt., er 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Fremkommer klagen efter udløbet af denne frist, skal den behandles, såfremt fristoverskridelsen må anses for undskyldelig.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 98, stk. 4, § 99, stk. 3, og § 101, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på klager over afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven og offentlighedsloven. Det samme gælder bestemmelsen i stk. 1.

§ 102, stk. 2 er indsat ved lov nr. 428 af 31.05.2000 fra d. 01.07.2000.
§ 102, stk. 2, 1. pkt. ændres fra d. 01.07.2004 , jfr.
lov nr. 215 af 31.03.2004 således: I § 102, stk. 2, 1. pkt., udgår »efter forvaltningsloven og offentlighedsloven«.

§ 103. Justitsministeren fastsætter antallet af statsadvokater og fordelingen af forretningerne mellem disse.

Stk. 2. Rigsadvokaten beskikker de fornødne juridiske medhjælpere for statsadvokaterne ved udførelsen af straffesager for landsretten og ved byretten, jf. § 101, stk. 1, og § 104, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Rigsadvokaten kan bemyndige også andre til at virke som anklager ved landsretten i en enkelt sag.

Stk. 4. Rigsadvokaten kan pålægge en statsadvokat at overtage behandlingen af en eller flere sager, som henhører under en anden statsadvokat.

§ 103, stk. 2 er ændret ved § 1.49 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: Stk. 2. Justitsministeren beskikker de fornødne medhjælpere for statsadvokaterne ved udførelsen af straffesager for landsretten.
§ 103, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 156 af 28.02.2012 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: Stk. 2. Rigsadvokaten beskikker de fornødne juridiske medhjælpere for statsadvokaterne ved udførelsen af straffesager for landsretten og af straffesager, der behandles ved byretten under medvirken af nævninger eller under medvirken af domsmænd som følge af tiltaltes beslutning efter § 687.

§ 104. Politidirektørerne og de offentlige anklagere, der er ansat hos disse, samt andre ansatte, der bemyndiges hertil, varetager udførelsen af straffesager ved byretterne jf. dog § 101, stk. 1, og § 103, stk. 2. Statsadvokaten kan i særlige tilfælde bestemme, at udførelsen af en straffesag, der behandles ved byretten under medvirken af nævninger eller under medvirken af domsmænd som følge af tiltaltes beslutning efter § 687, skal varetages af statsadvokaten.

Stk. 2. Rigsadvokaten kan bemyndige også andre til at virke som anklager ved byretten i en enkelt sag.

Stk. 3. Statsadvokaten kan pålægge en politidirektør at overtage behandlingen af en eller flere sager, der henhører under en anden politidirektør.

§ 104, stk. 1 og 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »Politimestrene« er ændret til »Politidirektørerne«. og »politimester« ændres til »politidirektør«.
§ 104, stk. 1 er ændret ved § 1.50 i
lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »Sø- og Handelsretten« ændres til »jf. dog § 101, stk. 1, og § 103, stk. 2.«.
§ 104, stk. 2 er ændret ved § 1.51 i
lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »eller Sø- og Handelsretten« som stod efter »ved byretten« er udgået.
§ 104, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 156 af 28.02.2012 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren.

§ 105. Rigsadvokaten, statsadvokaterne og de personer, der er antaget til bistand for disse eller for en politidirektør ved den retlige behandling af straffesager, skal have bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen. Rigsadvokaten og statsadvokaterne skal i reglen opfylde betingelserne for at blive beskikket som advokat med hensyn til forudgående praktisk virksomhed, jf. § 119.

Stk. 2. Medhjælpere for en statsadvokat og de, der bemyndiges til at virke som anklager ved Højesteret, landsretten eller byretten efter reglerne i § 100, stk. 2, § 103, stk. 3, eller § 104, stk. 2, skal opfylde betingelserne i stk. 1.

Stk. 3. Rigsadvokaten kan beskikke Forbrugerombudsmanden og ansatte i Forbrugerstyrelsen til at varetage udførelsen af straffesager for byretten og landsretten i sager vedrørende lov om markedsføring.

Stk. 4. Rigsadvokaten kan beskikke ansatte i Konkurrencestyrelsen til at varetage udførelsen af straffesager for byretterne i sager vedrørende konkurrenceloven.

§ 105, stk. 3, 2. pkt. er ophævet fra d. 01.01.2003, jfr. lov nr. 458 af 10.06.2003
§ 105, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i
lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. »politimester« ændres til »politidirektør«.
§ 105 er ændret ved § 1.52 i
lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: Rigsadvokaten, statsadvokaterne og de, der bemyndiges til at virke som anklager ved Højesteret eller landsretten i en enkelt sag, jf. § 100, stk. 2, og § 103, stk. 3, skal have bestået juridisk kandidateksamen. Endvidere skal de i reglen have været i virksomhed i mindst 3 år som dommer, som politidirektør, som medhjælper hos en statsadvokat, som auditør ved forsvaret eller som advokat med møderet for landsret.
Stk. 2. Medhjælpere for en statsadvokat eller de, der bemyndiges til at virke som anklager ved byretten eller Sø- og Handelsretten i en enkelt sag, jf. § 104, stk. 2, skal have bestået juridisk kandidateksamen. Endvidere skal de opfylde betingelserne for at blive beskikket som advokat med hensyn til forudgående praktisk virksomhed, jf. § 119.
Stk. 3. Justitsministeren kan beskikke Forbrugerombudsmanden og ansatte i Forbrugerstyrelsen til at udføre tiltale for Sø- og Handelsretten og byretterne i sager vedrørende lov om markedsføring. Ansatte i Forbrugerstyrelsen kan beskikkes til at udføre tiltale ved Sø- og Handelsretten i sager vedrørende lov om produktsikkerhed.

§ 105, stk. 4 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 527 af 06.06.2007 fra d. 01.07.2007.
§ 105, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1169 af 08.06.2021 fra d. 01.07.2021. I § 105, stk. 1, 1. pkt., ændres »juridisk kandidateksamen« til: »dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen«.

§ 106. Virksomhed som advokat udelukker ikke fra antagelse som medhjælper for en statsadvokat eller fra bemyndigelse til at optræde som anklager i en enkelt sag.

§ 107. Personer, der virker som anklagere i en enkelt sag, jf. § 100, stk. 2, § 103, stk. 3, og § 104, stk. 2, modtager vederlag af det offentlige for den enkelte sag, medmindre udførelsen af sagen må anses som led i udførelsen af den pågældendes tjeneste.

§ 107, 2. pkt. er ophævet ved § 1.53 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra d. 01.01.2007. Hidtidig formulering: Stk. 2. Vederlaget fastsættes af retten efter arbejdets betydning og omfang.

§ 107 a. Danske myndigheder og domstole kan behandle anmodninger om retshjælp fra og fremsende anmodninger om retshjælp til Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) efter almindelige regler om staters gensidige retshjælp i straffesager. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 107 a er indsat ved § 2.2 i lov nr. 897 af 21.06.2022 fra d. 23.06.2022.

Advokat Jørgen U. Grønborg