Pensionsbeskatningsloven

Lovændringer

Afsnit I: Pensionsordninger m.v., hvor bidrag eller præmier er skattefri, samt aldersopsparing og aldersforsikring, §§ 1-1 a
Kapitel 1: Ordningernes indhold, §§ 2-17 B
Kapitel 2: Den skattepligtige indkomst, §§ 18-24
Kapitel 3: Afgift, §§ 25-44
Kapitel 4: Bonus m.v., §§ 45-47
Kapitel 5: Afgørelse om ikkefradragsberettigede og ikkebortseelsesberettigede indbetalinger, §§ 48-48 A
Afsnit II: Andre pensionsordninger, forsikringer m.v., §§ 49-53
Afsnit II A: Indkomstskattepligtige pensionsordninger, forsikringer m.v., §§ 53 A-53 C
Afsnit III: Fælles bestemmelser for forsikring m.v., §§ 54-56
Afsnit IV: Straffebestemmelser, §§ 57-61
Afsnit IV A: Klagebestemmelser, § 61 A
Afsnit V: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, §§ 62-68


Lovændringer

Lov nr. 310 af 09.09.1971 om beskatningen af pensionsordninger m.v., jfr. lovbekg. nr. 530 af 25.06.1999

Som ændret ved

§ 2 i lov nr. 955 af 20.12.1999 (ændring af § 49, stk. 2 fra d. 01.01.2000) og
§ 7 i lov nr. 956 af 20.12.1999 (ændring af § 39, stk. 4 om morarenten),
§ 39 i lov nr. 165 af 15.03.2000 (§ 39, stk. 4)
§ 1 i lov nr. 170 af 15.03.2000 (Pensionsordninger for ægtefæller til udsendte medarbejdere m.v.)
§ 1 lov nr. 294 af 29.04.2000 (Kapitalpension for personer med varigt nedsat funktionsevne samt sygdomsramte m.v.) Gældende fra d. 15.05.2000. Se også lovforslag L 168 af 20.01.2000 om ændring af pensionsbeskatningsloven.

Nu lovbekg. nr. 666 af 05.07.2000, som ændret ved

§ 36 i lov nr. 1029 af 22.11.2000 (I § 57, stk. 2, udgår »hæfte eller«. fra d. 01.07.2001).
§ 7 i lov nr. 1253 af 20.12.2000 (Konsekvensrettelser som følge af gennemførelsen af voksen- og efteruddannelsesreformen m.m.). Gældende fra 01.01.2000 og
§ 1 i lov nr. 1282 af 20.12.2000 (Pensionsordninger for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende m.fl.) og
§ 4 i lov nr. 1294 af 20.12.2000 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og andre skattelove (Omlægning af beskatningen af pensionsafkast): 15% af alle former for formueafkast fra d. 01.01.2001,
§ 2 i lov nr. 277 af 25.04.2001 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om delpension (Ændringer i reglerne om efterløn og delpension som følge af ændringer i pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven m.v.).
§ 6 i lov nr. 284 af 25.04.2001 i lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love (Ændring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse, sagsbehandling m.v.)

Nu lovbekg. nr. 865 af 01.10.2001, som ændret ved

§ 5 i lov nr. 1033 af 17.12.2001 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove. Livsforsikringsselskabers fradrag, pensionsafkastbeskatning af livsforsikringsbestande under administration, friholdelse for pensionsafkastskat, ejendomsdatterselskaber, akkumulerende investeringsforeninger, opdeling af udloddende investeringsforeninger m.v.)
§ 1 i lov nr. 271 af 08.05.2002 (Konsekvensændringer som følge af førtidspensionsreformen m. v.- fra d. 01.01.2003)
§ 9 i lov nr. 313 af 21.05.2002 (Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af tabs- og underskudsregler) - fra 01.01.2001 og 01.01.2002.
§ 4 i lov nr. 357 af 06.06.2002 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og lov om en satsreguleringsprocent (Ændring af Den Særlige Pensionsopsparing m.v. - fra d. 01.01.2003.),
§ 6 i lov nr. 394 af 06.06.2002 (Succession for nære medarbejdere, aktier i selskaber af finansiel karakter, generationsskifte) har virkning for hel og delvis afståelse af erhvervsmæssig virksomhed, der finder sted den 1. juli 2002 eller senere.
§ 5 i lov nr. 403 af 06.06.2002 (Præciseringer vedrørende førtidspensionsreformen, herunder udfyldende bestemmelser om den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister) fra d. 01.01.2003.

Nu lovbekg. nr. 773 af 13.09.2002, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 1066 af 17.12.2002 (Forbedring af regler om pasning i hjemmet af børn med handicap)
§ 3 i lov nr. 421 af 10.06.2003 (Valgfrihed i SP-ordningen)
§ 454 i lov nr. 453 af 10.06.2003 (Lov om finansiel virksomhed) I kraft d. 01.01.2004

Nu lovbekg. nr. 816 af 30.09.2003, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 190 af 24.03.2004 om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven (Ændrede udbetalingsregler og etablering af flytteret). I kraft d. 01.07.2004
§ 1 i lov nr. 317 af 05.05.2004 (Opsparingsordning for sportsudøvere) I kraft fra og med indkomståret 2004
§ 32 i lov nr. 451 af 09.06.2004 om visse forbrugeraftaler - fra d. 01.10.2004 (Indføjelse af § 22 B)
§ 1 i lov nr. 457 af 09.06.2004 (Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger). I kraft d. 10.06.2004 med en række undtagelser (Se L60 af 05.11.2003)
§ 2 i lov nr. 1381 af 20.12.2004 (Gennemførelse af direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed) fra d. 23.09.2005.
§ 7 i lov nr. 1386 af 20.12.2004 om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove (Kvoter og betalingsrettigheder). Fra d. 01.01.2005
§ 2 i lov nr. 1388 af 20.12.2004 om ændring af forskellige skattelove (Justering af reglerne om pensionsordninger) fra d. 07.10.2004
§ 2 i lov nr. 1413 af 22.12.2004 om ændring af lov om fleksydelse og pensionsbeskatningsloven (Ændring af anciennitetsreglernes overgangsbestemmelser, fradrag for feriepenge, ændret pensionsmodregningsregel, tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag m.v.). Fra d. 01.01.2005
§ 2 i lov nr. 423 af 06.06.2005 om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven m.v. (Bedre vilkår for investering i unoterede aktier, værn mod gentagne forhøjelser og nedsættelser af aktiekapitalen i pensionsinstitutter, udvidelse af adgangen til at anvende reglerne om ophørspension m.v. og overgangsregel for adgang til hensættelsesfradrag) fra d. 07.07.2005.
§ 54 i lov nr. 428 af 06.06.2005 (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.) Fra d. 01.11.2005

Nu lovbekg. nr. 824 af 25.08.2005, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 1181 af 12.12.2005 (Forenklet skatteopgørelse ved investeringer gennem skattetransparente juridiske personer, placering af rate- og kapitalpensioner i kommanditselskaber m.m.). I kraft f. 13.12.2005
§ 8 i lov nr. 1414 af 21.12.2005 (Ændringer som følge af aktieavancebeskatningsloven) Fra d. 01.01.2006.
§ 7 i lov nr. 406 af 08.05.2006 (Lov om ændring af selskabsskatteloven, vurderingsloven og andre skattelove). Fra d. 09.05.2006.
§ 4 i lov nr. 483 af 07.06.2006 (Pensionsrettigheders behandling ved død samt separation og skilsmisse). Fra d. 01.01.2007.
§ 9 i lov nr. 509 af 07.06.2006 (Lettelse af administrative byrder) Fra d. 08.06.2006
§ 6 i lov nr. 513 af 07.06.2006 (Opkrævning via én skattekonto). Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.
§ 8 i lov nr. 514 af 07.06.2006 (Indførelse af et sundhedsbidrag, ændringer som led i den kommunale finansieringsreform m.v.). Fra d. 08.06.2006.
§ 16 i lov nr. 515 af 07.06.2006 (Konsekvensændringer som følge af sundhedsbidraget og kommunalreformen). Fra d. 08.06.2006.
§ 1 i lov nr. 560 af 07.06.2006 (Fradrag for bidrag til arbejdsløshedsforsikring og personfradrag til begrænset skattepligtige personer). Fra den 08.06.2006
§ 55 i lov nr. 538 af 08.06.2006 (Politi- og domstolsreform). Fra den 01.01.2007

Nu lovbekg. nr. 1120 af 10.11.2006, som er ændret ved

§ 12 i lov nr. 1545 af 20.12.2006 (Ændring af regler om forlængelse af sygedagpengeperioden, sygedagpenge til delvis sygemeldte, udvidelse af arbejdsgiverperioden samt konsekvensændringer) fra d. 01.01.2007
§ 3 i lov nr. 1580 af 20.12.2006 (Bedre mulighed for generationsskifte) fra d. 01.01.2007.
§ 1 i lov nr. 347 af 18.04.2007 (Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag) fra d. 19.05.2007, 01.05.2007 eller 01.07.2007.
§ 2 i lov nr. 398 af 30.04.2007 (Udbetaling af overskydende midler fra pensionskassen til sponsorvirksomheden, suspension af bidrag, ændring af reglerne om tegningsgrundlag og udtrædelsesgodtgørelser m.v.) fra d. 01.11.2007.
§ 8 i lov nr. 516 af 06.06.2007 (Begunstigelser i forsikringsordninger og ændringer som følge af arveloven m.v.) fra d. 01.01.2008. Ændringerne finder anvendelse, når dødsfaldet indtræder efter 01.01.2008.
§ 10 i lov nr. 1235 af 24.10.2007 (Lavere skat på arbejde) fra d. 25.10.2007. Ændringerne finder anvendelse fra og med indkomståret 2008.
§ 1 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) fra d. 20.12.2007.
§ 101 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) fra d. 01.01.2009.
§ 2 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 (Ny, valgfri metode for opgørelse af det skattepligtige afkast af pensionsordninger i pensionsinstitutter, justering af reglerne for udenlandske pensionsordninger m.v.) fra d. 20.12.2008.
§ 23 i lov nr. 1344 af 19.12.2008 (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay III og fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse) fra d. 01.01.2009.
§ 2 i lov nr. 387 af 25.05.2009 (Særlig udbetalingsmulighed for indestående i Særlig Pensionsopsparing som led i aftale om forårspakke 2.0) fra d. 26.05.2009.
§ 1 i lov nr. 412 af 29.05.2009 (Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.) fra d. 30.05.2009.
§ 14 i lov nr. 462 af 12.06.2009 (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning) fra d. 13.06.2009.
§ 11 i lov nr. 521 af 12.06.2009 (Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.) fra d. 13.06.2009.
§ 3 i lov nr. 1263 af 16.12.2009 (Forlængelse af den særlige udbetalingsmulighed i Særlig Pensionsopsparing og afvikling af ordningen) fra d. 17.12.2009.
§ 2 i lov nr. 1278 af 16.12.2009 (Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, udbytteskat i skattefritagne dødsboer og tekniske justeringer af forårspakke 2.0) fra d. 17.12.2009.
§ 1 i lov nr. 625 af 11.06.2010 (Afskæring af fradragsret for nye indbetalinger til en kapitalpension efter udbetaling af en kapitalpension, undtagelse af indeksordninger fra loftet på 100.000 kr. for fradragsberettigede indbetalinger m.v.) fra d. 12.06.2010.
§ 4 i lov nr. 723 af 25.06.2010 (Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, afskaffelse af særligt ægtefællefradrag m.v.) fra d. 26.06.2010.

Nu lovbekg. nr. 1246 af 15.10.2010, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 (Forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger og krav til placering af midlerne i godkendte udenlandske pensionsordninger m.v.) fra d. 22.12.2010.
§ 13 i lov nr. 221 af 21.03.2011 (Revision af dødsboskifteloven m.v.) fra d. 01.07.2011.
§ 4 i lov nr. 599 af 14.06.2011
(Udvidelse af ATP's og LD's investeringsmuligheder og ophævelse af en række SP-regler m.v.) fra d. 15.06.2011.
§
2 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) fra d. 01.01.2012.
§
2 i lov nr. 1378 af 28.12.2011 (Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven) fra d. 01.01.2012.
§
3 i lov nr. 1380 af 28.12.2011 (Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, pensionsbeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto) fra d. 01.01.2012.
§ 3 i lov nr. 398 af 09.05.2012 (Ændret afkastbeskatning af pengeinstitutordninger placeret i unoterede aktier og ved personers ophør af skattepligt, harmonisering af fristen for afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt, mulighed for uden afgift at stoppe udbetalingen af en livsvarig alderspension m.m.) fra d. 10.05.2012.
§ 1 i lov nr. 922 af 18.09.2012 (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension) fra d. 19.09.2012, som ændret ved § 10 i lov nr. 792 af 28.06.2013: I § 13, stk. 5, 1. og 3. pkt., stk. 6, 1. og 3.-5. pkt., og stk. 7, indsættes efter »2013«: »og 2014«.
§ 1 i lov nr. 923 af 18.09.2012 (Adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.) fra d. 01.01.2013.
§ 16 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.) fra d. 01.01.2013.
§ 17 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) fra d. 01.01.2013.

Nu lovbekg. nr. 586 af 24.05.2013, som ændret ved

§ 6 i lov nr. 513 af 07.06.2006 (Opkrævning via én skattekonto). Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.
§ 5 i lov nr. 1460 af 17.12.2013 (Ændringer som følge af forslag til ny forbrugeraftalelov m.v.) fra d. 13.06.2014.
§ 2 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 (Forrentning af negativ institutskat, etablering af en godkendelsesordning for ikkefradragsberettigede pensionsindbetalinger og tilbagebetaling m.v. af ikkefradragsberettigede indbetalinger til ratepension i indbetalingsåret m.v.) fra d. 01.01.2014.
§ 1 i lov nr. 1531 af 27.12.2014 (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond) fra d. 01.01.2015.

Nu lovbekg. nr. 1088 af 03.09.2015, som ændret ved

§ 4 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 5 i lov nr. 1884 af 29.12.2015 (Indførelse af land for land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 9 i lov nr. 1888 af 29.12.2015 (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.) fra d. 01.01.2016.
§ 6 i lov nr. 1554 af 13.12.2016 (Implementering af ændringsdirektiver) fra d. 01.01.2017.
§ 16 i lov nr. 550 af 30.05.2017 (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold) fra d. 01.01.2018.
§ 5 i lov nr. 683 af 08.06.2017 (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.) fra d. 01.07.2017.
§ 14 i lov nr. 688 af 08.06.2017 (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.) fra d. 01.01.2018.
§ 20 i lov nr. 1555 af 19.12.2017 (Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.) fra henholdsvis d. 01.01.2018 og d. 01.01.2019 med virkning fra og med indkomståret 2018.
§ 1 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger) fra d. 01.01.2018.
§ 33 i lov nr. 58 af 30.01.2018 (Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler) fra d. 01.01.2019.
§ 5 i lov nr. 396 af 02.05.2018 (Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing) fra d. 04.05.2018.
§ 3 i lov nr. 442 af 08.05.2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) fra d. 01.07.2018.
§ 9 i lov nr. 1130 af 11.09.2018 (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.) fra d. 14.09.2018 med virkning fra 01.07.2018.
§ 2 i lov nr. 1463 af 11.12.2018 (Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner) fra d. 15.12.2018 med virkning for overførsler, der sker i kalenderåret 2018 eller senere.
§ 125 i lov nr. 1703 af 27.12.2018 (Lov om firmapensionskasser) fra d. 13.01.2019.
§ 13 i lov nr. 339 af 02.04.2019 (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) fra d. 01.01.2020.
§ 4 i lov nr. 496 af 01.05.2019 (Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning af rentebestemmelse og udbetaling fra fonden ved dødsfald m.v.) fra d. 01.09.2020.
§ 19 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 (Indførelse af seniorpension) fra d. 01.01.2020.
§ 5 i lov nr. 1573 af 27.12.2019 (Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger) fra d. 01.07.2020.
§ 1 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 (Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger, justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber og goodwillbeskatning m.v.) fra d. 01.01.2020.

Nu lovbekg. nr. 238 af 12.03.2020, som ændret ved

§ 3 i lov nr. 814 af 09.06.2020 (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser) fra d. 01.07.2020 med virkning for seniormedlemskabskontingenter, der forfalder til betaling d. 01.01.2020 eller senere.

Nu lovbekg. nr. 1327 af 10.09.2020, som ændret ved

§ 4 i lov nr. 1521 af 27.10.2020 (Gennemførelse af direktiv om at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien og ændring af ikrafttrædelse af ændring af håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v.) fra d. 31.10.2020.
§ 2 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 (Justering af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder, smidiggørelse af forskellige pensionsbeskatningsregler og indberetning af skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder m.v.) fra d. 01.01.2021.
§ 15 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 (Indførelse af ret til tidlig pension) fra d. 01.01.2021.
§ 1 i lov nr. 2223 af 29.12.2020 (Tidsbegrænset mulighed for afgiftsfrit at udtage unoterede kapitalandele og andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, fra aldersopsparinger) fra d. 01.01.2021.
§ 3 i lov nr. 465 af 20.03.2021 (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler) fra d. 22.03.2021.
§ 1 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven) fra d. 01.01.2022.
§ 7 i lov nr. 902 af 21.06.2022 (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.) fra d. 01.01.2023.
§ 3 i lov nr. 1389 af 05.10.2022 (Nedsættelse af den almindelige elafgift i første halvår 2023, forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023, fremrykning af forhøjelse af aldersopsparingens lave loft, udvidelse af perioden for aldersopsparingens høje loft og indførelse af skattepligt på udbytter til udenlandske stater og deres institutioner) fra d. 01.01.2023.
§ 1 i lov nr. 609 af 31.05.2023 (Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer og forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter) fra d. 01.06.2023 med virkning fra indkomståret 2024.
§ 351 i lov nr. 718 af 13.06.2023 (Lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v. (lov om forsikringsvirksomhed)) fra d. 01.01.2024.
§ 43 i lov nr. 753 af 13.06.2023 (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fasttrack for godkendelse af plejefamilier m.v.) fra d. 01.01.2024.
§ 2 i lov nr. 1564 af 12.12.2023 (Forhøjelse af personfradraget for personer under 18 år og klare regler for bevarelse af lavere pensionsudbetalingsalder m.v.) fra d. 01.01.2024.


Afsnit I: Pensionsordninger m.v., hvor bidrag eller præmier er skattefri, samt aldersopsparing og aldersforsikring

Overskriften til afsnit 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I overskriften til afsnit I indsættes efter »skattefri«: », samt aldersopsparing og aldersforsikring«.

§ 1. For pensionsordninger m.v., hvis indhold opfylder betingelserne i kapitel 1, gælder reglerne i kapitel 2-5.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter forsikringsselskaber, pensionskasser og andre pensionsinstitutioner samt banker og sparekasser skal betegne policer, kontrakter, vedtægter, medlemsbeviser, kvitteringer og lignende således, at det umiddelbart fremgår, hvilken beskatningsform den pågældende ordning er undergivet.

§ 1, stk. 2 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 54.2 i lov nr. 428 af 06.06.2005: I § 1, stk. 2, udgår »eller den, han bemyndiger dertil,«.

§ 1 a. Ved pensionsudbetalingsalderen forstås i denne lov tidspunktet 3 år før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 2.

Stk. 2.1) For personer født i perioden til og med den 31. december 1958 er pensionsudbetalingsalderen 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60½ år. For personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år. For personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61½ år.

§ 1 a er indsat ved § 2.1 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012.
§ 1 a, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 1 a, stk. 1, ændres »5 år« til: »3 år«. Ændringen har virkning for alle pensionsordninger, jf. dog § 8, stk. 4-6 i lov nr. 1682 af 26.12.2017.
§ 1 a, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 1 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »1. januar 1954 - 31. december 1958« til: »til og med den 31. december 1958«.

Kapitel 1: Ordningernes indhold

Pensionsordninger med løbende udbetalinger

§ 2. En pensionsordning med løbende udbetalinger skal gå ud på at sikre pension i form af lige store løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død,
idet kravet om lige store ydelser ikke gælder pensionsordninger omfattet af nr. 1, og som udbetales:

1. af det offentlige som følge af tidligere ansættelse i statens, folkeskolens, folkekirkens, regionernes eller kommunernes tjeneste,
2. i henhold til pensionsordninger, der modtager statsstøtte,
3. fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog § 29 b,
4. fra en pensionskasse, der opfylder betingelserne i § 3, eller i henhold til en forsikring, der opfylder betingelserne i § 4, dog kun hvis ydelserne fra pensionskassen eller forsikringsselskabet har karakter af:

a) alderspension, hvis udbetalinger er livsvarige og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, jf. dog § 17 B, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,
b) ophørende alderspension, hvis udbetalinger sker over mindst 10 år, jf. dog § 41, stk. 1, nr. 3, og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, jf. dog § 17 B, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,
c) invalidepension,
d) ægtefælle- eller samleverpension, hvis udbetalinger kan tilfalde en længstlevende ægtefælle, en fraskilt ægtefælle eller en samlever, jf. litra e,
e) samleverpension, hvis udbetalinger kan tilfalde en samlever, hvorved i denne lov forstås en navngiven person, der havde fælles bopæl med afdøde ved indsættelsen, eller en person, med hvem afdøde kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, som i et af afdøde senest 3 måneder før dødsfaldet oprettet testamente er tillagt en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og som har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, eller
f) børnepension, hvis udbetalinger kan tilfalde afdødes efterlevende børn eller stedbørn eller børn af personer, der opfylder litra e, eller hvis udbetalinger efter en kollektiv aftale i øvrigt kan tilfalde den forsikredes børn eller stedbørn eller børn af personer, der opfylder litra e, dog længst til de pågældendes fyldte 24. år eller til den følgende policedag (årsdag for policens oprettelse)

Stk. 2.2) Ved lige store løbende ydelser forstås, at beregningsgrundlaget ved påbegyndelsen af udbetalingen forventes at medføre lige store ydelser over hele ordningens udbetalingsperiode. Ved beregningen af ydelserne kan der dog maksimalt benyttes en rente svarende til det langsigtede afkast af obligationer, der fremgår af de til Finanstilsynet senest meddelte samfundsforudsætninger for pensionsfremskrivninger, plus 2 procentpoint og herfra fradraget produktet af det nævnte afkast inklusive procenttillægget og skattesatsen ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 2. Ved genberegning af ydelserne i udbetalingsperioden kan der maksimalt benyttes en rente som nævnt i 2. pkt. opgjort på tidspunktet for genberegningen af ydelserne, jf. dog 4. pkt. Sættes udbetalingen af en livsvarig alderspension helt eller delvis i bero, kan der ved genberegning af ydelserne altid benyttes den rente, der er anvendt ved beregningen af ydelserne umiddelbart før berostillelsen. For ordninger med ret til rentebonus kan grundlagsrenten anvendes i stedet for den maksimale rente som nævnt i 2. pkt., hvis grundlagsrenten overstiger den maksimale rente. For ordninger, der er tilknyttet investeringsfonde, jf. lov om forsikringsvirksomhed, bilag 2, III, kan ydelserne vælges beregnet efter principperne i § 11 A, stk. 2.

§ 2, 4) e) er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.1 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 2, nr. 1 er ændret ved § 16.1 i lov nr. 515 af 07.06.2006 fra d. 08.06.2006. I § 2, nr. 1, indsættes efter »folkekirkens«: », regionernes«.
§ 2, nr. 4, litra a er ændret ved § 1.1 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.05.2007. I § 2, nr. 4, litra a, ændres »ved det fyldte 60. år« til: »på det tidspunkt, hvor efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§ 2, nr. 4, litra d er ændret ved § 8.1 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008 og finder anvendelse, når dødsfaldet indtræder efter 01.01.2008. I § 2, nr. 4, litra d, indsættes efter »i en ældrebolig, eller«: »en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, eller«.
§ 2, nr. 4, litra a er ændret ved § 1.1 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: a) alderspension, hvis udbetalinger sker over mindst 10 år og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet,
§ 2, nr. 4, litra b er indsat ved § 1.2 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010.
§ 2, nr. 4, litra d er indsat ved § 1.3 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 2, nr. 4, litra c, der bliver litra d, ændres »jf. litra d« til: »jf. litra e«.
§ 2, nr. 4, litra d er ændret ved § 13.1 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. I § 2, nr. 4, litra d, tre steder i § 15 A, stk. 2, i § 18, stk. 7, og i § 64, stk. 1, ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.
§ 2, nr. 4. litra a og b er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 2, nr. 4, litra a og b, ændres »efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »pensionsudbetalingsalderen nås«.
§ 2 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 398 af 09.05.2012 fra d. 10.05.2012. I § 2 indsættes efter »i form af«: »lige store«.
§ 2, nr. 4, litra b er ændret ved § 3.2 i lov nr. 398 af 09.05.2012 fra d. 10.05.2012. I § 2, nr. 4, litra b, indsættes efter »mindst 10 år«: », jf. dog § 41, stk. 1, nr. 3,«.
§ 2, nr. 4, litra f er ændret ved § 3.3 i lov nr. 398 af 09.05.2012 fra d. 10.05.2012. I § 2, nr. 4, litra f, ændres »litra d« til: »litra e«.
§ 2, stk. 2 er indsat ved § 3.4 i lov nr. 398 af 09.05.2012 fra d. 10.05.2012.
§ 2, stk. 1 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 2, stk. 1, indsættes efter »den pensionsberettigedes død,«: »idet kravet om lige store ydelser ikke gælder pensionsordninger omfattet af nr. 1,«.
§ 2, stk. 2 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Ved lige store løbende ydelser forstås, at beregningsgrundlaget ved påbegyndelsen af udbetalingen forventes at medføre lige store ydelser over hele ordningens udbetalingsperiode. Ved beregningen af ydelserne kan der dog maksimalt benyttes en rente svarende til den til Finanstilsynet senest meddelte nyplaceringsrente for obligationer og pantebreve plus 1,5 procentpoint og herfra fradraget produktet af den nævnte rente inklusive procenttillægget og skattesatsen ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 2, jf. dog 3. pkt. Falder den maksimale rente i udbetalingsperioden under den beregnede rente, beregnes nye ydelser senest med virkning for ydelser, der udbetales 3 måneder efter meddelelsen af den nye nyplaceringsrente. For ordninger med ret til rentebonus kan grundlagsrenten anvendes i stedet for den maksimale rente som nævnt i 2. pkt., hvis grundlagsrenten overstiger den maksimale rente. For ordninger, der er tilknyttet investeringsfonde, jf. lov om finansiel virksomhed, bilag 8, III, kan ydelserne vælges beregnet efter principperne i § 11 A, stk. 2. Sættes udbetalingen af en livsvarig alderspension delvis i bero, opgøres en ny ydelse senest ved førstkommende kalenderårs begyndelse. Sættes udbetalingen af en livsvarig alderspension helt i bero, opgøres en ny ydelse ved genoptagelsen af udbetalingerne. Genoptages ydelserne i samme kalenderår, hvor ydelserne er blevet sat i bero, kan opgørelsen af nye ydelser dog ske ved det følgende kalenderårs begyndelse.
§ 2, stk. 1, nr. 4, litra f er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 2, stk. 1, nr. 4, litra f, indsættes efter »der opfylder litra e,«: »eller hvis udbetalinger efter en kollektiv aftale i øvrigt kan tilfalde den forsikredes børn eller stedbørn eller børn af personer, der opfylder litra e,«.
§ 2, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 2, stk. 2, 2. pkt., udgår »og pantebreve«, og »1,5 procentpoint« ændres til: »2 procentpoint«.
§ 2, stk. 2 er ændret ved § 351.1 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 2, stk. 2, 6. pkt., ændres »lov om finansiel virksomhed, bilag 8, III« til: »lov om forsikringsvirksomhed, bilag 2, III«.
§ 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1564 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og b, indsættes efter »hvor pensionsudbetalingsalderen nås,«: » jf. dog § 17 B,«.

§ 3. Pensionskasser som nævnt i § 2, nr. 4, skal

1) have hjemsted her i landet eller udøve virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og have Finanstilsynets tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed eller livsforsikringsvirksomhed her i landet,
2) udøve virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og have tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed eller pensionskassevirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. §§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed, og § 89 i lov om firmapensionskasser, eller
3) have hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og her have tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed samt være godkendt af told- og skatteforvaltningen.

§ 3 er ændret fra d. 23.09.2005 ved § 2.1 i lov nr. 1381 af 20.12.2004. Hidtidig formulering: § 3. Pensionskasser som nævnt i § 2, nr. 4, skal være omfattet af loven om tilsyn med firmapensionskasser eller af loven om finansiel virksomhed.
§ 3 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virking for pensionsordninger, der oprettes d. 01.01.2008 eller senere. Hidtidig formulering: § 3. Pensionskasser som nævnt i § 2, nr. 4, skal enten
1. have hjemsted her i landet eller udøve virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og have Finanstilsynets tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed eller livsforsikringsvirksomhed her i landet eller
2. udøve virksomhed her i landet gennem et fast driftssted og have tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed.

§ 3, nr. 3 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1278 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: 3) have hjemsted i et land inden for EU/EØS og her have tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed.
§ 3, nr. 2 er ændret ved § 125.1 i lov nr. 1703 af 27.12.2018 fra d. 13.01.2019. I § 3, nr. 2, ændres »§ 21 b i lov om tilsyn med firmapensionskasser« til: »§ 89 i lov om firmapensionskasser«.
§ 3, nr. 2 er ændret ved § 351.2 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 3, nr. 2, ændres »§ 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed« til: »§§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed«.

§ 4. Forsikringer som nævnt i § 2, nr. 4, skal være oprettet i livsforsikringsselskaber, der

1) har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet,
2) efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. §§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed, eller
3) har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og i dette land har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt.

Stk. 2. Forsikringstageren skal være forsikret og ejer af forsikringen. Såfremt forsikringen er tegnet efter aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver og præmier eller kapitalindskud indbetales af arbejdsgiveren, skal arbejdstageren være forsikret og ejer af forsikringen, jf. dog § 17. Forsikringen kan dog også tegnes som en overlevelsesrente med ejerens ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller en navngiven person, som har fælles bopæl med ejeren, som forsikret.

§ 4, stk. 1 er ændret fra d. 23.09.2005 ved § 2.2 i lov nr. 1381 af 20.12.2004. Hidtidig formulering: Forsikringer som nævnt i § 2, nr. 4, skal være oprettet i livsforsikringsselskaber, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, eller i livsforsikringsselskaber, som efter koncession i et land inden for De Europæiske Fællesskaber eller et andet land, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial, jf. lov om forsikringsvirksomhed § 211. Livsforsikringsselskaber, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de aktiver, der ligger til sikring af de her i landet tegnede forsikringer.
§ 4, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virking for pensionsordninger, der oprettes d. 01.01.2008 eller senere. Hidtidig formulering: § 4. Forsikringer som nævnt i § 2, nr. 4, skal enten være oprettet i
1. livsforsikringsselskaber, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, eller
2. livsforsikringsselskaber, som efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed.

§ 4, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. Hidtidig formulering: 3) har hjemsted i et land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed.
§ 4, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 351.2 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 4, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed« til: »§§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed«.

§ 5. Forsikringer, hvis ydelser i alle tilfælde udbetales i en vis periode uanset den forsikredes død (garanterede ydelser), men som i øvrigt opfylder betingelserne i § 2, nr. 4, jf. § 4, behandles efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger, såfremt præmien for garantien ikke overstiger 10 pct. af præmien for den samlede forsikring.

Stk. 2. Det er dog en betingelse, at der ikke i policen er indsat andre begunstigede end enten forsikredes »nærmeste pårørende« i forsikringsaftalelovens forstand, jf. denne lovs § 105 a eller forsikredes ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, forsikredes livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der har fælles bopæl med forsikrede ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger

§ 5, stk. 2 er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.3 i lov nr. 457 af 09.06.2004, således at også samleveres livsarvinger kan begunstiges.
§ 5, stk. 2 er ændret ved § 8.2 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008 og finder anvendelse, når dødsfaldet indtræder efter 01.01.2008. I § 5, stk. 2, ændres »§ 105, stk. 5,« til: »§ 105 a,«.

§ 5 A. Forsikringer og pensionsordninger oprettet i pensionskasser, i hvis ydelser der indgår en alderspension, der er sammensat af en del, der har en varighed på mindst 10 år, og en del, der har en varighed på under 10 år, men som i øvrigt opfylder betingelserne i § 2, nr. 4, jf. §§ 3 eller 4, behandles efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger, såfremt udbetalingerne fra den første ophørende del af alderspensionen udelukkende udgør kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP fra pensioneringstidspunktet, og indtil folkepensionsalderen nås, jf. § 1 a i lov om social pension.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP udgør et grundbeløb på 119.900 kr. (2010-niveau). Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

§ 5 A, stk. 2 er indsat ved § 1.4 i lov nr. 457 af 09.06.2004 med virkning for indkomståret 2005.
§ 5 A, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.05.2007. I § 5 A, stk. 1, ændres »og indtil det fyldte 65. år, for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog det fyldte 67. år« til: », og indtil folkepensionsalderen nås, jf. § 1 a i lov om social pension«.
§ 5 A, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 5 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »65.600 kr.« til: »et grundbeløb på 119.900 kr. (2010-niveau).«
§ 5 A, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 5 A, stk. 2, 2. pkt., ændres »Beløbet« til: »Grundbeløbet«.

§ 5 B. Forsikringer og pensionsordninger oprettet i pensionskasser, i hvis ydelser der indgår en alderspension, der har en varighed på under 10 år, men som i øvrigt opfylder betingelserne i § 2, nr. 4, jf. §§ 3 eller 4, behandles efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger, såfremt alle indbetalinger er foretaget af en tidligere arbejdsgiver og udbetalingerne fra alderspensionen udelukkende udgør kompensation for vederlag i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold i perioden fra fratrædelse frem til det tidligere med arbejdsgiveren aftalte fratrædelsestidspunkt.

§ 5 C. Supplerende arbejdsmarkedspensioner efter §§ 33 b-33 e i lov om social pension behandles efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger, jf. dog § 29 B, når indbetalingerne foretages af en offentlig myndighed til Arbejdsmarkedets Tillægspension, en pensionskasse omfattet af § 3 eller et livsforsikringsselskab omfattet af § 4.

§ 5 C er indsat fra d. 01.01.2003 ved § 5 i lov nr. 403 af 06.06.2002

§ 6. Skatteministeren kan bestemme, at reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger anvendes på pensionskasser, pensionsfonde el. lign., der har til formål at udbetale pension som nævnt i § 2, men som ikke opfylder betingelserne i § 3.

§ 6 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Hidtidig formulering: § 6. Skatteministeren kan bestemme, at reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger anvendes på pensionskasser, pensionsfonds eller lignende, der virker her i landet og har til formål at udbetale pension som nævnt i § 2, men som ikke opfylder betingelserne i § 3, og på tontineordninger, der går ud på at sikre deltagerne alderdomsforsørgelse, og som er oprettet i banker, sparekasser eller andre institutioner, der virker her i landet.

§ 7. En pensionsordning, der er oprettet før denne lovs ikrafttræden enten ved medlemskab af en pensionskasse, der er omfattet af lov om firmapensionskasser, eller ved tegning af livrente-, overlevelsesrente- eller invalideforsikring i et forsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed her i landet, behandles, uanset om de øvrige betingelser i § 2, nr. 4, jf. § 3 og § 4, er opfyldt, efter reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger, hvis ordningen ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 1, stk. 1, litra c, i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 1. juli 1970.

Stk. 2. Hvis der i en forsikring, som omfattes af stk. 1, sker en forøgelse af forsikringsydelserne, der er betinget af en forøgelse af de fremtidige præmiers kapitalværdi eller hidrører fra kapitalindskud, skal denne del af forsikringen opfylde betingelserne i § 2, nr. 4, jf. § 4, for at kunne behandles som en pensionsordning med løbende udbetalinger. Dette gælder dog ikke, når forøgelsen skyldes, at bonus er anvendt til opskrivning af forsikringen, og dette er fastsat i forsikringsaftalen før lovens ikrafttræden.

§ 7 er ændret ved § 16.2 i lov nr. 515 af 07.06.2006 fra d. 08.06.2006. I § 7, stk. 1, ændres »loven om tilsyn med firmapensionskasser« til: »lov om tilsyn med firmapensionskasser«.
§ 7, stk. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 1.4 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Hidtidig formulering: Det samme gælder en tontineordning, der er godkendt efter § 1, stk. 3, i nævnte lov.
§ 7, stk. 1 er ændret ved § 125.2 i lov nr. 1703 af 27.12.2018 fra d. 13.01.2019. I § 7, stk. 1, ændres »lov om tilsyn med firmapensionskasser« til: »lov om firmapensionskasser«.

Rateforsikringer i pensionsøjemed

§ 8. En rateforsikring i pensionsøjemed skal indeholde bestemmelser om, at forsikringssummen udbetales i lige store rater over mindst 10 år, jf. dog stk. 3, § 15 B, stk. 4, og § 41, stk. 1, nr. 3, og at rater, der kommer til udbetaling, medens forsikrede lever, tilfalder ham. Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har tilladelse i et land inden for EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. §§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed, eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt.
2. Forsikringstageren skal være forsikret og ejer af forsikringen. Hvis forsikringen er tegnet efter aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver og præmier eller kapitalindskud indbetales af arbejdsgiveren, skal arbejdstageren være forsikret og ejer af forsikringen, jf. dog § 17.
3. Der kan ikke aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate, end første policedag 30 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes på det tidspunkt, hvor den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, jf. dog § 17 B, og for pensionsordninger omfattet af § 15 A tidligst 5 år efter at policen er oprettet, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. Det kan dog tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes i tilfælde af forsikredes invaliditet eller død, før pensionsudbetalingsalderen nås. Forsikringen kan også tegnes som en ren risikoforsikring, der kun kommer til udbetaling i tilfælde af forsikredes invaliditet eller død før det aftalte udløbstidspunkt, men må i så fald ikke give ret til udbetaling, hvis forsikrede bliver invalid eller dør, senere end første policedag 20 år efter at forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.
4. Om indsættelse af begunstigede gælder § 5, stk. 2.

Stk. 2. Forsikringen kan kombineres med invalidesum, der udbetales til forsikrede i tilfælde af invaliditet, som medfører en varig nedsættelse af erhvervsevnen med mindst 2/3.

Stk. 3. For forsikringer, der er tilknyttet investeringsfonde, jf. lov om forsikringsvirksomhed, bilag 2, III, finder § 11 A, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Ved forlængelse af udbetalingsperioden eller ændring af terminerne for de enkelte rateudbetalinger, efter at udbetalingen er påbegyndt, beregnes nye rater med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse.

Fra d. 01.01.2004 er i § 8, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. ordene lov om forsikringsvirksomhed § 211 ændret til § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed, jfr. § 454 i lov nr. 453 af 10.06.2003
§ 8, stk. 1 og stk. 1, 3) 2. pkt. er ændret ved § 1 i lov nr. 317 af 05.05.2004 (Opsparingsordning for sportsudøvere) og træder i kraft fra og med indkomståret 2004
§ 8, stk. 1, 1. pkt. er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.5 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 8, stk. 1, nr. 3, 4 pkt. er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.6 i lov nr. 457 af 09.06.2004. 70 år ændret til 75 år
§ 8, stk. 4 er indsat fra d. 10.06.2004 ved § 1.7 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 8, stk. 1, nr. 1, 3., 4. og 7. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.05.2007. I § 8, stk. 1, nr. 1, ændres i 3. pkt. »inden forsikredes fyldte 60. år.« til: »inden det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«, i 4. pkt. ændres »efter forsikredes fyldte 60. år« til: »efter det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen«, og i 7. pkt. ændres »ved det fyldte 60. år« til: »på det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen,«.
§ 8, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.05.2007. I § 8, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres »efter den forsikredes fyldte 85. år.« til: »25 år efter, at den forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§ 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.05.2007. I § 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændres »ved forsikredes fyldte 60. år« til: », når forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«, og »end forsikredes fyldte 60. år« udgår
§ 8, stk. 1, nr. 3, 3. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.05.2007. I § 8, stk. 1, nr. 3, 3. pkt., ændres »før det fyldte 60. år.« til: », før efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§8, stk. 1, nr. 3, 4. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.05.2007. I § 8, stk. 1, nr. 3, 4. pkt., ændres »efter det fyldte 75. år.« til: »15 år efter, at forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§ 8, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med d. 01.01.2008. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »og § 15 B, stk. 5,« til: », § 15 B, stk. 5, og § 41, stk. 1, nr. 3,«.
§ 8, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for pensionsordninger, der oprettes d. 01.01.2008 eller senere, dog har ændringerne i § 8, stk. 1, nr. 1, 4. pkt virkning fra og med d. 01.01.2008. Hidtidig formulering: 1. Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed, eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, som efter koncession i et land inden for De Europæiske Fællesskaber eller et andet land, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed. Livs- eller pensionsforsikringsselskaber, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de aktiver, der ligger til sikring af de her i landet tegnede forsikringer. Policen skal være oprettet inden det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.. Policen kan dog oprettes efter det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, hvis forsikrede på oprettelsestidspunktet er ejer af en anden rateforsikring i pensionsøjemed eller kontohaver i en rateopsparing i pensionsøjemed og afgiftspligt eller indkomstskattepligt for den pågældende police eller konto ikke er indtrådt. Oplysning om oprettelsen af en police som nævnt i 4. pkt. skal påføres den tidligere police eller konto. En police som nævnt i 4. pkt. kan højst oprettes med en forsikringssum, der ved samme udbetalingstidspunkter som efter den tidligere forsikring udgør halvdelen af den tidligere aftalte forsikringssum, jf. dog 7. pkt. Der kan i stedet for det i 6. pkt. anførte forhøjelsesgrundlag vælges et forhøjelsesgrundlag, hvorefter indbetalingerne i alt højst kan udgøre et beløb svarende til halvdelen af den oprindelige ordnings værdi på det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, samt et beløb svarende til halvdelen af de på dette tidspunkt aftalte fremtidige indbetalinger. I tilfælde, hvor den oprindelige ordning er en rateopsparing i pensionsøjemed, anvendes det i 7. pkt. nævnte forhøjelsesgrundlag.
§ 8, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. I § 8, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »der har hjemsted i et land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed« til: »der har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt«.
§ 8, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 15 B, stk. 5,« til: »§ 15 B, stk. 4,«.
§ 8, stk. 1, nr. 1, 2.-8. pkt. er ophævet ved § 1.7 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra den 1. juli 2009. Hidtidig formulering: Policen skal være oprettet inden det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Policen kan dog oprettes efter det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, hvis forsikrede på oprettelsestidspunktet er ejer af en anden rateforsikring i pensionsøjemed eller kontohaver i en rateopsparing i pen­sions­øje­med og afgiftspligt eller indkomstskattepligt for den pågældende police eller konto ikke er indtrådt. Sker oprettelsen ved overførsel efter § 41, stk. 1, nr. 3, er det dog ikke et krav, at der ikke må være indtrådt afgiftspligt eller indkomstskattepligt for policen eller kontoen. Oplysning om oprettelsen af en police som nævnt i 3. pkt. skal påføres den tidligere police eller konto. En police som nævnt i 3. pkt. kan højst oprettes med en forsikringssum, der ved samme udbetalingstidspunkter som efter den tidligere forsikring udgør halvdelen af den tidligere aftalte forsikringssum, jf. dog 7. pkt. Der kan i stedet for det i 6. pkt. anførte forhøjelsesgrundlag vælges et forhøjelsesgrundlag, hvorefter indbetalingerne i alt højst kan udgøre et beløb svarende til halvdelen af den oprindelige ordnings værdi på det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, og et beløb svarende til halvdelen af de på dette tidspunkt aftalte fremtidige indbetalinger. I tilfælde, hvor den oprindelige ordning er en rateopsparing i pensionsøjemed, anvendes det i 7. pkt. nævnte forhøjelsesgrundlag.
§ 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra den 1. juli 2009. I § 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændres »og tidligst 5 år efter, at policen er oprettet, jf. dog § 15 B, stk. 1,« til: »og for pensionsordninger omfattet af § 15 A, tidligst 5 år efter at policen er oprettet,«.
§ 8, stk. 4 er ophævet ved § 2.2 i lov nr. 1278 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om opgørelsen af ordningens værdi.
§ 8, stk. 4 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for forlængelser af udbetalingsperioden og ændringer af udbetalingsforløbet for ratepensioner og ændringer af udbetalingsvilkårene for ophørende livrenter under udbetaling, der sker den 1. januar 2011 eller senere.
§ 8, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: 3. Der kan ikke aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate end første policedag 25 år efter, at den forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes, når forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og for pensionsordninger omfattet af § 15 A, tidligst 5 år efter at policen er oprettet, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. Det kan dog tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes i tilfælde af forsikredes invaliditet eller død, før efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.. Forsikringen kan også tegnes som en ren risikoforsikring, der kun kommer til udbetaling i tilfælde af forsikredes invaliditet eller død før det aftalte udløbstidspunkt, men må i så fald ikke give ret til udbetaling, hvis forsikrede bliver invalid eller dør senere end første policedag 15 år efter, at forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
§ 8, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 8, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres »25 år« til: »30 år«, og i 4. pkt. ændres »15 år« til: »20 år«.
§ 8, stk. 3 er ændret ved § 351.1 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 8, stk. 3, ændres »lov om finansiel virksomhed, bilag 8, III« til: »lov om forsikringsvirksomhed, bilag 2, III«.
§ 8, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 351.2 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 8, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed« til: »§§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed«.
§ 8, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1564 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., indsættes efter »hvor den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen,«: »jf. dog § 17 B,«.

§ 9. En annuitetsforsikring eller arverente, der er oprettet før denne lovs ikrafttræden i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, behandles, uanset om de øvrige betingelser i § 8 er opfyldt, efter reglerne for rateforsikring i pensionsøjemed, hvis forsikringen ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 1, stk. 1, litra c, i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v.

Stk. 2. Hvis der i en forsikring, som omfattes af stk. 1, sker en forøgelse af forsikringsydelserne, der er betinget af en forøgelse af de fremtidige præmiers kapitalværdi eller hidrører fra kapitalindskud, skal denne del af forsikringen opfylde betingelserne i § 8 for at kunne behandles som en rateforsikring i pensionsøjemed. Dette gælder dog ikke, når forøgelsen skyldes, at bonus er anvendt til opskrivning af forsikringen, og dette er fastsat i forsikringsaftalen før lovens ikrafttræden.

Kapitalforsikringer i pensionsøjemed og kapitalforsikringer i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersforsikring)

Overskriften før § 10 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. Hidtidig formulering: Kapitalforsikringer i pensionsøjemed

§ 10. En kapitalforsikring i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:

1. Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har tilladelse i et land inden for EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. §§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed, eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt.
2. Policen skal være oprettet med forsikringstageren som forsikret og ejer af forsikringen. Er policen oprettet efter aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver med sidstnævnte som forsikringstager, skal arbejdstageren være forsikret og ejer af forsikringen, jf. dog § 17. Det kan aftales, at forsikringssummen kun kommer til udbetaling, såfremt den forsikrede lever på det aftalte udbetalingstidspunkt. Forsikringen kan også tegnes som en ren dødsfaldsforsikring, men må i så fald ikke give ret til udbetaling, hvis den forsikrede dør, senere end første policedag 20 år efter at forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.
3. Er forsikringen ikke tegnet som en ren dødsfaldsforsikring, skal policen indeholde bestemmelse om udbetaling til den forsikrede selv tidligst på det tidspunkt, hvor den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, jf. dog § 17 B, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, og senest ved første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen. Der kan dog tillige aftales udbetaling til den forsikrede i tilfælde af tidligere indtruffen invaliditet eller i tilfælde af tidligere indtrådt livstruende sygdom.
4. Om indsættelse af begunstigede gælder § 5, stk. 2.

Stk. 2. Forsikringen kan kombineres med invalidesum, der udbetales til forsikrede i tilfælde af invaliditet, som medfører en varig nedsættelse af erhvervsevnen med mindst 2/3.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om sygdom som nævnt i stk. 1, nr. 3.

§ 10, stk. 1, nr. 1, 3. og 4. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 10, stk. 1, nr. 1, ændres i 3. pkt. »inden forsikredes fyldte 60. år.« til: »inden det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«, og i 4. pkt. ændres »efter forsikredes fyldte 60. år« til: »efter det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen«.
§ 10, stk. 1, nr. 2, 4 pkt. er ændret ved § 1.9 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 10, stk. 1, nr. 2, 4. pkt., ændres »efter det fyldte 70. år.« til: »10 år efter, at forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§ 10, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.10 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 10, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres »ved det fyldte 60. år« til: »på det tidspunkt, hvor den forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«, og »efter det fyldte 70. år« ændres til: »10 år efter, at den forsikrede når efterlønsalderen«.
§ 10, stk. 1, nr. 1, 1. og 2. pkt. er ophævet og § 10, stk. 1, nr. 1, 1. pkt er indsat ved § 1.7 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere. Hidtidig formulering: Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed, eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, som efter koncession i et land inden for De Europæiske Fællesskaber eller et andet land, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial, jf. lov om forsikringsvirksomhed § 211. Livs- eller pensionsforsikringsselskaber, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de aktiver, der ligger til sikring af de her i landet tegnede forsikringer.
§ 10, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. I § 10, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »der har hjemsted i et land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed« til: »der har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt«.
§ 10, stk. 1, nr. 1, 2. og 3. pkt. er ophævet ved § 1.9 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med den 1. januar 2010. Hidtidig formulering: Policen skal være oprettet inden det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.. Policen kan dog oprettes efter det tidspunkt, hvor forsikrede når efterlønsalderen, hvis forsikrede på oprettelsestidspunktet er ejer af en anden kapitalforsikring i pensionsøjemed eller kontohaver i en opsparing i pensionsøjemed og afgiftspligt eller indkomstskattepligt for den pågældende forsikring eller konto ikke er indtrådt.
§ 10, stk. 1, nr. 2, 4. pkt. er ændret ved § 1.10 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning for pensionsordninger, der dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende ikke er afgiftsberigtiget. I § 10, stk. 1, nr. 2, 4. pkt., ændres »senere end første policedag 10 år efter, at forsikrede når efterlønsalderen« til: », senere end første policedag 15 år efter at forsikrede når efterlønsalderen«.
§ 10, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning for pensionsordninger, der dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende ikke er afgiftsberigtiget. I § 10, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres »10 år efter, at den forsikrede når efterlønsalderen« til: »15 år efter at den forsikrede når efterlønsalderen«.
§ 10, stk. 1, nr. 2, 4. pkt. er ændret ved § 2.4 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 10, stk. 1, nr. 2, 4. pkt., ændres »15 år efter at forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »15 år efter at forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.«
§ 10, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. er ændret ved § 2.5 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Er forsikringen ikke tegnet som en ren dødsfaldsforsikring, skal policen indeholde bestemmelse om udbetaling til den forsikrede selv tidligst på det tidspunkt, hvor den forsikrede når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, og senest ved første policedag 15 år efter at den forsikrede når efterlønsalderen.
§ 10, stk. 1, nr. 2 og 3 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 10, stk. 1, nr. 2, 4. pkt., og nr. 3, 1. pkt., ændres »15 år« til: »20 år«.
§ 10, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 351.2 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 10, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 30, stk. 1, 4 og 7-10, i lov om finansiel virksomhed« til: »§§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed«.
§ 10, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1564 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 10, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., indsættes efter »hvor den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen,«: »jf. dog § 17 B,«.

§ 10 A. § 10 gælder også for kapitalforsikring i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersforsikring), jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Uanset at aldersforsikringen senest skal udbetales, den første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, jf. § 10, stk. 1, nr. 3, kan aldersforsikringen efter aftale med pensionsinstituttet til og med dette tidspunkt i stedet påbegyndes udbetalt i lige store løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, jf. § 2. Ved beregningen af ydelserne finder § 2, stk. 2, 2.-4. pkt., ikke anvendelse. Ved udbetaling som en ophørende ydelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, litra b, er det ikke en betingelse, at udbetalingerne sker over mindst 10 år. § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Uanset at aldersforsikringen senest skal udbetales, den første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, jf. § 10, stk. 1, nr. 3, kan aldersforsikringen efter aftale med pensionsinstituttet påbegyndes udbetalt i rater til og med dette tidspunkt. Raterne fastlægges efter § 8, stk. 1 og 3. Det er dog ikke en betingelse, at rateudbetalingen sker over mindst 10 år. Der kan ikke aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate, end første policedag 30 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.

Stk. 4. Adgangen til at foretage indskud til en aldersforsikring ophører, ved første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen.

Stk. 5. Udbetales aldersforsikringen i lige store løbende ydelser eller i lige store rater, kan restværdien af aldersforsikringen efter aftale med pensionsinstituttet når som helst udbetales helt eller delvis. Ved delvis udbetaling fastlægges enten en ny løbende udbetaling efter stk. 2 eller et nyt rateudbetalingsforløb efter stk. 3, 2.-4. pkt.

Stk. 6. Ved overførsel af en aldersforsikring til en anden aldersforsikring, jf. § 41 A, stk. 1, på et senere tidspunkt end første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, fastlægges enten en ny løbende udbetaling efter stk. 2 eller et nyt rateudbetalingsforløb efter stk. 3, 2.-4. pkt. Ved overførsel af en aldersforsikring til en aldersopsparing, jf. § 41 A, stk. 1, på et senere tidspunkt end første policedag 20 år efter at den forsikrede når pensionsudbetalingsalderen, fastlægges et nyt rateudbetalingsforløb efter § 12 A, stk. 2, 2.-4. pkt.

Stk. 7. Stk. 2-6 finder tilsvarende anvendelse på supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1.

§ 10 A er indsat ved § 1.3 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012.
§ 10 A er ændret ved § 1.5 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: § 10 A. § 10 gælder også for kapitalforsikring i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersforsikring).

§ 11. En kapitalforsikring, der er oprettet før denne lovs ikrafttræden i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, behandles, uanset om de øvrige betingelser i § 10 er opfyldt, efter reglerne for kapitalforsikring i pensionsøjemed, hvis forsikringen ved lovens ikrafttræden er led i en pensionsordning, der omfattes af § 3 i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v.

Stk. 2. Hvis der i en forsikring, som omfattes af stk. 1, sker en forøgelse af forsikringsydelserne, der er betinget af en forøgelse af de fremtidige præmiers kapitalværdi eller hidrører fra kapitalindskud, skal denne del af forsikringen opfylde betingelserne i § 10 for at kunne behandles som en kapitalforsikring i pensionsøjemed. Dette gælder dog ikke, når forøgelsen skyldes, at bonus er anvendt til opskrivning af forsikringen og dette er fastsat i forsikringsaftalen før lovens ikrafttræden.

Rateopsparing i pensionsøjemed

§ 11 A. En rateopsparing i pensionsøjemed skal indeholde bestemmelse om, at det opsparede pensionsbeløb udbetales i rater over mindst 10 år, jf. dog § 15 B, stk. 5, og § 41, stk. 1, nr. 3, og at rater, der kommer til udbetaling, medens kontohaveren lever, skal udbetales til denne. Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Opsparingen skal være oprettet enten i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiel virksomhed, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt, eller i en anden institution inden for EU/EØS, som told- og skatteforvaltningen har godkendt. Vilkårene for ordningen skal fastsættes i en aftale mellem pengeinstituttet og kontohaveren samt dennes arbejdsgiver, såfremt arbejdsgiveren bidrager til ordningen. Adgangen til at foretage indskud til en rateopsparing i pensionsøjemed ophører, når første rateudbetaling finder sted.
2. De opsparede midler skal indsættes på indlånskonto i det pågældende pengeinstitut m.v. Med hensyn til midlernes anbringelse finder reglerne i § 12, stk. 1, nr. 1, 3.-8. og 12. pkt., tilsvarende anvendelse.
3. Til kontoen skal være knyttet bestemmelse om, at opsparingen med påløbne renter m.v. tilhører kontohaveren, jf. dog § 17. Endvidere skal der være truffet bestemmelse om udbetaling i tilfælde af kontohaverens død.
4. Der kan ikke aftales senere udbetaling for sidste rate, end kalenderåret 30 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes på det tidspunkt, hvor kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, jf. dog § 17 B, og for pensionsordninger omfattet af § 15 A tidligst 5 år efter at kontoen er oprettet, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. Det kan dog tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes, i tilfælde af kontohaverens død før kontohaveren har nået pensionsudbetalingsalderen, eller i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension eller seniorpension.
5. Der kan ikke træffes bestemmelse om udbetaling efter kontohaverens død til andre end kontohaverens »nærmeste pårørende«, jf. § 5 a i lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, eller kontohaverens ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, kontohaverens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der har fælles bopæl med kontohaveren ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger.

Stk. 2. Før rateudbetalingen påbegyndes, vælger kontohaveren udbetalingsforløbet efter reglerne i dette stykke. Renter m.v., der tilskrives i det sidste udbetalingsår, skal senest udbetales sammen med sidste rate. Kontohaveren skal vælge et af følgende udbetalingsforløb:

1. et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb svarende til ordningens værdi ved kalenderårets begyndelse delt med det antal år, hvori der endnu ikke er foretaget udbetaling, eller
2. et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden eller ved en forlængelse af udbetalingsperioden eller ændret udbetalingsforløb den resterende udbetalingsperiode vil give lige store årlige rater.

Stk. 3. Det beløb, der er nævnt i stk. 2, nr. 2, opgøres ved hvert kalenderårs begyndelse og beregnes som en annuitet på grundlag af ordningens værdi på dette tidspunkt og en amortisationsrente som nævnt i 2. pkt. Som amortisationsrente anvendes maksimalt en rente svarende til det langsigtede afkast af obligationer, der fremgår af de til Finanstilsynet senest meddelte samfundsforudsætninger for pensionsfremskrivninger, plus 2 procentpoint og herfra fradraget produktet af det nævnte afkast inklusive procenttillægget og skattesatsen ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 2.

Stk. 4. Er opsparingen opdelt, beregnes den årlige rateudbetaling af hver enkelt andel af opsparingen af andelens værdi ved kalenderårets begyndelse.

Stk. 5. Ved forlængelse af udbetalingsperioden, ændring af terminerne for de enkelte rateudbetalinger eller valg af nyt udbetalingsforløb, efter at udbetalingen er påbegyndt, beregnes de nye rater med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse.

Stk. 6. Til kontoen kan knyttes en invalidesumsforsikring som nævnt i § 8, stk. 2.

Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler om administrationen af ordningen.

Fra d. 01.01.2003 er § 11 A, stk. 1, nr. 5, 3. pkt. ændret, jfr. § 1 i lov nr. 271 af 08.05.2002.
Fra d. 01.01.2004 er i § 11 A, stk. 1, nr. 1 ordene »lov om banker og sparekasser m.v. § 6 a, stk. 1-4« ændret til: »§ 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed«, jfr. § 454 i lov nr. 453 af 10.06.2003
§ 11 A, stk. 1 og stk. 1 nr. 5, 2. pkt. er ændret ved § 1 i lov nr. 317 af 05.05.2004 (Opsparingsordning for sportsudøvere) I kraft fra og med indkomståret 2004.
§ 11 A, stk. 1, 1) er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.8 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 11 A, stk. 1, 6) er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.8 i lov nr. 457 af 09.06.2004. Mulighed for at begunstige samleveres livsarvinger
§ 11 A, stk.1, nr. 1 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 54.3 i lov nr. 428 af 06.06.2005. I § 11 A, stk. 1, nr. 1, og § 12, stk. 1, nr. 1, ændres »skatteministerens« til: »told- og skatteforvaltningens«.
§ 11 A, stk. 1, nr. 3 er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 15.1 i lov nr. 1414 af 21.12.2005. I § 11 A, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 12, stk. 1, nr. 1, 4.-6. pkt.« til: »§ 12, stk. 1, nr. 1, 4. og 5. pkt.«
§ 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »før kontohaverens fyldte 60. år« til: », før kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«.
§ 11 A, stk. 1, nr. 2, 1. og 3. pkt. er ændret ved § 1.12 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 11 A, stk. 1, nr. 2, ændres i 1. pkt. »Efter det fyldte 60. år« til: »Efter at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«, og i 3. pkt. ændres »ved det fyldte 60. år« til: »på det tidspunkt, hvor kontohaveren når efterlønsalderen,«.
§ 11 A, stk. 1, nr. 5, 1. pkt. er ændret ved § 1.13 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 11 A, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., ændres »det kalenderår, hvori kontohaveren fylder 85 år.« til: »kalenderåret 25 år efter, at kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§ 11 A, stk. 1, nr. 5, 2. pkt. er ændret ved § 1.14 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 11 A, stk. 1, nr. 5, 2. pkt., ændres »ved kontohaverens fyldte 60. år« til: »på det tidspunkt, hvor kontohaveren når efterlønsalderen,«, og »end kontohaverens fyldte 60. år« udgår.
§ 11 A, stk. 1, nr. 5, 3. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 11 A, stk. 1, nr. 5, 3. pkt., ændres »før det fyldte 60. år« til: », før kontohaveren har nået efterlønsalderen,«.
§ 11 A, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 8.3 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008 og finder anvendelse, når dødsfaldet indtræder efter 01.01.2008. I § 11 A, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 5, stk. 5,« til: »§ 5 a«.
§ 11 A, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med d. 01.01.2008. I § 11 A, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 15 B, stk. 6,«: »og § 41, stk. 1, nr. 3,«.
§ 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.9 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere. Hidtidig formulering: Opsparingen skal være påbegyndt, før kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse til at udøve virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed, eller med told- og skatteforvaltningens godkendelse i en anden institution her i landet.
§ 11 A, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med d. 01.01.2008. I § 11 A, stk. 1, nr. 2, indsættes efter 1. pkt.: »Sker oprettelsen ved overførsel efter § 41, stk. 1, nr. 3, er det dog ikke et krav, at der ikke må være indtrådt afgiftspligt eller indkomstskattepligt for policen eller kontoen.«, og i 4. pkt., der bliver 5. pkt., ændres »3. pkt.« til: »4. pkt.«
§ 11 A, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere. I § 11 A, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændres » 4. og 5. pkt.« til: »4.-9. pkt.«
§ 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. I § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, eller med told- og skatteforvaltningens tilladelse i en anden institution inden for EU/EØS« til: »der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt, eller i en anden institution inden for EU/EØS, som told- og skatteforvaltningen har godkendt«.
§ 11 A, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.12 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 11 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 15 B, stk. 6,« til: »§ 15 B, stk. 5,«.
§ 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.13 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra den 1. juli 2009. I § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »påbegyndt, før kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,« til: »oprettet«.
§ 11 A, stk. 1, nr. 2 er ophævet ved § 1.14 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra den 1. juli 2009. Hidtidig formulering: 2. Efter at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan en rateopsparing i pensionsøjemed kun oprettes, hvis kontohaveren på oprettelsestidspunktet er kontohaver i en anden rateopsparing i pensionsøjemed eller ejer af en rateforsikring i pensionsøjemed og afgiftspligt eller indkomstskattepligt for den pågældende konto eller police ikke er indtrådt. Sker oprettelsen ved overførsel efter § 41, stk. 1, nr. 3, er det dog ikke et krav, at der ikke må være indtrådt afgiftspligt eller indkomstskattepligt for policen eller kontoen. Oplysning om oprettelsen af en rateopsparing i pensionsøjemed som nævnt i 1. pkt. skal påføres den oprindelige konto eller police. Indbetalingerne til en konto som nævnt i 1. pkt. kan i alt højst udgøre et beløb svarende til halvdelen af den oprindelige ordnings værdi på det tidspunkt, hvor kontohaveren når efterlønsalderen, samt et beløb svarende til halvdelen af de på dette tidspunkt aftalte fremtidige indbetalinger. I tilfælde, hvor den oprindelige ordning er en rateforsikring i pensionsøjemed, finder 4. pkt. tilsvarende anvendelse.
§ 11 A, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra den 1. juli 2009. I § 11 A, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., der bliver til stk. 1, nr. 2, 2. pkt., ændres »4.-9. pkt.« til: »3.-8. pkt.«
§ 11 A, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra den 1. juli 2009. I § 11 A, stk. 1, nr. 5, der bliver stk. 1, nr. 4, ændres »og tidligst 5 år efter, at kontoen er oprettet, jf. dog § 15 B, stk. 1,« til: »og for pensionsordninger omfattet af § 15 A tidligst 5 år efter at kontoen er oprettet,«.
§ 11 A er ændret ved § 14.1 i lov nr. 462 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med den 1. januar 2010. I § 11 A, stk. 3, 3. pkt., ændres »noteres« til: »optages til handel« og »obligationer noteret over pari« til: »obligationer, hvor kursen er over pari,«.
§ 11 A, stk. 1, nr. 1 2. pkt. er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1278 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 11 A, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., udgår », herunder indbetalingsperioden og størrelsen af det årlige indskud,«.
§ 11 A, stk. 5 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 1278 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 11 A, stk. 5, udgår »fastsætter nærmere regler om opgørelsen af ordningens værdi og«.
§ 11 A, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. er ændret ved § 2.2 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for godkendelser efter lovens ikrafttræden og for afgivelse af erklæringer efter pensionsbeskatningslovens § 15 C, stk. 1, nr. 3, efter lovens ikrafttræden.
§ 11 A, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for forlængelser af udbetalingsperioden og ændringer af udbetalingsforløbet for ratepensioner og ændringer af udbetalingsvilkårene for ophørende livrenter under udbetaling, der sker den 1. januar 2011 eller senere. I § 11 A, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »hele udbetalingsperioden«: »eller ved en forlængelse af udbetalingsperioden eller ændret udbetalingsforløb den resterende udbetalingsperiode«.
§ 11 A, stk. 4 er indsat ved § 2.4 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for forlængelser af udbetalingsperioden og ændringer af udbetalingsforløbet for ratepensioner og ændringer af udbetalingsvilkårene for ophørende livrenter under udbetaling, der sker den 1. januar 2011 eller senere.
§ 11 A, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: 4. Der kan ikke aftales senere udbetaling for sidste rate end kalenderåret 25 år efter, at kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.. Rateudbetalingen kan tidligst påbegyndes på det tidspunkt, hvor kontohaveren når efterlønsalderen, og for pensionsordninger omfattet af § 15 A tidligst 5 år efter at kontoen er oprettet,, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. Det kan dog tillige aftales, at udbetalingerne påbegyndes i tilfælde af kontohaverens død, før kontohaveren har nået efterlønsalderen, eller kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension.
§ 11 A, stk. 3 er ændret ved § 16.1 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: Stk. 3. Det beløb, der er nævnt i stk. 2, nr. 2, opgøres ved hvert kalenderårs begyndelse og beregnes som en annuitet på grundlag af ordningens værdi på dette tidspunkt og en nærmere fastsat amortisationsrente. Ved beregningen af amortisationsrenten anvendes en rentesats beregnet på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort med to decimaler af en af Københavns Fondsbørs dagligt udregnet effektiv obligationsrente for de seneste 20 børsdage forud for 15. december i året før udbetalingsåret. Den effektive obligationsrente opgøres med to decimaler for fastforrentede kroneobligationer i åbne serier, der optages til handel på Københavns Fondsbørs, bortset fra konverterbare obligationer, hvor kursen er over pari, samt indeksregulerede obligationer. Amortisationsrenten findes ved fra denne rentesats at fradrage rentesatsen ganget med skattesatsen ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 2.
§ 11 A, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 4.2 i lov nr. 1883 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. Hidtidig formulering: Som amortisationsrente anvendes maksimalt en rente svarende til den senest til Finanstilsynet meddelte nyplaceringsrente for obligationer og pantebreve plus 1,5 procentpoint og herfra fradraget produktet af den nævnte rente inklusive procenttillægget og skattesatsen ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 2.
§ 11 A, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 11 A, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., ændres »25 år« til: »30 år«.
§ 11 A, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 19.1 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 11 A, stk. 1, nr. 4, 3. pkt., ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.
§ 11 A, stk. 3 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 11 A, stk. 3, 2. pkt., udgår »og pantebreve«, og »1,5 procentpoint« ændres til: »2 procentpoint«.
§ 11 A, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2223 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 11 A, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., ændres »§ 12, stk. 1, nr. 1, 3.-9. pkt.« til: »§ 12, stk. 1, nr. 1, 3.-8. og 11. pkt.«
§ 11 A, stk. 1, nr. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering af 3. pkt.: Adgangen til at foretage indskud til en rateopsparing i pensionsøjemed ophører med udgangen af det kalenderår, der ligger forud for det år, hvori første rateudbetaling vil finde sted.
§ 11 A, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 11 A, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., ændres »11. pkt.« til: »12. pkt.«
§ 11 A, stk. 4 er indsat ved § 1.3 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.
§ 11 A, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 351.3 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »§ 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed« til: »§ 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiel virksomhed«.
§ 11 A, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1564 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 11 A, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., indsættes efter »hvor kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen,«: »jf. dog § 17 B,«.

Opsparing i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing)

Overskriften før § 12 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. Hidtidig formulering: Opsparing i pensionsøjemed

§ 12. En opsparing i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:

1. Opsparingen skal være oprettet enten i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiel virksomhed, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt, eller i en anden institution inden for EU/EØS, som told- og skatteforvaltningen har godkendt. De opsparede midler skal indsættes på indlånskonto i det pågældende pengeinstitut m.v. Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut kan ikke anbringes i fast ejendom, aktier m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter el. lign. i selskabet, eller i andele i en personligt drevet virksomhed ejet af kontohaveren. Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, må værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent ikke overstige 20 pct. Der kan dog altid anbringes et grundbeløb på 46.000 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent. Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må kontohaveren ikke eje 25 pct. eller mere af aktierne m.v. i selskabet, og investeringen i hvert enkelt selskab skal udgøre mindst 100.000 kr. Ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. medregnes aktier m.v., som kontohaveren ejer uden for pensionsordningen, og aktieavancebeskatningslovens § 4 finder tilsvarende anvendelse, idet ejerandele, som kontohaveren eller personkredsen nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, har ejet, dog ikke medregnes. Værdien af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må højst udgøre 20 pct. af den del af opsparingen i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr., højst 50 pct. af den del, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr., og højst 75 pct. af den del, der ligger over 4 mio. kr. Uanset 6.-8. pkt. kan midler i særskilte depoter til brug for aldersopsparing ikke investeres i unoterede kapitalandele og i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, jf. § 9 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., eller af en forvalter med tilladelse, jf. § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Tilsvarende gælder for unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter af alternative investeringsfonde fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller af en forvalter fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når forvalteren har fået tilladelse i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde. Tilsvarende gælder endvidere for unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område. Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut omfattet af lov om finansiel virksomhed skal anbringes i overensstemmelse med §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed. Skatteministeren fastsætter bestemmelser om anbringelse af opsparede midler, der forvaltes af institutioner godkendt efter 1. pkt.
2. Til kontoen skal være knyttet bestemmelse om, at kapitalen med påløbne renter m.v. skal udbetales til kontohaveren, jf. dog § 17. Endvidere skal der være truffet bestemmelse om udbetaling i tilfælde af kontohaverens død.
3. Til kontoen skal være knyttet en bestemmelse om, at udbetaling til kontohaveren sker tidligst på det tidspunkt, hvor kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, jf. dog § 17 B, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, og senest 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen. Der kan dog tillige bestemmes udbetaling til kontohaveren i tilfælde af varigt nedsat arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger denne til at oppebære førtidspension eller seniorpension, eller i tilfælde af livstruende sygdom.
4. Der kan ikke træffes bestemmelse om udbetaling efter kontohaverens død til andre end kontohaverens »nærmeste pårørende«, jf. § 5 a i lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, eller kontohaverens ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, kontohaverens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der har fælles bopæl med kontohaveren ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger.

Stk. 2. Til kontoen kan knyttes en invalidesumsforsikring som nævnt i § 10, stk. 2.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om sygdom som nævnt i stk. 1, nr. 3.

§ 12, stk. 1, nr. 1, 5. pkt. er indsat ved § 5 i lov nr. 1033 af 17.12.2001
Fra d. 01.01.2003 er § 12, stk. 1, nr. 3. pkt. ændret, jfr. § 1 i lov nr. 271 af 08.05.2002.
Fra d. 01.01.2004 er ordene i § 12, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. »kapitel 9 a i lov om banker og sparekasser m.v.« til: »§§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed«, jfr. § 454 i lov nr. 453 af 10.06.2003.
Fra d. 01.01.2004 er i § 12, stk. 1, nr. 1, 4. pkt. ordene »lov om banker og sparekasser m.v. § 6 a, stk. 1-4« ændret til: »§ 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed«, jfr. § 454 i lov nr. 453 af 10.06.2003.
§ 12, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.8 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 12, stk. 1, 4) er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.8 i lov nr. 457 af 09.06.2004.: Mulighed for at begunstige samleveres livsarvinger
§ 12, stk.1, nr. 1 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 54.3 i lov nr. 428 af 06.06.2005: I § 11 A, stk. 1, nr. 1, og § 12, stk. 1, nr. 1, ændres »skatteministerens« til: »told- og skatteforvaltningens«.
§ 12, stk. 1, nr. 1, 5 pkt. er ophævet fra d. 01.01.2006 ved § 15.2 i lov nr. 1414 af 21.12.2005: Hidtidig formulering: Investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, kan kun udleveres fra ordningen med henblik på indløsning over for den udstedende forening eller salg til medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing investeringsbeviset indlægges, eller pengeinstitutter, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 4.
§ 12, stk. 1, nr. 1, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.16 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 12, stk. 1, nr. 1, ændres i 1. pkt. »før kontohaverens fyldte 60. år« til: », før kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«, og i 2. pkt. ændres »efter kontohaverens fyldte 60. år« til: »efter, at kontohaveren når efterlønsalderen«.
§ 12, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 12, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres »ved det fyldte 60. år« til: »på det tidspunkt, hvor kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«, og »ved det fyldte 70. år« ændres til: »10 år efter, at kontohaveren når efterlønsalderen«.
§ 12, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 8.3 i lov nr. 516 af 06.06.2007 fra d. 01.01.2008 og finder anvendelse, når dødsfaldet indtræder efter 01.01.2008. I § 12, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 5, stk. 5,« til: »§ 5 a«.
§ 12, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere. Hidtidig formulering: Opsparingen skal være påbegyndt, før kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse til at udøve virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed, eller med told- og skatteforvaltningens godkendelse i en anden institution her i landet.
§ 12, stk. 1, nr. 1, 4. pkt. er ændret og § 12, stk. 1, nr. 1, 4.-9. pkt. er indsat ved § 1.13 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere. Hidtidig formulering: Midlerne skal anbringes i overensstemmelse med reglerne i §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed.
§ 12, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. I § 12, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, eller med told- og skatteforvaltningens tilladelse i en anden institution inden for EU/EØS« til: »der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt, eller i en anden institution inden for EU/EØS, som told- og skatteforvaltningen har godkendt«.
§ 12, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med den 1. januar 2010. I § 12, stk. 1, nr. 1, ændres »påbegyndt, før kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,« til: »oprettet«.
§ 12, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 1.18 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med den 1. januar 2010. Hidtidig formulering: Opsparingen kan dog påbegyndes efter, at kontohaveren når efterlønsalderen, hvis kontohaveren på dette tidspunkt er kontohaver i en anden opsparing i pensionsøjemed eller ejer af en kapitalforsikring i pensionsøjemed og afgiftspligt eller indkomstskattepligt for den pågældende konto eller police ikke er indtrådt.
§ 12, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 1.19 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning for pensionsordninger, der dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende ikke er afgiftsberigtiget. I § 12, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres »10 år efter, at kontohaveren når efterlønsalderen« til: »15 år efter at kontohaveren når efterlønsalderen«.
§ 12, stk. 1, nr. 1, 7. pkt. er indsat ved § 2.5 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for godkendelser efter lovens ikrafttræden og for afgivelse af erklæringer efter pensionsbeskatningslovens § 15 C, stk. 1, nr. 3, efter lovens ikrafttræden.
§ 12, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. er ændret ved § 2.7 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Til kontoen skal være knyttet bestemmelse om, at udbetaling til kontohaveren sker tidligst på det tidspunkt, hvor kontohaveren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, og senest 15 år efter at kontohaveren når efterlønsalderen.
§ 12, stk. 1, nr. 1, 5. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. Hidtidig formulering: Et beløb svarende til det, der efter § 16 årligt højst kan anvendes til kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed, kan dog altid anbringes i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent.
§ 12, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 12, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres »15 år« til: »20 år«.
§ 12, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 19.1 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 12, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.
§ 12, stk. 1, nr. 1, 9. og 10. pkt. er indsat ved § 1.2 i lov nr. 2223 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. 9. og 10. pkt. bliver herefter 11. og 12. pkt.
§ 12, stk. 1, nr. 1, 11. pkt. er indsat ved § 1.4 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. 11. og 12. pkt. bliver herefter 12. og 13. pkt.
§ 12, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 351.3 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 12, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »§ 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed« til: »§ 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiel virksomhed«.
§ 12, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1564 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 12, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., indsættes efter »hvor kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen,«: »jf. dog § 17 B,«.

§ 12 A. § 12 gælder også for opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing), jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Uanset at aldersopsparingen senest skal udbetales, 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, kan aldersopsparingen efter aftale med penge- eller kreditinstituttet indtil dette tidspunkt i stedet påbegyndes udbetalt i rater. Udbetalingsforløbet fastlægges efter § 11 A, stk. 1-3. Det er dog ikke en betingelse, at rateudbetalingen sker over mindst 10 år. Der kan ikke aftales senere udbetaling for sidste rate, end kalenderåret 30 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen.

Stk. 3. Adgangen til at foretage indskud til en aldersopsparing ophører, 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen.

Stk. 4. Udbetales aldersopsparingen i lige store rater, kan restværdien af aldersopsparingen efter aftale med penge- eller kreditinstituttet når som helst udbetales helt eller delvis. Ved delvis udbetaling fastlægges et nyt rateudbetalingsforløb efter stk. 2, 2.-4. pkt.

Stk. 5. Ved overførsel af en aldersopsparing til en anden aldersopsparing, jf. § 41 A, stk. 1, på et senere tidspunkt end 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, fastlægges et nyt rateudbetalingsforløb efter stk. 2, 2.-4. pkt. Ved overførsel af en aldersopsparing til en aldersforsikring, jf. § 41 A, stk. 1, på et senere tidspunkt end 20 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, fastlægges enten en ny løbende udbetaling efter § 10 A, stk. 2, eller et nyt rateudbetalingsforløb efter § 10 A, stk. 3, 2.-4. pkt.

§ 12 A er indsat ved § 1.6 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012.
§ 12 A er ændret ved § 1.7 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: § 12 A. § 12 gælder også for opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing).

§ 13. En indlånskonto, der er oprettet før denne lovs ikrafttræden i en bank eller sparekasse, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse til at udøve virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiel virksomhed, behandles, uanset om de øvrige betingelser i § 12 er opfyldt, efter reglerne for opsparing i pensionsøjemed, hvis kontoen ved lovens ikrafttræden er led i en kapitalpensionsordning, der omfattes af § 3 i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v. Det samme gælder en kapitalpensionsordning med anbringelse i investeringsforening eller i værdipapirer, hvis ordningen er oprettet i en bank eller sparekasse, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse til at udøve virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiel virksomhed, og ordningen ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 3 i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v.

Stk. 2. Hvis der til en ordning, som omfattes af stk. 1, i et indkomstår foretages indbetalinger, der overstiger det største beløb, der har været indbetalt som løbende bidrag i noget af de seneste 3 indkomstår forud for lovens ikrafttræden, skal opsparingen for det overskydende beløbs vedkommende opfylde betingelserne i § 12 for at kunne behandles efter reglerne for opsparing i pensionsøjemed.

Fra d. 01.01.2004 er i § 13, stk. 1, 1. og 2. pkt. ordene »lov om banker og sparekasser m.v. § 6 a, stk. 1-4« ændret til: »§ 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed«, jfr. § 454 i lov nr. 453 af 10.06.2003.
§ 13, stk. 1, 1. og 2. pkt. er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.8 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 13, stk. 1 er ændret ved § 351.3 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 13, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »§ 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed« til: »§ 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiel virksomhed«.

§ 14. (Ophævet).

§ 14 A. Ved udbetaling efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond betales en afgift på 40 pct., jf. dog stk. 2-5, af den del af udbetalingen, der hidrører fra overskud, som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto i fonden, første gang for perioden efter den 31. december 1979. Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 25 pct., jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Er en eller flere af betingelserne for udbetaling efter § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond opfyldt den 31. marts 2015, betales ved anmodning i perioden fra den 1. april 2015 til den 31. december 2015 om udbetaling en afgift på 37,5 pct. af den del af udbetalingen, som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto, første gang for perioden efter den 31. december 1979. Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 22,5 pct.

Stk. 3. Opfyldes en af betingelserne for udbetaling efter § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond den 1. april 2015 eller senere, betales ved udbetaling en afgift på 37,5 pct. af den del af udbetalingen, der hidrører fra overskud, som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto i fonden, første gang for perioden efter den 31. december 1979, når anmodning om udbetaling sker, senest 1 år efter at betingelsen for udbetaling er opfyldt, jf. dog 3. og 4. pkt. Af den øvrige del af udbetalingen betales en afgift på 22,5 pct. En ny frist, jf. 1. pkt., påbegyndes, hvis den pågældende lønmodtager opnår ret til udbetaling efter en anden af betingelserne i § 2, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Ved opfyldelse af betingelsen for udbetaling efter § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond finder afgiftssatserne i 1. og 2. pkt. anvendelse, uanset hvornår anmodningen om udbetaling sker.

Stk. 4. Ved udbetaling til et bo efter § 2, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond betales afgift med satserne i stk. 3, 1. og 2. pkt., såfremt lønmodtageren på dagen for dødsfaldet ikke var fyldt 60 år eller udbetaling til lønmodtageren dagen før dødsfaldet kunne ske mod betaling af afgift efter disse satser. Har lønmodtageren opretholdt sin opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond mod betaling af afgift efter stk. 5, pålægges udbetaling til boet ikke afgift.

Stk. 5. Ved opretholdelse af en opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond efter § 2 a, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond betales afgift efter stk. 2 og 3. Opretholdelse af kontoen efter betaling af afgift efter stk. 3 behandles som en udbetaling i relation til § 38. Afgiften beregnes af det beløb, der på tidspunktet for afgiftsbetalingen kunne være udbetalt fra kontoen. Senere udbetalinger pålægges ikke afgift og skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 6. § 32, stk. 1, og §§ 36-39, 45 og 46 finder tilsvarende anvendelse på LD-opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. § 45 finder tilsvarende anvendelse på LD-aldersopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 7. Ved beregning af afgift efter § 25 for en ordning omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, anvendes reglerne i stk. 1 på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, jf. dog stk. 8-10.

Stk. 8. Er en eller flere af betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, for en ordning omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der i 2015 er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, opfyldt den 31. marts 2015, anvendes reglerne i stk. 2 på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, og som sker i perioden fra den 1. april 2015 til den 31. december 2015. Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i § 25, stk. 1, nr. 9, af en sådan ordning finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse, hvis den pågældende opfylder betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8.

Stk. 9. Opfyldes en af betingelserne for udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8, den 1. april 2015 eller senere for en ordning omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der den 1. januar 2015 eller senere er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, anvendes reglerne i stk. 3, 1. og 2. pkt., på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, når udbetalingen sker, senest 1 år efter at betingelserne for udbetaling er opfyldt. En ny frist, jf. 1. pkt., påbegyndes, hvis den pågældende ejer opnår ret til udbetaling efter en anden af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 1-5 og 8. Ved opfyldelse af betingelsen for udbetaling efter § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond finder afgiftssatserne i stk. 3 anvendelse, uanset hvornår anmodningen om udbetaling sker. Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i § 25, stk. 1, nr. 9, inden for perioden på 1 år i 1. pkt., jf. dog 3. pkt., finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. Ved udbetaling efter ejerens død af en ordning omfattet af §§ 10, 11 eller 12, hvortil der den 1. januar 2015 eller senere er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, betales afgift af den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb, under anvendelse af satserne i stk. 2, såfremt lønmodtageren på dagen for dødsfaldet ikke var fyldt 60 år eller udbetalingen til lønmodtageren dagen før dødsfaldet kunne ske mod betaling af afgift efter disse satser, jf. stk. 8 og 9.«

§ 14 A, stk. 2 er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 3 i lov nr. 190 af 24.03.2004.
§ 14 A, stk. 1, 3. pkt. er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.11 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 14 A, stk. 1., 3.pkt. er ændret ved § 8.1 i lov nr. 514 af 07.06.2006 fra 08.06.2006: I § 14 A, stk. 1, 3. pkt., ændres »§§ 36-40« til: »§§ 36-39«.
§ 14 A er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1531 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015. Hidtidig formulering: Ved udbetaling efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond svares en afgift på 40 pct. af den del af udbetalingerne, der hidrører fra overskud, som tilskrives den enkelte lønmodtagers konto i fonden, første gang for perioden efter 31. december 1979. Af den øvrige del af udbetalingen svares afgift med 25 pct. §§ 32, stk. 1, og §§ 36-39 og 45-46 finder tilsvarende anvendelse på midler, der omfattes af den nævnte lov. Skatteministeren kan dog fastsætte bestemmelser, der fraviger reglerne om afgiftspligtens indtræden m.v. i det omfang, disse regler ikke kan forenes med de særlige vilkår, der gælder for dyrtidsfonden.
Stk. 2. Ved beregning af afgift efter § 25 for en ordning, hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, anvendes reglen i stk. 1 på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb.

§ 14 B. Udbetaling af tilgodehavende feriemidler med tillæg af regulering, jf. § 13, stk. 2, og § 15 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de hidrører fra ferie med løn eller feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser, jf. dog stk. 2. Øvrige udbetalinger efter § 15 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Krav på tilgodehavende feriemidler som nævnt i § 8 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, som Lønmodtagernes Garantifond indbetaler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler efter § 8 b i lov om Lønmodtagernes Garantifond, medregnes ikke til lønmodtagerens skattepligtige indkomst. Udbetalinger af tilgodehavende feriemidler, der hidrører fra en indbetaling som nævnt i 1. pkt., medregnes ikke ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst. Af kravet betaler arbejdsgiveren en afgift på 38 pct. § 38 finder ikke anvendelse på denne afgift.

§ 14 B er indsat ved § 33.1 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 14 B, stk. 1 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 496 af 01.05.2019 fra d. 01.09.2020. I § 14 B, stk. 1, 1. pkt., ændres »årlige reguleringer« til: »regulering«.
§ 14 B, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 3.1 i lov nr. 465 af 20.03.2021 fra d. 22.03.2021. Hidtidig formulering af 1. pkt.: Udbetaling af tilgodehavende feriemidler med tillæg af regulering, jf. § 15 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de hidrører fra indbetalinger til fonden omfattet af § 19, stk. 5, jf. dog stk. 2.
§ 14 B, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 3.2 i lov nr. 465 af 20.03.2021 fra d. 22.03.2021. 2. pkt. bliver herefter 3. pkt.

Indeksordninger

§ 15. En indeksordning skal være oprettet som en forsikring eller en opsparingskonto med tilknyttet indekskontrakt i henhold til lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.

Pensionsordninger for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende

§ 15 A. Personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, eller som efter kildeskattelovens § 25 A, stk. 1, 3 eller 8, skal medregne en sådan fortjeneste opnået af vedkommendes ægtefælle ved indkomstopgørelsen, kan oprette pensionsordninger efter reglerne i stk. 5 og 6. Tilsvarende gælder en person, der afstår aktier i et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed, og hvori den pågældende er hovedaktionær, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4. Personen skal være fyldt 55 år inden afståelsen og skal desuden opfylde betingelserne i stk. 2-4.

Stk. 2. Den, der opretter en pensionsordning omfattet af stk. 5 og 6, skal i en periode på mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen oprettes, have drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller have været hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4 i et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed. Det er ikke et krav, at perioden efter 1. pkt. skal udgøre en sammenhængende periode på mindst 10 år. En længstlevende ægtefælle efter en person, der drev selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller var hovedaktionær, jf. 1. pkt., og som efter dødsfaldet er indtrådt i boets eller afdødes skattemæssige stilling med hensyn til virksomheden eller aktiebesiddelsen efter dødsboskattelovens § 36, jf. § 43, eller § 59, anses for at have drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller have været hovedaktionær, jf. 1. pkt., i samme periode, som den nu afdøde har drevet sådan virksomhed eller været hovedaktionær forud for dødsfaldet. Er den længstlevende ægtefælle indtrådt i boets skattemæssige stilling med hensyn til virksomheden eller aktiebesiddelsen efter dødsboskattelovens § 36, jf. § 43, anses den længstlevende ægtefælle endvidere for at have drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed henholdsvis have været hovedaktionær i boperioden.

Stk. 3.3) Den erhvervsmæssige virksomhed som nævnt i stk. 1 og 2 må ikke i overvejende grad have bestået af passiv kapitalanbringelse, jf. stk. 4, og for så vidt angår selskaber aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6. I relation til betingelserne for oprettelse af en pensionsordning omfattet af stk. 5 og 6 udgør procentsatserne for gennemsnitsberegningerne i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6, 75 pct., medmindre der i gennemsnitsberegningen alene indgår regnskabsår, der begynder den 1. januar 2012 eller senere. Procentsatsen i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6, knyttet til overdragelsestidspunktet udgør i relation til betingelserne for oprettelse af en pensionsordning omfattet af stk. 5 og 6 75 pct. for afståelser, der sker senest den 31. december 2013. 1. pkt., finder dog ikke anvendelse, når personen eller et selskab, hvori personen har været hovedaktionær, har udøvet næringsvirksomhed ved køb og salg af værdipapirer eller ved finansieringsvirksomhed. Bortforpagtning af fast ejendom, som efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom, anses ikke som passiv kapitalanbringelse ved anvendelsen af 1. pkt. Den erhvervsmæssige virksomhed som nævnt i stk. 1 må endvidere ikke have bestået i udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler eller skibe eller have haft mere end 10 ejere, medmindre opretteren af pensionsordningen har deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

Stk. 4.3) En persons erhvervsmæssige virksomhed anses for i overvejende grad at have bestået i passiv kapitalanbringelse som nævnt i stk. 3, 1. pkt., hvis mindst 50 pct. af indtægterne, jf. dog 7. pkt., hvorved forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter, fra den erhvervsmæssige virksomhed opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign., der efter stk. 3, 1. pkt., skal anses for passiv kapitalanbringelse, eller hvis handelsværdien af virksomhedens sådanne ejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign. enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af virksomhedens samlede aktiver, jf. dog 7. og 8. pkt. Besiddelse af andele omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 18 anses ved bedømmelsen ikke som besiddelse af værdipapirer. Afkastet og værdien af aktier i selskaber, hvori virksomheden direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen, medregnes ikke. I stedet medregnes en til ejerforholdet svarende del af selskabets indtægter og aktiver ved væsentlighedsbedømmelsen. Ved bedømmelsen ses der bort fra indkomst ved udlejning af fast ejendom mellem virksomheden og et selskab som nævnt i 3. pkt. eller mellem sådanne selskaber. Fast ejendom, som udlejes mellem virksomheden og et selskab som nævnt i 3. pkt. eller mellem sådanne selskaber, og som lejer anvender i driften, anses ved bedømmelsen ikke som en udlejningsejendom. Procentsatserne for gennemsnitsberegningerne i 1. pkt. udgør 75 pct., medmindre der i gennemsnitsberegningen alene indgår regnskabsår, der begynder den 1. januar 2012 eller senere. Procentsatsen knyttet til overdragelsestidspunktet udgør 75 pct. for afståelser, der sker senest den 31. december 2013.

Stk. 5. Pensionsordningen skal være en pensionsordning med løbende udbetalinger, jf. § 2, nr. 4, og §§ 5 og 5 A, en rateforsikring, jf. § 8, eller en rateopsparing i pensionsøjemed, jf. § 11 A. For rateforsikringer finder § 8, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ikke anvendelse, og for rateopsparinger i pensionsøjemed finder § 11 A, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., ikke anvendelse.

Stk. 6. Den, der opretter én eller flere pensionsordninger som nævnt i stk. 5, kan i alt højst indbetale et grundbeløb på 2.507.900 kr. (2010-niveau) til ordningerne. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Indbetalingen til en pensionsordning hidrørende fra en given virksomhed kan dog ikke overstige den fortjeneste opnået ved afståelsen af virksomheden eller en andel af denne, som medregnes ved personens indkomstopgørelse.

Stk. 7. Indbetaling som nævnt i stk. 6 skal foretages inden for en periode på 10 år. 10-års-perioden begynder i det år, hvori hele virksomheden eller en andel af denne er afstået.

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de pensionsordninger, der er omhandlet i stk. 1-7, herunder om, at størrelsen af fortjenesten som nævnt i stk. 6 og af allerede foretagne indskud på ordningerne skal dokumenteres ved en erklæring fra en advokat, en statsautoriseret eller registreret revisor, en konsulent i driftsøkonomi, jf. § 1 i lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed, et medlem af Foreningen af Danske Revisorer eller en person, der kan ligestilles hermed.

§ 15 A er indsat ved lov nr. 1282 af 20.12.2000 fra d. 01.01.2001.
§ 15 A, stk. 5, 4. pkt. (Personer, der har ret til efterløn efter reglerne i § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan ikke indbetale til de nævnte pensionsordninger efter det fyldte 60. år, medmindre de opfylder betingelserne for fradrag efter samme lovs § 74 i, stk. 7, jf. stk. 6) er ophævet ved § 2 i lov nr. 277 af 25.04.2001 fra d. 26.04.2001.
I § 15 A, stk. 3 og 4 er "i væsentligt omfang" ændret til "i overvejende grad" fra d. 01.07.2002, jfr. § 6 i lov nr. 394 af 06.06.2002
I § 15 A, stk. 4 er 25% ændret til 50% fra d. 01.07.2002, jfr. § 6 i lov nr. 394 af 06.06.2002.
I § 15 A, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »mindst 10 år«: »inden for de seneste 15 år«., jfr. § 2.1. i lov nr. 423 af 06.06.2005. Har virkning for hel eller delvis afståelse af erhvervsvirksomhed, der finder sted i indkomståret 2005 eller senere.
I § 15 A, stk. 2, 2. pkt., er indsat ved § 2.2. i lov nr. 423 af 06.06.2005.
§ 15 A, stk. 1 og 2 er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 15.3 i lov nr. 1414 af 21.12.2005: I § 15 A, stk. 1 og 2 , ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4«.
§ 15 A, stk. 3 er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 15.4 i lov nr. 1414 af 21.12.2005: I § 15 A, stk. 3, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 9« til: »aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6«.
§ 15 A, stk. 4 er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 15.5 i lov nr. 1414 af 21.12.2005: I § 15 A, stk. 4, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 2 b« til: »aktieavancebeskatningslovens § 18«.
§ 15 A, stk. 3, 3. pkt. er ændret ved § 7 i lov nr. 406 af 08.05.2006 fra den 09.05.2006. Hidtidig formulering for 3. pkt.: Den erhvervsmæssige virksomhed som nævnt i stk. 1 må endvidere ikke have bestået i udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler eller skibe eller have haft mere end 10 ejere, medmindre opretteren af pensionsordningen har deltaget i virksomhedens drift i overvejende grad.
§ 15 A, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 16.3 i lov nr. 515 af 07.06.2006 fra d. 08.06.2006. I § 15 A, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 36, stk. 6« til: »§ 34, stk. 6«.
§ 15 A, stk. 4, 1. pkt. er ændret to steder ved § 3.1 i lov nr. 1580 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 15 A, stk. 4, 1. pkt., ændres to steder »50 pct.« til: »75 pct.«
§ 15 A, stk. 5, 3. pkt. er ændret ved § 1.18 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 15 A, stk. 5, 3. pkt., ændres »efter det fyldte 60. år« til: »efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§ 15 A, stk. 5, 2. pkt. er ændret ved § 1.14 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere. I § 15 A, stk. 5, 2. pkt., ændres »3.-8. pkt.« til: »2.-8. pkt.«
§ 15 A, stk. 5, 2. og 3. pkt. er ophævet og 2. pkt. er indsat ved § 1.20 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra den 1. juli 2009. Hidtidig formulering: For rateforsikringer finder § 8, stk. 1, nr. 1, 2.-8. pkt., og nr. 3, 1. pkt., ikke anvendelse. Rateopsparinger i pensionsøjemed kan uanset § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., oprettes efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og § 11 A, stk. 1, nr. 2, og nr. 5, 1. pkt., finder ikke anvendelse.
§ 15 A, stk. 6, 1. pkt. er ændret ved § 1.21 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 15 A, stk. 6, 1. pkt., ændres »1.372.650 kr.« til: »2.507.900 kr. (2010-niveau)«.
§ 15 A, stk. 6, 2. pkt. er ændret ved § 1.22 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 15 A, stk. 6, 2. pkt., ændres »Beløbet på 1.372.650 kr.« til: »Grundbeløbet«.
§ 15 A, stk. 2 er ændret ved § 13.1 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. I § 2, nr. 4, litra d, tre steder i § 15 A, stk. 2, i § 18, stk. 7, og i § 64, stk. 1, ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.
§ 15 A, stk. 3, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 3.1 i lov nr. 1380 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012.
§ 15 A, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1380 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: En persons erhvervsmæssige virksomhed anses for i væsentligt omfang at have bestået i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende som nævnt i stk. 3, 1. pkt., hvis mindst 75 pct. af indtægterne, hvorved forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter, fra den erhvervsmæssige virksomhed opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller hvis handelsværdien af virksomhedens udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 75 pct. af handelsværdien af virksomhedens samlede aktiver.
§ 15 A, stk. 4, 7. og 8. pkt. er indsat ved § 3.3 i lov nr. 1380 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012.
§ 15 A, stk. 3, 3. pkt. er ændret ved § 3.5 i lov nr. 398 af 09.05.2012 fra d. 10.05.2012. I § 15 A, stk. 3, 3. pkt., ændres »2012« til: »2013«.
§ 15 A, stk. 4, 8. pkt. er ændret ved § 3.6 i lov nr. 398 af 09.05.2012 fra d. 10.05.2012. I § 15 A, stk. 4, 8. pkt., ændres »2012« til: »2013«.
§ 15 A, stk. 3 er ændret ved § 5.1 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 15 A, stk. 3, 1. pkt., ændres »udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende,« til: »passiv kapitalanbringelse,«.
§ 15 A, stk. 3 er ændret ved § 5.2 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 15 A, stk. 3, 5. pkt., ændres »udlejning af fast ejendom« til: »passiv kapitalanbringelse«.
§ 15 A, stk. 4 er ændret ved § 5.3 i lov nr. 683 af 08.06.2017 fra d. 01.07.2017. I § 15 A, stk. 4, 1. pkt., ændres »udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign.« til »passiv kapitalanbringelse«, »sådan aktivitet,« ændres til: »fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign., der efter stk. 3, 1. pkt., skal anses for passiv kapitalanbringelse,«, og »udlejningsejendomme,« ændres til: »sådanne ejendomme,«.
§ 15 A, stk. 3 er ændret ved § 14.1 i lov nr. 688 af 08.06.2017 fra d. 01.01.2018. I § 15 A, stk. 3, 5. pkt., ændres »benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7« til: »efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom«.

Pensionsordninger for sportsudøvere

§ 15 B. Et beløb svarende til den indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse, kan indskydes på en rateforsikring i pensionsøjemed, jf. § 8, eller en rateopsparing i pensionsøjemed, jf. § 11 A, hvorfra rateudbetalingen kan påbegyndes før udløbet af det indkomstår, hvor den skattepligtige fylder 40 år. For sådanne rateudbetalinger finder § 20 anvendelse

Stk. 2. Ved oprettelsen af en ordning som nævnt i stk. 1 skal policen eller opsparingskontrakten påføres en oplysning om, at ordningen er omfattet af stk. 1. Påtegningen skal slettes i det indkomstår, hvor den forsikrede eller kontohaveren fylder 41 år. Reglerne i § 8 henholdsvis § 11 A finder anvendelse fra og med det indkomstår, hvor påtegningen er slettet.

Stk. 3. De samlede indbetalinger til en ordning som nævnt i stk. 1 kan højst udgøre et grundbeløb på i alt 1.708.500 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 i indkomståret for den sidste indbetaling, jf. dog stk. 6, 10. pkt. Ved opgørelsen af de samlede indbetalinger ses bort fra erlagte arbejdsmarkedsbidrag.

Stk. 4. En rateforsikring i pensionsøjemed som nævnt i stk. 1 skal indeholde bestemmelse om, at den aftalte forsikringssum skal udbetales i rater over højst 10 år efter reglerne i § 8. Den samlede årlige rateudbetaling kan højst udgøre et grundbeløb på 341.700 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 for hvert indkomstår, hvor der sker udbetaling. For ordningens eventuelt resterende værdi finder reglerne i § 8 anvendelse. Stk. 5, 6. og 7. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. En rateopsparing i pensionsøjemed som nævnt i stk. 1 skal indeholde bestemmelse om, at det opsparede pensionsbeløb skal udbetales i rater over højst 10 år. Den samlede årlige rateudbetaling kan højst udgøre et grundbeløb på 341.700 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 for hvert indkomstår, hvor der sker udbetaling. Hvis rateudbetalingen skal påbegyndes i overensstemmelse med stk. 1, vælger kontohaveren, hvor stor en del af ordningens værdi der skal danne grundlag for rateudbetalingen. Udbetalingsforløbet fastlægges efter § 11 A, stk. 2 og 3. For ordningens resterende værdi finder reglerne i § 11 A anvendelse. Der kan ikke foretages indskud på ordningen, før det udbetalingsforløb, der er påbegyndt i overensstemmelse med stk. 1, er afsluttet. Herefter kan indskud tidligst foretages i det indkomstår, der følger efter indkomståret for sidste rateudbetaling.

Stk. 6. Fradrag for præmier og bidrag til pensionsordninger omfattet af stk. 1-5 kan højst omfatte én police eller én konto pr. person. Fradrag for præmier, der forfalder i indkomståret, til rateforsikring i pensionsøjemed omfattet af stk. 1-5 og fradrag for indkomstårets bidrag til rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af stk. 1-5 kan ikke overstige den indkomst hidrørende fra den skattepligtiges sportsudøvelse, som den skattepligtige har erhvervet ret til i samme indkomstår. Det samlede fradrag for præmier og bidrag til rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af stk. 1-5 kan ikke overstige det beløb, som efter stk. 3 må indbetales. 2. og 3. pkt. gælder ikke for ordninger som nævnt i stk. 4, 3. og 4. pkt., og stk. 5, 5.-7. pkt.

§ 15 B er indsat ved § 1 i lov nr. 317 af 05.05.2004 (Opsparingsordning for sportsudøvere) I kraft fra og med indkomståret 2004.
§ 15 B, stk. 1 er ændret ved § 2.3. i lov nr. 423 af 06.06.2005 med virkning fra og med indkomståret 2004.
§ 15 B, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 2.4. i lov nr. 423 af 06.06.2005 med virkning fra og med indkomståret 2004.
§ 15 B, stk. 6. er ændret ved § 2.5. i lov nr. 423 af 06.06.2005 med virkning fra og med indkomståret 2004. I § 15 B, stk. 6, ændres »før det fyldte 40. år,« til: »i overensstemmelse med stk. 1,«, og »før kontohaverens fyldte 40. år,« ændres til: »i overensstemmelse med stk. 1,«.
§ 15 B, stk. 3, 2. pkt. er indsat ved § 3.1 i lov nr. 1181 af 12.12.2005 med virkning fra og med indkomståret 2004
§ 15 B, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 10.1 i lov nr. 1235 af 24.10.2007 fra d. 25.10.2007. Ændringerne finder anvendelse fra og med indkomståret 2008. I § 15 B, stk. 3, 2. pkt., ændres »lov om en arbejdsmarkedsfond« til: »lov om arbejdsmarkedsbidrag«.
§ 15 B, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere. I § 15 B, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 11, stk. 5« til: »§ 11, stk. 5 og 6«.
§ 15 B, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.23 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra den 1. juli 2009. I § 15 B, stk. 1, 1. pkt., udgår »tidligere end 5 år efter, at policen eller kontoen er oprettet, og«.
§ 15 B, stk. 2, 3. pkt. er ændret ved § 1.24 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 15 B, stk. 2, 3. pkt., udgår »og reglerne i § 18, stk. 3 og 4,«.
§ 15 B, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.25 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 15 B, stk. 3, 1. pkt., ændres »935.100 kr.« til: »1.708.500 kr. (2010-niveau)«.
§ 15 B, stk. 4 er ophævet ved § 1.26 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: Stk. 4. § 18 A finder ikke anvendelse på rateforsikringer og rateopsparinger i pensionsøjemed, der er omfattet af stk. 1. § 18 A finder anvendelse fra og med det indkomstår, hvor påtegningen på policen eller opsparingskontrakten slettes, jf. stk. 2.
§ 15 B, stk. 4, 2. pkt. og stk. 5, 2. pkt. er ændret ved § 1.27 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 oghar virkning fra og med indkomståret 2010. I § 15 B, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., og § 15 B, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »187.000 kr.« til: »341.700 kr. (2010-niveau)«.
§ 15 B, stk. 4, 4. pkt. er ændret ved § 1.28 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 15 B, stk. 5, 4. pkt., der bliver stk. 4, 4. pkt., ændres »Stk. 6, 6.-10. pkt.« til: »Stk. 5, 6.-9. pkt.«
§ 15 B, stk. 5, 8. pkt. er ændret ved § 1.29 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 15 B, stk. 6, 8. pkt., der bliver stk. 5, 8. pkt., udgår »§ 18, stk. 3 og 4, samt«.
§ 15 B, stk. 5, 9. pkt. er ophævet ved § 1.30 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: Der kan indskydes indkomst, som ikke hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse, og de samlede indbetalinger kan overstige grundbeløbet i stk. 3.
§ 15 B, stk. 5, 9. pkt. er ændret ved § 1.31 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 15 B, stk. 6, 10. pkt., der bliver stk. 5, 9. pkt., ændres »8. og 9. pkt.« til: »8. pkt.«
§ 15 B, stk. 6 er indsat ved § 1.32 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010.
§ 15 B, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 11.1 i lov nr. 521 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra indkomståret 2011. Hidtidig formulering: Ved opgørelsen af de samlede indbetalinger bortses fra arbejdsmarkedsbidrag efter lov om arbejdsmarkedsbidrag § 11, stk. 5 og 6.
§ 15 B, stk. 4, 4. pkt. er ændret ved § 1.1 i lov nr. 625 af 11.06.2010 fra d. 12.06.2010 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 15 B, stk. 4, 4. pkt., ændres »Stk. 5, 6.-9. pkt.« til: »Stk. 5, 6. og 7. pkt.«
§ 15 B, stk. 5, 8. og 9. pkt. er ophævet ved § 1.2 i lov nr. 625 af 11.06.2010 fra d. 12.06.2010 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: For sådanne indskud finder reglerne i § 18 A tilsvarende anvendelse. 8. pkt. finder anvendelse, selv om påtegningen på opsparingskontrakten ikke er slettet, jf. stk. 2.
§ 15 B, stk. 5, 8. og 9. pkt. er ophævet ved § 1.3 i lov nr. 625 af 11.06.2010 fra d. 12.06.2010 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 15 B, stk. 6, 4. pkt., ændres »5.-9. pkt.« til: »5.-7. pkt.«

Pensionsordninger oprettet i udlandet

Afsnittet Pensionsordninger oprettet i udlandet er indsat ved § 1.16 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere.

§ 15 C. Personer, som har oprettet en pensionsordning i et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller et kreditinstitut med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i sit hjemland har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, pensionskassevirksomhed eller kreditinstitutvirksomhed, kan anmode told- og skatteforvaltningen om at godkende pensionsordningen som omfattet af kapitel 1. Godkendelse sker, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Pensionsordningen skal opfylde betingelserne i kapitel 1.
2) Pensionsordningen skal være tarifmæssigt opbygget.
3) Personen skal indvillige i
a) at blive beskattet af udbetalinger fra pensionsordningen efter reglerne i denne lov, i det omfang Danmark ville kunne have beskattet udbetalingen, hvis forsikringsselskabet m.v. havde haft hjemsted her i landet, og
b) at livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet påtager sig forpligtelserne i nr. 4.
4) Livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet skal opfylde de betingelser, som stilles til sådanne forsikringsselskaber m.v. i kapitel 1, og indvillige i at påtage sig de forpligtelser m.v., der stilles til forsikringsselskaber m.v., som udbyder pensionsordninger omfattet af kapitel 1 her fra landet.
5) Livsforsikringsselskabets, pensionskassens eller kreditinstituttets godkendelse må ikke være tilbagekaldt.
6)4) Det skal være muligt via Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF med senere ændringer, Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 af 2. maj 2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2073/2004, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere livsforsikringsselskabets, pensionskassens eller kreditinstituttets dokumentation vedrørende forpligtelserne m.v. som nævnt i nr. 4.

Stk. 2. Livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, der i hjemlandet har tilladelse til at drive livsforsikrings-, pensionskasse- eller kreditinstitutvirksomhed, kan anmode told- og skatteforvaltningen om at godkende forsikringsselskabet m.v. til at udbyde pensionsordninger omfattet af kapitel 1. Godkendes forsikringsselskabet m.v., vil pensionsordningen på tidspunktet for oprettelsen være godkendt for personen, i det omfang livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet på vegne af told- og skatteforvaltningen indhenter en erklæring som nævnt i stk. 1, nr. 3. Godkendelse af forsikringsselskabet m.v. til at udbyde pensionsordninger omfattet af kapitel 1 sker, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Pensionsordningen skal opfylde betingelserne i stk. 1, nr. 1 og 2.
2) Livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller kreditinstituttet skal opfylde de betingelser, som stilles til sådanne forsikringsselskaber m.v. i kapitel 1, og indvillige i at påtage sig de forpligtelser m.v., der stilles til forsikringsselskaber m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af kapitel 1.
3) Det skal være muligt via direktivet om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere livsforsikringsselskabets, pen­sions­kassens eller kreditinstituttets dokumentation vedrørende forpligtelserne m.v. som nævnt i nr. 2.

Stk. 3. Det er endvidere en betingelse for godkendelse efter stk. 1 og 2, at midlerne i pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer, aldersforsikringer og kapitalforsikringer i pensionsøjemed og pensionsordninger, der svarer hertil, ikke kan anbringes i fast ejendom med brugsrettigheder, rabatter eller dispositionsret tilknyttet, aktier m.v. i selskaber, hvori forsikringstageren ejer 25 pct. eller mere af aktierne m.v., aktier m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter el.lign. i selskabet, eller andele i en personligt drevet virksomhed ejet af forsikringstageren. Ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. medregnes ud over aktier m.v. erhvervet for midler på pensionsordningen m.v. også aktier m.v., som forsikringstageren ejer uden for pensionsordningen, og aktieavancebeskatningslovens § 4 finder tilsvarende anvendelse, idet ejerandele som forsikringstageren eller personkredsen nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, har ejet, dog ikke medregnes.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde en godkendelse efter stk. 1, 2 eller 3, hvis betingelserne for godkendelse ikke længere er opfyldt.

Stk. 5. Hvis Danmark efter stk. 1, nr. 3, beskatter udbetalingen, medregnes ikke udbetalinger, der svarer til indbetalinger, som der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for her i landet. Ved beskatning efter stk. 1, nr. 3, litra a, hvor personen er skattemæssigt hjemmehørende, herunder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, i en anden stat end den stat, hvori den i stk. 1 nævnte pensionsordning er oprettet, og sidstnævnte stat opkræver kildeskat af udbetalingen, finder ligningslovens § 33, stk. 1, tilsvarende anvendelse. En overførsel af ordningen til en anden ordning for samme person behandles ikke som en udbetaling, hvis overførslen ville have været omfattet af §§ 41-44, hvis personen havde været skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 uden at være anset for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det er dog en betingelse, at den anden bestående eller nyoprettede ordning kan godkendes efter stk. 1, 2 eller 3.

Stk. 6. Omregning fra fremmed valuta i forbindelse med indberetning af indbetalinger og indeholdelse af indkomstskat og afgift af udbetalinger efter denne lov sker til Nationalbankens middelkurs på forfalds- eller indbetalingstidspunktet, jf. § 18, stk. 1, henholdsvis indeholdelsestidspunktet. Ved indberetning og indbetaling af skat efter pensionsafkastbeskatningsloven sker omregningen til Nationalbankens middelkurs ved udgangen af indkomståret, eller på ophævelsestidspunktet i forbindelse med ophævelser.

Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler om godkendelse af pensionsordninger efter stk. 1-3. Skatteministeren kan fastsætte regler om tilbagekaldelse efter stk. 4, herunder fastsætte en periode, hvorefter personer kan flytte pensionsordninger til et andet forsikringsselskab m.v., uden at § 30, stk. 1, finder anvendelse.

§ 15 C er indsat ved § 1.16 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere.
§ 15 C, stk. 1, nr. 3, litra a og b er ophævet og § 15 C, nr. 3, litra a er indsat ved § 2.4 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008 og har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere. Hidtidig formulering: a) at blive beskattet af udbetalinger fra pensionsordningen, der modtages, efter at personen ikke længere er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller hjemmehørende i Danmark efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, efter reglerne i denne lov, i det omfang Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og personens bopælsland ville kunne have beskattet udbetalingen som følge af, at forsikringsselskabet m.v. havde haft hjemsted her i landet,
b) at blive beskattet af udbetalinger fra pensionsordningen efter reglerne i denne lov, i det omfang Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, hvor ordningen er oprettet, ville kunne have beskattet udbetalingen som følge af, at forsikringsselskabet m.v. havde haft hjemsted her i landet, og

§ 15 C, stk. 5 er ændret ved § 2.5 i lov nr. 1278 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 15 C, stk. 5, ændres »indkomståret« til: »indkomståret, eller på ophævelsestidspunktet i forbindelse med ophævelser«.
§ 15 C, stk. 3 er indsat ved § 2.6 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for godkendelser efter lovens ikrafttræden og for afgivelse af erklæringer efter pensionsbeskatningslovens § 15 C, stk. 1, nr. 3, efter lovens ikrafttræden.
§ 15 C, stk. 4 og 5, 4. pkt. er indsat ved § 2.7 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for godkendelser efter lovens ikrafttræden og for afgivelse af erklæringer efter pensionsbeskatningslovens § 15 C, stk. 1, nr. 3, efter lovens ikrafttræden. I § 15 C, stk. 3 og stk. 4, 4. pkt., der bliver stk. 4 og stk. 5, 4. pkt., ændres »stk. 1 eller 2« til: »stk. 1, 2 eller 3«.
§ 15 C, stk. 7 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for godkendelser efter lovens ikrafttræden og for afgivelse af erklæringer efter pensionsbeskatningslovens § 15 C, stk. 1, nr. 3, efter lovens ikrafttræden.I § 15 C, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«, og »stk. 3« ændres til: »stk. 4«.
§ 15 C, stk. 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 15 C, stk. 3, indsættes efter »rateforsikringer«: », aldersforsikringer«.
§ 15 B, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 5.1 i lov nr. 1884 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 15 C, stk. 1, nr. 6, ændres »direktivet om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier« til: »Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF som ændret ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 af 2. maj 2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet og om ophævelse af fordning (EF) nr. 2073/2004«.
§ 15 C, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 1554 af 13.12.2016 fra d. 01.01.2017. I § 15 C, stk. 1, nr. 6, indsættes efter »Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014«: », Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 og Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016«.
§ 15 C, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 20.1 i lov nr. 1555 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 15 C, stk. 1, nr. 6, indsættes efter »direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet«: »og Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen«. For juridiske personer, som skal indgive selvangivelse for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018, finder ændringen ikke anvendelse for indkomståret 2018. For indkomståret 2018 finder de hidtil gældende regler anvendelse for disse juridiske personer.
§ 15 C, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 5.1 i lov nr. 1573 af 27.12.2019 fra d. 01.07.2020. I § 15 C, stk. 1, nr. 6, ændres »og Rådets direktiv 2016/2258/EU« til: », Rådets direktiv 2016/2258/EU«, og efter »hvidvaskreguleringen« indsættes: »og Rådets direktiv 2018/822/EU af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger«.
§ 15 C, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 4.1 i lov nr. 1521 af 27.10.2020 fra d. 31.10.2020. Hidtidig formulering: Det skal være muligt via Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF som ændret ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014, Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 og Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen og Rådets direktiv 2018/822/EU af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 af 2. maj 2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2073/2004, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere livsforsikringsselskabets, pensionskassens eller kreditinstituttets dokumentation vedrørende forpligtelserne m.v. som nævnt i nr. 4.
§ 15 C, stk. 1, nr. 6 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 902 af 21.06.2022 fra d. 01.01.2023. I § 15 C, stk. 1, nr. 6, ændres »som ændret ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014, Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 og Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, Rådets direktiv 2018/822/EU af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger og Rådets direktiv 2020/876/EU om ændring af direktiv 2011/16/EU af 24. juni 2020 for at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien« til: »med senere ændringer«.

§ 15 D. For personer, der i forbindelse med deres tilflytning til Danmark er omfattet af pensionsordninger, der er oprettet i livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter i et andet land inden for EU/EØS, og som ved tilflytningen bliver fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 og efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i Danmark, kan told- og skatteforvaltningen for en periode på 60 måneder godkende pensionsordningen som omfattet af kapitel 1, selv om ordningen ikke opfylder betingelserne i kapitel 1, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Pensionsordningen skal på oprettelsestidspunktet have kvalificeret til nedslag i personens skattepligtige indkomst.
2) Personen skal før tilflytningen til Danmark have deltaget i og bidraget til pensionsordningen i mindst 1 år.
3) Personen må ikke inden for de seneste 3 år forud for tilflytningen have været skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2.
4) Pensionsordningen skal i hovedsagen svare til en ordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1.
5) Det skal være muligt via direktivet om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter, visse punktafgifter og afgiftsbelastning af forsikringspræmier, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere personens dokumentation vedrørende pensionsordningen.

Stk. 2. Pensionsordningen som nævnt i stk. 1 skal være oprettet, mens personen

1) ikke var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller
2) var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst ansås for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 3. Den periode på 60 måneder, der er nævnt i stk. 1, regnes fra og med den dato, hvor personen bliver fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 og efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i Danmark. Efter udløbet af perioden på 60 måneder omfattes ordningen ikke længere af kapitel 1, jf. dog stk. 5. Efter udløbet af perioden på 60 måneder omfattes ordningen af § 53 A. § 30, stk. 1, finder ikke anvendelse, når ordningen ikke længere omfattes af kapitel 1, jf. 2. pkt.

Stk. 4. Kan pensionsordningen godkendes, behandles ordningen i skattelovgivningen efter reglerne for den pensionsordning i kapitel 1, som ordningen ligner mest, jf. dog 2. og 3. pkt. Reglerne i afsnit I finder tilsvarende anvendelse for sådanne ordninger, i det omfang reglerne er anvendelige på disse ordninger. Bidrag og præmier til pensionsordningen er alene fradrags- eller bortseelsesberettigede, i det omfang de ville være fradrags- eller bortseelsesberettigede efter lovgivningen i det land, hvis lovgivning kvalificerede til nedslag i personens skattepligtige indkomst på oprettelsestidspunktet, jf. stk. 1, nr. 1. Reglerne i § 18, stk. 1, 8. pkt., og stk. 2-8, og §§ 19 A-E finder ikke anvendelse. Indtræder der afgiftspligt, skal personen indbetale afgiften til statskassen under overholdelse af fristerne i § 38.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse for grænsegængere omfattet af kildeskattelovens afsnit I A. Perioden på 60 måneder regnes dog fra og med den dato, hvor den pågældende bliver omfattet af reglerne i kildeskattelovens afsnit I A.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af pensionsordninger efter stk. 1.

§ 15 D er indsat ved § 1.16 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for personer, der bliver fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, og som efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i Danmark den 1. januar 2008 eller senere.
§ 15 D, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.5 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. I § 15 D, stk. 1, 1. pkt., ændres »i lande inden for EU/EØS« til: »i et andet land inden for EU/EØS«.
§ 15 D, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.6 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. I § 15 D, stk. 4, 4. pkt., ændres »stk. 2-8« til: »stk. 2-9«.
§ 15 D, stk. 6 er indsat ved § 2.7 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008 og har virkning for personer, der bliver begrænset skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 3, § 2, stk. 2, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, den 1. januar 2008 eller senere.
§ 15 D, stk. 4, 4. pkt. er ændret ved § 1.33 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 15 D, stk. 4, 4. pkt., ændres »stk. 2-9« til: »stk. 2-8«.
§ 15 D, stk. 6 er ophævet ved § 1.34 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009. Hidtidig formulering: Stk. 6. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 3, eller § 2, stk. 2, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2. Perioden på 60 måneder regnes fra det tidspunkt, hvor den pågældende bliver omfattet af bestemmelserne nævnt i 1. pkt.
§ 15 D, stk. 4 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 15 D, stk. 4, 4. pkt., ændres »§ 18, stk. 1, 4. pkt.« til: »§ 18, stk. 1, 7. pkt.«
§ 15 D, stk. 4 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 15 D, stk. 4, 4. pkt., ændres »§ 18, stk. 1, 7. pkt.« til: »§ 18, stk. 1, 8. pkt.«

Fælles bestemmelser

§ 16.5) Til opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing), kapitalforsikring i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersforsikring) og supplerende engangssum kan for et indkomstår i alt anvendes et grundbeløb på højst 7.150 kr. (2010-niveau), jf. dog 2. pkt. Fra og med det syvende indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, kan der anvendes et grundbeløb på 46.700 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 4. Livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller pengeinstituttet skal påse, at der i det pågældende livsforsikringsselskab m.v. ikke anvendes et større beløb end grundbeløbene i 1. og 2. pkt. Til kapitalforsikring i pensionsøjemed, opsparing i pensionsøjemed og til supplerende engangsydelse kan for indkomståret til og med 2012 i alt anvendes et grundbeløb på højst 46.000 kr. (2010-niveau) og for efterfølgende indkomstår på 0 kr. Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20. Er der af en arbejdsgiver m.v. foretaget indbetaling til en ordning som nævnt i 1. eller 2. pkt. for ejeren, nedsættes de årlige grundbeløb i 1. og 2. pkt. med disse indbetalinger. Bidrag og præmier til aldersforsikring og supplerende engangssum har skattemæssig virkning på forfaldstidspunktet, i det omfang de indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår. Forfaldne bidrag eller præmier som nævnt i 7. pkt., der bliver betalt senere end den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor præmien eller bidraget er forfaldet, har skattemæssig virkning på indbetalingstidspunktet. Hvis den 1. april falder på en banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag. Indbetalinger til aldersopsparing har skattemæssig virkning på indbetalingstidspunktet. Indbetales et bidrag eller en præmie som nævnt i 7. pkt., der hidrører fra en tilbagebetaling efter § 22 E, inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, jf. dog 7. pkt., eller foretages der en indbetaling som nævnt i 9. pkt., der hidrører fra en tilbagebetaling efter § 22 E, inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, har bidraget, præmien eller indbetalingen skattemæssig virkning på tidspunktet for indbetalingen på den pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra. Bidrag eller præmier til forudlønnede arbejdstageres aldersforsikringer og supplerende engangssummer, der er forfaldne til betaling i løbet af måneden, men som vedrører den følgende måned, anses ved anvendelsen af 7. pkt. for forfaldne i sidstnævnte måned.

Stk. 2. Til rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed og ophørende livrenter kan for et indkomstår i alt anvendes et grundbeløb på højst 50.000 kr. (2010-niveau: 100.000) for hver person. 1. pkt. gælder dog ikke for ordninger omfattet af §§ 15, 15 A og 15 B.

Stk. 3. Ved opgørelsen af de årlige beløb, der kan anvendes efter stk. 1 og 2, bortses fra tilskrivning af bonus og renter m.v., overførsel efter § 49 A, stk. 4, og § 49 B, stk. 4, samt erlagte arbejdsmarkedsbidrag. Hvor midlerne i en opsparing i pensionsøjemed, aldersopsparing eller rateopsparing i pensionsøjemed ikke er indsat på indlånskonto i pengeinstitut m.v., gælder det samme med hensyn til fortjenester og tab ved indfrielse eller salg af værdipapirer, salg af tegningsrettigheder, udlodning af likvidationsprovenu eller lignende.

Stk. 4. I 2018 udgør grundbeløbet som nævnt i stk. 1, 2. pkt., 42.000 kr. (2010-niveau). I 2019 udgør grundbeløbet 42.900 kr. (2010-niveau). I 2020 udgør grundbeløbet 43.900 kr. (2010-niveau). I 2021 udgør grundbeløbet 44.800 kr. (2010-niveau). I 2022 udgør grundbeløbet 45.750 kr. (2010-niveau). Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20.

§ 16, stk. 3 er ophævet ved § 9.1 i lov nr. 509 af 07.06.2006 fra den 08.06.2006. Hidtidig formulering: Stk. 3. Forsikringsselskaber, pensionskasser, pengeinstitutter m.v. underretter hvert år arbejdstageren om bortseelsesberettigede beløb efter § 19, der indgår ved opgørelsen af beløb efter stk. 1 og 2. Underretning gives senest den 15. december i det år, underretningen vedrører. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om oplysningspligtens gennemførelse.
§ 16, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.19 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 16, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »bonus og renter m.v.«: », overførsel efter § 49 A, stk. 4, og § 49 B, stk. 4,«.
§ 16, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 10.1 i lov nr. 1235 af 24.10.2007 fra d. 25.10.2007. Ændringerne finder anvendelse fra og med indkomståret 2008. I § 16, stk. 2, 1. pkt . , ændres »lov om en arbejdsmarkedsfond« til: »lov om arbejdsmarkedsbidrag«.
§ 16, stk. 1, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 10.2 i lov nr. 1235 af 24.10.2007 fra d. 25.10.2007. Ændringerne finder anvendelse fra og med indkomståret 2008. I § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »25.000 kr.« til: »25.150 kr.«
§ 16, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere. I § 16, stk. 2, 1. pkt., ændres »lov om arbejdsmarkedsbidrag § 11, stk. 5« til: »lov om arbejdsmarkedsbidrag § 11, stk. 5 og 6«.
§ 16, stk. 1 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: Til kapitalforsikring i pensionsøjemed og til opsparing i pensionsøjemed kan for et indkomstår i alt anvendes højst 25.150 kr. for hver person. Beløbet på 25.150 kr. reguleres efter reguleringstallet i § 20 i lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven).
§ 16, stk. 2 er indsat ved § 1.36 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010.
§ 16, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.37 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 16, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.
§ 16, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.38 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 16, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »opsparing i pensionsøjemed«: »eller rateopsparing i pensionsøjemed«.
§ 16, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 11.2 i lov nr. 521 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra indkomståret 2011. I § 16, stk. 2, 1. pkt., ændres »arbejdsmarkedsbidrag efter lov om arbejdsmarkedsbidrag § 11, stk. 5 og 6« til: »erlagte arbejdsmarkedsbidrag«.
§ 16, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.4 i lov nr. 625 af 11.06.2010 fra d. 12.06.2010 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: 1. pkt. gælder dog ikke for ordninger omfattet af § 15 A og § 15 B. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.
§ 16, stk. 2 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1378 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. § 16, stk. 2, ændres »100.000 kr.« til: »50.000 kr.«
§ 16, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. Hidtidig formulering: § 16. Til kapitalforsikring i pensionsøjemed og til opsparing i pensionsøjemed kan for et indkomstår i alt anvendes et grundbeløb på højst 46.000 kr. (2010-niveau). Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.
§ 16, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 1.9 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 16, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »opsparing i pensionsøjemed«: », aldersopsparing«.
§ 16, stk. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »27.600 kr. (2010-niveau)« til: »4.600 kr. (2010-niveau), jf. dog 2. pkt.«. For skattepligtige med bagudforskudt indkomstår 2018 har ændringen virkning fra og med indkomståret 2019. Se også § 8, stk. 10 i lov nr. 1682 af 26.12.2017.
§ 16, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.9 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. 2.-5. pkt. bliver herefter 3.-6. pkt. For skattepligtige med bagudforskudt indkomstår 2018 har ændringen virkning fra og med indkomståret 2019.
§ 16, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 16, stk. 1, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »grundbeløbet i 1. pkt.« til: »grundbeløbene i 1. og 2. pkt.«
§ 16, stk. 4 er indsat ved § 1.11 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. For skattepligtige med bagudforskudt indkomstår 2018 har ændringen virkning fra og med indkomståret 2019.
§ 16, stk. 1, 6. pkt. er ændret ved § 1.3 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Hidtidig formulering af 6. pkt.: Er der af en arbejdsgiver m.v. foretaget indbetaling til en ordning som nævnt i 1. pkt. for ejeren, nedsættes det årlige grundbeløb i 1. pkt. med disse indbetalinger.
§ 16, stk. 1, 7.-11. pkt. er indsat ved § 2.2 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 16, stk. 1, 9. pkt. er indsat ved § 1.6 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. 9.-11. pkt. bliver herefter 10.-12. pkt.
§ 16, stk. 1 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 16, stk. 1, 10. pkt., der bliver 11. pkt., ændres »jf. dog 8. pkt.« til: »jf. dog 7. pkt.«
§ 16, stk. 1 er ændret ved §§ 3.1-3.2 i lov nr. 1389 af 05.10.2022 fra d. 01.01.2023. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »4.600 kr.« til: »7.150 kr.«, og i 2. pkt., ændres »femte indkomstår« til: »syvende indkomstår«.

§ 17. Er der indgået en aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver om en pensionsordning som nævnt i § 2, nr. 4, og §§ 5-13 og 15 B, har det ingen betydning for den skattemæssige behandling af pensionsordningen, at arbejdsgiveren har taget forbehold om:

1. at bonus fra forsikring helt eller delvis skal tilfalde arbejdsgiveren selv,
2. at værdien af forsikringen eller det indestående beløb på kontoen m.v. helt eller delvis skal tilfalde arbejdsgiveren selv i tilfælde af, at arbejdsforholdet af andre grunde end arbejdstagerens død eller erhvervsudygtighed ophører før det fyldte 30. år og før udløbet af en periode på indtil 5 år efter forsikringens eller kontoens oprettelse.
3. at alderspension for tiden indtil fratrædelsestidspunktet skal tilfalde arbejdsgiveren,
4. at invalidepension skal tilfalde arbejdsgiveren for den tid, hvori arbejdstageren modtager sin hidtidige gage,
5. at ægtefælle- og samleverpension og børnepension, der kommer til udbetaling i den tid, hvori der efter dødsfald udbetales fra arbejdsgiver til de pågældende efterladte, skal tilfalde arbejdsgiveren,
6. at pensionsbidrag, der er forudbetalt for hele indkomståret eller for en del af dette, helt eller delvis skal tilfalde arbejdsgiveren i tilfælde af, at arbejdsforholdet ophører på et tidspunkt, hvor arbejdstageren ikke har optjent det forudbetalte bidrag. Forbeholdet kan dog højst omfatte den del af pensionsbidraget, der vedrører tiden efter ansættelsesforholdets ophør,
7. at der kan ske udbetaling af midler fra en firmapensionskasse til arbejdsgiveren i forbindelse med pensionskassens opløsning, eller
8. at der kan ske udbetaling af midler fra en pensionskasse med ydelsesdefinerede pensionsordninger til arbejdsgiveren, jf. § 14 i lov om firmapensionskasser.

Stk. 2. For et forbehold, som før lovens ikrafttræden er optaget i en pensionsaftale, og som har været foreneligt med § 2 i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v., gælder stk. 1 kun i det omfang, forbeholdet vedrører forhøjelser som nævnt i § 7, stk. 2, § 9, stk. 2, § 11, stk. 2, og § 13, stk. 2.

§ 17, stk. 1 er ændret ved § 1 i lov nr. 317 af 05.05.2004 (Opsparingsordning for sportsudøvere) og træder i kraft fra og med indkomståret 2004.
§ 17, stk. 1, nr. 3-5 er indsat fra d. 10.06.2004 ved § 1.12 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 17, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 398 af 30.04.2007 fra d. 01.11.2007. I § 17, stk. 1, nr. 5, udgår »eller«.
§ 17, stk. 1 nr. 6 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 398 af 30.04.2007 fra d. 01.11.2007. I § 17, stk. 1, nr. 6, ændres »ophør.« til: »ophør,«.
§ 17, stk. 1, nr. 7 og 8 er indsat ved § 2.3 i lov nr. 398 af 30.04.2007 fra d. 01.11.2007.
§ 17, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 125.3 i lov nr. 1703 af 27.12.2018 fra d. 13.01.2019. I § 17, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 11 a i lov om tilsyn med firmapensionskasser« til: »§ 14 i lov om firmapensionskasser«.

§ 17 A. Vælger en kontohaver med en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed at udtage unoterede aktier eller anparter, der ikke handles på et nationalt eller EU-retligt reguleret marked, andele i et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab fra det særskilte depot og erhverve disse for frie midler, skal den enkelte kontohaver give pengeinstituttet oplysning om værdien af aktierne eller anparterne, andelene i kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet til brug for en eventuel beskatning efter denne lov.

§ 17 A er indsat ved § 2.6. i lov nr. 423 af 06.06.2005 med virkning fra og med indkomståret 2004.
§ 17 A er ændret ved § 3.2 i lov nr. 1181 af 12.12.2005 fra d. 13.12.2005. I § 17 A indsættes efter »reguleret marked,«: »andele i et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab«, og efter »aktierne eller anparterne« indsættes: », andelene i kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet«.
§ 17 A er ændret ved § 14.2 i lov nr. 462 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med den 1. januar 2010. I § 11 A, stk. 3, 3. pkt., ændres »noteres« til: »optages til handel« og »obligationer noteret over pari« til: »obligationer, hvor kursen er over pari,«.

§ 17 B. Uanset pensionsopsparerens pensionsudbetalingsalder, jf. § 1 a, har en nyoprettet pensionsordning samme aldersgrænse for udbetaling som den af pensionsopsparerens eksisterende pensionsordninger i samme pensionsinstitut, der har den laveste aldersgrænse for udbetaling, jf. dog 2. pkt. Indgår den nyoprettede pensionsordning som en selvstændig ordning under en eksisterende pensionsordning, har den nyoprettede pensionsordning samme aldersgrænse som den af de øvrige selvstændige pensionsordninger under den eksisterende pensionsordning, der har den laveste aldersgrænse for udbetaling.

§ 17 B er indsat ved § 2.4 i lov nr. 1564 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

Kapitel 2: Den skattepligtige indkomst

§ 18. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ejeren af ordningen, jf. reglerne i afsnit III, kan med de i stk. 2-8 nævnte begrænsninger fradrages de i indkomståret forfaldne bidrag eller præmier til pensionsordninger omfattet af kapitel 1, bortset fra præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1. Indbetalinger til de i §§ 11 A, 12, 13 og 15 A nævnte ordninger fradrages i det indkomstår, hvori indbetalingerne har fundet sted. Forfaldne bidrag eller præmier, der bliver betalt senest den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor bidraget eller præmien er forfaldet, fradrages på forfaldstidspunktet. Forfaldne bidrag eller præmier, der bliver betalt senere end den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor bidraget eller præmien er forfaldet, fradrages på indbetalingstidspunktet. Hvis den 1. april falder på en banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag. Indbetales et bidrag m.v., der hidrører fra en tilbagebetaling efter § 22 E, inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, jf. dog 3. pkt., fradrages det på tidspunktet for indbetalingen på den pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra. Tilsvarende gælder indbetalinger til de i § 15 B nævnte ordninger, såfremt ordningen er en rateopsparing i pensionsøjemed, jf. § 11 A. Det samlede fradrag for indbetalinger til pensionsordninger omfattet af § 15 A kan ikke overstige det beløb, som ifølge § 15 A, stk. 6, må indbetales. Indbetalinger til de i § 15 A nævnte ordninger kan uanset 2. pkt. fradrages ved indkomstopgørelsen for det eller de indkomstår, hvori virksomheden som nævnt i § 15 A, stk. 2, er afstået, hvis indbetalingerne foretages senest den 1. juli i det umiddelbart efterfølgende indkomstår. Hvis den skattepligtiges indkomstår ikke er sammenfaldende med kalenderåret, er den i 9. pkt. nævnte frist for indbetaling dog den 1. juli i kalenderåret efter det kalenderår, som det indkomstår, hvori virksomheden er afstået, træder i stedet for. 1. og 2. pkt. gælder ikke, hvis bidragene m.v. er indbetalt af arbejdsgiveren. Fradragsretten gælder heller ikke indbetalinger fra hjælpe- og understøttelsesfonde som nævnt i § 52 eller i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v. § 21, til en pensionsordning med løbende udbetalinger for den begunstigede. Fradrag for indbetalinger til indeksordninger kan højst omfatte 6 kontrakter for hver person.

Stk. 2. Bidrag m.v. til kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed kan for et indkomstår i alt højst fratrækkes med det i § 16, stk. 1, 4. pkt., nævnte beløb. Bidrag m.v. til rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed og ophørende livrenter kan for et indkomstår i alt højst fratrækkes med det i § 16, stk. 2, nævnte beløb. Er der af en arbejdsgiver m.v. foretaget indbetalinger til ordninger som nævnt i 1. og 2. pkt. for ejeren, jf. § 19, nedsættes det fradragsberettigede beløb efter 1. og 2. pkt. med disse indbetalinger bortset fra arbejdsmarkedsbidrag. Fradraget for bidrag m.v. til kapitalforsikring i pensionsøjemed og til opsparing i pensionsøjemed og bidrag som nævnt i § 29 A, stk. 2, kan dog ikke overstige det beløb, som ejerens personlige indkomst i det pågældende indkomstår udgør uden fradrag for bidragene. Den overskydende del af bidragene kan hverken overføres til fradrag ved indkomstopgørelsen for ægtefællen eller fremføres til fradrag ved indkomstopgørelsen for et senere indkomstår. Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed efter § 25, stk. 1, nr. 1, ved udbetaling til ejeren, efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, er der ikke fradragsret for bidrag til sådanne ordninger, som indbetales i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed er afgiftsberigtiget.

Stk. 3. Fradragsretten for kapitalindskud til en pensionsordning med løbende udbetalinger skal fordeles over en periode på 10 år, således at indskuddet fradrages med 1/10 i indskudsåret og hvert af de følgende 9 år. Dette gælder dog ikke for ophørende livrenter og pensionsordninger med løbende udbetalinger omfattet af § 15 A.

Stk. 4. Hvis præmie- eller bidragsperioden for en pensionsordning med løbende udbetalinger er mindre end 10 år, fordeles fradragsretten for det præmie- eller bidragsbeløb, der i alt skal betales, med lige store beløb over en periode på 10 år. Der skal dog ikke ske fordeling af fradraget efter 1. pkt., hvis der i det indkomstår, der følger umiddelbart efter det sidste indkomstår, hvori præmie (bidrag) er forfaldet til betaling, forfalder præmie (bidrag) til en ny pensionsordning med løbende udbetalinger på tilsvarende vilkår med hensyn til størrelsen af de årlige indbetalinger som vilkårene for den i det forudgående indkomstår ophørte ordning, således at den samlede præmie- eller bidragsperiode til de nævnte ordninger er på mindst 10 år. 10-års-perioden begynder i det år, hvor den første præmie (bidrag) forfalder til betaling. Hvis præmien eller bidraget til en pensionsordning med løbende udbetalinger forhøjes på et tidspunkt, hvor den resterende indbetalingsperiode er under 10 år, fordeles fradraget for forhøjelsen på tilsvarende måde over en periode på 10 år. Ved forlængelse af en pensionsordning med løbende udbetalinger finder 2. pkt. dog tilsvarende anvendelse, hvis der oprindelig er aftalt en indbetalingsperiode på mindst 10 år. 1.-5. pkt. gælder ikke for ophørende livrenter og for pensionsordninger med løbende udbetalinger omfattet af § 15 A.

Stk. 5. Såfremt det samlede årlige fradrag beregnet efter reglerne i stk. 3 og 4 udgør et beløb mindre end et grundbeløb på 46.000 kr. (2010-niveau), kan skatteyderen dog vælge at foretage et årligt fradrag på indtil grundbeløbet, indtil samtlige præmier (bidrag) og indskud er bragt til fradrag. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Hvis det samlede årlige fradrag beregnet efter reglerne i stk. 3 og 4 udgør et mindre beløb end 30 pct. af overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed, kan skatteyderen dog uanset 1. pkt. foretage fradrag svarende til 30 pct. af dette overskud. Ved overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud som opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 b med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette overskud. I overskuddet som nævnt i 3. pkt. indgår ikke indkomster ved afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmåde eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster og varemærke, kvoter og betalingsrettigheder eller fortjenester ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Der kan dog i et indkomstår højst fradrages et beløb svarende til forfaldne præmier (bidrag) og indskud, som ikke tidligere er fratrukket. Skatteministeren kan give nærmere regler om beregningen af det årlige fradrag og om oplysningspligt for forsikringsselskaber m.v. til brug ved gennemførelse af reglerne i stk. 3-7.

Stk. 6. Beløb, hvormed præmier eller bidrag som nævnt i stk. 4 forhøjes i henhold til en aftale om løbende pristalsregulering af præmier eller bidrag, kan uanset reglerne i stk. 4-5 fradrages i det år, hvor beløbet forfalder til betaling, for rateopsparing i pensionsøjemed i det indkomstår, hvori indbetalingen finder sted.

Stk. 7. Dør den pågældende, før afskrivning af kapitalindskud eller præmier (bidrag) efter stk. 3-5 er afsluttet, kan den længstlevende ægtefælle, hvis denne ved dødsfaldet var samlevende med afdøde, fortsætte afskrivningen. Fradragsretten for et resterende beløb bortfalder, når der er indtrådt afgiftspligt for hele den pågældende ordning efter reglerne i §§ 29-31.

Stk. 8. Der kan ikke foretages fradrag for indbetalinger, der sker ved overførsel fra en pensionsordning, der falder uden for kapitel 1, hvis der har været godkendt fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen i et andet land og overførslen ikke har skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for den pågældende person i dette land.

§ 18, stk. 1, 5. pkt. er indsat ved § 9 i lov nr. 313 af 21.05.2002 (Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af tabs- og underskudsregler) - fra indkomståret 2001.
§ 18, stk. 1 og stk. 3 og 4 er ændret ved § 1 i lov nr. 317 af 05.05.2004 (Opsparingsordning for sportsudøvere) og træder i kraft fra og med indkomståret 2004.
§ 18, stk. 8 er indsat ved § 1 i lov nr. 317 af 05.05.2004 (Opsparingsordning for sportsudøvere) og træder i kraft fra og med indkomståret 2004.
§ 18, stk. 2, 5. pkt. er indsat fra d. 01.01.2004 ved § 1.13 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 18, stk. 4, 2. pkt. og 4. pkt. er indsat ved § 1.14 og 1.15 i lov nr. 457 af 09.06.2004 med virkning for indkomståret 2004 og senere
§ 18, stk. 5, 3. pkt. er indsat ved § 1.17 i lov nr. 457 af 09.06.2004 med virkning for indkomståret 2004 og senere
§ 18, stk. 5, 5. pkt. er ændret fra d. 01.01.2005 ved § 7 i lov nr. 1386 af 20.12.2004 : I § 18, stk. 5, 5. pkt., indsættes efter »varemærke«: », kvoter og betalingsrettigheder
§ 18, stk. 2, 5. pkt. er ændret ved § 1.20 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 18, stk. 2, 5. pkt., ændres »efter det fyldte 60. år« til: »efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§ 18, stk. 5, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 10.3 i lov nr. 1235 af 24.10.2007 fra d. 25.10.2007. Ændringerne finder anvendelse fra og med indkomståret 2008. I § 18, stk. 5, 1. og 2. pkt., ændres »25.000 kr.« til: »25.150 kr.«
§ 18, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.8 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. I § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 2-8« til: »stk. 2-9«.
§ 18, stk. 9 er indsat ved § 2.9 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008.
§ 18, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.33 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 2-9« til: »stk. 2-8«.
§ 18, stk. 2-4 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: Stk. 2. Bidrag m.v. til kapitalforsikring i pensionsøjemed og til opsparing i pensionsøjemed kan i alt højst fratrækkes med det i § 16 nævnte beløb. Er der af en arbejdsgiver m.v. foretaget indbetalinger til ordninger som nævnt i 1. pkt. for ejeren, jf. § 19, nedsættes det efter 1. pkt. fradragsberettigede beløb med disse indbetalinger bortset fra arbejdsmarkedsbidrag. Fradraget for bidrag m.v. til de omhandlede ordninger og bidrag som nævnt i § 29 A, stk. 2, kan dog ikke overstige det beløb, som ejerens personlige indkomst i det pågældende indkomstår udgør uden fradrag for bidragene. Den overskydende del af bidragene kan hverken overføres til fradrag ved indkomstopgørelsen for ægtefællen eller fremføres til fradrag ved indkomstopgørelsen for et senere indkomstår. Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed efter § 25, stk. 1, nr. 1, ved udbetaling til ejeren efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er der ikke fradragsret for bidrag m.v. til sådanne ordninger, som indbetales i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed er afgiftsberigtiget.
Stk. 3. Fradragsretten for kapitalindskud til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed skal fordeles over en periode på 10 år, således at indskuddet fradrages med 1/10 i indskudsåret og hvert af de følgende 9 år. Dette gælder dog ikke for pensionsordninger omfattet af §§ 15 A og 15 B, jf. dog § 15 B, stk. 2 og 6.
Stk. 4. Hvis præmie- eller bidragsperioden for en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed er mindre end 10 år, fordeles fradragsretten for det præmie- eller bidragsbeløb, der i alt skal betales, med lige store beløb over en periode på 10 år. Der skal dog ikke ske fordeling af fradraget efter 1. pkt., hvis der i det indkomstår, der følger umiddelbart efter det sidste indkomstår, hvori præmie (bidrag) er forfaldet til betaling eller indbetaling til en rateopsparing i pensionsøjemed er sket, forfalder præmie (bidrag) til en ny pensionsordning med løbende udbetalinger eller rateforsikring i pensionsøjemed eller sker indbetalinger til en ny rateopsparing i pensionsøjemed på tilsvarende vilkår med hensyn til størrelsen af de årlige indbetalinger som vilkårene for den i det forudgående indkomstår ophørte ordning, således at den samlede præmie- eller bidragsperiode til de nævnte ordninger er på mindst 10 år.10-års-perioden begynder i det år, hvor den første præmie (bidrag) forfalder til betaling, eller hvor indbetaling til en rateopsparing i pensionsøjemed er påbegyndt. Såfremt præmien eller bidraget til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed forhøjes på et tidspunkt, hvor den resterende indbetalingsperiode er under 10 år, fordeles fradraget for forhøjelsen på tilsvarende måde over en periode på 10 år. Ved forlængelse af en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed finder 2. pkt. dog tilsvarende anvendelse, hvis der oprindelig er aftalt en indbetalingsperiode på mindst 10 år. 1.-5. pkt. gælder ikke for pensionsordninger omfattet af §§ 15 A og 15 B, jf. dog § 15 B, stk. 2 og 6.

§ 18, stk. 5, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.40 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: Såfremt det samlede årlige fradrag, beregnet efter reglerne i stk. 3-4, udgør et mindre beløb end 25.000 kr., kan skatteyderen dog vælge at foretage et årligt fradrag på indtil 25.150 kr., indtil samtlige præmier (bidrag) og indskud er bragt til fradrag. Beløbet på 25.150 kr. reguleres efter reguleringstallet i § 20 i lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven).
§ 18, stk. 5, 6. pkt. er ændret ved § 1.41 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 18, stk. 5, 6. pkt., udgår »og foretagne indbetalinger til rateopsparing i pensionsøjemed«.
§ 18, stk. 6 er ændret ved § 1.42 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 18, stk. 6, udgår », for rateopsparing i pensionsøjemed i det indkomstår, hvori indbetalingen finder sted«.
§ 18, stk. 8 er ophævet ved § 1.43 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: Stk. 8. Fradrag for præmier og bidrag til pensionsordninger omfattet af § 15 B kan højst omfatte én police eller én konto per person. Fradrag for de i indkomståret forfaldne præmier til rateforsikring i pensionsøjemed omfattet af § 15 B og fradrag for indkomstårets bidrag til rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af § 15 B kan ikke overstige den indkomst hidrørende fra den skattepligtiges sportsudøvelse, som den skattepligtige har erhvervet ret til i samme indkomstår. Det samlede fradrag for præmier og bidrag til rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af § 15 B kan ikke overstige det beløb, som ifølge § 15 B, stk. 3, må indbetales. 2. og 3. pkt. gælder ikke for ordninger som nævnt i § 15 B, stk. 5, 3. og 4. pkt., og i § 15 B, stk. 6, 5.-10. pkt.
§ 18, stk. 2, 6. pkt. er indsat ved § 1.5 i lov nr. 625 af 11.06.2010 fra d. 12.06.2010 og
har virkning for indbetalinger, der sker den 14. april 2010 eller senere.
§ 18, stk. 7 er ændret ved § 13.1 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. I § 2, nr. 4, litra d, tre steder i § 15 A, stk. 2, i § 18, stk. 7, og i § 64, stk. 1, ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.
§ 18, stk. 2, 6. pkt. er ændret ved § 2.8 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 18, stk. 2, 6. pkt., ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,« til: »pensionsudbetalingsalderen«.
§ 18, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.10 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 18, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 1«: », bortset fra præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1«.
§ 18, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.11 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 18, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 16, stk. 1« til: »§ 16, stk. 1, 3. pkt.«
§ 18, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 18, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 16, stk. 1, 3. pkt.« til: »§ 16, stk. 1, 4. pkt.«
§ 18, stk. 1, 3.-5. pkt. er indsat ved § 2.3 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. 3.-9. pkt. bliver herefter 6.-12. pkt.
§ 18, stk. 1 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 18, stk. 1, 6. pkt., der bliver 9. pkt., ændres »4. pkt.« til: »8. pkt.«
§ 18, stk. 1, 5. pkt. er indsat ved § 1.8 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. 5.-12. pkt. bliver herefter 6.-13. pkt.
§ 18, stk. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 18, stk. 1, 9. pkt., der bliver 10. pkt., ændres »8. pkt.« til: »9. pkt.«

§ 18 A. Er der ved indkomstopgørelsen foretaget fradrag for præmier eller bidrag til en pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra en ophørende livrente efter reglerne i § 18, stk. 1 eller 4-5, og indbetalingerne nedsættes eller ophører på et tidspunkt, hvor de foretagne fradrag overstiger de beløb, der kunne være fradraget på grundlag af de faktiske indbetalinger, omregnes fradragsretten i forhold til de faktisk betalte præmier eller bidrag. De herefter for meget fratrukne beløb med et procenttillæg på 6 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori præmierne eller bidragene er fradraget (fradragsårene), og indtil udløbet af det indkomstår, hvori præmie- eller bidragsbetalingen nedsattes eller ophørte, medregnes i den skattepligtige indkomst for de førstnævnte indkomstår. Omregning skal dog ikke ske i tilfælde, hvor indbetalingerne nedsættes eller ophører på grund af ejerens død eller varigt nedsat funktionsevne, og dette efter policevilkårene berettiger til præmiefritagelse, opsat udbetaling eller påbegyndelse af udbetalingerne. Omregning skal heller ikke ske, hvis en fraskilt eller frasepareret ægtefælle med en udloddet del af en pensionsordning, jf. § 30, stk. 3, nr. 2, nedsætter eller ophører med indbetalingerne som følge af død eller varigt nedsat funktionsevne. Omregning skal heller ikke ske i tilfælde, hvor indbetalingerne nedsættes med indtil 2.000 kr. eller den indbetaling, der ophører, udgjorde 2.000 kr. eller derunder. Fritagelse for sidstnævnte omregning gælder dog kun et beløb op til 2.000 kr. årligt for den skattepligtige.

Stk. 2. Den skattepligtige kan i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, uden afgiftsmæssige konsekvenser vælge at ophæve ordningen. I så fald medregnes de foretagne fradrag fuldt ud og med procenttillæg som nævnt i stk. 1 i den skattepligtige indkomst for fradragsårene. Er ordningen en udloddet del efter § 30, stk. 3, kan den del af ordningen, der oprindelig blev udloddet, dog ikke ophæves uden afgiftsmæssige konsekvenser.

Stk. 3. Bliveren pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra en ophørende livrente ophævet efter stk. 2, skal vedkommende forsikringsselskab, pensionskasse m.v. på ophævelsestidspunktet tilbageholde 60 pct. af det beløb, der i henhold til stk. 2 kan udbetales. Det tilbageholdte beløb indbetales til told- og skatteforvaltningen inden 3 hverdage (bankdage) efter, at ordningen er udbetalt. Den skattepligtige skal underrettes om indbetalingen.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om adgangen til at ophæve ordningen efter stk. 2 og om administrationen efter stk. 3.

§ 18 A, stk. 3 er ændret fra d. 01.08.2004 ved § 1.18 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 18 A, stk. 3, er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 54.4 i lov nr. 428 af 06.06.2005. I § 18 A, stk. 3, ændres »Told- og Skattestyrelsen« til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 18 A, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.44 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 18 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »en pensionsordning med løbende udbetalinger eller til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed« til: »en pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra en ophørende livrente«.
§ 18 A, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.45 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 18 A, stk. 1, 3. pkt., udgår »eller aftalen med pengeinstituttet«.
§ 18 A, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.46 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 18 A, stk. 3, 1. pkt., ændres »en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed« til: »en pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra en ophørende livrente«, og », pengeinstitut« udgår.

§ 19. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes ikke beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for arbejdstageren, herunder indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende arbejdsgiverbetalte dagpengeydelser i henhold til lov om sygedagpenge. Det samme gælder indbetalinger fra en tidligere arbejdsgiver til en af kapitel 1 omfattet ordning. Bortseelsesretten efter 1. og 2. pkt. gælder også de i kalenderåret forfaldne bidrag eller præmier, der indbetales senest den 1. april i det efterfølgende kalenderår. Hvis den 1. april falder på en banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag. Indbetales et bidrag m.v., der hidrører fra en tilbagebetaling efter § 22 E, inden fristen for tilbagebetalingen efter § 22 E, jf. dog 3. pkt., er det bortseelsesberettiget på tidspunktet for indbetalingen på den pensionsordning, som tilbagebetalingen hidrører fra. Bidrag eller præmier til forudlønnede arbejdstageres pensionsordninger, der er forfaldne til betaling i løbet af måneden, men som vedrører den følgende måned, anses ved anvendelsen af 1. pkt. for bortseelsesberettigede og ved anvendelsen af 3. pkt. for forfaldne i sidstnævnte måned. Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed efter § 25, stk. 1, nr. 1, ved udbetaling til ejeren, efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, medregnes beløb, der af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver indbetales til en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed er afgiftsberigtiget, dog ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst. 1. og 2. pkt. gælder ikke præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1. Efter arbejdstagerens død medregnes indbetalinger fra afdødes tidligere arbejdsgiver til sikring af ægtefælle- eller samleverpension, samleverpension eller børnepension efter § 2, nr. 4, heller ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ægtefællen, den fraskilte ægtefælle, samleveren, jf. § 2, nr. 4, litra e, børnene eller afdødes bo. Retten til at bortse fra arbejdsgiverens indbetalinger til en indeksordning er begrænset på samme måde som fradragsretten for egne indbetalinger, jf. § 18, stk. 1, 13. pkt. Retten til at bortse fra arbejdsgiverens indbetalinger til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af § 15 B er begrænset på samme måde som fradragsretten for egne præmier og bidrag, jf. § 15 B, stk. 6.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person, der omfattes af §§ 2 a eller 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, medregnes ikke indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som foretages som foretages for de nævnte personer. Det samme gælder indbetalinger til en ordning omfattet af kapitel 1 for en person, der modtager hjælp efter § 87 i barnets lov.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes ikke beløb, der af den pågældendes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for den pågældende, bortset fra præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1 i en periode af mindst en måneds varighed, hvori den pågældendes ægtefælle eller samlever af sin arbejdsgiver er udsendt for at arbejde i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og hvori den pågældende har fælles bopæl med den udsendte i den fremmede stat, Færøerne eller Grønland. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis der under udsendelsen indbetales præmier eller bidrag til en pensionsordning i ansættelsesforhold omfattet af denne lovs afsnit I eller II A for den pågældende. Stk. 1, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse for bidrag og præmier som nævnt i 1. pkt.

Stk. 4. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes ikke indbetalinger til en supplerende arbejdsmarkedspension, som i medfør af §§ 33 b-33 e i lov om social pension foretages af en offentlig myndighed til Arbejdsmarkedets Tillægspension, en pensionskasse omfattet af § 3 eller et livsforsikringsselskab omfattet af § 4. Det samme gælder indbetalinger til den obligatoriske pensionsordning i Arbejdsmarkedets Tillægspension efter § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en arbejdstager medregnes ikke beløb, der indbetales af arbejdsgiveren til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler efter §§ 6, 8 og 9 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

§ 19, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved § 9 i lov nr. 313 af 21.05.2002 (Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af tabs- og underskudsregler) - fra indkomståret 2001.
§ 19, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 3 i lov nr. 1066 af 17.12.2002
§ 19, stk. 4 er indsat fra d. 01.01.2003 ved § 5 i lov nr. 403 af 06.06.2002
§ 19, stk. 1, 5. pkt. er indsat ved § 1 i lov nr. 317 af 05.05.2004 (Opsparingsordning for sportsudøvere) I kraft fra og med indkomståret 2004.
§ 19, stk. 1, 3. pkt. er indsat fra d. 10.06.2004 ved § 1.19 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 19, stk. 2, 1. pkt. er ændret fra d. 01.01.2004 ved § 1.20 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 19, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 16.4 i lov nr. 515 af 07.06.2006 fra d. 08.06.2006: I § 19, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 29« til: »§ 42«.
§ 19, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 12.1 i lov nr. 1545 af 20.12.2006 fra d. 01.01.2007. I § 19, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »lov om sygedagpenge«.
§ 19, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 1.21 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 19, stk. 1, 3. pkt., ændres »efter det fyldte 60. år« til: »efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§ 19, stk. 1, 3. pkt. er ophævet ved § 1.47 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed efter § 25, stk. 1, nr. 1, ved udbetaling til ejeren efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medregnes beløb, der af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver indbetales til en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed i indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed er afgiftsberigtiget, dog ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst.
§ 19, stk. 1, 3. pkt. er ophævet ved § 1.48 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 19, stk. 1, 4. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »litra d,« til: »litra e,«.
§ 19, stk. 1, 5. pkt. er ophævet ved § 1.49 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 19, stk. 1, 6. pkt., der bliver 5. pkt., ændres »§ 18, stk. 8« til: »§ 15 B, stk. 6«.
§ 19, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.6 i lov nr. 625 af 11.06.2010 fra d. 12.06.2010 og har virkning for indbetalinger, der sker den 14. april 2010 eller senere.
§ 19, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 2.9 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 19, stk. 1, 3. pkt., ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,« til: »pensionsudbetalingsalderen«.
§ 19, stk. 1, 4. pkt. er indsat ved § 1.12 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012.
§ 19, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.13 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 19, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »for den pågældende«: », bortset fra præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1«.
§ 19, stk. 5 er indsat ved § 33.2 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 19, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 13.1 i lov nr. 339 af 02.04.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 19, stk. 1, 3.-5. pkt. er indsat ved § 2.5 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. 3.-7. pkt. bliver herefter 6.-10. pkt.
§ 19, stk. 1 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 19, stk. 1, 5. pkt., der bliver 8. pkt., ændres »§ 18, stk. 1, 8. pkt.« til: »§ 18, stk. 1, 12. pkt.« (ændringen henviste til et forkert punktum, hvorfor ændringen senere blev berigtiget gennem § 1.12 i lov nr. 2610 af 28.12.2021)
§ 19, stk. 3, 3. pkt. er indsat ved § 2.7 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 19, stk. 1, 4. pkt. er indsat ved § 1.10 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. 4.-10. pkt. bliver herefter 5.-11. pkt.
§ 19, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 19, stk. 1, 5. pkt., der bliver 6. pkt., indsættes efter »anses ved anvendelsen af«: »1. pkt. for bortseelsesberettigede og ved anvendelsen af«.
§ 19, stk. 1 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 19, stk. 1, 9. pkt., der bliver 10. pkt., ændres »§ 18, stk. 1, 8. pkt.« til: »§ 18, stk. 1, 13. pkt.«
§ 19, stk. 2 er ændret ved § 43.1 i lov nr. 753 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 19, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 42 i lov om social service« til: »§ 87 i barnets lov«.

§ 19 A. Hvis en persons skattepligt efter kildeskattelovens § 1 ophører som følge af fraflytning til udlandet, skal personens skattepligtige indkomst for det år, hvori skattepligten ophører, og de 4 forudgående indkomstår (5-årsperioden) forhøjes efter reglerne i §§ 19 B og 19 C. Indkomsten forhøjes, når en arbejdsgiver inden for denne periode har forhøjet tilsagnet eller indbetalingerne vedrørende en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed, der som led i et ansættelsesforhold er oprettet for den pågældende person. 1. og 2. pkt. gælder også, når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

§ 19 B. Hvis det i en pensionsaftale som nævnt i § 19 A er bestemt, at arbejdsgiverens årlige indbetalinger skal udgøre en vis procentdel af lønnen, skal indkomsten forhøjes, hvis den procentdel, der ifølge pensionsaftalen skulle indbetales ved udgangen af året 5 år forud for det år, hvori skattepligten ophører, er forhøjet i 5-årsperioden. Indkomsten forhøjes for det eller de indkomstår, hvori procentdelen er forhøjet. Forhøjelsen udgør forskellen mellem de indbetalte pensionsbidrag og et beløb, der svarer til de bidrag, der skulle indbetales, hvis procentdelen ikke var forhøjet.

Stk. 2. Hvis det i pensionsaftalen er bestemt, at arbejdsgiverens årlige indbetalinger skal udgøre et bestemt beløb, skal indkomsten forhøjes med den del af indbetalingerne, der overstiger det beløb, der ifølge pensionsaftalen skulle indbetales ved udgangen af året 5 år forud for det år, hvori skattepligten ophører. Indkomsten forhøjes for det eller de indkomstår, hvori pensionsindbetalingerne er forhøjet.

Stk. 3. Ved anvendelsen af reglerne i stk. 1 og 2 ses der bort fra de forhøjelser af pensionsindbetalingerne, der er aftalt forud for 5-årsperioden eller følger af kollektive aftaler. Der ses tilsvarende bort fra forhøjelser, der følger af vedtægtsændringer eller ændringer i pensionsregulativer, når ændringen omfatter mere end 10 personer.

Stk. 4. Er en person i løbet af 5-årsperioden blevet optaget i en pensionsordning som nævnt i stk. 1 eller 2, forhøjes indkomsten fra og med det indkomstår, hvori optagelsen er sket, med et beløb, der svarer til de årlige pensionsindbetalinger.

Stk. 5. Indkomsten forhøjes alene efter reglerne i stk. 1-4, i det omfang pensionsindbetalingerne inklusive indbetalinger til en pensionsordning omfattet af § 19 C overstiger 20 pct. af den samlede lønindtægt fra den pågældende arbejdsgiver. Til lønindtægten medregnes provision, tantieme eller lignende samt den skattepligtige værdi af naturalydelser m.v. Endvidere medregnes arbejdsgiverens pensionsindbetalinger.

Stk. 6. Beløb, der efter stk. 2-5 skal medregnes til den skattepligtige indkomst, forhøjes med et tillæg på 6 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori beløbet skal medregnes, og indtil udløbet af det år, hvori skattepligten ophører.

§ 19 C. Hvis det i en pensionsaftale som nævnt i § 19 A er bestemt, at en arbejdstagers årlige pensionsydelse skal udgøre et bestemt beløb eller en bestemt procentdel af slutlønnen, skal indkomsten forhøjes, såfremt det faste beløb eller procentdelen af slutlønnen, der var fastsat i pensionsaftalen ved udgangen af året 5 år forud for det år, hvori skattepligten ophører, er forhøjet i 5-årsperioden. Indkomsten forhøjes for det indkomstår, hvori det faste beløb eller procentdelen er forhøjet, med et beløb, der svarer til den kapitaliserede værdi af forhøjelsen af pensionstilsagnet. Den kapitaliserede værdi opgøres ved udgangen af det pågældende indkomstår og beregnes ud fra grundlagsrenten i den pensionskasse eller det forsikringsselskab, hvor ordningen er oprettet.

Stk. 2. Ved anvendelsen af reglerne i stk. 1 ses der bort fra forhøjelser af pensionstilsagnet, der er aftalt forud for 5-årsperioden eller følger af kollektive aftaler. Der ses tilsvarende bort fra forhøjelser, der følger af vedtægtsændringer eller ændringer i pensionsregulativer, når ændringen omfatter mere end 10 personer.

Stk. 3. Er en person i løbet af 5-årsperioden blevet optaget i en pensionsordning som nævnt i stk. 1, forhøjes indkomsten for det år, hvori optagelsen er sket, med et beløb, der svarer til den kapitaliserede værdi af pensionstilsagnet.

Stk. 4. Indkomsten forhøjes alene efter reglerne i stk. 1-3, i det omfang pensionstilsagnet i procent af slutlønnen overstiger 2 pct. gange det antal år, en person har været omfattet af pensionsaftalen.

Stk. 5. § 19 B, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at pensionskasser og forsikringsselskaber m.v. skal medvirke ved opgørelsen af de beløb, der er nævnt i stk. 1 og 3.

§ 19 D. Hvis en person på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år forud for skattepligtsophøret, jf. §§ 19 A-19 C, har været hovedaktionær i et selskab, gælder reglerne i 3. og 4. pkt. for pensionsindbetalinger m.v. foretaget af dette selskab. Som hovedaktionær anses i denne forbindelse en person, der alene eller sammen med de i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, nævnte personer eller selskaber m.v. ejer mindst 25 pct. af aktierne eller mere end 50 pct. af stemmeværdien i selskabet. Reglerne i §§ 19 A-19 C finder anvendelse for det år, hvori skattepligten ophører, og de 9 forudgående indkomstår (10-årsperioden). Udgangen af året 10 år forud for året, hvori skattepligten ophører, træder i stedet for udgangen af året 5 år forud for det år, hvori skattepligten ophører.

Stk. 2. For personer, der på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år forud for skattepligtsophøret har ejet anparter i et anpartsselskab, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

§ 19 D, stk. 1 er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 15.6 i lov nr. 1414 af 21.12.2005: I § 19 D, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2«.

§ 19 E. Told- og skatteforvaltningen kan helt eller delvis fritage for indkomstskattepligten efter §§ 19 A-19 D, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Stk. 2. Er en persons skattepligtige indkomst blevet forhøjet efter reglerne i §§ 19 B og 19 C, og bliver udbetalingerne fra den pågældende pensionsordning senere undergivet dansk beskatning, kan de foretagne forhøjelser fradrages i indkomstårets indkomst eller afgiftspligtige udbetalinger hidrørende fra pensionsordningen. Overstiger forhøjelserne de skatte- eller afgiftspligtige udbetalinger fra pensionsordningen i det pågældende indkomstår, kan den overskydende del af forhøjelserne fradrages i udbetalinger undergivet dansk beskatning fra pensionsordningen i de følgende indkomstår. Forhøjelserne kan kun overføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang de ikke kan rummes i skattepligtig indkomst eller afgiftspligtige udbetalinger fra pensionsordningen i et tidligere indkomstår.

§ 19 E er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 54.5 i lov nr. 428 af 06.06.2005: I § 19 E ændres »Skatteministeren« til: »Told- og skatteforvaltningen«.
§ 19 E, stk. 2 er indsat ved § 3.3 i lov nr. 1181 af 12.12.2005 og finder anvendelse på udbetalinger fra pensionsordninger, der sker den 1. januar 2006 eller senere.

§ 20. Til den skattepligtige indkomst medregnes:

1. Pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger. Løbende ydelser fra forsikringer, som omfattes af § 5, er dog kun indkomstskattepligtige, såfremt de udbetales til forsikrede selv eller i kraft af en begunstigelsesbestemmelse til forsikredes ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller samlever eller dennes livsarvinger under 24 år eller forsikredes livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år.
2. Udbetalinger fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed til forsikrede eller kontohaver selv i overensstemmelse med ordningens vilkår om ratevis udbetaling samt udbetaling af rater efter forsikredes eller kontohavers død, såfremt raterne i kraft af en begunstigelsesbestemmelse udbetales til den pågældendes ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller samlever eller dennes livsarvinger under 24 år eller den pågældendes livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år.
3. Løbende udbetalinger fra en indeksordning til interessenten selv.
4. Pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger og udbetalinger fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed til ejerens fraskilte eller fraseparerede ægtefælle, når ydelserne tilfalder ægtefællen i kraft af udlodning ved skifte af fællesbo, samt pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, der tilfalder eventuelle begunstigede efter ægtefællens død, jf. § 30, stk. 2.

Stk. 2. Rater, der udbetales fra en forsikring, som omfattes af § 9, stk. 1, i overensstemmelse med policens vilkår om ratevis udbetaling, er indkomstskattepligtige, uanset om udbetalingen sker til andre end de i stk. 1, nr. 2, nævnte personer. Det samme gælder løbende ydelser i henhold til en forsikring, der omfattes af § 7.

Stk. 3. Den del af raterne fra en rateforsikring i pensionsøjemed, som måtte hidrøre fra indbetalinger, der forfaldt før begyndelsen af det indkomstår, der ligger til grund for skatteansættelsen for skatteåret 1955-56, skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, men forsikringen er, i det omfang den hidrører fra de nævnte indbetalinger, indkomstskattepligtig efter § 53.

Stk. 4. Den del af udbetalinger fra pensionsordninger som nævnt i stk. 1, der svarer til indbetalinger på ordningen, som den skattepligtige efter § 55, 1. pkt., kan godtgøre at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ejeren eller kontohaveren ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om den del af udbetalingen, der efter stk. 4 er fritaget for skat.

Stk. 6. Har en person, der er skattepligtig efter kildeskatteskattelovens § 1 eller hjemmehørende i Danmark efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, over for skattemyndighederne i et andet land inden for EU/EØS afgivet en erklæring, der svarer til erklæringen nævnt i § 15 C, stk. 1, nr. 3, litra a, finder ved beskatning efter stk. 1 ligningslovens § 33, stk. 1, tilsvarende anvendelse på indkomstskat betalt til denne stat i medfør af erklæringen.

§ 20, stk. 1, 1) og 2) er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.21 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 20, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.18 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med d. 01.01.2008.
§ 20, stk. 6 er indsat ved § 2.10 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008.
§ 20, stk. 4 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for udbetalinger, der sker den 1. januar 2008 eller senere. Hidtidig formulering: Stk. 4. Den del af udbetalinger fra pensionsordninger som nævnt i stk. 1, der svarer til indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen, og som den pågældende kan godtgøre at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.
§ 20, stk. 1, nr. 5 er ophævet ved § 2.2 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: 5. Udbetalinger fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, der er omfattet af § 20 A.

§ 20 A. (Ophævet)

§ 20 A, stk. 1 er ændret § 7 i lov nr. 1253 af 20.12.2000 (Konsekvensrettelser som følge af gennemførelsen af voksen- og efteruddannelsesreformen m.m.). Gældende fra 01.01.2001.
§ 20 A, stk. 1 og 2 er ændret ved §§ 16.5 og 16.6 i lov nr. 515 af 07.06.2006 fra d. 08.06.2006. I § 20 A, stk. 1, ændres »arbejdsformidlingen« til: »staten i jobcenteret«. I § 20 A, stk. 2, ændres »Arbejdsministeren« til: »Beskæftigelsesministeren«.
§ 20 A er ophævet ved § 2.3 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 fra d. 01.01.2014. Hidtidig formulering: I forbindelse med ejerens afholdelse af orlov til børnepasning, jf. lov om børnepasningsorlov, kan staten i jobcenteret tillade, at en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed ophæves helt eller delvis.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om administration af ordningen, herunder regler for beregningen af størrelsen af det beløb, der kan udbetales efter stk. 1.

§ 21. Er der i et indkomstår af en arbejdstagers arbejdsgivere indbetalt henholdsvis af en pensionskasse anvendt større beløb end fastsat i § 16, stk. 1, til kapitalforsikring i pensionsøjemed, opsparing i pensionsøjemed eller bidrag som nævnt i § 29 A, stk. 2, for arbejdstageren, skal det overskydende beløb medregnes ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår som personlig indkomst. Er arbejdstagerens personlige indkomst efter eventuel forhøjelse efter 1. pkt. negativ, skal en til det negative beløb svarende andel af indbetalingerne ligeledes medregnes ved indkomstopgørelsen. Ved opgørelsen af indbetalingerne efter 2. pkt. bortses fra indbetalinger, som skal medregnes ved indkomstopgørelsen efter 1. pkt.

Stk. 2. Er der i et indkomstår af en arbejdstagers arbejdsgivere indbetalt større beløb end fastsat i § 16, stk. 2, til ophørende livrenter, rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed for arbejdstageren, skal det overskydende beløb medregnes ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår som personlig indkomst.

Stk. 3. Er der for en person indbetalt beløb, der omfattes af § 19, stk. 3, 1. pkt., anses sådanne beløb ved anvendelsen af stk. 1 og 2 for indbetalt af personens arbejdsgiver.

§ 21 er ændret ved § 1.50 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: § 21. Er der i et indkomstår af en arbejdstagers arbejdsgivere indbetalt, henholdsvis af en pensionskasse anvendt, større beløb end fastsat i § 16 til kapitalforsikring i pensionsøjemed, opsparing i pensionsøjemed og bidrag som nævnt i § 29 A, stk. 2, for arbejdstageren, skal det overskydende beløb medregnes ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår som personlig indkomst. Er arbejdstagerens personlige indkomst efter eventuel forhøjelse efter 1. pkt. negativ, skal en til det negative beløb svarende del af indbetalingerne ligeledes medregnes ved indkomstopgørelsen. Ved opgørelsen af indbetalingerne efter 2. pkt. bortses fra indbetalinger, som skal medregnes ved indkomstopgørelsen efter 1. pkt. Er der for en person indbetalt beløb til kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, der omfattes af § 19, stk. 3, 1. pkt., anses sådanne beløb ved anvendelsen af 1.-3. pkt. for indbetalt af personens arbejdsgiver.
§ 21, stk. 1, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 3.7 i lov nr. 398 af 09.05.2012 fra d. 10.05.2012.

§ 21 A. Beløb, der er indbetalt til en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, og som ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 18, stk. 2, 1. og 6. pkt., eller som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 19, stk. 1, 7. pkt., og § 21, stk. 1, kan tilbagebetales eller overføres til en anden ordning omfattet af kapitel 1, bortset fra aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Tilbagebetaling eller overførsel af beløb kan ske i samme indkomstår, hvori indbetalingen er sket, eller senere indkomstår. Tilbagebetaling fra en pensionsordning omfattet af § 19 i samme indkomstår, hvori indbetalingen er sket, kan alene ske til den arbejdsgiver m.v., som har foretaget indbetalingen på pensionsordningen. En overførsel efter 1. pkt. har virkning for det indkomstår, hvor der er foretaget indbetaling på kapitalforsikring m.v. 1. og 4. pkt. finder tilsvarende anvendelse på de tilfælde, som er nævnt i § 18, stk. 2, 3. og 4. pkt. Ved beregning af det overskydende beløb efter § 18, stk. 2, 4. pkt., ses der bort fra personlig indkomst, der ikke er skattepligtig til Danmark, eller hvortil beskatningsretten efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst tilfalder en fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Er beløbet som nævnt i 1. pkt. overført, herunder konverteret til en aldersforsikring omfattet af § 10 A eller aldersopsparing omfattet af § 12 A før anmodningen om tilbagebetaling, sker tilbagebetalingen som nævnt i 1. pkt. fra aldersforsikringen eller aldersopsparingen af beløbet som nævnt i 1. pkt. fratrukket afgift efter § 25, stk. 1, nr. 9. § 28, stk. 2, finder ikke anvendelse for tilbagebetalingen.

Stk. 2. Beløb, der er indbetalt til en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente, og som ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 18, stk. 2, 2. pkt., eller som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 21, stk. 2, kan tilbagebetales eller overføres til en anden ordning omfattet af kapitel 1, bortset fra aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. En overførsel efter 1. pkt. har virkning for det indkomstår, hvor der er foretaget indbetaling på rateforsikring m.v. Tilbagebetaling eller overførsel af beløb kan ske i samme indkomstår, hvori indbetalingen er sket, eller senere indkomstår. Tilbagebetaling fra en pensionsordning omfattet af § 19 i samme indkomstår, hvori indbetalingen er sket, kan alene ske til den arbejdsgiver m.v., som har foretaget indbetalingen på pensionsordningen.

Stk. 3. Er der foretaget indbetalinger m.v. som nævnt i stk. 1 eller 2, kan der ved ophævelse af ordningen tilbagebetales et beløb svarende til indbetalingen m.v. med påløbne renter i det pågældende indkomstår. De påløbne renter, der tilbagebetales afgiftsfrit, kan højst udgøre 500 kr.

Stk. 4. Tilbagebetaling sker efter anmodning fra ejeren af ordningen. Hvis der er sket afgiftsberigtigelse af det pågældende beløb inden anmodningen om tilbagebetaling, kan afgiften søges tilbagebetalt hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende tilbagebetaling og udbetaling efter stk. 1-4.

§ 21 A, stk. 1 er ændret fra d. 01.01.2003 ved § 1.22 og 1.23 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 21 A, stk. 2 er ændret fra d. 01.01.2003 ved § 1.24 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 21 A, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 2.11 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008.
§ 21 A, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved § 2.12 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. I § 21 A, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »1. og 2. pkt.« til: »1-3. pkt.«
§ 21 A, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 2.13 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008.
§ 21 A er ændret ved § 1.51 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: § 21 A. Beløb, der er indbetalt til en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, og som ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 18, stk. 2, 1. pkt., eller som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 21, stk. 1, kan tilbagebetales eller overføres til en anden ordning omfattet af kapitel 1, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. En overførsel efter 1. pkt. har virkning for det indkomstår, hvor der er foretaget indbetaling på kapitalforsikring m.v. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på de tilfælde, som er nævnt i § 18, stk. 2, 3. og 4. pkt.
Stk. 2. Beløb, der er indbetalt til en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente, og som ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 18, stk. 2, 2. pkt., eller som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 21, stk. 2, kan tilbagebetales eller overføres til en anden ordning omfattet af kapitel 1, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. En overførsel efter 1. pkt. har virkning for det indkomstår, hvor der er foretaget indbetaling på rateforsikring m.v.
Stk. 3. Er der foretaget indbetalinger m.v. som nævnt i stk. 1 eller 2, kan der ved ophævelse af ordningen tilbagebetales et beløb svarende til indbetalingen m.v. med påløbne renter i det pågældende indkomstår. De påløbne renter, der tilbagebetales afgiftsfrit, kan højst udgøre 500 kr.
Stk. 4. Tilbagebetaling sker efter anmodning fra ejeren af ordningen. Hvis der er sket afgiftsberigtigelse af det pågældende beløb inden anmodningen om tilbagebetaling, kan afgiften søges tilbagebetalt hos told- og skatteforvaltningen.
Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende tilbagebetaling og udbetaling efter stk. 1-4.

§ 21 A, stk. 1, 4. pkt. er indsat ved § 2.6 i lov nr. 1278 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010.
§ 21 A, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.7 i lov nr. 625 af 11.06.2010 fra d. 12.06.2010 og har virkning for indbetalinger, der sker den 14. april 2010 eller senere. I § 21 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 18, stk. 2, 1. pkt.« til: »§ 18, stk. 2, 1. og 6. pkt.«, og efter »medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf.« indsættes: »§ 19, stk. 1, 3. pkt., og«.
§ 21 A er ændret ved § 1.14 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 21 A, stk. 1 og 2, indsættes efter »kapitel 1,«: »bortset fra aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1,«.
§ 21 A, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 16.2 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013 og har virkning for indbetalinger, der sker i indkomståret 2013 eller senere.
§ 21 A, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved § 16.3 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013 og har virkning for indbetalinger, der sker i indkomståret 2013 eller senere. I § 21 A, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse« til: »1. og 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse«.
§ 21 A, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 2.4 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 fra d. 01.01.2014. 3. og 4. pkt. bliver herefter 4. og 5. pkt.
§ 21 A, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved § 2.5 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 21 A, stk. 1, 4. pkt., der bliver 5. pkt., ændres »1. og 3. pkt.« til: »1. og 4. pkt.«
§ 21 A, stk. 1, 6. og 7. pkt. er indsat ved § 2.6 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 21 A, stk. 2, 3. og 4. pkt. er indsat ved § 2.7 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 fra d. 01.01.2014.
§ 21 A, stk. 1 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 21 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 1, 3. pkt.« til: »§ 19, stk. 1, 6. pkt.«
§ 21 A, stk. 1 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I 21 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 1, 6. pkt.« til: »§ 19, stk. 1, 7. pkt.«

§ 21 B. (Ophævet).

§ 21 B er indsat fra d. 01.01.2004 ved § 1.25 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 21 B, stk. 1 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 54.6 i lov nr. 428 af 06.06.2005. I § 21 B, stk. 1, og § 39, stk. 2, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 21 B er ophævet ved § 1.52 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: § 21 B. Beløb, der er indbetalt til en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, og som ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 18, stk. 2, 5. pkt., eller som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 19, stk. 1, 3. pkt., kan tilbagebetales, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Tilbagebetaling sker efter anmodning fra ejeren af ordningen. Hvis der er sket afgiftsberigtigelse af det pågældende beløb inden anmodningen om tilbagebetaling, kan afgiften søges tilbagebetalt hos told- og skatteforvaltningen. Ejeren af ordningen kan endvidere vælge at overføre beløbet til en anden ordning omfattet af kapitel 1 med virkning for det indkomstår, hvor beløbet ikke har kunnet fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 18, stk. 2, 5. pkt., eller hvor beløbet har skullet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 19, stk. 1, 3. pkt.
Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende det indbetalte beløb samt om tilbagebetaling og udbetaling efter stk. 1.

§ 22. I tilfælde af, at ejeren af en eller flere pensionsordninger omfattet af § 15 A i alt har indbetalt et beløb, der overstiger
det beløb, som ifølge § 15 A, stk. 6, må indbetales, betragtes en tilbagebetaling af det overskydende beløb ikke som en afgiftspligtig udbetaling efter § 29, stk. 1.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for tilbagebetalingen.

§ 22 er indsat ved lov nr. 1282 af 20.12.2000 fra d. 01.01.2001.

§ 22 A. Præmier og bidrag til en ordning omfattet af § 15 B, som ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 15 B, stk. 6, eller som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 19, stk. 1, 11. pkt., kan tilbagebetales, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Tilbagebetaling sker efter anmodning fra ejeren af ordningen. Hvis der er sket afgiftsberigtigelse af det pågældende beløb inden anmodningen om tilbagebetaling, kan afgiften søges tilbagebetalt hos de statslige told- og skattemyndigheder. Ejeren af ordningen kan endvidere vælge at overføre beløbet til en anden ordning omfattet af kapitel 1 med virkning for det indkomstår, hvor beløbet ikke har kunnet fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, eller hvor beløbet har skullet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende det indbetalte beløb samt om tilbagebetaling og udbetaling efter stk. 1.

§ 22 A er indsat ved § 1 i lov nr. 317 af 05.05.2004 (Opsparingsordning for sportsudøvere) og træder i kraft fra og med indkomståret 2004.
§ 22 A, stk. 1, 1.pkt. er ændret ved B er ophævet ved § 1.52 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010.
§ 22 A, stk. 1, 1. pkt. er ophævet ved § 1.53 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 22 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 18, stk. 8,« til: »§ 15 B, stk. 6,«, og »§ 19, stk. 1, 5. pkt.,« ændres til: »§ 19, stk. 1, 4. pkt.,«.
§ 22 A, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 22 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »4. pkt.« til: »5. pkt.«
§ 22 A, stk. 1 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 22 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 1, 5. pkt.« til: »§ 19, stk. 1, 10. pkt.«
§ 22 A, stk. 1 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 22 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 1, 10. pkt.« til: »§ 19, stk. 1, 11. pkt.«

§ 22 B. Er der indgået en aftale om en pensionsordning, og den forsikrede eller kontohaveren træder tilbage fra denne aftale i medfør af lov om forbrugeraftaler § 18 eller lov om forsikringsaftaler § 34 i, betragtes en tilbagebetaling af det modtagne beløb ikke som en afgiftspligtig udbetaling, ligesom der ikke er fradragsret eller bortseelsesret for bidragene eller præmierne til pensionsordningen.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende det indbetalte beløb og det tilbagebetalte beløb efter stk. 1.

§ 22 B er indsat fra d. 01.10.2004 ved § 32 i lov nr. 451 af 09.06.2004
§ 22 B er ændret ved § 5.1 i lov nr. 1460 af 17.12.2013 fra d. 13.06.2014. I § 22 b, stk. 1, ændres »lov om visse forbrugeraftaler § 17« til: »lov om forbrugeraftaler § 18«.

§ 22 C.6) Bidrag og præmier indbetalt af en arbejdsgiver, jf. § 19, kan udbetales fra ordningen til brug for modregning i arbejdsgiverens senere bidrag og præmier til arbejdsgiverens øvrige ansattes pensionsordninger i samme pensionsinstitut, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Det er en betingelse, at de indbetalte bidrag og præmier er sket ved en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen.

§ 22 C er indsat ved § 1.13 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018 og har virkning for korrektioner, der foretages den 1. januar 2018 eller senere.

§ 22 D. Beløb, der med virkning for kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest den 19. januar i det følgende kalenderår helt eller delvis overføres til en anden arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum for samme person, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra den afgivende pensionsordning, og med den virkning, at indbetalingen til den afgivende pensionsordning ikke anses som en indbetaling. Den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for bortseelsesretten m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsordning og med det beløb eller den del af beløbet, som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning, opgjort uden afkast m.v., jf. stk. 3.

Stk. 2. Beløb, der med virkning for kalenderåret er indbetalt til en privat pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest den 19. januar i det følgende kalenderår helt eller delvis overføres til en anden privat pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum for samme person, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra den afgivende pensionsordning, og med den virkning, at indbetalingen til den afgivende pensionsordning ikke anses som en indbetaling. Den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for fradragsretten m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsordning og med det beløb eller den del af beløbet, som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning, opgjort uden afkast m.v., jf. stk. 3.

Stk. 3. Det enkelte pensionsinstitut kan vælge at overføre beløbet som nævnt i stk. 1 og 2 med eller uden afkast m.v. af beløbet fra indbetalingstidspunktet til overførselstidspunktet.

Stk. 4. Ved overførsel til et andet pensionsinstitut skal det afgivende institut give det modtagende institut følgende oplysninger:

1) De oprindelig foretagne indbetalingers størrelse.

2) Tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten for de oprindelig foretagne indbetalinger, hvis der er tale om indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer eller rateopsparinger.

3) Tidspunktet for den skattemæssige virkning af de oprindelig foretagne indbetalinger, hvis der er tale om indbetalinger til aldersopsparinger, aldersforsikringer eller supplerende engangssummer.

Stk. 5. Beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest den 1. april i det følgende kalenderår helt eller delvis overføres til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning omfattet af § 53 A for samme person hos samme pensionsudbyder, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra den afgivende pensionsordning, og med den virkning, at indbetalingen til den afgivende pensionsordning ikke anses som en indbetaling. Den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for bortseelsesretten for indbetalingen til den afgivende pensionsordning og med det beløb eller den del af beløbet, som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning.

Stk. 6. Det er en betingelse for overførsel efter stk. 5, at arbejdsgiveren har behandlet de indbetalte beløb som indbetalinger til en pensionsordning omfattet af § 53 A.

Stk. 7. Overførsel efter stk. 5 sker med afkast m.v.

§ 22 D er indsat ved § 2.1 i lov nr. 1463 af 11.12.2018 fra d. 15.12.2018 og har virkning for overførsler, der sker i kalenderåret 2018 eller senere.
§ 22 D er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020 og har virkning for overførsler, der sker i kalenderåret 2019 eller senere. Hidtidig formulering: § 22 D. Beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum, kan inden den 20. januar i det følgende kalenderår overføres til en arbejdsgiveradministreret ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger hos samme pensionsudbyder, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Den indbetaling på ratepensionen eller pensionsordningen med løbende ydelser, der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for indbetalingen til aldersopsparingen, aldersforsikringen eller den supplerende engangssum.
Stk. 2. Beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger, kan inden den 20. januar i det følgende kalenderår overføres til en aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum hos samme pensionsudbyder, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Den indbetaling på aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum, der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for indbetalingen til ratepensionen eller pensionsordningen med løbende udbetalinger.

§ 22 D, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.15 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering af 1. pkt.: Beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest den 19. januar i det følgende kalenderår helt eller delvis overføres til en anden arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum for samme person hos samme pensionsudbyder, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling.
§ 22 D, stk. 1 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 22 D, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »tidspunktet for«: »bortseelsesretten m.v. for«.
§ 22 D, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.17 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. Hidtidig formulering af 1. pkt.: Beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en privat pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest den 19. januar i det følgende kalenderår helt eller delvis overføres til en anden privat pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum for samme person hos samme pensionsudbyder, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling.
§ 22 D, stk. 2 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 22 D, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »tidspunktet for«: »fradragsretten m.v. for«.
§ 22 D, stk. 4-7 er indsat ved § 1.19 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 22 E. Beløb, der er indbetalt til en pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest 30 dage efter indbetalingen, dog senest den 19. januar i det følgende kalenderår, helt eller delvis tilbagebetales til indbetaleren. Det tilbagebetalte beløb betragtes hverken som en indbetaling eller en afgiftspligtig udbetaling. Der kan ikke afgiftsfrit tilbagebetales et større beløb, end der er indbetalt.

§ 22 E er indsat ved § 2.10 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.

§ 22 F. Beløb, der fejlagtigt er indbetalt til en pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest 3 år efter indbetalingen tilbagebetales til indbetaleren, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra pensionsordningen, og med den virkning, at det fejlagtigt indbetalte beløb ikke anses som en indbetaling. Der kan ikke afgiftsfrit tilbagebetales et større beløb, end hvad der er indbetalt. Tilbagebetaling til andre end pensionsopspareren kan kun ske med dennes accept. Tilbagebetalinger til en arbejdsgiver kan dog ske uden pensionsopsparerens accept, hvis arbejdsgiveren allerede har foretaget den korrekte indbetaling til pensionsopsparerens pensionsordning m.v.

Stk. 2. Der kan ikke foretages tilbagebetalinger efter stk. 1 af fejlindbetalinger for det enkelte kalenderår, hvis kalenderårets fejlindbetalinger for den enkelte pensionsopsparer i det pågældende pensionsinstitut overstiger et grundbeløb på 84.500 kr. (2010-niveau) tillagt indeholdt arbejdsmarkedsbidrag. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Ved tilbagebetaling i det kalenderår, hvor fejlindbetaling er sket, kan tilbagebetaling ske, hvis kalenderårets fejlindbetalinger ikke overstiger beløbsgrænsen som nævnt i 1. pkt. på tilbagebetalingstidspunktet.

Stk. 3. Beløb, der fejlagtigt er indbetalt til en pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum eller til ikkefradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring, kan senest 3 år efter indbetalingen overføres til en anden pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum eller til ikkefradragsberettiget forsikring ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring for samme person, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling fra den afgivende pensionsordning m.v., og med den virkning, at indbetalingen til den afgivende pensionsordning m.v. ikke anses som en indbetaling. Det enkelte pensionsinstitut kan vælge at overføre beløbet med eller uden afkast m.v. af beløbet fra indbetalingstidspunktet til overførselstidspunktet.

Stk. 4. Den indbetaling på den modtagende pensionsordning m.v., der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten m.v. for indbetalingen til den afgivende pensionsordning m.v. og med det beløb, der blev indbetalt på den afgivende pensionsordning m.v., fratrukket fejlagtigt indbetalte beløb, der korrigeres efter stk. 1.

Stk. 5. Ved overførsel til et andet pensionsinstitut skal det afgivende institut give det modtagende institut følgende oplysninger:

1) De oprindelig foretagne indbetalingers størrelse.

2) Tidspunktet for fradrags- eller bortseelsesretten for de oprindelig foretagne indbetalinger, hvis der er tale om indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer eller rateopsparinger.

3) Tidspunktet for den skattemæssige virkning af de oprindelig foretagne indbetalinger, hvis der er tale om indbetalinger til aldersopsparinger, aldersforsikringer, supplerende engangssummer, ikkefradragsberettigede forsikringer ved kritisk sygdom, dødsfald, invaliditet eller sundhedsforsikring.

Stk. 6. Det er en betingelse for tilbagebetaling og overførsel efter stk. 1 og 3, at de indbetalte beløb er indbetalt ved en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsordningen m.v. eller i forhold til den konkrete aftale om indbetaling.

Stk. 7. En korrektion efter stk. 1 og 3 anses som en anmodning om genoptagelse af pensionsopsparerens skatteansættelse, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, på pensionsopsparerens vegne.

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende tilbagebetalte beløb efter stk. 1 og overførte beløb efter stk. 3.

§ 22 F er indsat ved § 1.20 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 23. Ved opgørelsen af en arbejdsgivers skattepligtige indkomst sidestilles beløb, som af den pågældende indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for en arbejdstager, der er ansat hos den pågældende, med beløb, der er udbetalt til arbejdstageren selv. Ved opgørelsen af en arbejdsgivers skattepligtige indkomst sidestilles beløb, som af ham indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for en arbejdstager, der er ansat hos ham, med beløb, der er udbetalt til arbejdstageren selv. Hvor betingelserne for at behandle beløbet som en udgift vedrørende arbejdsgiverens erhvervsvirksomhed herefter er til stede, er beløbet, uanset om det udgør løbende bidrag eller engangsbidrag, fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, udgiften vedrører. Det samme gælder beløb, der indbetales til en tidligere ansat arbejdstagers pensionsordning, der er omfattet af kapitel 1, og beløb, der efter en arbejdstagers død indbetales til sikring af ægtefælle- eller samleverpension, samleverpension eller børnepension efter § 2, nr. 4.

§ 24. Ved opgørelsen af en arbejdsgivers skattepligtige indkomst medregnes beløb, der måtte tilfalde ham i medfør af et forbehold som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 1-6, eller i forbindelse med en afgiftsfri tilbagebetaling efter § 22 E eller § 22 F, stk. 1, når arbejdsgiveren ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har fradraget sine indbetalinger til ordningen.

§ 24 er ændret ved § 2.4 i lov nr. 398 af 30.04.2007 fra d. 01.11.2007. I § 24 ændres »§ 17« til: »§ 17, stk. 1, nr. 1-6«.
§ 24 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 24 indsættes efter »§ 17, stk. 1, nr. 1-6,«: »eller i forbindelse med en tilbagebetaling efter § 22 F, stk. 1,«.
§ 24 er ændret ved § 2.5 i lov nr. 1564 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 24 ændres »tilbagebetaling efter« til: »afgiftsfri tilbagebetaling efter § 22 E eller«.

Kapitel 3: Afgift

Kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed samt aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum

Overskriften før § 25 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I overskriften til kapitel 3 indsættes efter »Kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed«: »samt aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum«.

§ 25. Af kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed svares en afgift på 40 pct.

1. ved udbetaling til ejeren, efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, og ved udbetaling ved den lavere pensionsalder, der måtte være godkendt af Skatterådet, men inden 20 år efter at pensionsudbetalingsalderen er nået, eller første policedag herefter, jf. dog § 26, stk. 1,
2. ved udbetaling til ejeren på grund af varigt nedsat arbejdsevne, der er indtruffet efter oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed, og som efter lov om social pension berettiger ejeren til at oppebære førtidspension eller seniorpension, eller som indebærer, at ejeren er tilkendt højeste eller mellemste førtidspension efter de før den 1. januar 2003 gældende regler herom i lov om social pension, eller som berettiger ejeren til at få forsikringssummen udbetalt i medfør af policens bestemmelser om udbetaling ved invaliditet,
3. ved udbetaling til ejeren på grund af varigt nedsat funktionsevne, der er indtruffet før oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed, hvis ejeren på tidspunktet for oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed modtog invaliditetsydelse i henhold til § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love. (Førtidspensionsreform),
4. ved udbetaling til ejeren, når der hos denne efter oprettelsen af kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed er indtrådt en livstruende sygdom,
5. ved udbetaling af invalidesum som nævnt i § 10, stk. 2, og § 12, stk. 2,
6. ved udbetaling efter ejerens død,
7. 20 år efter at ejeren når pensionsudbetalingsalderen eller første policedag herefter,
8. ved udbetaling til en frasepareret eller fraskilt ægtefælle eller eventuelle begunstigede efter dennes død, når kapitalforsikringen eller opsparingen i pensionsøjemed er udloddet til ægtefællen efter § 30, stk. 2, jf. § 30, stk. 3, nr. 1 eller 2 og udbetales i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene, eller
9. ved overførsel, herunder konvertering til en aldersforsikring omfattet af § 10 A eller aldersopsparing omfattet af § 12 A, jf. stk. 3-5.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om sygdom som nævnt i stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i stk. 1, nr. 9, betales der afgift af det beløb, der overføres eller konverteres, af særlige bonushensættelser knyttet til ordningen og af en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler knyttet til ordningen. Ved ufordelte midler forstås for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering, jf. lov om forsikringsvirksomhed. Ved ufordelte midler forstås for firmapensionskasser hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, jf. lov om firmapensionskasser. Ved ufordelte midler forstås for livsforsikringsselskaber m.v., der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 3, nr. 2, alle former for hensættelser m.v. til fordel for de pensionsberettigede, der ikke indgår i det beløb, der overføres eller konverteres, jf. 1. pkt. For livsforsikringsselskaber m.v., der udbyder ordninger omfattet af § 15 C, finder 4. pkt. tilsvarende anvendelse. Livsforsikringsselskaber m.v. som nævnt i 4. og 5. pkt. skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de forsikringsmæssige hensættelser for de nævnte ordninger. Ved opgørelsen efter 1. pkt. af det beløb, der overføres, herunder konverteres, og af særlige bonushensættelser knyttet til ordningen kan årets skyldige skat efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 3, 4, 4 a og 5 på tidspunktet for overførslen, herunder konverteringen, fradrages.

Stk. 4. Den forholdsmæssige andel af de ufordelte midler knyttet til ordningen beregnes som de ufordelte midler ganget med forholdet mellem den overførte eller konverterede ordnings depot, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, og de samlede depoter for alle forsikringer m.v. i livsforsikringsselskabet m.v., der har ufordelte midler tilknyttet, jf. dog 3. pkt. og stk. 5. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget af den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser opdeler livsforsikringsselskabet m.v. forsikringsbestanden i én eller flere kontributionsgrupper som anmeldt til Finanstilsynet, jf. lov om forsikringsvirksomhed. Den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale i tværgående pensionskasser og livsforsikringsselskaber knyttet til ordningen beregnes som kollektivt bonuspotentiale hørende til den enkelte kontributionsgruppe ganget med forholdet mellem den overførte eller konverterede ordnings depot, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, og de samlede depoter for alle forsikringer m.v. i den pågældende kontributionsgruppe. De ufordelte midler skal opgøres tidligst primo den kalendermåned, hvor overførslen, herunder konverteringen, sker, og senest ved selve overførslen, herunder konverteringen, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ved opgørelsen af afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering opdeler livsforsikringsselskabet m.v. forsikringsbestanden i én eller flere rentegrupper som anmeldt til Finanstilsynet, jf. lov om forsikringsvirksomhed. Afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering udgør uanset stk. 1 et beløb svarende til forskellen mellem livsforsikringsselskabets m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe, og livsforsikringsselskabets m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den pågældende rentegruppe. Afgiften som nævnt i 2. pkt. kan dog ikke udgøre et mindre beløb end forskellen mellem livsforsikringsselskabets m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe, og livsforsikringsselskabets m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den pågældende rentegruppe, såfremt afgiften af det beløb, der overføres eller konverteres ved opgørelsen af den akkumulerede værdiregulering, var blevet forholdsmæssigt fordelt på ordningens enkelte rentedele. Er afgiften som nævnt i 2. pkt. mindre end 0 kr. i den enkelte rentegruppe, fastsættes afgiften som nævnt i 2. pkt. til 0 kr.

§ 25, stk. 1, 2) er ændret fra d. 01.01.2003 ved § 1 i lov nr. 271 af 08.05.2002.
§ 25, stk. 1, 3) er ændret fra d. 01.01.2003 ved § 1 i lov nr. 271 af 08.05.2002.
§ 25, stk. 1, 1) er ændret fra d. 01.01.2004 ved § 1.26 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 25, stk. 1, 8) er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.27 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 25, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 25, stk. 1, nr. 1, ændres »efter det fyldte 60. år« til: »efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«, og »det fyldte 70. år« ændres til: »10 år efter, at efterlønsalderen er nået,«.
§ 25, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. Hidtidig formulering: 7. ved ejerens fyldte 70. år eller første policedag herefter eller
§ 25, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.54 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning for pensionsordninger, der dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende ikke er afgiftsberigtiget.. I § 25, stk. 1, nr. 1, ændres »10 år efter, at efterlønsalderen er nået,« til: »15 år efter at efterlønsalderen er nået«.
§ 25, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.55 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning for indbetalinger på kapitalforsikringer i pensionsøjemed og opsparinger i pensionsøjemed, der foretages i indkomståret 2010 eller senere. I § 25, stk. 1, nr. 1, udgår »jf. dog § 26, stk. 1,«.
§ 25, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.56 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning for pensionsordninger, der dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende ikke er afgiftsberigtiget. Hidtidig formulering: 7. 10 år efter, at ejeren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller
§ 25, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 625 af 11.06.2010 fra d. 12.06.2010 og har virkning for udbetalinger, der sker den 14. april 2010 eller senere. I § 25, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »eller første policedag herefter,«: »jf. dog § 26, stk. 1,«.
§ 25, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 2.10 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: 1. ved udbetaling til ejeren efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og ved udbetaling ved den lavere pensionsalder, der måtte være godkendt af Skatterådet, men inden 15 år efter at efterlønsalderen er nået eller første policedag herefter, jf. dog § 26, stk. 1,
§ 25, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 2.11 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: 7. 15 år efter at ejeren når efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller første policedag herefter, eller
§ 25, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 25, stk. 1, nr. 7, udgår »eller«.
§ 25, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 25, stk. 1, nr. 8, ændres »udbetalingsvilkårene.« til: »udbetalingsvilkårene, eller«.
§ 25, stk. 1, nr. 9 er indsat ved § 1.19 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012.
§ 25, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 16.4 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013 og har virkning for overførsler og konverteringer af kapitalpensioner og supplerende engangsydelser efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, der sker fra og med den 1. januar 2013. I § 25, stk. 1, nr. 9, indsættes efter »omfattet af § 12 A«: », jf. stk. 3-5«.
§ 25, stk. 3-5 er indsat ved § 16.5 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013 og har virkning for overførsler og konverteringer af kapitalpensioner og supplerende engangsydelser efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, der sker fra og med den 1. januar 2013.
§ 25, stk. 1, nr. 1 og 7 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 25, stk. 1, nr. 1 og 7, ændres »15 år« til: »20 år«.
§ 25, stk. 3 er ændret ved § 125.2 i lov nr. 1703 af 27.12.2018 fra d. 13.01.2019. I § 25, stk. 3, 3. pkt., ændres »lov om tilsyn med firmapensionskasser« til: »lov om firmapensionskasser«.
§ 25, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 19.2 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »oppebære førtidspension« til: »oppebære førtidspension eller seniorpension«.
§ 25, stk. 3-5 er ændret ved § 351.4 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 25, stk. 3, 2. pkt., stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 1. pkt., ændres »lov om finansiel virksomhed« til: »lov om forsikringsvirksomhed«.

§ 25 A. Udbetalinger m.v. fra aldersopsparing og aldersforsikring pålægges i de i § 25, stk. 1, nr. 1-8, nævnte situationer ikke afgift og skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det gælder også udbetalinger som nævnt i § 10 A, stk. 2, 3 og 5, og § 12 A, stk. 2 og 4. Det gælder endvidere udbetalinger i form af udlodninger til kontohaveren af unoterede kapitalandele og unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter, der sker fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021, og udlodninger af unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter med tilladelse, der sker fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022. Det gælder desuden udlodninger af unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område, der sker fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Stk. 2. Udbetalinger m.v., der modsvarer indbetalinger, som der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for i udlandet, pålægges i de i § 25, stk. 1, nr. 1-8, nævnte situationer en afgift på 40 pct. Ved deludbetaling fra en ordning anses udbetalingen fortrinsvis at vedrøre indbetalinger, for hvilke der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret.

Stk. 3. Skatte- og afgiftsfri udbetaling efter stk. 1 i den i § 25, stk. 1, nr. 1, nævnte situation, hvor Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder end pensionsudbetalingsalderen, og hvor udbetalingen sker før det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af aldersopsparing og aldersforsikring og dele deraf, inden ejeren når pensionsudbetalingsalderen, skal der beregnes afgift efter § 28, stk. 2, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2-8, er opfyldt.

Stk. 4. Skatte- og afgiftsfri udbetaling efter stk. 1 i de i § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, nævnte situationer, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af aldersopsparing og aldersforsikring skal der beregnes afgift efter § 28, stk. 2, medmindre en af betingelserne i § 25, stk. 1, er opfyldt. Betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, anses i denne henseende kun for opfyldt, hvis der er tale om en anden sygdom, forværring af en varig nedsættelse af funktionsevnen eller varig nedsættelse af funktionsevnen af anden årsag end den, der gav anledning til skatte- og afgiftsfri udbetaling af aldersforsikring og aldersopsparing efter 1. pkt., eller hvis betingelserne for udbetaling af den pågældende aldersforsikring eller aldersopsparing ikke tidligere har været opfyldt. Dette gælder, hvad enten udbetalingen efter stk. 1 er sket jf. § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4.

Stk. 5. Overstiger de samlede præmier og bidrag til en aldersforsikring og en aldersopsparing og den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1, i tilfælde omfattet af § 16, stk. 1, 1. pkt., beløbsgrænsen som nævnt i § 16, stk. 1, 1. pkt., eller overstiger de samlede præmier og bidrag i tilfælde omfattet af § 16, stk. 1, 2. pkt., beløbsgrænsen som nævnt i § 16, stk. 1, 2. pkt., betales en afgift på 20 pct. af det overskydende beløb, jf. dog stk. 8. § 38 finder ikke anvendelse på afgiften som nævnt i 1. pkt.

Stk. 6.8)9) Sker der udbetaling af eller foretages der afgiftspligtige dispositioner over en af kapitel 1 omfattet rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning fra og med det tiende indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen, betales i tilfælde omfattet af § 16, stk. 1, 2. pkt., en afgift på 40 pct. af indkomstårets indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum, der overstiger et grundbeløb på 7.150 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 8. Stk. 5 finder i dette tilfælde ikke anvendelse. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. 1. pkt. finder anvendelse for indbetalinger, der sker i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori de nævnte pensionsordninger er påbegyndt udbetalt, eller hvor de afgiftspligtige dispositioner er sket. § 38 finder ikke anvendelse på afgiften som nævnt i 1. pkt.

Stk. 7.9) Stk. 6 gælder ikke i følgende tilfælde:

1) Ved udbetaling af invalidepension samt alderspension og ratepension, der påbegyndes efter sidste udbetaling af en invalidepension, dog senest 70 dage efter denne sidste udbetaling.

2) Ved udbetaling af rateforsikring i tilfælde af forsikredes invaliditet, herunder af invalidesum.

3) Ved udbetaling af rateopsparing i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension eller seniorpension, og ved udbetaling af invalidesum.

4) Ved udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension.

5) Ved udbetaling til efterladte.

6) Ved udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

7) Ved udbetaling af en indeksordning, der påbegyndes, når interessenten fylder 67 år.

8) Ved automatisk udbetaling af pension som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, ved den pligtige afgangsalder, ved folkepensionsalderen eller ved det lovbestemte tidspunkt.

9) Ved udbetaling af pension som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, af helbredsmæssige årsager eller ved uansøgt afsked.

10) Ved automatiske udbetalinger af hvilende pensionsordninger i overensstemmelse med aftalegrundlaget for pensionsordningen.

11) Ved udbetalinger, der sker, som følge af at en kommune ikke ser bort fra formue i form af pensionsopsparing, jf. §§ 14 og 15 i lov om aktiv socialpolitik.

12) Ved udbetalinger fra en pensionsordning, hvor en lavere aldersgrænse for udbetaling end pensionsudbetalingsalderen er godkendt af Skatterådet.

13) Ved automatiske udbetalinger til en modtagende ægtefælle, der sker fra en udloddet del af en pensionsordning, jf. § 30, stk. 2, i det omfang udbetalingen beror på indtræden af ejerægtefællens pensionsbegivenhed.

14) Ved udbetaling af børnepension.

15) Ved udbetaling af supplerende engangsydelse og supplerende engangssum.

16)10) Ved engangsudbetalinger af og dispositioner over en hel pensionsordning, der ikke overstiger 1.000 kr.

17)10) Ved påbegyndelse af løbende eller ratevise udbetalinger fra en hel pensionsordning, når de årlige udbetalinger ved påbegyndelsen ikke overstiger 500 kr. årligt, i det omfang at den anvendte afkastforudsætning, jf. § 2, stk. 2, eller anvendte amortisationsrente, jf. § 11 A, stk. 3, mindst udgør 0 pct., eller i det omfang den anvendte afkastforudsætning eller amortisationsrente er mindre end 0 pct., men de årlige udbetalinger ikke ville have oversteget 500 kr. under anvendelse af en afkastforudsætning eller amortisationsrente på 0 pct.

18) Ved udbetaling af supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

19) Ved udbetaling af bonus på rene risikoforsikringer.

20) Ved udbetaling af pensionsmidler til dækning af betaling for ikkefradrags- eller bortseelsesberettigede risikodækninger i forbindelse med fratrædelse.

Stk. 8. I løbet af det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori der er indbetalt beløb over beløbsgrænsen som angivet i stk. 5, kan sådanne for meget indbetalte beløb overføres til en pensionsordning omfattet af kapitel 1, bortset fra aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum. Der betales en afgift på 4 pct. af det overførte beløb. Overførslen har virkning for det indkomstår, hvor der er foretaget indbetaling over beløbsgrænsen som angivet i stk. 5.

Stk. 9. Stk. 8 finder tilsvarende anvendelse på indbetalinger som nævnt i stk. 6.

§ 25 A er indsat ved § 1.20 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012.
§ 25 A, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.14 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018.
§ 25 A, stk. 5 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: Stk. 5. Overstiger de samlede præmier og bidrag til en aldersforsikring, aldersopsparing og den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1, beløbsgrænsen som nævnt i § 16, stk. 1, 1. pkt., betales en afgift på 20 pct. af det for meget indbetalte beløb. jf. dog stk. 6. § 38 finder ikke anvendelse på afgiften som nævnt i 1. pkt.
§ 25 A, stk. 6 og 7 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018 og har virkning for afgiftspligtige udbetalinger af eller dispositioner over pensionsordninger, der sker den 1. april 2018 eller senere, og for udbetalinger af rateforsikringer, rateopsparinger, pensionsordninger med løbende udbetalinger og indeksordninger, der i overensstemmelse med pensionsvilkårene påbegyndes den 1. april 2018 eller senere. Stk. 6 bliver herefter stk. 8.
§ 25 A, stk. 9 er indsat ved § 1.17 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018.
§ 25 A, stk. 7, nr. 3 er ændret ved § 19.1 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 25 A, stk. 7, nr. 3, ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.
§ 25 A, stk. 7, nr. 14-17 er indsat ved § 1.5 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. Nr. 16 og 17 har virkning for udbetalinger og dispositioner, der er sket den 1. april 2018 eller senere.
§ 25 A, stk. 7, nr. 8 er ændret ved § 2.11 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. Hidtidig formulering: 8) Ved automatisk udbetaling af tjenestemandspension ved den pligtige afgangsalder.
§ 25 A, stk. 7, nr. 9 er ændret ved § 2.12 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 25 A, stk. 7, nr. 9, ændres »tjenestemandspension« til: »pension som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2,«.
§ 25 A, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.3 i lov nr. 2223 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021.
§ 25 A, stk. 1, 4. pkt. er indsat ved § 1.22 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.
§ 25 A, stk. 7, nr. 1 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022 med virkning for udbetalinger, der er sket d. 01.04.2018 eller senere. Hidtidig formulering: 1) Ved udbetaling af invalidepension.
§ 25 A, stk. 7, nr. 18-20 er indsat ved § 1.24 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022 med virkning for udbetalinger, der er sket d. 01.04.2018 eller senere.
§ 25 A, stk. 6 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1389 af 05.10.2022 fra d. 01.01.2023. § 25 A, stk. 6, 1. pkt., ændres »4.600 kr.« til: »7.150 kr.«

§ 25 B. Et pensionsinstitut kan fra og med den 1. juli i året før det indkomstår, hvor instituttets kunder bliver omfattet af § 16, stk. 1, 2. pkt., videregive cpr-numre på de pågældende kunder til told- og skatteforvaltningen, med henblik på at told- og skatteforvaltningen identificerer de kunder, der har modtaget udbetaling af eller foretaget afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af § 25 A, stk. 6, 1. pkt.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen anvender cpr-numrene til at identificere de kunder, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen videregiver ikkefølsomme oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke kunder i pensionsinstituttet der er identificeret i henhold til stk. 2. Told- og skatteforvaltningen må ikke videregive oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke udbetalinger eller dispositioner omfattet af § 25 A, stk. 6, 1. pkt., der er sket.

Stk. 4. Pensionsinstitutterne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end rådgivning i det enkelte pensionsinstitut om den skattemæssige konsekvens af indbetaling til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum.

Stk. 5. Det enkelte pensionsinstitut bestemmer selv, hvorvidt det ønsker at være tilmeldt udsøgningsordningen efter stk. 1-4.

§ 25 B er indsat ved § 1.6 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 26. Ved udbetaling til ejeren, efter at pensionsudbetalingsalderen, er nået, kan ejeren kræve, at afgiften i stedet for beregnes efter § 28.

Stk. 2. Afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 1, hvor Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder end pensionsudbetalingsalderen, og hvor afgiftsberegningen sker før det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed og dele deraf, inden ejeren når pensionsudbetalingsalderen, skal der beregnes afgift efter § 28, medmindre mindst en af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2-8, er opfyldt.

Stk. 3. Afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed skal der beregnes afgift efter § 28, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, er opfyldt. Betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, anses i denne henseende kun for opfyldt, hv I § 21 A, stk. 1 og 2, indsættes efter »kapitel 1,«: »bortset fra aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1,«.is der er tale om en anden sygdom, forværring af en varig nedsættelse af funktionsevnen eller varig nedsættelse af funktionsevnen af anden årsag end den, der gav anledning til afgiftsberigtigelse af kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed efter 1. pkt., eller hvis betingelserne for udbetaling af den pågældende kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed ikke tidligere har været opfyldt. Dette gælder, hvad enten afgiftsberigtigelsen er sket efter § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4.

Stk. 4. Vedrører udbetalingen kun en del af ordningen, anses denne del fortrinsvis at hidrøre fra senere bidrag eller præmier.

§ 26 er ændret fra d. 01.01.2004 ved § 1.28 i lov nr. 457 af 09.06.2004. Hidtidig formulering: § 26. Ved afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 1, 6 eller 7, svares der afgift af værdien (genkøbsværdi, kapitalværdi, indestående og lign.) af samtlige ejerens kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed, jf. dog stk. 2. Hvis der i tilfælde, der omfattes af § 25, stk. 1, nr. 1, kun udbetales en del af ejerens kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed, kan ejeren dog kræve, at afgiften i stedet beregnes af det udbetalte beløb efter § 28.
Stk. 2. Ved afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 1, i tilfælde, hvor Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder end det fyldte 60. år, og hvor afgiftsberegningen sker før det fyldte 60. år, svares der uanset stk. 1 kun afgift af de kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed og dele deraf, der omfattes af godkendelsen, og som udbetales før det fyldte 60. år. Afgiftsberegning efter 1. pkt. kan kun finde sted én gang, jf. stk. 4. Ved efterfølgende udbetaling af kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed og dele deraf inden ejerens fyldte 60. år skal der beregnes afgift efter § 28, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2-8, er opfyldt.
Stk. 3. Ved afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, svares der afgift af værdien (genkøbsværdi, kapitalværdi, indestående og lign.) af alle kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed og dele deraf, der udbetales på grund af den varige nedsættelse af funktionsevnen eller sygdommen. Afgiftsberegning efter 1. pkt. kan kun finde sted én gang, jf. stk. 4. Ved efterfølgende udbetaling af kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed skal der beregnes afgift efter § 28, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, er opfyldt. Ved anvendelsen af 2. pkt. anses betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, kun for opfyldt, hvis der er tale om en anden sygdom, forværring af en varig nedsættelse af funktionsevnen eller varig nedsættelse af funktionsevnen af anden årsag end den, der gav anledning til afgiftsberigtigelse af kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed efter 1. pkt., eller hvis betingelserne for udbetaling af den pågældende kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed ikke tidligere har været opfyldt. Dette gælder, hvad enten afgiftsberigtigelsen er sket efter § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4.
Stk. 4. Hvis ejeren af en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed har andre kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed, hvoraf der ifølge stk. 1-3 også skal foretages afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 1, 2, 3 eller 4, skal der foretages afgiftsberegning af samtlige afgiftspligtige kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed senest ved udgangen af det kalenderår, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger er udbetalt. Er den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed afgiftsberigtiget i december, skal der dog foretages afgiftsberegning af samtlige afgiftspligtige kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed inden udgangen af januar i det efterfølgende kalenderår. Er der ikke sket afgiftsberigtigelse af samtlige afgiftspligtige kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed inden for den i 1. eller 2. pkt. nævnte frist, skal den eller de ophævede ordninger afgiftsberigtiges efter § 28.
Stk. 5. Skatteministeren kan efter ansøgning fra ejeren tillade, at afgiftsberigtigelse efter stk. 4, 3. pkt., undlades. Ved afgørelsen af, om tilladelse skal gives, skal det tages i betragtning, hvorvidt ejeren må antages at have været vidende om, at han eller hun ejer en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som ikke er blevet hævet.
Stk. 6. Udbetaling efter § 25, stk. 1, nr. 1, 2, 3 eller 4, må først ske, når ejeren har afgivet erklæring om, hvorvidt han eller hun har anden kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed. Fremgår det af erklæringen, at der er eller kan være indtrådt afgiftspligt for kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed i et andet forsikringsselskab eller pengeinstitut m.v., skal det udbetalende forsikringsselskab eller pengeinstitut m.v. give det pågældende forsikringsselskab eller pengeinstitut m.v. underretning herom.
Stk. 7. Skatteministeren fastsætter, hvilke oplysninger der skal afgives i erklæringen efter stk. 6.

§ 26, stk. 1 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 26, stk. 1, ændres »efter det fyldte 60. år« til: »efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«.
§ 26, stk. 2, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 1.25 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 26, stk. 2, ændres i 1. pkt. »end det fyldte 60. år« til: »end efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«, og »før det fyldte 60. år« ændres til: »før det tidspunkt, hvor efterlønsalderen nås«, og i 2. pkt. ændres »inden ejerens fyldte 60. år« til: », inden ejeren når efterlønsalderen,«.
§ 26, stk. 4 er indsat ved § 2.14 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008.
§ 26, stk. 1 er ophævet ved § 1.57 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning for indbetalinger på kapitalforsikringer i pensionsøjemed og opsparinger i pensionsøjemed, der foretages i indkomståret 2010 eller senere. Hidtidig formulering: § 26. Ved udbetaling til ejeren efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan ejeren kræve, at afgiften i stedet beregnes efter § 28.
§ 26, stk. 1 er indsat ved § 1.9 i lov nr. 625 af 11.06.2010 fra d. 12.06.2010 og har virkning for udbetalinger, der sker den 14. april 2010 eller senere.
§ 26, stk. 1 er ændret ved § 2.12 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 26, stk. 1, ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,« til: »pensionsudbetalingsalderen«.
§ 26, stk. 2 er ændret ved § 2.13 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. Hidtidig formulering: Stk. 2. Afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 1, hvor Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder end efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og hvor afgiftsberegningen sker før det fyldte 60. år, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed og dele deraf, inden ejeren når efterlønsalderen, skal der beregnes afgift efter § 28, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2-8, er opfyldt.

§ 26 A. Hvis policen eller kontoen er oprettet før 1. januar 1980, svares afgiften efter § 25 (40 pct.) af den del af udbetalingen m.v., der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter 31. december 1979 og vedrører tiden efter denne dag, medens afgiften af den øvrige del af udbetalingen, dvs. den samlede værdi af policen eller kontoen pr. 31. december 1979, udgør 25 pct., jf. dog § 27, stk. 1, nr. 2-5. Som indbetaling til en kapitalforsikring i pensionsøjemed betragtes også forøgelse af præmiereserve efter 31. december 1979 samt bonus, der vedrører tiden efter 31. december 1979. Som indbetaling til en opsparing i pensionsøjemed betragtes også renter, der forfalder efter 31. december 1979 og vedrører tiden efter denne dato, udbytter, der forfalder efter 31. december 1979, fortjeneste, der indvindes efter 31. december 1979 ved indfrielse eller salg af værdipapirer, salg af tegningsrettigheder, udlodning af likvidationsprovenu el. lign., samt kursstigning på værdipapirer efter 31. december 1979. Bestemmelserne i 2. og 3. pkt. medfører ikke, at der skal betales afgift af tilvækst efter den 31. december 1979 til beløb, som hidrører fra en arbejdstagers egne indbetalinger før 1. januar 1972.

Stk. 2. Det beløb, hvoraf der skal betales 40 pct. i afgift efter stk. 1, opgøres som forskellen mellem udbetalingen og policens eller kontoens værdi pr. 31. december 1979. For kapitalforsikring i pensionsøjemed henregnes til den nævnte værdi præmiereserven pr. 31. december 1979 samt bonus vedrørende tiden til og med 31. december 1979. For opsparing i pensionsøjemed henregnes til værdien pr. 31. december 1979 indbetalinger og renter vedrørende tiden før 1. januar 1980 samt kursværdien af værdipapirer pr. 31. december 1979. Ved opgørelsen medregnes obligationer dog mindst til kurs 75.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af de beløb, der er nævnt i stk. 1 og 2.

§ 27. For en police eller konto, der omfattes af §§ 11 eller 13, gælder følgende særlige regler for den i § 26 A, stk. 1, nævnte del af udbetalingen, der ikke hidrører fra indbetalinger m.v. efter 31. december 1979:

1. Ved anvendelsen af § 25, stk. 1, nr. 7, træder arbejdsforholdets ophør efter det fyldte 70. år i stedet for arbejdstagerens fyldte 70. år eller første policedag herefter.
2. Hvis ordningen er oprettet før 1. januar 1958, skal der kun svares afgift af den del af udbetalingen, der hidrører fra forøgelse af indbetalingerne som nævnt i §§ 11, stk. 2, og 13, stk. 2, i tiden 1. januar 1972-31. december 1979. Afgiften udgør 25 pct.
3. En police eller konto som nævnt i nr. 2 kan af en arbejdstager, der har fratrådt sin stilling hos den pågældende arbejdsgiver før det fyldte 60. år, inden 3 måneder efter fratrædelsen forlanges afgiftsberigtiget efter § 25 sammenholdt med § 27, stk. 1, nr. 2.
4. Hvis ordningen er oprettet i tiden 1. januar 1958-31. december 1971, svares afgiften med25 pct. Ved beregningen af 25 pct.- afgiften skal der bortses fra den del af udbetalingen m.v., der hidrører fra arbejdstagerens egne indbetalinger før 1. januar 1972, herunder beløb, der efter de tidligere regler i afgiftsmæssig henseende er sidestillet med arbejdstagerens egne indbetalinger.
5. Ved udbetaling fra en police eller konto som nævnt i nr. 4 til en kvindelig arbejdstager ved arbejdsforholdets ophør på grund af indgåelse af ægteskab svares afgift efter § 25 sammenholdt med § 27, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Ved beregning af afgift efter § 25 for en ordning, der er oprettet efter lovens ikrafttræden, og hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en police eller konto som nævnt i stk. 1, nr. 4, anvendes reglerne i stk. 1, nr. 4, på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb.

§ 27, stk. 1, nr. 3 er ophævet fra d. 01.01.2004 ved § 1.29 i lov nr. 457 af 09.06.2004. Hidtidig formulering: Afgiftsberigtigelsen skal i så fald omfatte den samlede værdi af arbejdstagerens policer og konti som nævnt i nr. 2, og reglerne i § 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 28. Ved udbetaling fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed i tilfælde, der ikke omfattes af §§ 25 og 27 , svares en afgift på 52 pct. af det udbetalte beløb.

Stk. 2. Ved udbetaling fra en aldersopsparing og aldersforsikring i tilfælde, der ikke omfattes af § 25 A, betales en afgift på 20 pct. af det udbetalte beløb. Ved udbetaling som nævnt i 1. pkt. fra en aldersopsparing eller aldersforsikring, for hvilken der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne, betales der en afgift på 60 pct. af udbetalte beløb, der modsvarer sådanne indbetalinger. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften som nævnt i 2. pkt. dog 40 pct. Ved deludbetaling fra en ordning anses udbetalingen fortrinsvis at vedrøre indbetalinger, for hvilke der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret.

§ 28 er ændret fra d. 01.01.2004 ved § 1.30 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 28 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 28 ændres »60 pct.« til: »52 pct.«.
§ 28, stk. 2 er indsat ved § 1.22 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012.
§ 28, stk. 1 er ændret ved § 2.8 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 28, stk. 1, udgår »§ 20, stk. 1, nr. 5, eller«. Hidtidig formulering: Ved udbetaling fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed i tilfælde, der ikke omfattes af § 20, stk. 1, nr. 5, eller §§ 25 og 27, svares en afgift på 52 pct. af det udbetalte beløb.

Pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed, rateopsparinger i pensionsøjemed og indeksordninger

§ 29.11) Ved udbetalinger, der ikke omfattes af § 20 eller §§ 29 A-C, fra en pensionsordning med løbende udbetalinger eller fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed svares en afgift på 60 pct. af det udbetalte beløb, jf. dog 2.-4. pkt. Ved udbetaling af supplerende engangsydelser udgør afgiften som nævnt i 1. pkt. 52 pct. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften som nævnt i 1. og 2. pkt. 40 pct. Ved udbetalinger som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 8, til selskaber, fonde og foreninger m.v., som er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, udgør afgiften som nævnt i 1. og 2. pkt. 25 pct. Ved udbetalinger, der ikke omfattes af § 20, fra en indeksordning, herunder udbetalinger af indestående på en indeksordning, der er ophævet som følge af ejerens død, svares en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb. Ved udbetaling af en supplerende engangssum, som ikke omfattes af § 29 A, betales en afgift på 20 pct., jf. dog 7. og 8. pkt. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død er udbetalingen som nævnt i 6. pkt. skatte- og afgiftsfri. § 28, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af supplerende engangssum som nævnt i 6. pkt., for hvilken der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne.

Stk. 2. Hvis retten til udbetalinger fra en pensionskasse m.v., der omfattes af § 2, nr. 4, eller § 6, fra en forsikring, der omfattes af § 5, eller fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed tilfalder en person, der ikke er indkomstskattepligtig af udbetalingerne i henhold til § 20, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, eller hvis sådan ret bevares af en person, efter at den pågældendes indkomstskattepligt efter § 20 er bortfaldet, svares en afgift på 40 pct. af det beløb, som på tidspunktet for rettens erhvervelse eller indkomstskattepligtens ophør kunne være udbetalt til den pågældende ved ordningens ophævelse, eventuelt af kapitalværdien af fripolice eller lignende.

Stk. 3. Ved tilbagekøb af en forsikring, der er omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, eller ved konvertering af en pensionsordning i en pensionskasse, der er omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, til en engangsudbetaling betales en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb, såfremt de løbende ydelser, der i henhold til pensionsaftalen ville tilkomme forsikringens ejer eller medlemmet af pensionskassen på udbetalingstidspunktet, ikke kan overstige et grundbeløb på 9.700 kr. (2010-niveau) årligt, jf. dog stk. 4. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Bestemmelsen i 1. pkt. finder kun anvendelse for pensionsordninger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold.

Stk. 4. Reglerne i stk. 3 finder kun anvendelse ved udbetalinger, der sker efter, at den forsikrede eller medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. dog § 17 B, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, samt ved udbetalinger, der sker efter, at den forsikrede eller medlemmet er tildelt invalidepension.

§ 29, stk. 1, 3. pkt. er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.31 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 29, stk. 4 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 29, stk. 4, ændres »efter den forsikredes eller medlemmets fyldte 60. år« til: »efter, at den forsikrede eller medlemmet har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§ 29, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 2.5 i lov nr. 398 af 30.04.2007 fra d. 01.11.2007.
§ 29, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.58 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 29, stk. 3, 1. pkt., ændres »5.300 kr.« til: »9.700 kr. (2010-niveau)«.
§ 29, stk. 4 er ændret ved § 2.14 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 29, stk. 4, ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »pensionsudbetalingsalderen«.
§ 29, stk. 1 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. Hidtidig formulering: § 29. Ved udbetalinger, der ikke omfattes af § 20 eller §§ 29 A-C, fra en pensionsordning med løbende udbetalinger eller fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed svares en afgift på 60 pct. af det udbetalte beløb. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften dog 40 pct. af det udbetalte beløb. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udbetalinger som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 8, til selskaber, fonde og foreninger m.v., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven. Ved udbetalinger, der ikke omfattes af § 20, fra en indeksordning, herunder udbetalinger af indestående på en indeksordning, der er ophævet som følge af ejerens død, svares en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb.
§ 29, stk. 1, 4. pkt. er ændret ved § 125.4 i lov nr. 1703 af 27.12.2018 fra d. 13.01.2019. Hidtidig formulering af 4. pkt.: 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udbetalinger som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 8, til selskaber, fonde og foreninger m.v., som er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven.
§ 29, stk. 4 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 1564 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 29, stk. 4, indsættes efter »at den forsikrede eller medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen,«: »jf. dog § 17 B,«.

§ 29 A. Ved udbetalingen af supplerende engangsydelser fra en pensionskasse, der er omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, betales en afgift på 40 pct. af de udbetalte beløb. Det gælder også ved overførsel eller konvertering til en supplerende engangssum, jf. stk. 3-5. Udbetalinger af supplerende engangssummer fra de nævnte pensionskasser i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene er skatte- og afgiftsfri. § 25 A, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af supplerende engangssum som nævnt i 3. pkt., for hvilken der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. 1. og 3. pkt. finder kun anvendelse ved udbetalinger, der sker, efter at medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. dog § 17 B, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, og ved udbetalinger, der sker, efter at medlemmet er tildelt invalidepension, eller efter at der er indtrådt en livstruende sygdom hos medlemmet.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om sygdom som nævnt i stk. 1, 5. pkt.

Stk. 3. Ved overførsel, herunder konvertering, som nævnt i stk. 1, 2. pkt., betales der afgift af det beløb, der overføres eller konverteres, af særlige bonushensættelser knyttet til den supplerende engangsydelse og af en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler knyttet til den supplerende engangsydelse. Ved ufordelte midler forstås for tværgående pensionskasser hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering, jf. lov om finansiel virksomhed. Ved ufordelte midler forstås for firmapensionskasser hensættelser til kollektivt bonuspotentiale, jf. lov om firmapensionskasser. Ved ufordelte midler forstås for pensionskasser, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 3, nr. 2, alle former for hensættelser m.v. til fordel for de pensionsberettigede, der ikke indgår i det beløb, der overføres eller konverteres, jf. 1. pkt. For pensionskasser, der udbyder supplerende engangsydelser omfattet af § 15 C, finder 4. pkt. tilsvarende anvendelse. Pensionskasser som nævnt i 4. og 5. pkt. skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de forsikringsmæssige hensættelser for de nævnte ordninger. Ved opgørelsen efter 1. pkt. af det beløb, der overføres, herunder konverteres, og af særlige bonushensættelser knyttet til ordningen kan årets skyldige skat efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 4, 4 a og 5 på tidspunktet for overførslen, herunder konverteringen, fradrages.

Stk. 4. Den forholdsmæssige andel af de ufordelte midler knyttet til den supplerende engangsydelse beregnes som de ufordelte midler ganget med forholdet mellem den overførte eller konverterede supplerende engangsydelses depot, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, og de samlede depoter for alle forsikringer m.v. i pensionskassen m.v., der har ufordelte midler tilknyttet, jf. dog 3. pkt. og stk. 5. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget af den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale opdeler tværgående pensionskasser bestanden i én eller flere kontributionsgrupper som anmeldt til Finanstilsynet, jf. lov om forsikringsvirksomhed. Den forholdsmæssige andel af kollektivt bonuspotentiale i tværgående pensionskasser knyttet til den supplerende engangsydelse beregnes som kollektivt bonuspotentiale hørende til den enkelte kontributionsgruppe ganget med forholdet mellem den overførte eller konverterede supplerende engangsydelses depot, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 2, og de samlede depoter for alle forsikringer m.v. i den pågældende kontributionsgruppe. De ufordelte midler skal opgøres tidligst primo den kalendermåned, hvor overførslen, herunder konverteringen, sker, og senest ved selve overførslen, herunder konverteringen, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ved opgørelsen af afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering opdeler tværgående pensionskasser bestanden i én eller flere rentegrupper som anmeldt til Finanstilsynet, jf. lov om forsikringsvirksomhed. Afgiften af den forholdsmæssige andel af akkumuleret værdiregulering udgør uanset stk. 1 et beløb svarende til forskellen mellem pensionskassens akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe, og pensionskassens akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den pågældende rentegruppe. Afgiften som nævnt i 2. pkt. kan dog ikke udgøre et mindre beløb end forskellen mellem pensionskassens m.v. akkumulerede værdiregulering umiddelbart før afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den enkelte rentegruppe, og pensionskassens akkumulerede værdiregulering umiddelbart efter afgift af det beløb, der overføres eller konverteres i den pågældende rentegruppe, såfremt afgiften af det beløb, der overføres eller konverteres ved opgørelsen af den akkumulerede værdiregulering, var blevet forholdsmæssigt fordelt på ordningens enkelte rentedele. Er afgiften som nævnt i 2. pkt. mindre end 0 kr. i den enkelte rentegruppe, fastsættes afgiften som nævnt i 2. pkt. til 0 kr.

§ 29 A, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.27 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 29 A, stk. 1, 2. pkt., ændres »efter medlemmets fyldte 60. år« til: »efter, at medlemmet har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§ 29 A, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 2.15 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 29 A, stk. 1, 2. pkt., ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »pensionsudbetalingsalderen«.
§ 29 A, stk. 1 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. Hidtidig formulering: § 29 A. Ved udbetalingen af supplerende engangsydelser fra en pensionskasse, der er omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, svares en afgift på 40 pct. af de udbetalte beløb. Bestemmelsen i 1. pkt. finder kun anvendelse ved udbetalinger, der sker efter, at medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, samt ved udbetalinger, der sker, efter at medlemmet er tildelt invalidepension eller efter, at der er indtrådt en livstruende sygdom hos medlemmet.
§ 29 A, stk. 2 er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. Hidtidig formulering: Stk. 2. Den del af det årlige bidrag for et medlem, som anvendes til finansiering af engangsydelser som nævnt i stk. 1, skal medregnes under den i § 16, stk. 1, nævnte beløbsgrænse.
§ 29 A, stk. 2 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 29 A, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »2. pkt.« til: »5. pkt.«
§ 29 A, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 16.6 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013 og har virkning for overførsler og konverteringer af kapitalpensioner og supplerende engangsydelser efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, der sker fra og med den 1. januar 2013. Hidtidig formulering: Det gælder også ved overførsel eller konvertering til en supplerende engangssum.
§ 29 A, stk. 3-5 er indsat ved § 16.7 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013 og har virkning for overførsler og konverteringer af kapitalpensioner og supplerende engangsydelser efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, der sker fra og med den 1. januar 2013.
§ 29 A, stk. 3 er ændret ved § 125.2 i lov nr. 1703 af 27.12.2018 fra d. 13.01.2019. I § 29 A, stk. 3, 3. pkt., ændres »lov om tilsyn med firmapensionskasser« til: »lov om firmapensionskasser«.
§ 29 A, stk. 4 og 5 er ændret ved § 351.4 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 29 A, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 1. pkt., ændres »lov om finansiel virksomhed« til: »lov om forsikringsvirksomhed«.
§ 29 A, stk. 1 er ændret ved §§ 2.7-2.8 i lov nr. 1564 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. I § 29 A, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »de nævnte pensionskasser«: »i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene«, og i 5. pkt. indsættes efter »medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen,«: »jf. dog § 17 B,«.

§ 29 B. For udbetalinger af følgende engangsbeløb udgør afgiften 40 pct.:

1) Kapitaliserede engangsbeløb, der udbetales efter § 9, stk. 1, 3. pkt., §§ 11, 11 a, 12 og 13 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension,
2) engangsbeløb, der udbetales efter § 14 b, stk. 1, og § 14 e, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og
3) engangsbeløb, der udbetales efter § 33 c, stk. 4 og 8, § 33 d, stk. 3 og 5, og § 33 e, stk. 2, i lov om social pension.

§ 29 B er ændret fra d. 01.01.2003, jfr. § 1 i lov nr. 271 af 08.05.2002 og § 4 i lov nr. 357 af 06.06.2002 og § 5 i lov nr. 403 af 06.06.2002.
§ 29 B er ændret ved § 3 i lov nr. 421 af 10.06.2003.
§ 29 B 2) er ændret fra d. 01.07.2004 ved § 3 i lov nr. 190 af 24.03.2004.
§ 29 B, nr. 2 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1263 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009 og har virkning fra og med den 1. maj 2010. Hidtidig formulering: 2) engangsbeløb, der udbetales efter § 14 b, stk. 1, § 14 e, stk. 1, § 17 c, stk. 5, 1. pkt., § 17 i, stk. 1 og 3, og § 17 j, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension eller fra særskilte SP-konti i et pensionsinstitut, jf. § 17 n i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, bortset fra engangsbeløb, der træder i stedet for rateudbetalinger, hvor kontohaveren først henvender sig efter at være fyldt 80 år,
§ 29 B, nr. 3 er ophævet ved § 3.2 i lov nr. 1263 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009. Hidtidig formulering: 3) engangsbeløb, der udbetales efter § 17 d, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, såfremt udbetalingen ikke overstiger 1.100 kr., og
§ 29 B er ændret ved § 4.1 i lov nr. 599 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011 og har virkning for udbetalinger, der foretages fra dagen efter lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering: 2) engangsbeløb, der udbetales efter § 14 b, stk. 1, § 14 e, stk. 1, og § 17 j, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension,
§ 29 B, nr. 1 er ændret ved § 3.8 i lov nr. 398 af 09.05.2012 fra d. 10.05.2012. I § 29 B, nr. 1, ændres »2. pkt.« til: »3. pkt.«
§ 29 B, nr. 3 er ændret ved § 17.1 i lov nr. 1380 af 23.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: 3) engangsbeløb, der udbetales efter § 33 c, stk. 4, § 33 d, stk. 2, og § 33 e, stk. 2, i lov om social pension.

§ 29 C. Ved udbetaling af invalidesum som nævnt i § 8, stk. 2, og § 11 A, stk. 6, svares en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb.

§ 29 C er ændret ved § 1.25 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022. I § 29 C ændres »§ 11 A, stk. 4« til: »§ 11 A, stk. 6«.

§ 29 D. Ved udbetaling af Særlig Pensionopsparing efter § 17 j, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension svares en afgift på 35 pct. af den del af udbetalingen, der ikke overstiger 15.000 kr. Af den del af udbetalingen, der overstiger 15.000 kr., svares en afgift på 50 pct.

§ 29 D er indsat ved § 2.1 i lov nr. 387 af 25.05.2009 fra d. 26.05.2009.
§ 29 D er ændret ved § 3.3 i lov nr. 1263 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009. Hidtidig formulering: § 29 D. Ved udbetaling af Særlig Pensionsopsparing efter § 17 j, stk. 7-10, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension svares en afgift på 35 pct. af den del af udbetalingen, der ikke overstiger 15.000 kr. Af den del af udbetalingen, der overstiger 15.000 kr., svares en afgift på 50 pct.
§ 29 D er ændret ved § 4.2 i lov nr. 599 af 14.06.2011 fra d. 15.06.2011 og har virkning for udbetalinger, der foretages fra dagen efter lovens ikrafttræden. I § 29 D ændres »§ 17 j, stk. 7-9, 11, 13 og 16« til: »§ 17 j, stk. 2«.

Fælles bestemmelser om afgift

§ 30. Ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant samt ved andre dispositioner m.v., der medfører, at en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1, svares en afgift på 60 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt af kapitalværdien af fripolice eller lignende, jf. dog § 30 B. Samme afgift svares ved ændring af udbetalingsvilkårene for en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed efter det aftalte tidspunkt for første udbetaling
, jf. dog 4. -6. pkt. Dog kan udbetalingstidspunktet, udbetalingsperiodens længde og udbetalingsforløbet ændres, indtil første rateudbetaling finder sted. Efter den første rateudbetaling kan forsikringstageren henholdsvis kontohaveren forlænge udbetalingsperioden og ændre terminerne for de enkelte rateudbetalinger. Endvidere kan den person, som udbetalingen af rateopsparingen eller rateforsikringen i tilfælde af kontohaverens henholdsvis forsikringstagerens død sker til, forlænge udbetalingsperioden og ændre terminerne for de enkelte rateudbetalinger. Endvidere kan kontohaveren henholdsvis den person, som rateopsparingen i tilfælde af kontohaverens død udbetales til, vælge et andet udbetalingsforløb, jf. § 11 A, stk. 2. Ved dispositioner som nævnt i 4. -6. pkt. kan ændring af de oprindelig valgte terminer for de enkelte rateudbetalinger alene ske i form af ændring til månedlige eller kvartalsvise terminer. Foretages dispositionen m.v. efter den tidligere ejers død, udgør afgiften dog 40 pct. af det afgiftspligtige beløb. Der svares afgift på 60 pct. ved ændring af udbetalingsvilkårene for en pensionsordning med løbende udbetalinger efter første udbetaling. Terminerne for de enkelte udbetalinger af pensionsordningen med løbende udbetalinger kan dog ændres og udbetalingsperioden for en ophørende livrente forlænges med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse. 7. pkt. finder tilsvarende anvendelse. 9. pkt. finder ikke anvendelse, når udbetalingen af en livsvarig alderspension helt eller delvis sættes midlertidigt i bero. Af dispositioner m.v. som nævnt i 1. pkt. over en indeksordning svares en afgift på 40 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på overførsler fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som ikke er omfattede af § 41, stk. 1, nr. 8, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant og ved andre dispositioner m.v., der medfører, at en kapitalforsikring, opsparing i pensionsøjemed eller supplerende engangsydelse ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1, betales en afgift på 52 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt af kapitalværdien af fripolice eller lignende, jf. dog § 30 B. Ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant og ved dispositioner m.v., der medfører, at en ordning omfattet af §§ 10 A eller 12 A eller en supplerende engangssum ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1, betales en afgift på 20 pct. af det beløb, der på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, jf. dog § 30 B.

Stk. 2.12) Reglerne i stk. 1 anvendes ikke i tilfælde omfattet af § 46, stk. 2, nr. 3, i lov om ægtefællers økonomiske forhold eller på udlodning til ægtefælle ved skifte af fællesbo. Efter udlodningen bliver ægtefællen selvstændigt afgiftspligtig af den udloddede del.

Stk. 3. For den efter stk. 2 udloddede del betragtes det ikke som en afgiftspligtig disposition, hvis ægtefællen foretager følgende dispositioner:

1) Indsætter begunstigede efter reglerne i denne lov.
2) Indtræder som ejer af den udloddende del i relation til §§ 18 og 19, således at ægtefællens indbetalinger kan fradrages og ægtefællens arbejdsgivers indbetalinger ikke skal medregnes ved opgørelsen af ægtefællens skattepligtige indkomst.
3) Indtræder ved udlodningen som forsikret og ejer eller kontohaver i relation til den udloddede del.

Stk. 4. Ved dispositioner omfattet af stk. 3, nr. 2 og 3, betragtes den udloddede del som oprindelig oprettet af ægtefællen. Såfremt ægtefællen indtræder som ejer i relation til § 18, skal ægtefællen foretage indbetalinger, der forholdsmæssigt svarer til de hidtidige indbetalinger på den udloddede del. Ægtefællen indtræder da i den aftalte indbetalingsperiode og den 10-årige fradragsperiode efter § 18, stk. 4. Ægtefællen har kun fradragsret efter reglerne i § 18 for egne indbetalinger. Den tidligere ejerægtefælles fradragsret efter § 18 påvirkes ikke af udlodningen.

Stk. 5.13) Reglerne i stk. 1 anvendes ikke ved overgang af en overlevelsesrente til en fraskilt ægtefælles fri rådighed efter reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse.

Stk. 6. Reglerne i stk. 1 anvendes ikke ved salg af værdipapirer eller tegningsrettigheder, der henhører under en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed, hvis det indvundne beløb anbringes i overensstemmelse med § 11 A, stk. 1, nr. 2, og § 12, stk. 1, nr. 1.

Stk. 7. Såfremt dispositionen eller overførslen kun vedrører en del af ordningen, og der inden udløbet af fristen for afgiftens indbetaling, jf. § 38, stk. 1, oprettes selvstændig police eller konto for den resterende del, skal afgiften kun beregnes af det beløb, som dispositionen m.v. vedrører.

Stk. 8. Den afgiftspligtige, jf. § 38, stk. 1, skal sørge for, at forsikringsselskabet, banken eller sparekassen m.v. får underretning om dispositionen m.v. inden 1 måned, jf. dog § 30 B.

Stk. 9. En beslutning truffet af Finanstilsynet eller en tilsvarende tilsynsmyndighed i et land inden for Den Europæiske Union eller et andet land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, om at tage et livsforsikringsselskabs forsikringsbestand eller en pensionskasses bestand af pensionstilsagn under administration anses ikke for at være en disposition m.v., der medfører, at en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring, aldersforsikring eller en kapitalforsikring ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1.

§ 30, stk. 9 er indsat ved § 5 i lov nr. 1033 af 17.12.2001.
§ 30, stk. 3, 2) er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.33 i lov nr. 457 af 09.06.2004. I § 30, stk. 3, nr. 2, udgår »ved udlodningen«.
§ 30, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 2.7. i lov nr. 423 af 06.06.2005 med virkning fra og med indkomståret 2004: I § 30, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »eller lignende«: », jf. dog § 30 B«.
§ 30, stk. 1, 5. pkt. er indsat ved § 2.8. i lov nr. 423 af 06.06.2005 med virkning fra og med indkomståret 2004.
§ 30, stk. 8 er ændret ved § 2.9. i lov nr. 423 af 06.06.2005 med virkning fra og med indkomståret 2004. I § 30, stk. 8, indsættes efter »inden 1 måned«: », jf. dog § 30 B«.
§ 30, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 4.1 i lov nr. 483 af 07.06.2006 fra d. 01.01.2007. I § 30, stk. 2, indsættes efter »anvendes ikke«: »i tilfælde omfattet af § 16 f, stk. 2, nr. 3, i lov om ægteskabets retsvirkninger eller«.
§ 30, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 1.19 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007.
§ 30, stk. 9 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. I § 30, stk. 9, ændres »har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv« til: »Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område«.
§ 30, stk. 6 er ændret ved § 1.59 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra den 1. juli 2009. I § 30, stk. 6, ændres »§ 11 A, stk. 1, nr. 3,« til: »§ 11 A, stk. 1, nr. 2,«.
§ 30, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 2.10 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for forlængelser af udbetalingsperioden og ændringer af udbetalingsforløbet for ratepensioner og ændringer af udbetalingsvilkårene for ophørende livrenter under udbetaling, der sker den 1. januar 2011 eller senere. I § 30, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »første udbetaling«: », jf. dog 4. -6. pkt.«
§ 30, stk. 1, 4.-7. pkt. er indsat ved § 2.11 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for forlængelser af udbetalingsperioden og ændringer af udbetalingsforløbet for ratepensioner og ændringer af udbetalingsvilkårene for ophørende livrenter under udbetaling, der sker den 1. januar 2011 eller senere.
§ 30, stk. 1, 9. og 10. pkt. er indsat ved § 2.12 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for forlængelser af udbetalingsperioden og ændringer af udbetalingsforløbet for ratepensioner og ændringer af udbetalingsvilkårene for ophørende livrenter under udbetaling, der sker den 1. januar 2011 eller senere.
§ 30, stk. 1, 12. pkt. er indsat ved § 3.9 i lov nr. 398 af 09.05.2012 fra d. 10.05.2012.
§ 30, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1.27 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 30, stk. 1, 1. pkt., ændres », en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed eller en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed« til: »eller en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed«.
§ 30, stk. 1, 15. og 16. pkt. er indsat ved § 1.28 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012.
§ 30, stk. 9 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 30, stk. 9, indsættes efter »en rateforsikring«: », aldersforsikring«.
§ 30 stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 16.1 i lov nr. 550 af 30.05.2017 fra d. 01.01.2018. I § 30, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 16 f, stk. 2, nr. 3, i lov om ægteskabets retsvirkninger« til: »§ 46, stk. 2, nr. 3, i lov om ægtefællers økonomiske forhold«, og »eller ved bosondring« udgår.

§ 30 A. Ved puljeindlån kan der uden afgift eller indkomstskat for ejeren af ordningen foretages overførsel fra indlånskontoen til pengeinstituttet af beløb, der modsvarer et i puljen konstateret negativt afkast. Som puljeindlån anses indlån, hvor renten tilskrives på grundlag af afkastet af værdipapirer, som er udskilt fra øvrige værdipapirer tilhørende det pågældende pengeinstitut.

§ 30 B. Opnår en kontohaver med en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed at eje 25 pct. eller mere af aktie- eller anpartskapitalen i et aktie- eller anpartsselskab, hvis aktier eller anparter ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, skal kontohaveren inden 3 måneder efter det tidspunkt, hvor ejerandelen har overskredet procentgrænsen, nedbringe ejerandelen til under 25 pct. eller erhverve samtlige af de pågældende aktier eller anparter i det særskilte depot for frie midler. Erhverver kontohaveren aktier m.v. for frie midler, skal aktierne m.v. anskaffes for det højeste beløb af enten det beløb, som de blev anskaffet til af pensionsinstituttet, eller værdien på det tidspunkt, hvor de udloddes fra pensionsordningen. Ved afståelse af aktierne m.v. til tredjemand finder stk. 7 tilsvarende anvendelse. Ved opgørelsen af kontohaverens ejerandel finder aktieavancebeskatningslovens § 4 tilsvarende anvendelse. Ved opgørelsen af ejerandelen medregnes andele, som kontohaveren ejer indirekte gennem et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, som opsparing i en rateopsparing i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed er anbragt i. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen nedbringer ejerandelen til under 25 pct. eller erhverver de pågældende aktier eller anparter for frie midler, skal kontohaveren straks give meddelelse til pengeinstituttet om overskridelsen. Reglerne i § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de kapitalandele, der er placeret i et selskab som nævnt i 1. pkt., og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen. Sker der en ændring i ejerforholdene i et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, således at ejerandelen for en kontohaver med en rateopsparing i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed kommer til at udgøre 25 pct. eller mere, skal kontohaveren inden 3 måneder efter overskridelsen nedbringe sin ejerandel til under 25 pct. Ved opgørelsen af kontohaverens ejerandel finder aktieavancebeskatningslovens § 4 tilsvarende anvendelse . Hvis ejerandelen ikke nedbringes, skal kontohaveren efter udløbet af 3-måneders-fristen meddele dette til pengeinstituttet. § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til andelen af kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

Stk. 2. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 30 giver oplysninger om værdierne som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 7, finder reglerne i § 30, stk. 1, herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de kapitalandele, der er placeret i et selskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt., og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 30 giver oplysninger som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 16, finder reglerne i § 30, stk. 1, herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til andelen af kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

Stk. 3. Falder den samlede værdi af rateopsparinger og opsparinger i pensionsøjemed i pengeinstituttet, bortset fra den del af opsparingen, der er anbragt i et aktie- og anpartsselskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt., andele af et kommanditaktieselskab og kommanditselskab, jf. stk. 1, til under 350.000 kr. den 31. december, skal kontohaveren inden 3 måneder efter dette tidspunkt enten afstå aktierne og anparterne, andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet eller erhverve de pågældende aktier og anparter, andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet for frie midler. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen afstår aktierne og anparterne, andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet eller erhverver de pågældende aktier og anparter, andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet for frie midler, skal kontohaveren straks give meddelelse til pengeinstituttet herom. Reglerne i § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de andele, der er placeret i et selskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt., i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

Stk. 4. Såfremt et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, som en rateopsparing i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed er anbragt i, investerer i andre aktiver end fastsat af Finanstilsynet, skal kontohaveren inden 3 måneder efter dette tidspunkt drage omsorg for, at kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet afhænder disse aktiver. Såfremt afhændelse ikke sker inden udløbet af fristen, skal kontohaveren straks give meddelelse til pengeinstituttet herom. Reglerne i § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til opsparingen i kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet.

Stk. 5. Foretager en forsikringstager anbringelser i strid med betingelserne for godkendelse efter § 15 C, stk. 3, skal forsikringstageren inden 3 måneder efter anbringelsen nedbringe ejerandelen i selskabet m.v. til under 25 pct. og af pensionsordningen udtage fast ejendom med brugsrettigheder, rabatter eller dispositionsret tilknyttet, aktier m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter el.lign. i selskabet m.v., og andele i en personligt drevet virksomhed ejet af forsikringstageren. I stedet for at udtage aktier m.v. i et selskab m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter el.lign. i selskabet m.v., kan brugsrettigheden m.v. i selskabet m.v. bringes til ophør.

Stk. 6. Erhverver forsikringstageren efter stk. 5 aktier m.v. for frie midler, skal de anskaffes for det højeste beløb af enten det beløb, som de blev anskaffet til af pensionsinstituttet, eller værdien på det tidspunkt, hvor de udloddes fra pensionsordningen. Erhverver forsikringstageren fast ejendom med brugsrettigheder, rabatter eller dispositionsret tilknyttet for frie midler, skal den faste ejendom anskaffes for det højeste beløb af enten det beløb, som den faste ejendom blev anskaffet til af pensionsinstituttet, eller værdien på afståelsestidspunktet.

Stk. 7. Ved afståelse af aktiverne til tredjemand efter stk. 5 finder § 29, stk. 1, tilsvarende anvendelse for et beløb, der opgøres som forskellen mellem den værdi af aktivet, der blev anvendt på det tidspunkt, hvor pensionsordningen blev anbragt i det pågældende aktiv, og værdien på det tidspunkt, hvor aktivet udtages af pensionsordningen, når sidstnævnte værdi er den laveste af de to værdier.

Stk. 8. Hvis fristen i stk. 5 ikke overholdes, finder § 30, stk. 1, tilsvarende anvendelse for det beløb i pensionsordningen, der kan henføres til de anbringelser i aktiver, der ikke opfylder betingelserne i § 15 C, stk. 3, og som ved udløbet af fristen kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

Stk. 9. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på aldersopsparing. Stk. 5-8 finder tilsvarende anvendelse på aldersforsikring.

§ 30 B er indsat ved § 2.10. i lov nr. 423 af 06.06.2005 med virkning fra og med indkomståret 2004.
§ 30 B, stk. 1, 3. pkt. er indsat ved § 3.4 i lov nr. 1181 af 12.12.2005 fra d. 13.12.2005.
§ 30 B, stk. 1, 6.-9. pkt. er indsat ved § 3.5 i lov nr. 1181 af 12.12.2005 fra d. 13.12.2005.
§ 30 B, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 3.6 i lov nr. 1181 af 12.12.2005 fra d. 13.12.2005.
§ 30 B, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 3.7 i lov nr. 1181 af 12.12.2005 fra d. 13.12.2005: I § 30 B, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »unoteret aktie- eller anpartsselskab«: », andele af et kommanditaktieselskab og kommanditselskab«
§ 30 B, stk. 3, 1. og 2. pkt. er ændret ved § 3.8 i lov nr. 1181 af 12.12.2005 fra d. 13.12.2005. I § 30 B, stk. 3, 1. og 2. pkt., indsættes fire steder efter »aktier og anparter«: », andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet«.
§ 30 B, stk. 3, 3. pkt., er ændret ved § 3.9 i lov nr. 1181 af 12.12.2005 fra d. 13.12.2005. Hidtidig formulering: Reglerne i § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de kapitalandele, der er placeret i det unoterede selskab, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.
§ 30 B, stk. 4 er indsat ved § 3.10 i lov nr. 1181 af 12.12.2005 fra d. 13.12.2005.
§ 30 B, stk. 1 er ændret fra d. 01.01.2006 ved § 15.7 i lov nr. 1414 af 21.12.2005. To steder i § 30 B, stk. 1, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4,« til: »aktieavancebeskatningslovens § 4,«.
§ 30 B, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.21 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2010, dog har ændringerne for pensionsordninger oprettet i et andet land inden for EU/EØS end Danmark virkning fra og med indkomståret 2008. I § 30 B, stk. 2, 1. pkt., ændres »pensionsafkastbeskatningslovens § 29 A giver oplysninger om værdierne som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 13, stk. 7« til: »pensionsafkastbeskatningslovens § 30 giver oplysninger om værdierne som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 7«.
§ 30 B, stk. 2, 2. pkt. er ændret ved § 1.22 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2010, dog har ændringerne for pensionsordninger oprettet i et andet land inden for EU/EØS end Danmark virkning fra og med indkomståret 2008. I § 30 B, stk. 2, 2. pkt., ændres »pensionsafkastbeskatningslovens § 29 A giver oplysninger som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 13 a« til: »pensionsafkastbeskatningslovens § 30 giver oplysninger som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 16«.
§ 30 B, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 1.23 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2010, dog har ændringerne for pensionsordninger oprettet i et andet land inden for EU/EØS end Danmark virkning fra og med indkomståret 2008. I § 30 B, stk. 3, 1. pkt., ændres »den 30. november i kalenderåret« til: »den 31. december«.
§ 30 B, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 14.3 i lov nr. 462 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med den 1. januar 2010. I § 30 B, stk. 1, 1. pkt., udgår »unoteret«.
§ 30 B, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 14.4 i lov nr. 462 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med den 1. januar 2010. I § 30 B, stk. 1, 1. pkt., ændres »et nationalt eller EU-retligt reguleret marked« til: »et reguleret marked«.
§ 30 B, stk. 1, 5. pkt. er ændret ved § 14.5 i lov nr. 462 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med den 1. januar 2010. I § 30 B, stk. 1, 5. pkt., ændres »det unoterede selskab« til: »et selskab som nævnt i 1. pkt.«
§ 30 B, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 14.6 i lov nr. 462 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med den 1. januar 2010. I § 30 B, stk. 2, 1. pkt., ændres »det unoterede selskab« til: »et selskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt.«
§ 30 B, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 14.7 i lov nr. 462 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med den 1. januar 2010. I § 30 B, stk. 3, 1. pkt., ændres »et unoteret aktie- og anpartsselskab« til: »et aktie- og anpartsselskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt.«
§ 30 B, stk. 3 er ændret ved § 14.8 i lov nr. 462 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med den 1. januar 2010. I § 30 B, stk. 3, ændres to steder »de unoterede aktier og anparter« til: »aktierne og anparterne«
§ 30 B, stk. 3 er ændret ved § 14.9 i lov nr. 462 af 12.06.2009 fra d. 13.06.2009 og har virkning fra og med den 1. januar 2010. I § 30 B, stk. 3, 3. pkt., ændres »det unoterede selskab« til: »et selskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt.«
§ 30 B, stk. 1, 1. pkt. er indsat ved § 2.13 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010. I § 30 B, stk. 1. pkt., indsættes efter »reguleret marked«: » eller en multilateral handelsfacilitet«.
§ 30 B, stk. 1, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 2.14 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010
.
§ 30 B, stk. 5-8 er indsat ved § 2.15 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for godkendelser efter lovens ikrafttræden og for afgivelse af erklæringer efter pensionsbeskatningslovens § 15 C, stk. 1, nr. 3, efter lovens ikrafttræden.
§ 30 B, stk. 9 er indsat ved § 1.30 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012.

§ 31. Reglerne i § 30 anvendes også på ændringer i en pensionsordning, police eller konto, der omfattes af § 7, § 9, § 11, eller § 13, medmindre ændringen kan forenes med lovens almindelige betingelser for en ordning af den pågældende art.

§ 32. Den del af udbetalinger fra pensionsordninger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som den afgiftspligtige efter kapitel 3 kan godtgøre at der ved opgørelsen af ejerens eller kontohaverens skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, svares der ikke afgift af. Ved deludbetaling fra og med det femte indkomstår før det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen, anses deludbetalingen uanset andre bestemmelser i denne lov fortrinsvis at hidrøre fra den afgiftspligtige del af ordningen. Ved deludbetaling indtil dette tidspunkt anses deludbetalingen uanset andre bestemmelser i denne lov fortrinsvis at hidrøre fra den afgiftsfri del af ordningen. Er der tale om deludbetaling af en pensionsordning omfattet af §§ 10 eller 12, anses deludbetalingen uanset § 26, stk. 4, fortrinsvis at hidrøre fra den afgiftsfri del af ordningen uanset pensionsopsparerens alder.

Stk. 2. Hvis ordningen er oprettet før lovens ikrafttræden og ejeren ikke har været fuldt skattepligtig på noget tidspunkt under ordningens beståen, skal der dog ikke svares afgift, i det omfang udbetalingen eller ordningens værdi hidrører fra indbetalinger, der forfaldt før lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke aldersforsikringer, aldersopsparinger og supplerende engangssummer eller for overførsler eller konverteringer til aldersforsikringer, aldersopsparinger og supplerende engangssummer.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om den del af udbetalingen, der efter stk. 1 er fritaget for afgift.

§ 32, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.24 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007 og har virkning fra og med den 1. januar 2008.
§ 32, stk. 3 indsat ved § 1.25 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007 og har virkning fra og med den 1. januar 2008.
§ 32, stk. 1 er ændret ved § 2.15 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. Hidtidig formulering: § 32. Der svares afgift, selv om ejeren af ordningen ikke har været skattepligtig her i landet i den periode, hvor indbetalingerne til ordningen har fundet sted. Der skal dog ikke betales afgift af den del af udbetalingen eller ordningens værdi, der svarer til indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen, når den pågældende kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret her i landet eller i udlandet for indbetalingerne.
§ 32, stk. 3 er ændret ved § 2.16 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. I § 32, stk. 3, udgår », 2. pkt.,«.
§ 32, stk. 1 er ændret ved § 2.16 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for udbetalinger, der sker den 1. januar 2008 eller senere. Hidtidig formulering: § 32. Der skal ikke betales afgift af den del af udbetalingen eller ordningens værdi, der svarer til ejerens indbetalinger på ordningen, hvis ejeren kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret her i landet eller i udlandet for indbetalingerne.
§ 32, stk. 3 er indsat ved § 1.31 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012.
§ 32, stk. 1, 2.-4. pkt. er indsat ved § 2.13 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021 med virkning for udbetalinger, der sker fra og med d. 01.07.2021.

§ 33. Der svares ikke afgift af beløb, som udbetales til en arbejdsgiver i henhold til et forbehold som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 1-7 eller, for så vidt angår ordninger, der ved lovens ikrafttræden omfattes af § 3 i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v., i henhold til et forbehold, som er foreneligt med reglerne i nævnte lov.

§ 33 er ændret ved § 2.6 i lov nr. 398 af 30.04.2007 fra d. 01.11.2007. I § 33 ændres »§ 17, stk. 1« til: »§ 17, stk. 1, nr. 1-7«.

§ 33 A. Hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1972, beregnes afgiften på 60 pct. efter § 29, stk. 1, 1. pkt., eller § 30, stk. 1, 1. og 2. pkt., og afgiften på 52 pct. efter § 28, stk. 1, § 29, stk. 1, 2. pkt., eller § 30, stk. 1, 15. pkt., af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1971. For resten af udbetalingen eller værdien gælder § 34.

Stk. 2. Hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1980, beregnes afgiften på 40 pct. efter § 29, stk. 1, 2. og 4. pkt., § 29, stk. 2 og 3, § 29 A , § 29 C eller § 30, stk. 1, 4. og 5. pkt., af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger og rentetilskrivninger m.v., der forfaldt efter den 31. december 1979 og vedrører tiden efter denne dato. Afgiften af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt i tiden fra den 1. januar 1972 til og med den 31. december 1979, udgør 35 pct. For resten af udbetalingen eller værdien gælder § 34.

Stk. 3. Ved opgørelsen efter stk. 1 eller 2 finder § 26 A, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Ved kapitalforsikring i pensionsøjemed bortses dog ved anvendelsen af § 26 A, stk. 1, 2. pkt., fra forøgelse af præmiereserve m.v. vedrørende en arbejdstagers egne indbetalinger før den 1. januar 1972. Ved pensionsordninger med løbende udbetalinger og ved rateforsikringer i pensionsøjemed bortses fra forøgelse af præmiereserve m.v. vedrørende de i § 34, stk. 2, nævnte indbetalinger. For ordninger i pensionskasser kan ordningens værdi pr. 31. december 1979 ansættes til værdien af den udtrædelsesgodtgørelse, som medlemmet efter pensionskassens vedtægter ville have haft krav på ved udtræden pr. 31. december 1979.

Stk. 4. Ved afgiftsberegning efter § 28, § 29, stk. 1, 1. eller 2. pkt., § 29, stk. 2 eller 3, § 29 A, § 29 C eller § 30, stk. 1, 3. og 4. pkt., for en pensionsordning, hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en anden pensionsordning som nævnt i stk. 1, 2 eller 3, anvendes reglerne i henholdsvis stk. 1, 2 eller 3 på den del af udbetalingen eller det afgiftspligtige beløb, der hidrører fra det overførte beløb.

§ 33 A, stk. 4 er indsat fra d. 05.11.2003 ved § 1.34 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 33 A, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.26 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. I § 33 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 30, stk. 1, 3. og 4. pkt.« til: »§ 30, stk. 1, 4. og 5. pkt.«
§ 33 A, stk. 4, 1. pkt. er ændret ved § 1.27 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. I § 33 A, stk. 4, 1.pkt., ændres »§ 30, stk. 1, 2. og 3. pkt.« til: »§ 30, stk. 1, 3. og 4. pkt.«
§ 33 A, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 1.60 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009. I § 33 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 29, stk. 1, 2. og 3. pkt.« til: »§ 29, stk. 1, 2. og 4. pkt.«
§ 33 A, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 16.8 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013. Hidtidig formulering: Hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1972, beregnes afgiften på 60 pct. efter § 28, § 29, stk. 1, 1. pkt., eller § 30, stk. 1, 1. og 2. pkt., af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1971.

§ 34. Indtræder der afgiftspligt efter §§ 28, 29, 29 A, 29 C, 30 og 31 for en ordning, der er oprettet før 1. januar 1972, svares afgiften af den i § 33 A, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt. nævnte del af udbetalingen m.v., som hidrører fra indbetalinger, der forfaldt før 1. januar 1972, efter reglerne i stk. 2-5. Vedrører udbetalingen eller dispositionen m.v. kun en del af ordningen, anses denne del fortrinsvis at hidrøre fra senere bidrag eller præmier.

Stk. 2. Ved pensionsordninger med løbende udbetalinger og ved rateforsikringer i pensionsøjemed skal der bortses fra den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra indbetalinger, som forfaldt før begyndelsen af det indkomstår, der ligger til grund for skatteansættelsen for skatteåret 1955-56. Af den øvrige del af udbetalingen eller værdien hidrørende fra bidrag og præmier, som forfaldt før 1. januar 1972, svares afgiften med 25 pct.

Stk. 3. Ved kapitalforsikring i pensionsøjemed skal der bortses fra den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra arbejdstagerens egne bidrag og præmier, som forfaldt før 1. januar 1972, herunder beløb, der i medfør af de hidtidige regler i afgiftsmæssig henseende er sidestillet med arbejdstagerens egne indbetalinger. Af den øvrige del af udbetalingen eller værdien hidrørende fra bidrag og præmier, som forfaldt før 1. januar 1972, svares afgiften med 25 pct.

Stk. 4. Af opsparing i pensionsøjemed svares afgiften med 60 pct. af udbetalingen eller værdien. Har arbejdstagerens egne indbetalinger i et eller flere år før lovens ikrafttræden oversteget 350 kr., foretages dog i det beløb, hvoraf afgiften svares, et fradrag, som udgør summen af de beløb, hvormed arbejdstagerens årlige bidrag har oversteget 350 kr.

Stk. 5. Af indeksordninger svares afgiften med 25 pct. af den del af udbetalingen eller værdien, der hidrører fra bidrag og præmier, som forfaldt før 1. januar 1972.

Stk. 6. Ved afgiftsberegning efter §§ 28, 29, 29 A, 29 C, 30 eller 31 for en pensionsordning, hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en anden pensionsordning som nævnt i stk. 1, 2, 3 eller 4, anvendes reglerne i henholdsvis stk. 1, 2, 3 eller 4 på den del af udbetalingen eller det afgiftspligtige beløb, der hidrører fra det overførte beløb.

§ 34, stk. 6 er indsat fra d. 05.11.2003 ved § 1.35 i lov nr. 457 af 09.06.2004.

§ 35. Er der indtrådt afgiftspligt efter §§ 29-31 for hele den pågældende ordning, og har der været foretaget kapitalindskud eller præmie- eller bidragsbetaling med afskrivning over en årrække som omhandlet i § 18, stk. 3-5, fragår i det afgiftspligtige beløb den del af indskuddet eller præmierne m.v., for hvilke fradragsretten bortfalder efter § 18, stk. 7, 2. pkt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 anvendes også på tidligere foretagne kapitalindskud med afskrivning over en årrække som omhandlet i § 64, idet de uafskrevne kapitalindskud fragår i det beløb, hvoraf afgiften efter § 34, stk. 2, beregnes med 25 pct.

§ 36. Forinden afgiftsberegningen afrundes det afgiftspligtige beløb nedad til det nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Er beløbet mindre end 100 kr., svares ingen afgift.

Stk. 2. Ved betaling og opkrævning af afgift efter denne lov betales og opkræves kun hele kronebeløb.

§ 36, stk. 2 er indsat ved § 16.9 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013 og har virkning for overførsler og konverteringer af kapitalpensioner og supplerende engangsydelser efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, der sker fra og med den 1. januar 2013.

§ 37. Når der er indtrådt afgiftspligt, anses ordningen ikke længere for omfattet af kapitel 1. Hvor afgiftspligten efter § 25, § 26, stk. 1, 2 eller 3, § 28, § 29 eller § 30, stk. 7, kun omfatter en del af ordningens værdi, gælder dette dog kun for den hertil svarende del af ordningen. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udbetalinger m.v. som nævnt i § 25 A. 1. pkt. gælder ikke for konvertering af en kapitalpension efter § 25, stk. 1, nr. 9, eller ved konvertering af en supplerende engangsydelse efter § 29 A, stk. 1, 2. pkt.

§ 37 er ændret fra d. 01.01.2004 ved § 1.36 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 37 er ændret ved § 1.61 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 oghar virkning for indbetalinger på kapitalforsikringer i pensionsøjemed og opsparinger i pensionsøjemed, der foretages i indkomståret 2010 eller senere. I § 37 ændres »§ 26, stk. 1, 2 eller 3« til: »§ 26, stk. 1 eller 2«.
§ 37 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 625 af 11.06.2010 fra d. 12.06.2010 og har virkning for udbetalinger, der sker den 14. april 2010 eller senere. I § 37 ændres »§ 26, stk. 1 eller 2« til: »§ 26, stk. 1, 2 eller 3«.
§ 37 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. Hidtidig formulering: § 37. Når der er indtrådt afgiftspligt, anses ordningen ikke længere for omfattet af kapitel 1. Hvor afgiftspligten efter § 26, stk. 1, 2 eller 3, § 28, § 29 eller § 30, stk. 7, kun omfatter en del af ordningens værdi, gælder dette dog kun for den hertil svarende del af ordningen.

§ 38. Når afgiftspligt indtræder som følge af en udbetaling, påhviler pligten den eller dem, der efter pensionsordningen eller forsikringen er berettiget til udbetalingen, jf. dog stk. 7. Når afgiftspligt indtræder i andre tilfælde, påhviler afgiftspligten den eller dem, der ville være berettiget til udbetalingen, hvis ordningen var blevet ophævet på dette tidspunkt. Det pågældende forsikringsselskab eller den pågældende myndighed, pensionskasse, bank, sparekasse eller anden institution skal tilbageholde afgiften og indbetale den til statskassen inden 3 hverdage (bankdage) efter, at forsikringsselskabet m.v. har udbetalt den afgiftspligtige ydelse. Hvor afgiftspligten ikke indtræder som følge af en udbetaling, skal det pågældende forsikringsselskab eller den pågældende myndighed, pensionskasse, bank, sparekasse eller anden institution tilbageholde afgiften og indbetale den til statskassen inden 1 måned efter, at forsikringsselskabet m.v. har fået kendskab til afgiftspligten. Der skal gives den afgiftspligtige underretning om indbetalingen.

Stk. 2. Opkrævningslovens kapitel 5 finder anvendelse på indbetaling af afgift som nævnt i stk. 1

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for indbetalingen af afgiften, herunder forskrifter for, hvilke oplysninger der skal meddeles den centrale told- og skatteforvaltning til brug ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget, samt den form, i hvilken disse oplysninger skal gives.

Stk. 4. Hvis indbetaling ikke finder sted inden udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1, skal den tilbageholdelsespligtige betale rente efter § 7, stk. 1, jf. stk. 2, i opkrævningsloven.

Stk. 5. Det forsikringsselskab m.v., som undlader at opfylde sin pligt til at tilbageholde afgiften, eller som tilbageholder denne med for lavt beløb, er umiddelbart ansvarligt over for statskassen for betaling af manglende beløb, medmindre forsikringsselskabet m.v. godtgør, at det ikke har udvist forsømmelighed ved iagttagelse af bestemmelserne i denne lov. Forsikringsselskabet m.v. hæfter over for statskassen for betaling af tilbageholdte beløb.

Stk. 6. Lovgivningens regler om straf for afgivelse af urigtige oplysninger m.v. til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 anvendes tilsvarende på oplysninger, der afgives til brug for afgiftsberegningen, herunder oplysninger afgivet til forsikringsselskaber, pengeinstitutter m.v.

Stk. 7. Afgiften som nævnt i § 25, stk. 4 og 5, jf. § 25, stk. 3, 2.-4. pkt., og § 29 A, stk. 4 og 5, jf. § 29 A, stk. 3, 2.-4. pkt., påhviler det livsforsikringsselskab m.v., der overfører, herunder konverterer, ordningen eller den supplerende engangsydelse. Livsforsikringsselskabet m.v. indgiver senest den 31. maj efter udløbet af det kalenderår, hvor overførslen, herunder konverteringen, sker, en samlet opgørelse til told- og skatteforvaltningen af afgiftsgrundlaget for afgiften som nævnt i § 25, stk. 4 og 5, jf. § 25, stk. 3, 2.-4. pkt., og § 29 A, stk. 4 og 5, jf. § 29 A, stk. 3, 2.-4. pkt., og af afgiften for det nævnte kalenderår. Skatten indbetales samtidig med indsendelse af opgørelsen. Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse.

§ 38, stk. 1, 3 pkt. er ændret fra d. 01.08..2004 ved § 1.37 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 38, stk. 3 er ændret fra d. 01.07.2004 ved § 1.38 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 38, stk. 2 er indsat ved § 6.1 i lov nr. 513 af 07.06.2006 fra tidspunkt, som fastsættes af skatteministeren. Det tidligere stk. 2-6 bliver herefter det nuværende stk. 3-7.
§ 38, stk. 4 (tidligere stk. 3) er ændret ved § 6.2 i lov nr. 513 af 07.06.2006 fra tidspunkt, som fastsættes af skatteministeren. Hidtidig formulering: Stk. 4. Hvis indbetaling ikke finder sted inden udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1, skal den tilbageholdelsespligtige betale en månedlig rente med den rentesats, der fastsættes efter § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., med tillæg af 0,8 procentpoint pr. påbegyndt måned fra tidspunktet for seneste rettidige indbetaling
§ 38, stk. 4, 3. pkt. (herover stk. 5, 3. pkt) og stk. 5 (herover stk. 6) er ophævet ved § 101.1 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidige formuleringer: Stk. 4, 3. pkt. Beløbene kan inddrives ved udpantning efter lovgivningens almindelige regler om udpantning for skyldige skatter.
Stk. 5. For lidt erlagte afgiftsbeløb kan inddrives hos den afgiftspligtige efter lovgivningens almindelige regler om inddrivelse af skyldige skatter.

§ 38, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 16.10 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013 og har virkning for overførsler og konverteringer af kapitalpensioner og supplerende engangsydelser efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, der sker fra og med den 1. januar 2013. I § 38, stk. 1, 1. pkt., ændres »udbetalingen.« til: »udbetalingen, jf. dog stk. 6.«
§ 38, stk. 6 er indsat ved § 16.11 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013 og har virkning for overførsler og konverteringer af kapitalpensioner og supplerende engangsydelser efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, der sker fra og med den 1. januar 2013.
§ 38, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 9.1 i lov nr. 1888 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 38, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.
§ 38, stk. 7, 4. pkt. er ændret ved § 9.2 i lov nr. 1888 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 38, stk. 7, 4. pkt., ændres »Stk. 2 og 3« til: »Stk. 2-4«.
§ 38, stk. 6 er ændret ved § 20.2 i lov nr. 1555 af 19.12.2017 fra d. 01.01.2019 med virkning fra og med indkomståret 2018. I § 38, stk. 6, ændres »urigtig selvangivelse m.v.« til: »afgivelse af urigtige oplysninger m.v. til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

§ 39. Told- og skatteforvaltningen fører tilsyn med afgiftsberegningen efter § 38.

Stk. 2. En afgiftsberegning efter § 38 kan senest 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen påklages til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Hvis en klage medfører tilbagebetaling af afgift, ydes der en skattefri rentegodtgørelse svarende til renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra betalingstidspunktet.

§ 39, stk. 1 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 54.7 i lov nr. 428 af 06.06.2005. I § 39, stk. 1, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »Told- og skatteforvaltningen«.
§ 39, stk. 2 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 54.6 i lov nr. 428 af 06.06.2005. I § 21 B, stk. 1, og § 39, stk. 2, ændres »de statslige told- og skattemyndigheder« til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 39, stk. 3 er ophævet fra d. 01.11.2005 ved § 54.8 i lov nr. 428 af 06.06.2005. Hidtidig formulering: Stk. 3. Landsskatteretten påkender klager over told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans efter stk. 1 og 2. Reglerne i skattestyrelsesloven kapitel 3 og 3 A finder anvendelse.

§ 40. (Ophævet).

§ 40 er ophævet ved § 8.2 i lov nr. 514 af 07.06.2006 fra den 08.06.2006. Hidtidig formulering: § 40. Af afgiften tilfalder en trediedel den kommune, der efter lov om kommunal indkomstskat var den afgiftspligtiges skattekommune for det kalenderår, hvori afgiftspligten indtrådte. Hvis den afgiftspligtige er et dødsbo, tilfalder nævnte trediedel den kommune, der var afdødes skattekommune for det kalenderår, hvori dødsfaldet er indtruffet. Er efter foranstående bestemmelser ingen kommune berettiget til andelen i afgiften, tilfalder afgiften fuldt ud statskassen. Den kommunale andel af afgiften afregnes efter reglerne i lov om kommunal indkomstskat.
Stk. 2. Ved tilbagebetaling eller nedsættelse af afgiften eller ved delvis uerholdelighed fordeles reduktionen forholdsmæssigt mellem statskassen og kommunen.

§ 40 A. Indtræder der afgiftspligt efter §§ 25-29, § 29 A, § 29 B, § 29 C eller § 30, stk. 1, og er den afgiftspligtige fuldt skattepligtig til Færøerne på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder, skal afgiften fordeles mellem Danmark og Færøerne efter reglerne i stk. 2 eller 3. Er den afgiftspligtige både fuldt skattepligtig til Danmark og Færøerne på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden, skal der dog kun ske fordeling efter stk. 2, hvis personen er hjemmehørende i Færøerne efter bestemmelserne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Færøerne. Det afgiftsbeløb, der fordeles til Færøerne efter stk. 2 eller stk. 3, tilfalder Færøernes landskasse.

Stk. 2. Den samlede afgift fordeles i forhold til den eller de perioder, hvor den afgiftspligtige har været fuldt skattepligtig til henholdsvis Danmark og Færøerne. Har den afgiftspligtige i en periode været fuldt skattepligtig til både Danmark og Færøerne, skal denne periode ved den samlede afgifts fordeling tillægges den del af riget, hvor den afgiftspligtige var hjemmehørende efter bestemmelserne i den mellem Danmark og Færøerne indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har den afgiftspligtige i en periode hverken været fuldt skattepligtig til Danmark eller Færøerne, skal denne periode ved den samlede afgifts fordeling tillægges Danmark.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter regler om administrationen af ordningen.

Overførsel

§ 41. Overførsel af en hel ordning eller en delvis overførsel af en forsikring eller en pensionsaftale eller lignende, der ikke var i kraft ved udgangen af 1982, jf. § 10 i pensionsafkastbeskatningsloven, eller en opsparingsordning, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs § 10, stk. 1, til en anden bestående eller nyoprettet ordning for samme person eller en ægtefælle efter udlodning til denne i medfør af § 30, stk. 2, behandles ikke som ud- og indbetaling, jf. dog stk. 9, hvis overførslen sker:

1. mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger bortset fra ophørende livrenter,
2. fra en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente til en pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra en ophørende livrente, jf. dog stk. 8,
3.
fra en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente til en anden rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente, som er oprettet efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 8, medmindre kun en af pensionsordningerne omfattes af § 15 A eller der er tale om en overførsel efter første udbetaling fra en af ordningerne, jf. dog stk. 10,
4. fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en pensionsordning med løbende udbetalinger,
5. fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en anden kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden,
6. fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, jf. dog stk. 8
7. fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, til en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden, eller til en pensionsordning med løbende udbetalinger, eller
8. fra den del af en pensionsordning med løbende udbetalinger omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, der udgøres af en supplerende engangsydelse, til en kapitalforsikring i pensionsøjemed, når overdragelsen sker som led i en overførsel af pensionstilsagnene efter kapitel 12 i lov om firmapensionskasser, som led i en bestandsoverdragelse efter §§ 195 og 196 i lov om forsikringsvirksomhed eller som led i en fusion som nævnt i selskabsskattelovens § 13 H.

Stk. 2. Det samme gælder overførsel af en indeksordning fra et forsikringsselskab til et andet eller fra et pengeinstitut m.v. til et andet, i det omfang sådan overførsel kan ske efter de regler, som finansministeren har fastsat herom.

Stk. 3. Deloverførsel af beløb fra en ordning til en anden ordning behandles uanset stk. 1 ikke som en ud- og indbetaling, hvis overførslen sker

1. til forsikringer, der alene kommer til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død eller invaliditet,
2. til en pensionsordning ved et nyt ansættelsesforhold, når der efter lov, vedtægter eller lignende regler kun er hjemmel til at overføre en del af en ordning,
3. fra en ordning af en del af årets bidrag, præmier og indbetalinger til en anden ordning efter stk. 1,
4. mellem ordninger som nævnt i stk. 1, nr. 2, 4 eller 6, i det indkomstår, hvori ordningerne påbegyndes udbetalt. Det er en betingelse, at kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed udbetales fuldt ud i det nævnte indkomstår, og at rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed samt pensionsordninger med løbende udbetalinger påbegyndes udbetalt i det nævnte indkomstår.

Stk. 4. Ved deloverførsel af beløb fra en ordning til en anden ordning efter stk. 1, 2 eller 3 anses den overførte del fortrinsvis at hidrøre fra de senest indbetalte bidrag eller præmier.

Stk. 5. Overførsel fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, fra en rateforsikring eller fra en rateopsparing i pensionsøjemed, fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en ordning for samme person oprettet efter vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber behandles ikke som ud- eller indbetaling. Det samme gælder tilbageførsel af det overførte beløb med tilskrevne renter og bonus m.v. til en ordning for samme person omfattet af stk. 1, nr. 1.

Stk. 6. Udbetales udtrædelsesgodtgørelse fra Fællesskabernes pensionsordning, indbetales den del af godtgørelsen, der hidrører fra det overførte beløb med tilskrevne renter og bonus m.v., til den danske stat. Det indbetalte beløb kan enten overføres til en pensionsordning omfattet af stk. 1, nr. 1, eller udbetales efter fradrag af afgift. Afgiften udgør 60 pct. uanset indbetalingstidspunktet. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften dog 40 pct. af det udbetalte beløb. Det beløb, der i henhold til 1. pkt. indbetales til den danske stat, forrentes af den danske stat over for den pågældende person indtil overførsel eller udbetaling, jf. 2. pkt., med den til enhver tid gældende rentesats for den danske stats indskud i Nationalbanken.

Stk. 7. Bestemmelserne i §§ 38 og 39 om, hvem afgiftspligten påhviler, om klageadgang m.v. finder tilsvarende anvendelse, når beløbet er indbetalt efter stk. 6. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om, hvorledes indbetaling af beløbet efter stk. 6 skal ske. Skatteministeren fastsætter endvidere bestemmelser om, til hvilken myndighed klage over afgiftsberegning skal rettes.

Stk. 8. Stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis overførslen sker fra en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed, som er omfattet af § 15 B. For rateforsikringer og rateopsparinger i pensionsøjemed omfattet af § 15 B finder stk. 1, nr. 3, alene anvendelse, hvis der sker overførsel af en hel ordning omfattet af § 15 B til en nyoprettet ordning omfattet af § 15 B. Stk. 1, nr. 6, finder ikke anvendelse, hvis der sker overførsel til en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed, som er omfattet af § 15 B.

Stk. 9. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indbetalingen i forbindelse med overførslen til en ordning omfattet af kapitel 1, jf. § 15 C, er skattebegunstiget i udlandet. Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse ved overførsel til en ordning omfattet af § 15 D.

Stk. 10. Overførsel efter stk. 1, nr. 3, fra en rateforsikring i pensionsøjemed, en rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente under udbetaling kan ske til en anden rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller ophørende livrente, der er under udbetaling, såfremt sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville være sket. Overførsel som nævnt i 1. pkt. af en ordning, der ikke er under udbetaling, kan ske til en anden ordning, der er under udbetaling, såfremt sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville kunne være sket. Ved overførsel som nævnt i 1. og 2. pkt. kan sidste udbetaling ikke aftales til et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, ellers var aftalt at skulle ske. De nye rater eller løbende ydelser beregnes med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse. Ved overførsel som nævnt i 1. pkt. kan de terminer for de enkelte udbetalinger, der oprindelig er valgt i den overførte ordning, alene ændres til månedlige eller kvartalsvise terminer. Ved overførsel til en rateopsparing i pensionsøjemed finder § 11 A, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Frem til førstkommende kalenderårs begyndelse fastholdes de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse. Ved deloverførsel fordeles de på overførselstidspunktet resterende aftalte udbetalinger for det kalenderår, hvori overførslen er sket, forholdsmæssigt mellem den ordning, overførslen er sket fra, og den ordning, overførslen er sket til, på grundlag af den enkelte ordnings forholdsmæssige andel af værdien på overførselstidspunktet.

Stk. 11.14) Har en efterlevende opnået ret til udbetaling af en rateforsikring i pensionsøjemed eller en rateopsparing i pensionsøjemed, anses en hel overførsel af pensionsordningen til en nyoprettet rateforsikring i pensionsøjemed eller en rateopsparing i pensionsøjemed i et andet pensionsinstitut ikke som ind- og udbetaling. Det er en betingelse, at sidste udbetaling fra den nyoprettede ordning aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville være sket, hvis dette er aftalt med det afgivende pensionsinstitut. Frem til førstkommende kalenderårs begyndelse fastholdes de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse, hvis sådanne er aftalt med det afgivende pensionsinstitut. De nye rater beregnes i givet fald med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse. De terminer for de enkelte udbetalinger, der oprindelig er aftalt med det afgivende pensionsinstitut, kan alene ændres til månedlige eller kvartalsvise terminer. Ved overførsel til en rateopsparing i pensionsøjemed finder § 11 A, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 12.14) Har en efterlevende opnået ret til udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetalinger, anses en hel overførsel af pensionsordningen til en nyoprettet pensionsordning af samme type i et andet pensionsinstitut ikke som ind- og udbetaling. Det er en betingelse, at de hidtidige udbetalingers terminer fastholdes, hvis sådanne er aftalt med det afgivende pensionsinstitut, jf. dog § 30, stk. 1, 10. pkt.

§ 41, stk. 1, 7) er indsat ved § 3 i lov nr. 421 af 10.06.2003.
§ 41, stk. 1, 8) er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 3 i lov nr. 190 af 24.03.2004.
§ 41, stk. 8 er indsat ved § 1 i lov nr. 317 af 05.05.2004 (Opsparingsordning for sportsudøvere) og træder i kraft fra og med indkomståret 2004.
§ 41, stk. 1 er ændret fra d. 01.01.2004 ved § 1.39 i lov nr. 457 af 09.06.2004: § 41, stk. 1, indsættes efter »samme person«: »eller en ægtefælle efter udlodning til denne i medfør af § 30, stk. 2,«.
§ 41, stk. 1, 7) og 8) er ændret fra d. 01.01.2003 ved § 1.40 og 1.41 i lov nr. 457 af 09.06.2004
§ 41, stk. 1, 9) er indsat fra d. 01.01.2003 ved § 1.42 i lov nr. 457 af 09.06.2004
§ 41, stk. 7, 3. pkt., sidste led er ophævet ved § 8.3 i lov nr. 514 af 07.06.2006 fra den 08.06.2006. Hidtidig formulering: , og hvilken kommune der skal have andel i afgiften efter § 40.
§ 41, stk. 1, nr. 6 og 8 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 41, stk. 1, nr. 6 og 8, ændres »inden det fyldte 60. år« til: », inden efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§ 41, stk. 1 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2010, dog har ændringerne for pensionsordninger oprettet i et andet land inden for EU/EØS end Danmark virkning fra og med indkomståret 2008. I § 41, stk. 1, ændres »§ 7 i pensionsafkastbeskatningsloven« til: »§ 10 i pensionsafkastbeskatningsloven«, »§ 7, stk. 7« ændres til: »§ 10, stk. 1«, og efter »behandles ikke som ud- og indbetaling« indsættes: », jf. dog stk. 9«.
§ 41, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med den 1. januar 2008. Hidtidig formulering: fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed til en anden rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 8, medmindre overførslen sker efter det tidspunkt, der i nogen af ordningerne er aftalt som tidspunktet for første udbetaling, jf. § 30, stk. 1, 2. pkt. eller kun én af pensionsordningerne omfattes af § 15 A,
§ 41, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med den 1. januar 2008. I § 41, stk. 1, nr. 8, udgår »eller«.
§ 41, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med den 1. januar 2008. I § 41, stk. 1, nr. 9, ændres »§§ 233-235« til: »§§ 233-235, eller«.
§ 41, stk. 1, nr. 10 er indsat ved § 1.32 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med den 1. januar 2008.
§ 41, stk. 9 er indsat ved § 1.33 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med den 1. januar 2008.
§ 41, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 2.17 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. I § 41, stk. 1, nr. 8, indsættes efter »Arbejdsmarkedets Tillægspension,«: »eller«.
§ 41, stk. 1, nr. 9 er ændret ved § 2.18 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. I § 41, stk. 1, nr. 9, ændres »§§ 233-235, eller« til: »§§ 233-235.«
§ 41, stk. 1, nr. 10 er ophævet ved § 2.19 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008. Hidtidig formulering: 10. under andre omstændigheder, hvor udbetalingen i forbindelse med overførslen til en ordning omfattet af kapitel 1 ikke har skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for den pågældende person.
§ 41, stk. 9 er ændret ved § 2.20 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008 og har virkning for overførsler til pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15 D, der sker den 30. oktober 2008 eller senere. Hidtidig formulering: Stk. 9. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indbetalingen i forbindelse med overførslen til en ordning omfattet af kapitel 1, jf. § 15 C og § 15 D, er skattebegunstiget i udlandet.
§ 41, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.62 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning for anmodninger om overførsler, der sker den 20. marts 2009 eller senere, jf. dog 2. pkt. Er det af overenskomstparterne bag en kollektiv overenskomst inden den 22. april 2009 aftalt, at arbejdstager har mulighed for en forhøjet pensionsudbetaling i de første 10 år eller mere efter pensioneringen efter en på forhånd fastsat nøgle, finder den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 1, nr. 1, anvendelse på overførsler i overensstemmelse med den fastsatte nøgle, indtil næste generelle overenskomstfornyelse sker. Hidtidig formulering: 1. mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger,
§ 41, stk. 1, nr. 6 og 8 er ændret ved § 1.63 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning for overførsler, der foretages den 1. juli 2009 eller senere. I § 41, stk. 1, nr. 6 og 8, udgår »såfremt overførsel finder sted, inden efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«.
§ 41, stk. 1, nr. 7 er ophævet ved § 3.4 i lov nr. 1263 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009 og har virkning fra og med den 1. maj 2010. Hidtidig formulering: 7. mellem SP-konti, jf. § 17 n i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
§ 41, stk. 1, nr. 7, tidligere nr. 8, er ændret ved § 3.5 i lov nr. 1263 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009. I § 41, stk. 1, nr. 8, der bliver nr. 7, ændres », til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller til en SP-konto, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension« til: »eller til en pensionsordning med løbende udbetalinger«.
§ 41, stk. 1, nr. 1-3 er ændret ved § 2.7 i lov nr. 1278 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: 1. mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger, idet overførsel til en ophørende livrente fra en pensionsordning med løbende udbetalinger dog kun kan ske, i det omfang sidstnævnte pensionsordning er en ophørende livrente,
2. fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed til en pensionsordning med løbende udbetalinger, jf. dog stk. 8,
3. fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed til en anden rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 8, medmindre kun én af pensionsordningerne omfattes af § 15 A eller overførslen sker efter første rateudbetaling fra en af ordningerne, idet overførsel dog kan ske, hvis et påbegyndt udbetalingsforløb i en af ordningerne kan fortsætte på samme vilkår,

§ 41, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 2.17 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for overførsler, der sker fra og med den 1. januar 2011. Hidtidig formulering: 3. fra en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente til en anden rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente, som er oprettet efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 8, medmindre kun en af pensionsordningerne omfattes af § 15 A eller overførslen sker efter første rateudbetaling fra en af ordningerne, idet overførsel dog kan ske, hvis et påbegyndt udbetalingsforløb i en af ordningerne kan fortsætte på samme vilkår,
§ 41, stk. 8, 4. og 5. pkt. er indsat ved § 2.18 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for overførsler, der sker fra og med den 1. januar 2011.
§ 41, stk. 10 er indsat ved § 2.19 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for overførsler, der sker fra og med den 1. januar 2011.
§ 41, stk. 8, 4. og 5. er ophævet ved § 3.10 i lov nr. 398 af 09.05.2012 fra d. 10.05.2012. Hidtidig formulering: Ved overførsel af en rateforsikring i pensionsøjemed, en rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente under udbetaling til en livsvarig livrente beregnes nye løbende ydelser med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse. Frem til dette tidspunkt fastholdes de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse.
§ 41, stk. 10, 8. pkt. er indsat ved § 3.11 i lov nr. 398 af 09.05.2012 fra d. 10.05.2012.
§ 41. stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 923 af 18.09.2012 fra d. 01.01.2013 og har virkning for fusioner med fusionsdato den 1. januar 2012 eller senere. I § 41, stk. 1, nr. 8, ændres »eller som led i en bestandsoverdragelse efter lov om finansiel virksomhed §§ 233-235« til: »., som led i en bestandsoverdragelse efter lov om finansiel virksomheds §§ 204-206 eller som led i en fusion som nævnt i selskabsskattelovens § 13 H«
§ 41, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 125.5 i lov nr. 1703 af 27.12.2018 fra d. 13.01.2019. I § 41, stk. 1, nr. 8, ændres »kapitel 8 i lov om tilsyn med firmapensionskasser« til: »kapitel 12 i lov om firmapensionskasser«.
§ 41, stk. 11 og 12 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.
§ 41, stk. 1, nr. 8 er ændret ved § 351.5 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 41, stk. 1, nr. 8, ændres »lov om finansiel virksomheds §§ 204-206« til: »§§ 195 og 196 i lov om forsikringsvirksomhed«.

§ 41 A. Hel eller delvis overførsel af en aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum til en anden aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum for samme kontohaver m.v. eller en ægtefælle efter udlodning til denne i henhold til § 30, stk. 2, behandles ikke som ud- og indbetaling. Det er en betingelse for delvis overførsel efter 1. pkt., at aldersopsparingen, aldersforsikringen eller den supplerende engangssum ikke indeholder opsparing foretaget før udgangen af 1982, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 10.

Stk. 2. Hel eller delvis overførsel, herunder konvertering af en kapitalforsikring i pensionsøjemed omfattet af § 10 eller en opsparing i pensionsøjemed omfattet af § 12 til en aldersforsikring omfattet af § 10 A eller aldersopsparing omfattet af § 12 A, behandles ikke som ud- og indbetaling, jf. dog 3. pkt. Hel eller delvis overførsel, herunder konvertering af en supplerende engangsydelse, jf. § 29 A, til en supplerende engangssum behandles ikke som ud- og indbetaling, jf. dog 3. pkt. En overførsel, herunder konvertering som nævnt i 1. eller 2. pkt., behandles som en udbetaling i relation til § 25, stk. 1, nr. 9, § 29 A, stk. 1, og § 38. Det er en betingelse for delvis overførsel, herunder delvis konvertering efter 1. og 2. pkt., at kapitalforsikringen, opsparingen i pensionsøjemed eller den supplerende engangsydelse ikke indeholder opsparing foretaget før udgangen af 1982, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 10.

Stk. 3. Overførsel af en LD-aldersopsparing til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum behandles ikke som en ud- og indbetaling.

Stk. 4.14) Har en efterlevende opnået ret til udbetaling af en aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum, anses en hel overførsel af pensionsordningen til en nyoprettet aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum i et andet pensionsinstitut ikke som ind- og udbetaling.

§ 41 A er indsat ved § 1.33 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012.
§ 41 A, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 16.12 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013 og har virkning for overførsler og konverteringer af kapitalpensioner og supplerende engangsydelser efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, der sker fra og med den 1. januar 2013.
§ 41 A, stk. 2, 4. pkt. er indsat ved § 16.13 i lov nr. 1354 af 18.12.2012 fra d. 01.01.2013 og har virkning for overførsler og konverteringer af kapitalpensioner og supplerende engangsydelser efter pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, der sker fra og med den 1. januar 2013.
§ 41 A, stk. 3 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1531 af 27.12.2014 fra d. 01.01.2015.
§ 41 A, stk. 4 er indsat ved § 1.8 i lov nr. 1577 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020.

§ 42. Reglerne i § 41 anvendes også på eventuel overførsel af pensionsbidrag m.v. i forbindelse med fratrædelse af stilling i statens, folkekirkens, folkeskolens, en regions eller en kommunes tjeneste eller af udtrædelsesgodtgørelse fra en statsunderstøttet pensionsordning eller fra en pensionskasse, der er omfattet af §§ 2, 6 eller 7, til en for den fratrådte arbejdstager oprettet særlig konto, jf. stk. 2. Sådan overførsel kan dog ikke omfatte beløb, som efter de herom gældende bestemmelser kunne være udbetalt til den fratrådte arbejdstagers fri rådighed. Kontoen skal oprettes i en institution, hvor pensionsordninger efter kapitel 1 kan oprettes, og som ikke efter lovgivningen i øvrigt er forhindret i at modtage sådanne indskud.

Stk. 2. Overføres et beløb, der indestår på en særlig konto som nævnt i stk. 1, til en pensionsordning med løbende udbetalinger for kontohaveren, gælder reglerne i § 41. Af andre udbetalinger fra kontoen svares afgift med 60 pct. I øvrigt gælder samme regler som for opsparing i pensionsøjemed.

§ 42, stk. 1., 1. pkt. er ændret ved § 16.7 i lov nr. 515 af 07.06.2006 fra 08.06.2006. I § 42, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »folkeskolens« : », en regions«.

§ 42 A. Ved hel eller delvis overførsel som nævnt i §§ 41 eller 41 A af en ordning til en anden ordning for samme person eller en ægtefælle efter udlodning i medfør af § 30, stk. 2, opretholdes den afgivende ordnings aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling, jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2. Ved overførsel til en ordning med højere aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling end den afgivende ordning er det en betingelse for at opretholde aldersgrænsen, jf. stk. 1, at overførslen sker, senest 12 måneder efter at den modtagende ordning er oprettet, jf. dog 2. og 3. pkt. Er der tale om en overførsel fra en arbejdsgiveradministreret ordning, skal overførslen ske, senest 36 måneder efter at den modtagende ordning er oprettet. 2. pkt. gælder også ved overførsel fra en privat pensionsordning, hvortil der er foretaget en arbejdsgiverindbetaling højst 36 måneder inden denne overførsel. Det er endvidere en betingelse for at opretholde aldersgrænsen, jf. stk. 1, ved overførsel fra ordninger med lavere aldersgrænse end den modtagne ordning, at der ikke tidligere er overført midler til den modtagende ordning efter §§ 41 eller 41 A. Uanset 4. pkt. opretholdes aldersgrænsen, jf. stk. 1, hvis de tidligere fra den anden ordning overførte midler kunne have fået den afgivende ordnings lavere aldersgrænse efter stk. 1, jf. stk. 2, hvis overførsel fra den afgivende ordning var sket til den anden ordning på tidspunktet for overførslen til den modtagende ordning.

Stk. 3. Aldersgrænsen for påbegyndelse af udbetaling for den afgivende ordning opretholdes tilsvarende, jf. stk. 1, ved overførsel af midler fra en pensionsordning med løbende udbetalinger til en pensionsordning i et pengeinstitut, uanset at der ikke er tale om en overførsel som nævnt i §§ 41 og 41 A, hvis betingelserne i stk. 1 og 2 i øvrigt er opfyldt. En lavere aldersgrænse for udbetaling for en ordning kan ligeledes overføres til en ordning med højere aldersgrænse i samme pensionsinstitut, uanset at der ikke er tale om en overførsel som nævnt i §§ 41 og 41 A, hvis der i kraft af ordningen med den lavere aldersgrænse kan nyoprettes en pensionsordning med samme aldersgrænse, jf. § 17 B, og denne nyoprettede ordning dernæst efter §§ 41 eller 41 A ville kunne overføres til ordningen med den højere aldersgrænse og efter betingelserne i stk. 1 og 2 opretholde den nyoprettede ordnings lavere aldersgrænse for udbetaling, jf. stk. 1.

Stk. 4. Ved overførsel efter §§ 41 eller 41 A af en hel ordning, der har en højere aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling end den modtagende ordning, fastholdes den modtagende ordnings aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling, hvis det overførte beløb ikke overstiger et grundbeløb på 50.000 kr. (2023-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20. 1. pkt. gælder ikke for overførsel af en hel ordning oprettet den 1. januar 2024 eller senere, hvis midler helt eller delvis hidrører fra en overførsel efter §§ 41 eller 41 A fra en anden ordning.

§ 42 A er indsat ved § 1.29 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 01.05.2007.
§ 42 A er ændret ved § 2.8 i lov nr. 1278 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. Hidtidig formulering: § 42 A. Ved hel eller delvis overførsel som nævnt i § 41 af en ordning til en nyoprettet ordning for samme person eller en ægtefælle efter udlodning til denne i medfør af § 30, stk. 2, opretholdes aldersgrænserne for udbetaling m.v., medmindre den pågældende ved overførslen fravælger dette. Tilsvarende gælder overførsel til en bestående ordning med samme aldersgrænser for udbetaling m.v.
§ 42 A er ændret ved § 1.34 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 42 A indsættes efter »§ 41«: »eller § 41 A«.
§ 42 A er ændret ved § 2.9 i lov nr. 1564 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024. Hidtidig formulering: § 42 A. Ved hel eller delvis overførsel som nævnt i § 41 eller § 41 A af en ordning til en nyoprettet ordning for samme person eller en ægtefælle efter udlodning i medfør af § 30, stk. 2, opretholdes aldersgrænserne for udbetaling. Tilsvarende gælder overførsel til en bestående ordning med samme aldersgrænse for udbetaling.

§ 43. En pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed eller en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed oprettet ved overførsel som nævnt i § 41, stk. 1, kan uanset bestemmelserne i § 2, nr. 4, litra a og b, § 8, stk. 1, nr. 3, § 10, stk. 1, nr. 3, § 11 A, stk. 1, nr. 4, og § 12, stk. 1, nr. 3, aftales udbetalt fra et tidspunkt mellem overførslen og tidspunktet, hvor pensionsudbetalingsalderen nås , når forsikringstageren eller kontohaveren opfylder de respektive ordningers vilkår for udbetaling, før pensionsudbetalingsalderen nås, på grund af invaliditet m.v.

§ 43, stk. 3 er indsat fra d. 01.01.2004 ved § 1.43 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 43, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 43, stk. 1 og 2 , ændres »det fyldte 60. år« til: », at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,«.
§ 43, stk. 3 er ændret ved § 1.31 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 43, stk. 3, ændres »og det fyldte 60. år« til: »og tidspunktet, hvor efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«, og »før det fyldte 60. år« ændres til: », før efterlønsalderen nås,«.
§ 43, stk. 1 og 2 er ophævet ved § 1.64 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med den 1. januar 2010. Hidtidig formulering: § 43. En rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed kan uanset bestemmelserne i § 8, stk. 1, nr. 1, og § 11 A, stk. 1, nr. 2, oprettes efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ved overførsel som nævnt i § 41, stk. 1, nr. 3.
Stk. 2. En kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed kan uanset bestemmelserne i § 10, stk. 1, nr. 1, eller § 12, stk. 1, nr. 1, oprettes efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ved overførsel som nævnt i § 41, stk. 1, nr. 5.

§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.65 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 43, stk. 3, der bliver stk. 1, ændres »§ 2, nr. 4, litra a,« til: »§ 2, nr. 4, litra a og b,«.
§ 43, stk. 1 er ændret ved § 1.66 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra den 1. juli 2009. I § 43, stk. 3, der bliver stk. 1, ændres »§ 11 A, stk. 1, nr. 5,« til: § 11 A, stk. 1, nr. 4,«.
§ 43 er ændret ved § 2.16 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 43 ændres »efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »pensionsudbetalingsalderen nås«, og »før efterlønsalderen« ændres til: »før pensionsudbetalingsalderen«.

§ 44. Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i §§ 41-43, at der ikke forinden overførslen er indtrådt afgiftspligt eller indkomstskattepligt vedrørende de overførte beløb. 1. pkt. gælder dog ikke ved overførsel af midler som nævnt i § 42 A, stk. 3.

§ 44, 2. pkt. er indsat ved § 2.10 i lov nr. 1564 af 12.12.2023 fra d. 01.01.2024.

Kapitel 4: Bonus m.v.

§ 45. Ved opgørelsen af skattepligtig indkomst bortses fra tilskrivning af bonus og renter m.v. vedrørende en ordning, som omfattes af kapitel 1.

Stk. 2. Det samme gælder fortjeneste og tab ved indfrielse eller salg af værdipapirer, salg af tegningsrettigheder, samt fortjenester og tab, der skyldes kursændringer på beholdningen af værdipapirer, udlodning af likvidationsprovenu eller lignende, når værdipapirerne er led i en rateopsparing i pensionsøjemed, en aldersopsparing eller opsparing i pensionsøjemed.

§ 45, stk. 2 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 45, stk. 2, indsættes efter »rateopsparing i pensionsøjemed«: », en aldersopsparing«.

§ 46. Reglerne i kapitel 2-3 om indkomstskat eller afgift af udbetalinger m.v. gælder også beløb, der hidrører fra bonus, renter og salgsavancer m.v.

Stk. 2. For bonus, der tilfalder en arbejdsgiver i medfør af et forbehold som nævnt i § 17, gælder reglen i § 24.

§ 47. Fra indkomstskattepligten efter § 46, stk. 1, er undtaget bonus, som hidrører enten fra indbetalinger, der forfaldt før begyndelsen af det indkomstår, der ligger til grund for skatteansættelsen for skatteåret 1955-56, til en ordning, der omfattes af §§ 7 eller 9, eller fra en arbejdstagers egne indbetalinger før lovens ikrafttræden til en forsikring, der omfattes af § 11.

Kapitel 5: Afgørelse om ikkefradragsberettigede og ikkebortseelsesberettigede indbetalinger

Kapitel 5 er indsat ved § 2.10 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 fra d. 01.01.2014.

§ 48. Enhver person kan af told- og skatteforvaltningen få en afgørelse om, at indbetalinger, der er foretaget til en pensionsordning m.v. omfattet af afsnit I, § 53 A eller § 53 B, som den pågældende har ret til udbetalingerne fra, ikke er fradragsberettigede eller bortseelsesberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst hverken her i landet eller i udlandet med henblik på opgørelsen af de udbetalinger fra ordningen, der efter § 20, stk. 4, § 32, stk. 1, § 53 A, stk. 5, og § 53 B, stk. 6, vil være skatte- og afgiftsfrie.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen opbevarer oplysninger om indbetalinger som nævnt i stk. 1, indtil alle udbetalinger fra pensionsordningen m.v., der kan henføres til de pågældende indbetalinger, er sket.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om oplysninger, som skal gives til told- og skatteforvaltningen til brug for afgørelsen efter stk. 1.

§ 48 er indsat ved § 2.10 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 fra d. 01.01.2014.

§ 48 A. (Ophævet).

Afsnit II: Andre pensionsordninger, forsikringer m.v.

§ 49. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den forsikrede kan fradrages udgifter til arbejdsløshedsforsikring, og for seniormedlemmer af en arbejdsløshedskasse kan fradrages udgifter til seniormedlemskabskontingent. Personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, jf. dog kildeskattelovens §§ 5 A-5 D, kan kun opnå fradrag efter 1. pkt. i indkomst omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 4, eller i arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 12, og kun i det omfang udgiften efter udenlandske regler ikke kan fradrages ved beskatning i udlandet. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for personer, som er omfattet af kildeskattelovens § 1, og som anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbetalinger fra arbejdsløshedsforsikring, jf. dog ligningslovens §§ 30 og 31.

Stk. 3. Fradragsretten for udgifter til private arbejdsløshedsforsikringer efter stk. 1, 1. pkt., er betinget af, at der i indkomståret er indbetalt mindst 1.300 kr. til et medlemskab af en arbejdsløshedskasse. Arbejdsløshedskasser med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark skal opfylde betingelserne for anerkendelse af en arbejdsløshedskasse i § 32, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 49, stk. 2 sidste bisætning er indsat ved lov nr. 955 af 20.12.1999 med virkning fra d. 01.01.2000.
§ 49, stk. 1, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 560 af 07.06.2006 fra 08.06.2006 og har virkning fra og med indkomståret 2006.
§ 49, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 4.1 i lov nr. 723 af 25.06.2010 fra d. 26.06.2010 og har virkning fra og med indkomståret 2011. Hidtidig formulering: Personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, jf. dog kildeskattelovens §§ 5 A-5 D, kan ikke opnå fradrag for udgifter til arbejdsløshedsforsikring, der efter udenlandske skatteregler kan fradrages i indkomst, der ikke er omfattet af kildeskattelovens § 2.
§ 49, stk. 1, 3. pkt. er ændret ved § 4.1 i lov nr. 723 af 25.06.2010 fra d. 26.06.2010 og har virkning fra og med indkomståret 2011. Hidtidig formulering: Personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, jf. dog kildeskattelovens §§ 5 A-5 D, og som anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan ikke opnå fradrag for udgifter til arbejdsløshedsforsikring, der efter udenlandske skatteregler kan fradrages i indkomst, som Danmark efter overenskomsten ikke kan beskatte.
§ 49, stk. 1, 2. pkt. er ændret § 2.20 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning fra og med indkomståret 2011. Hidtidig formulering: Personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, jf. dog kildeskattelovens §§ 5 A-5 D, kan kun opnå fradrag efter 1. pkt. i indkomst omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 4, og kun i det omfang udgiften ikke efter udenlandske regler kan fradrages ved beskatning i udlandet.
§ 49, stk. 1 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 814 af 09.06.2020 fra d. 01.07.2020 med virkning for seniormedlemskabskontingenter, der forfalder til betaling d. 01.01.2020 eller senere. I § 49, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »arbejdsløshedsforsikring«: », og for seniormedlemmer af en arbejdsløshedskasse kan fradrages udgifter til seniormedlemskabskontingent«.
§ 49, stk. 3 er indsat ved § 1.1 i lov nr. 609 af 31.05.2023 fra d. 01.06.2023 med virkning fra indkomståret 2024.

§ 49 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et medlem af en arbejdsløshedskasse kan der fradrages udgifter til bidrag til efterlønsordningen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 77, stk. 4.

Stk. 2. Af kontante udbetalinger af indbetalte bidrag efter § 77 a, stk. 2, nr. 1, stk. 4 og stk. 9, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. svares en afgift på 30 pct. af den kontante udbetaling.

Stk. 3. Kontante udbetalinger af indbetalte bidrag til efterlønsordningen efter § 77 a, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. Beskatningen sker med satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor det kontant udbetalte efterlønsbidrag medregnes i den skattepligtige indkomst. For efterlønsbidrag, der er fradraget til og med indkomståret 2001, anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6, satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens § 8 c, anvendes beskatningsprocenten efter personskattelovens § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med kontant udbetaling af efterlønsbidrag efter denne bestemmelse.

Stk. 4. Overførsel af efterlønsbidrag efter § 77 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en pensionsordning omfattet af kapitel 1 behandles ikke som en indbetaling til pensionsordningen. Ved overførsel til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum svares en afgift på 30 pct. af det overførte beløb.

Stk. 5. Ved overførsel af efterlønsbidrag efter § 77 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en udenlandsk pensionsordning, der ikke er godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 C, medregnes det overførte beløb i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i stk. 3, 2.-4. pkt.

Stk. 6. Forinden afgiftsberegningen efter stk. 2 afrundes det afgiftspligtige beløb nedad til det nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Er beløbet mindre end 100 kr., svares der ingen afgift.

Stk. 7. Der svares afgift efter stk. 2, selv om medlemmet ikke har været skattepligtigt her i landet i den periode, hvor indbetaling af bidragene til efterlønsordningen har fundet sted.

Stk. 8. Når afgiftspligt indtræder som følge af kontant udbetaling, påhviler afgiftspligten den eller dem, der efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er berettiget til den kontante udbetaling. Afgiften tilbageholdes ved den kontante udbetaling og skal indbetales til statskassen inden 3 hverdage (bankdage) efter den kontante udbetaling. Den afgiftspligtige skal underrettes om tilbageholdelsen. § 38, stk. 6, og § 39 finder tilsvarende anvendelse. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftens indbetaling.

Stk. 9. Afgiften tilfalder staten.

§ 49 A, stk. 8 er ændret fra d. 01.08.2004 ved § 1.44 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 49 A, stk. 8 er ændret ved § 6.3 i lov nr. 513 af 07.06.2006 fra tidspunkt, som fastsættes af skatteministeren.
§ 49 A, stk. 2-5 er ændret ved § 1.32 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidige formuleringer: Stk. 2. Af tilbagebetalinger af bidrag til efterlønsordningen efter § 77 a, stk. 1, og stk. 9, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. svares en afgift på 30 pct. af tilbagebetalingsbeløbet.
Stk. 3. Tilbagebetaling af bidrag til efterlønsordningen efter § 77 a, stk. 2, 4. pkt., stk. 3 eller stk. 4, jf. stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Stk. 4. Overførsel af en efterlønsordning efter § 77 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en bestående eller nyoprettet pensionsordning omfattet af kapitel 1 behandles ikke som indbetaling til pensionsordningen.
Stk. 5. Ved overførsel af en efterlønsordning efter § 77 a, stk. 2, 3. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en bestående eller nyoprettet udenlandsk pensionsordning svares en afgift på 60 pct. af tilbagebetalingsbeløbet.

§ 49 A, stk. 6 og 7 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 01.07.2007. I § 49 A, stk. 6 og 7, udgår »eller 5«.
§ 49 A, stk. 8 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 01.07.2007. I § 49 A, stk. 8, ændres »som følge af en tilbagebetaling« til: »som følge af kontant udbetaling«, og »tilbagebetalingen« ændres tre steder til: »den kontante udbetaling«.
§ 49 A, stk. 5 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere. I § 49 A, stk. 5, indsættes efter »udenlandsk pensionsordning«: », der ikke er godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 C,«.
§ 49 a, stk. 8 er ændret ved § 101.2 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 49 a, stk. 8, udgår »og 6«.
§ 49 A, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 1.35 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012.
§ 49 A, stk. 8, 4. pkt. er ændret ved § 9.3 i lov nr. 1888 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 49 A, stk. 8, 4. pkt., udgår »og 7«. Hidtidig formulering: Den afgiftspligtige skal underrettes om tilbageholdelsen. § 38, stk. 6 og 7, og § 39 finder tilsvarende anvendelse.

§ 49 B. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan en person, der er tilmeldt fleksydelsesordningen, jf. lov om fleksydelse § 4, fradrage udgifter til bidrag til fleksydelsesordningen, jf. lov om fleksydelse § 7.

Stk. 2. Af kontante tilbagebetalinger af fleksydelsesbidrag efter tilkendelse af førtidspension, seniorpension eller tidlig pension eller efter dødsfald, jf. § 31, stk. 2, nr. 1, og stk. 4, i lov om fleksydelse, svares en afgift på 30 pct. af tilbagebetalingsbeløbet.

Stk. 3. Kontante tilbagebetalinger af bidrag til fleksydelsesordningen efter § 31, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, i lov om fleksydelse medregnes i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i § 49 A, stk. 3, 2.-4. pkt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag efter denne bestemmelse.

Stk. 4. Overførsel af fleksydelsesbidrag efter § 31, stk. 1, 2. pkt., i lov om fleksydelse til en pensionsordning omfattet af kapitel 1 behandles ikke som en indbetaling til pensionsordningen. Ved overførsel til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum svares en afgift på 30 pct. af det overførte beløb.

Stk. 5. Ved overførsel af fleksydelsesbidrag efter § 31, stk. 1, 2. pkt., i lov om fleksydelse til en udenlandsk pensionsordning, der ikke er godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 C, medregnes det overførte beløb i den skattepligtige indkomst, og beskatningen sker efter reglerne i § 49 A, stk. 3, 2.-4. pkt.

Stk. 6. Forinden afgiftsberegningen efter stk. 2 afrundes det afgiftspligtige beløb nedad til det nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Er beløbet mindre end 100 kr., svares der ingen afgift.

Stk. 7. Der svares afgift efter stk. 2, selv om personen ikke har været skattepligtig her til landet i den periode, hvor indbetaling af bidragene til fleksydelsesordningen har fundet sted.

Stk. 8. Når afgiftspligt indtræder som følge af en kontant tilbagebetaling, påhviler afgiftspligten den eller dem, der efter lov om fleksydelse er berettiget til den kontante tilbagebetaling. Afgiften tilbageholdes ved den kontante tilbagebetaling og skal indbetales til statskassen inden 3 hverdage (bankdage) efter den kontante tilbagebetaling. Den afgiftspligtige skal underrettes om tilbageholdelsen. § 38, stk. 6, og § 39 finder tilsvarende anvendelse. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftens indbetaling.

Stk. 9. Afgiften tilfalder staten.

§ 49 B er indsat ved § 6 i lov nr. 284 af 25.04.2001 fra d. 01.07.2001.
§ 49 B, stk. 8 er ændret fra d. 01.08.2004 ved § 1.45 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 49 B, stk. 2-5 er ændret fra d. 01.01.2003, jfr. § 1 i lov nr. 271 af 08.05.2002.
§ 49 B er ændret ved lov nr. 1413 af 22.12.2004 fra d. 01.01.2005. I § 49 B, stk. 3, ændres »§ 31, stk. 3, 4. pkt.,« til: »§ 31, stk. 2, 4. pkt.,«, i § 49 B, stk. 4, ændres »§ 31, stk. 3, 2. pkt.,« til: »§ 31, stk. 2, 2. pkt.,« og i § 49 B, stk. 5, ændres »§ 31, stk. 3, 3. pkt.,« til: »§ 31, stk. 2, 3. pkt.,«.
§ 49 B, stk. 8 er ændret ved § 6.4 i lov nr. 513 af 07.06.2006 fra tidspunkt, som fastsættes af skatteministeren. I § 49 B, stk. 8, ændres »§ 38, stk. 5 og 6« til: »§ 38, stk. 6 og 7«.
§ 49 B, stk. 2 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 01.07.2007. I § 49 B, stk. 2, indsættes efter »Af«: »kontante«, og »§ 31, stk. 1,« ændres til: »§ 31, stk. 2, nr. 1, og stk. 4,«.
§ 49 B, stk. stk. 3-5 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 01.07.2007. Hidtidige formuleringer: Stk. 3. Kontant tilbagebetaling af bidrag til fleksydelsesordningen efter § 31, stk. 2, 4. pkt., i lov om fleksydelse medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Kontant tilbagebetaling efter forskrifter udstedt med hjemmel i § 33 i lov om fleksydelse medregnes tillige ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 2.
Stk. 4. Overførsel af en fleksydelsesordning efter § 31, stk. 2, 2. pkt., i lov om fleksydelse til en bestående eller nyoprettet pensionsordning omfattet af kapitel 1 behandles ikke som indbetaling til pensionsordningen.
Stk. 5. Ved overførsel af en fleksydelsesordning efter § 31, stk. 2, 3. pkt., i lov om fleksydelse til en bestående eller nyoprettet udenlandsk pensionsordning svares en afgift på 60 pct. af tilbagebetalingsbeløbet.

§ 49 B, stk. 6 og 7 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 01.07.2007. I § 49 B, stk. 6 og 7, udgår »eller 5«.
§ 49 B, stk. 8 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 01.07.2007. I § 49 B, stk. 8, indsættes efter »som følge af en«: »kontant«, og »tilbagebetalingen« ændres tre steder til: »den kontante tilbagebetaling«.
§ 49 B, stk. 9 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 01.07.2007. I § 49 B, stk. 9, udgår »efter stk. 2 og 5«.
§ 49 B, stk. 5 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere. I § 49 B, stk. 5, indsættes efter »udenlandsk pensionsordning«: », der ikke er godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 C,«.
§ 49 B, stk. 8 er ændret ved § 101.3 i lov nr. 1336 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 49 b, stk. 8, udgår »og 6«.
§ 49 B, stk. 4, 2. pkt. er indsat ved § 1.36 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012.
§ 49 B, stk. 8, 4. pkt. er ændret ved § 9.3 i lov nr. 1888 af 29.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 49 B, stk. 8, 4. pkt., udgår »og 7«. Hidtidig formulering: Den afgiftspligtige skal underrettes om tilbageholdelsen. § 38, stk. 6 og 7, og § 39 finder tilsvarende anvendelse.
§ 49 B, stk. 2 er ændret ved § 19.1 i lov nr. 1559 af 27.12.2019 fra d. 01.01.2020. I § 49 B, stk. 2, ændres »førtidspension« til: »førtidspension eller seniorpension«.
§ 49 B, stk. 2 er ændret ved § 15.1 i lov nr. 2202 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 49 B, stk. 2, ændres »førtidspension eller seniorpension« til: »førtidspension, seniorpension eller tidlig pension«.

§ 49 C. Engangstillæg udbetalt efter § 15 f, stk. 3, i lov om social pension medregnes i den skattepligtige indkomst. Beskatningen sker med satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6, satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor engangstillægget medregnes i den skattepligtige indkomst. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens § 8 c, anvendes beskatningsprocenten efter personskattelovens § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat.

§ 49 C er indsat ved § 3.1 i lov nr. 442 af 08.05.2018 fra d. 01.07.2018.

§ 50. (Ophævet pr. d. 28.08.1999).

§ 51.15) Opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti), kan oprettes i pengeinstitutter og forsikringsselskaber, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive virksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Den Europæiske Union har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiel virksomhed eller §§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed.

Stk. 2. For hvert barn kan kun oprettes én børneopsparingskonto. Kontoen skal lyde på barnets navn.

Stk. 3. På en børneopsparingskonto kan der hvert år indskydes højst 6.000 kr. og i alt højst 72.000 kr.

Stk. 4. Renter, bonus, udbytter efter ligningslovens § 16 A, gevinst og tab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en børneopsparingskonto, der i kontoens bindingsperiode tilskrives kontoen, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 5. Indeståendet, herunder tilskrevne renter m.v., kan tidligst hæves ved udløbet af en aftalt bindingsperiode. Bindingsperioden skal mindst være på 7 år og kan tidligst udløbe, når kontohaveren fylder 14 år, og senest i det år, hvori kontohaveren fylder 21 år. Forlængelse af bindingsperioden kan dog aftales inden udløbet af den oprindelig fastsatte periode, såfremt der fra tidspunktet for den senere aftale og indtil det ændrede udbetalingstidspunkt bliver en periode på mindst 7 år og bindingen ikke udstrækkes ud over det år, hvori kontohaveren fylder 21 år. Uanset 1. pkt. kan der ske udbetalinger i form af udlodninger til kontohaveren af unoterede kapitalandele, af unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., og af unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område, fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022. Er der den 1. juli 2022 fortsat placeret værdipapirer som nævnt i 4. pkt. i børneopsparingen, anses børneopsparingen fra og med dette tidspunkt ikke for omfattet af denne bestemmelse.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om oprettelse, bindingsperiode, overførsel mellem pensionsinstitutter, placering af indestående, udbetaling ved livstruende sygdom og sammenlægning af flere konti for samme kontohaver.

§ 51 er ophævet, og ny § 51 er indsat, ved § 5.1 i lov nr. 396 af 02.05.2018 fra d. 04.05.2018. Ændringen har virkning for indskud, der foretages fra og med den 1. januar 2018. Indskud foretaget senest den 31. december 2017 indgår i det samlede indskud på børneopsparingskontoen efter § 51, stk. 3. Hidtidig formulering: § 51. For opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har alderdoms- eller familieforsørgelse til formål, kan skatteministeren fastsætte, at renter, bonus, udbytter efter ligningslovens § 16 A, afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, gevinst og tab som omhandlet i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, i forbindelse med en opsparings- eller forsikringsordning, ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst.
§ 51, stk. 4 er ændret ved § 9.1 i lov nr. 1130 af 11.09.2018 fra d. 14.09.2018 med virkning fra 01.07.2018. I § 51, stk. 4, udgår »afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B,«.
§ 51, stk. 5, 4. og 5. pkt. er indsat ved § 1.26 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.
§ 51, stk. 1 er ændret ved § 351.6 i lov nr. 718 af 13.06.2023 fra d. 01.01.2024. I § 51, stk. 1, ændres »§ 30, stk. 1, 4, 5, 7, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed« til: »§ 30, stk. 1, 4-6, 8 og 9, i lov om finansiel virksomhed eller §§ 49-51 i lov om forsikringsvirksomhed«.

§ 51 A.15) På opsparingsordninger, der udelukkende har alderdomsforsørgelse til formål (selvpensioneringskonti), og som før den 2. juni 1998 er oprettet i pengeinstitutter, kan der hvert år indskydes højst 3.000 kr. og i alt højst 40.000 kr.

Stk. 2. Renter, udbytter efter ligningslovens § 16 A, gevinst og tab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en selvpensioneringskonto, der tilskrives kontoen, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Indeståendet på en selvpensioneringskonto, herunder tilskrevne renter m.v., jf. stk. 2, kan hæves når som helst. Uanset 1. pkt. kan der ske delvise udbetalinger i form af udlodninger til kontohaveren af unoterede kapitalandele, af unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., og af unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område, fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022. Er der den 1. juli 2022 fortsat placeret værdipapirer som nævnt i 2. pkt. i selvpensioneringskontoen, anses selvpensioneringskontoen fra og med dette tidspunkt ikke for omfattet af denne bestemmelse.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om overførsel til andre pengeinstitutter, overdragelse til eje eller pant, frigivelse ved kontohaverens død og udlodning til ægtefælle.

§ 51 A er indsat ved § 5.1 i lov nr. 396 af 02.05.2018 fra d. 04.05.2018.
§ 51 A, stk. 2 er ændret ved § 9.2 i lov nr. 1130 af 11.09.2018 fra d. 14.09.2018 med virkning fra 01.07.2018. I § 51 A, stk. 2, udgår »afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B,«.
§ 51 A, stk. 3, 2. og 3. pkt. er indsat ved § 1.27 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 51 B. Midler i pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. august 1991, må ikke være investeret i unoterede kapitalandele, i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., eller i unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område, idet pensionsordningen ellers overgår til beskatning efter § 53 A fra tidspunktet for investeringen, dog tidligst den 1. juli 2022.

Stk. 2. Investeringer i kapitalandele og andele i alternative investeringsfonde, der overgår fra at være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, skal afvikles senest 6 måneder efter overgangen, idet pensionsordningen ellers fra dette tidspunkt overgår til beskatning efter § 53 A.

§ 51 B er indsat ved § 1.28 i lov nr. 2610 af 28.12.2021 fra d. 01.01.2022.

§ 52. Ved opgørelsen af en arbejdsgivers skattepligtige indkomst kan fradrages bidrag til en hjælpe- og understøttelsesfond, hvis betingelserne i stk. 2-4 er opfyldt.

Stk. 2. Fonden må alene have til formål at yde understøttelse til personer, der tidligere har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed, eller til sådanne arbejdstageres efterladte ægtefælle, fraskilte ægtefælle, samlever, jf. § 2, nr. 4, litra e, børn eller stedbørn under 24 år.

Stk. 3. Fondens midler skal være anbragt efter de regler, som gælder for pensionskasser, der er omfattet af lov om firmapensionskasser.

Stk. 4. Mindst et af fondsbestyrelsens medlemmer skal vælges af og blandt de af virksomhedens ansatte, der kan nyde godt af fondens virke.

§ 52, stk. 3 er ændret ved § 16.8 i lov nr. 515 af 07.06.2006 fra 08.06.2006. I § 52, stk. 3, ændres »loven om tilsyn med firmapensionskasser« til: »lov om tilsyn med firmapensionskasser«.
§ 52, stk. 2 er ændret ved § 1.67 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 52, stk. 2, ændres »§ 2, nr. 4, litra d,« til: »§ 2, nr. 4, litra e,«.
§ 52, stk. 3 er ændret ved § 125.2 i lov nr. 1703 af 27.12.2018 fra d. 13.01.2019. I § 52, stk. 3, ændres »lov om tilsyn med firmapensionskasser« til: »lov om firmapensionskasser«.

§ 53. I tilfælde af ratevis eller udskudt udbetaling af en kapitalforsikring, for hvilken forsikringsbegivenheden er indtrådt, medregnes afkastet af forsikringen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven og medregnes i den skattepligtige indkomst som kapitalindkomst. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4.

Stk. 2. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger fra ordningen. Er der flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang.

§ 53 er ændret ved § 1.35 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med den 1. januar 2010. Hidtidig formulering: § 53. I tilfælde af ratevis eller udskudt udbetaling af en kapitalforsikring, for hvilken forsikringsbegivenheden er indtrådt, skal forskellen mellem på den ene side forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af eventuelle udbetalinger i årets løb og på den anden side forsikringens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse medregnes i den skattepligtige indkomst som kapitalindkomst.

Afsnit II A: Indkomstskattepligtige pensionsordninger, forsikringer m.v.

§ 53 A. Reglerne i stk. 2-5 gælder for

1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,
2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
3. pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,
4. pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
5. syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede,
6. livsforsikring, der omfattes af nr. 1, eller pensionskasseordning, der omfattes af nr. 3, men som er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt garantiforsikring el. lign., som er oprettet med en direktør eller dennes efterladte som berettiget til ydelser fra forsikringen som sikkerhed for et tilsvarende løfte om pension,
7. pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af kapitel 1,
8. pensionsordning oprettet i pengeinstitut eller kreditinstitut, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor kontohaveren ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og
9. pensionsordning, som har væretVed overførsel til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum svares en afgift på 30 pct. af det overførte beløb. godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 D, i det omfang pensionsordningen ikke omfattes af § 53 B.

Stk. 2. Præmier eller bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Præmier og bidrag m.v. til sikkerhedsstillelse omfattet af stk. 1, nr. 6, er fradragsberettigede for arbejdsgiveren i det indkomstår, hvor sikkerhedsstillelsen er etableret, og efterfølgende år. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes præmier eller bidrag, der er indbetalt af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes beløb, der af den pågældendes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver indbetales til en pensionsordning m.v. som nævnt i stk. 1 for den pågældende i en periode af mindst en måneds varighed, hvori den pågældendes ægtefælle eller samlever af sin arbejdsgiver er udsendt for at arbejde i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og hvori den pågældende har fælles bopæl med den udsendte i den fremmede stat, Færøerne eller Grønland. 3. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis der under udsendelsen indbetales præmier eller bidrag til en pensionsordning i ansættelsesforhold omfattet af denne lovs afsnit I eller II A for den pågældende.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. dog 6. pkt. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4. Hvis pensionsudbyderen ikke opgør afkastet efter 4. og 5. pkt., kan afkastet i stedet opgøres som forskellen mellem på den ene side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6 pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder værdien af forsikringens depot på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophøret i stedet for værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang. 6. og 7. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Er der efter 2. pkt. flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang. Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til dækning af beskatningen af det løbende afkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Udbetaling af beløb til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent.

Stk. 4. Syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i stk. 1, nr. 5, og garantiforsikringer eller lignende omfattet af stk. 1, nr. 6, er undtaget fra beskatningen efter stk. 3. Det samme gælder livsforsikringer, der alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død, invaliditet eller livstruende sygdom inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået pensionsudbetalingsalderen, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse. Arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i den udstrækning de foretagne indbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse.

Stk. 6. Uanset stk. 1, nr. 2 og 4, kan der ikke ved oprettelsen af en pensionsordning gives afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, hvis pensionsordningen modtager statsstøtte.

§ 53 A, stk. 3, 5. pkt. er 5 år udgået fra og med indkomståret 2002, jfr. § 9 i lov nr. 313 af 21.05.2002 (Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af tabs- og underskudsregler)
§ 53 A, stk. 6 er ændret fra d. 05.11.2003 ved § 1.46 i lov nr. 457 af 09.06.2004.
§ 53 A, stk. 1 nr. 6 er indsat ved § 2 i lov nr. 1388 af 20.12.2004 om ændring af forskellige skattelove (Justering af reglerne om pensionsordninger) fra d. 07.10.2004
§ 53 A, stk. 3., 3. pkt. og 5. pkt. er indsat ved § 2.4 og 2.5 i lov nr. 1388 af 20.12.2004 om ændring af forskellige skattelove (Justering af reglerne om pensionsordninger) fra d. 07.10.2004
§ 53 A, stk. 4., 1. pkt. er ændret ved § 2.7 i lov nr. 1388 af 20.12.2004 om ændring af forskellige skattelove (Justering af reglerne om pensionsordninger) fra d. 07.10.2004
§ 53 A, stk. 2, 2. pkt. er indsat ved § 2.11. i lov nr. 423 af 06.06.2005 med virkning fra og med indkomståret 2004.
§ 53 A, stk. 5, 2. pkt. er indsat ved § 2.12. i lov nr. 423 af 06.06.2005 med virkning fra og med indkomståret 2004.
§ 53 A, stk. 1 er ændret ved § 1.36 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med den 1. januar 2010 for pensionsordninger , der er oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere. Det gælder dog ikke arv, der falder fra og med den 1. januar 2010, af en forsikring oprettet før den 18. februar 1992. Hidtidig formulering: Reglerne i stk. 2-5 gælder for
1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,
2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
3. pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,
4. pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
5. syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede, og
6. livsforsikring, der omfattes af nr. 1, eller pensionskasseordning, der omfattes af nr. 3, men som er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt garantiforsikring eller lignende, som er oprettet med en direktør eller dennes efterladte som berettiget til ydelser fra forsikringen som sikkerhed for et tilsvarende løfte om pension.

§ 53 A, stk. 3 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med den 1. januar 2010 for pensionsordninger , der er oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere. Det gælder dog ikke arv, der falder fra og med den 1. januar 2010, af en forsikring oprettet før den 18. februar 1992. Hidtidig formulering: Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af livsforsikrings- og pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres som forskellen mellem på den ene side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder kapitalværdien på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophøret i stedet for ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang. Er der efter 2. pkt. flere berettigede, fordeles det efter 4. pkt. opgjorte afkast efter forholdet mellem kapitalværdien af de pågældendes respektive dele af ordningen. Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår.
§ 53 A, stk. 5 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med den 1. januar 2010 for pensionsordninger , der er oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere. Det gælder dog ikke arv, der falder fra og med den 1. januar 2010, af en forsikring oprettet før den 18. februar 1992. Hidtidig formulering: Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Tilsvarende gælder arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, i den udstrækning de foretagne udbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse.
§ 53 A, stk. 1, nr. 7 er ændret ved § 2.21 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008 og har virkning for pensionsordninger, der oprettes eller erhverves fra og med den 1. januar 2010. I § 53 A, stk. 1, nr. 7, udgår »og«.
§ 53 A, stk. 1, nr. 8 er indsat ved § 2.22 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008 og har virkning for pensionsordninger, der oprettes eller erhverves fra og med den 1. januar 2010.
§ 53 A, stk. 5, 3 pkt. er indsat ved § 2.23 i lov nr. 1339 af 19.12.2008 fra d. 20.12.2008.
§ 53 A, stk. 3, 4. pkt. er ændret ved § 2.9 i lov nr. 1278 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 53 A, stk. 3, 4. pkt., indsættes efter »pensionsafkastbeskatningsloven«: », jf. dog 6. pkt«.
§ 53 A, stk. 3, 6. og 7. pkt. er indsat ved § 2.10 i lov nr. 1278 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010.
§ 53 A, stk. 3, 10. pkt. er indsat ved § 2.11 i lov nr. 1278 af 16.12.2009 fra d. 17.12.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010.
§ 53 A, stk. 5, 1. pkt. er ændret § 2.21 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010 og har virkning for udbetalinger, der sker den 1. januar 2011 eller senere. Hidtidig formulering: Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de modsvares af indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen, og som der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet.
§ 53 A, stk. 5, 2. pkt. er ændret ved § 2.17 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 53 A, stk. 5, 2. pkt., ændres »efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »pensionsudbetalingsalderen«.

§ 53 B. Uanset § 53 A gælder reglerne i stk. 4-6 for livsforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 1, pensionskasseordninger som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 3, og syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 5, hvis betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. Tilsvarende gælder udenlandske pensionsordninger oprettet i pengeinstitutter.

Stk. 2. Pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1 skal være oprettet, mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller mens den pågældende var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst var hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 3. Samtlige indbetalinger til pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1, som er foretaget i den periode, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, skal være fradraget i positiv skattepligtig indkomst i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet eller skal være foretaget af en arbejdsgiver, således at indbetalingerne i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet, ikke er medregnet ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst.

Stk. 4. For præmier og bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 gælder § 53 A, stk. 2.

Stk. 5. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra afkast af pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1, herunder renter og bonustilskrivninger.

Stk. 6. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalpensionsordninger med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet efter, at pensionsudbetalingsalderen er nået ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Udbetalingerne medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de modsvares af indbetalinger, som forsikringstageren eller den pensionsberettigede har foretaget i perioden efter, at vedkommende blev skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, og som ikke har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet, jf. stk. 4 og § 53 A, stk. 2.

§ 53 B, stk. 6, 2. pkt. er ændret ved § 1.40 i lov nr. 347 af 18.04.2007 fra d. 19.04.2007. I § 53 B, stk. 6, 2. pkt., ændres »efter ejerens fyldte 60. år« til: »efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«
§ 53 B, stk. 6, 2. pkt. er ændret ved § 2.18 i lov nr. 1365 af 28.12.2011 fra d. 01.01.2012. I § 53 B, stk. 6, 2. pkt., ændres »efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »pensionsudbetalingsalderen er nået«.
§ 53 B, stk. 6, 3. pkt. er ændret ved § 2.11 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 fra d. 01.01.2014. I § 53 B, stk. 6, 3. pkt., indsættes efter »og som ikke har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst«: »her i landet eller i udlandet«.

§ 53 C. § 53 A, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelse eller lignende for et løfte om pension som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 6, der sker i aktiver, der ikke er omfattet af sidstnævnte bestemmelse.

§ 53 C er indsat ved § 2.8 i lov nr. 1388 af 20.12.2004 om ændring af forskellige skattelove (Justering af reglerne om pensionsordninger) fra d. 07.10.2004

Afsnit III: Fælles bestemmelser for forsikring m.v.

§ 54. § 18 om fradragsret for forsikringspræmier m.v. gælder kun for personer, der er fuldt skattepligtige her i landet.

Stk. 2. Fradragsretten efter § 18 og § 49, stk. 1, tilkommer ejeren af den pågældende forsikring m.v., uanset hvem der har foretaget indbetalingen, og er begrænset til forfaldne eller indbetalte forsikringspræmier m.v., mens ejeren er fuldt skattepligtig her i landet.

§ 54 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 560 af 07.06.2006 fra 08.06.2006 og har virkning fra og med indkomståret 2006. Hidtidig formulering: § 54. Reglerne i § 18 og § 49, stk. 1, om fradragsret for forsikringspræmier m.v. gælder kun for personer, der er fuldt skattepligtige her i landet. Fradragsretten tilkommer ejeren af den pågældende forsikring m.v., uanset hvem der har foretaget indbetalingen.
§ 54, stk. 2 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 1534 af 19.12.2007 fra d. 20.12.2007. Ændringerne har virkning fra og med den 1. januar 2008. I § 54, stk. 2, indsættes efter »indbetalingen«: », og er begrænset til forfaldne eller indbetalte forsikringspræmier m.v., mens ejeren er fuldt skattepligtig her i landet«.

§ 55. Indkomstskattepligten i henhold til § 20, § 46, stk. 1, § 49, stk. 2, § 53, § 53 A, stk. 2, 3 og 5, og § 53 B, stk. 6, påhviler ejeren, den pensionsberettigede, den, der efter ejerens eller den pensionsberettigedes død i henhold til bestemmelserne i policen m.v. er berettiget til de pågældende udbetalinger, den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen Indkomstskattepligten i henhold til § 20, stk. 1, nr. 4, og § 46, stk. 1, påhviler dog ejerens fraskilte eller fraseparerede ægtefælle, når ydelserne tilfalder ægtefællen i kraft af udlodning ved skifte af fællesbo eller den, der efter ægtefællens død i henhold til policen m.v. er berettiget til pension, jf. § 30, stk. 2.

§ 55 er ændret ved § 2.9 i lov nr. 1388 af 20.12.2004 om ændring af forskellige skattelove (Justering af reglerne om pensionsordninger) fra d. 07.10.2004.I § 55, 1. pkt., ændres »§ 53 A, stk. 3 og 4« til: »§ 53 A, stk. 2 og 3«, efter »ejeren« indsættes: », den pensionsberettigede«, og efter »ejerens« indsættes: »eller den pensionsberettigedes
§ 55 er ændret ved § 2.13. i lov nr. 423 af 06.06.2005 med virkning fra og med indkomståret 2004: I § 55 ændres »den pensionsberettigede eller den« til: »den pensionsberettigede, den«, og efter »de pågældende udbetalinger« indsættes: », den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen«.
§ 55, 1. pkt. er ændret § 2.22 i lov nr. 1561 af 21.12.2010 fra d. 22.12.2010.§ 55, 1. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2, 3 og 5«.

§ 56. Beløb, der ydes ved, at forsikringspræmier m.v. betales af en anden end ejeren af forsikringen m.v., skal medregnes ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke ydelser, der er omfattet af lov om afgift af dødsboer og gaver, de indbetalinger fra en arbejdsgiver m.v., der er nævnt i § 19, de indbetalinger, en fraskilt eller frasepareret ægtefælle foretager efter § 30, stk. 3, nr. 2, eller indbetalinger fra fonde som nævnt i § 52 eller i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v. § 21, til en pensionsordning med løbende udbetalinger.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 omfatter også ydelser i form af overdragelse af ejendomsretten til livsforsikring m.v. samt udbetaling af forsikringssum m.v. til en anden end ejeren eller den, der efter ejerens død i henhold til bestemmelserne i policen m.v. er berettiget til de pågældende udbetalinger.

Stk. 3. Har en pensionskasse som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 4, jf. § 3, med Finanstilsynets bestyrelses godkendelse tegnet gruppelivsforsikringer for medlemmerne, anvendes stk. 1, 1. pkt., på præmien til gruppelivsforsikringerne. Gruppelivsforsikringen behandles i øvrigt efter reglerne i § 53 A.

Stk. 4. Har en faglig sammenslutning, der omfattes af ligningslovens § 13, afholdt præmieudgiften til livsforsikringer tegnet for medlemmerne, medregnes præmien ved opgørelsen af medlemmernes skattepligtige indkomst. Forsikringssummer, der udbetales efter et medlems død eller invaliditet, medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst, såfremt modtageren er berettiget ifølge bestemmelserne i policen m.v.

Stk. 5. Har en arbejdsgiver og en arbejdstager aftalt, at en gruppelivsforsikring, der ikke er fradragsberettiget, indgår som en ikke adskilt del af en pensionsordning, der er omfattet af § 19, anvendes reglerne i stk. 1, 1. pkt., på indbetalingerne til denne ordning. Gruppelivsforsikringen behandles i øvrigt efter reglerne i § 53 A.

Stk. 6. Overføres livsforsikring m.v. til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 6, eller § 53 C, eller ophører en allerede etableret sikkerhed for et løfte om pension, medregnes værdien på henholdsvis overførsels- og ophørstidspunktet af det aktiv, som ligger til grund for sikkerhedsstillelsen i den skattepligtige indkomst hos den pågældende direktør henholdsvis arbejdsgiveren.

§ 56, stk. 6 er indsat ved § 2.10 i lov nr. 1388 af 20.12.2004 om ændring af forskellige skattelove (Justering af reglerne om pensionsordninger) fra d. 07.10.2004
§ 56, stk. 3 er ændret ved § 1.37 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. Hidtidig formulering: Stk. 3. Har en pensionskasse som nævnt i § 2, nr. 4, jf. § 3, med forsikringsrådets godkendelse tegnet gruppelivsforsikringer for medlemmerne, anvendes reglerne i stk. 1, 1. pkt., på præmiebetalingerne, og forsikringerne behandles i øvrigt efter reglerne i § 53 A.
§ 56, stk. 5 er ændret ved § 1.38 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. Hidtidig formulering: Stk. 5. Har en arbejdsgiver og en arbejdstager aftalt, at en gruppelivsforsikring, der ikke er fradragsberettiget, indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, der er omfattet af § 19, anvendes reglerne i stk. 1, 1. pkt., på præmiebetalingerne til gruppelivsforsikringen, og denne behandles i øvrigt efter § 53 A.
§ 56, stk. 3 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: Stk. 3. Har en pensionskasse som nævnt i § 2, nr. 4, jf. § 3, anvendt en del af det indbetalte medlemsbidrag til supplerende engangssum omfattet af § 29 A, stk. 1, eller har pensionskassen med Det Finansielle Virksomhedsråds godkendelse tegnet gruppelivsforsikringer for medlemmerne, anvendes reglerne i stk. 1, 1. pkt., på den del af medlemsbidraget, der er anvendt til supplerende engangssum, henholdsvis på præmien til gruppelivsforsikringerne. Supplerende engangssum behandles i øvrigt efter reglerne i § 29 A og gruppelivsforsikringen efter reglerne i § 53 A.
§ 56, stk. 5 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: Stk. 5. Har en arbejdsgiver og en arbejdstager aftalt, at en aldersforsikring, aldersopsparing eller gruppelivsforsikring, der ikke er fradragsberettiget, indgår som en ikke adskilt del af en pensionsordning, der er omfattet af § 19, anvendes reglerne i stk. 1, 1. pkt., på indbetalingerne til disse ordninger. I øvrigt behandles aldersforsikringen efter reglerne i § 10 A, aldersopsparingen efter reglerne i § 12 A og gruppelivsforsikringen efter reglerne i § 53 A.

Afsnit IV: Straffebestemmelser

§ 57. Med bøde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed

1) undlader at opfylde pligt til at tilbageholde afgift,
2) undlader at indbetale tilbageholdte afgiftsbeløb i rette tid,
3) undlader at give underretning som nævnt i § 38, stk. 1, 5. pkt.,
4) undlader at sørge for, at vedkommende forsikringsselskab m.v. rettidigt får underretning som nævnt i § 30, stk. 8,
5)17) undlader at påse, at der i det pågældende livsforsikringsselskab m.v. ikke anvendes et større beløb end grundbeløbet som nævnt i § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt., jf. § 16, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 2. Er forholdet begået med forsæt til at unddrage statskassen afgift, eller foreligger der i øvrigt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

§ 57, stk. 2 er ændret ved § 36 i lov nr. 1029 af 22.11.2000 (I § 57, stk. 2, udgår »hæfte eller«. fra d. 01.07.2001).
§ 57, stk. 1, nr. 3 er ændret fra d. 01.01.2004 ved § 1.47 i lov nr. 457 af 09.06.2004: § 57, stk. 1, nr. 3, udgår »§ 26, stk. 6, 2. pkt.,
§ 57, stk. 1, nr. 3 er ændret fra d. 10.06.2004 ved § 1.48 i lov nr. 457 af 09.06.2004: I § 57, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 38, stk. 1, 4. pkt.« til: »§ 38, stk. 1, 5. pkt.«
§ 57, stk. 1, nr. 4 er ophævet fra d. 01.01.2004 ved § 1.49 i lov nr. 457 af 09.06.2004. Hidtidig formulering: 4. udbetaler en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, før end ejeren har afgivet erklæring som nævnt i § 26, stk. 6, 1. pkt.,
§ 57, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 9.2 i lov nr. 509 af 07.06.2006 fra den 08.06.2006. I § 57, stk. 1, nr. 3 udgår »§ 16, stk. 3«.
§ 57, stk. 1, nr. 3 er ændret ved § 23.1 i lov nr. 1344 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. I § 57, stk. 1, nr. 3, udgår »og § 67, stk. 2,«.
§ 57, stk. 2 er ændret ved § 23.2 i lov nr. 1344 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: Stk. 2. Er forholdet begået med forsæt til at unddrage det offentlige afgift, eller foreligger der i øvrigt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til hæfte eller fængsel indtil 2 år.
§ 57, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.39 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012. I § 57, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 67, stk. 3.« til: »§ 67, stk. 3,«.
§ 57, stk. 1, nr. 6 er indsat ved § 1.40 i lov nr. 922 af 18.09.2012 fra d. 19.09.2012.
§ 57, stk. 1, nr. 4 er ophævet ved § 2.12 i lov nr. 1500 af 18.12.2013 fra d. 01.01.2014. Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 4 og 5. Hidtidig formulering: 4. foretager udbetaling til orlovsfinansiering, jf. § 20 A, stk. 1, fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, der ikke er i overensstemmelse med en tilladelse som nævnt i § 20 A, stk. 2,
§ 57, stk. 1, nr. 5 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 1682 af 26.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 57, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 16, stk. 1, 1. pkt., jf. § 16, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 16, stk. 1, 1. og 2. pkt., jf. § 16, stk. 1, 3. pkt.«
§ 57, stk. 1, nr. 4 er ændret ved § 2.14 i lov nr. 2197 af 29.12.2020 fra d. 01.01.2021. I § 57, stk. 1, nr. 4, udgår »og § 67, stk. 3,«.

§ 58. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 59. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 60. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 61. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen ansat bøde.

Stk. 2. I sager om overtrædelse af denne lov, der behandles administrativt efter stk. 1, finder retsplejelovens § 752, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 61, stk. 1 er ændret fra d. 01.11.2005 ved § 54.9 i lov nr. 428 af 06.06.2005. I § 61, stk. 1, ændres »skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil,« til: »told- og skatteforvaltningen«.
§ 61, stk. 2 er ændret ved § 55 i lov nr. 538 af 08.06.2006 fra den. 01.01.2007. I § 61, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 930, jf. § 926,« til: »§ 895«.

Afsnit IV A: Klagebestemmelser

§ 61 A. (Ophævet).

§ 61 A er ophævet fra d. 01.11.2005 ved § 54.10 i lov nr. 428 af 06.06.2005: Hidtidig formulering: § 61 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Afsnit V: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 62. Loven træder i kraft den 1. januar 1972.

Stk. 2. Lov om beskatningen af renteforsikringer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 1. juli 1970, ophæves.

§ 63. Reglerne i stk. 2-4 gælder for:

1. pensionskasseordninger, der virker her i landet, men som ikke er omfattet af lovgivningen om tilsyn med pensionskasser, hvis de ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 1, stk. 1, litra c, i lov om beskatningen af renteforsikringer m. v.,
2. opsparingsordninger, der er oprettet i en anden institution her i landet end en bank eller sparekasse, hvis de ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 3 i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v.

Stk. 2. Bestemmelserne i afsnit I anvendes med de nødvendige tilpasninger på midler, der hidrører fra indbetalinger før lovens ikrafttræden til en ordning som nævnt i stk. 1. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler herom og bestemme, at indestående i en opsparingsordning i en institution, som ikke opnår godkendelse efter § 12, nr. 1, inden et nærmere fastsat tidspunkt skal afgiftsberigtiges efter regler svarende til §§ 25-27, selv om udbetaling ikke er sket.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 13 og 27 anvendes også på en opsparingsordning som nævnt i stk. 1 i en institution, hvor opsparing i pensionsøjemed bliver godkendt af skatteministeren efter § 12, nr. 1.

Stk. 4. Skatteministeren kan bestemme, at en hidtil gældende fradragsret for indbetalinger til en ordning som nævnt i stk. 1 og ret til ved indkomstopgørelsen at bortse fra arbejdsgiverbidrag til ordningen bibeholdes for et nærmere angivet tidsrum af højst 3 år fra lovens ikrafttræden. Stk. 2 anvendes også på midler, der hidrører fra indbetalinger, som er omfattet af en sådan tilladelse.

§ 64. Reglerne i § 1, stk. 1, litra c, i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v. om afskrivning af kapitalindskud og af præmier eller bidrag, der skal tilsvares over et kortere åremål end 15 år, anvendes fortsat på indbetalinger, der forfaldt før nærværende lovs ikrafttræden. Er den skattepligtige død efter lovens ikrafttræden, gælder dog betingelserne i § 18, stk. 2, 3. pkt., for den længstlevende ægtefælles ret til at fortsætte afskrivningen i stedet for de betingelser, som er fastsat i § 1, stk. 1, litra c, 3. stk., i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v.

Stk. 2. For så vidt angår indbetalinger, der forfaldt før 1. januar 1971, kan den pågældende i stedet for den i stk. 1 nævnte afskrivning vælge enten at fradrage uafskrevne beløb fuldt ud ved opgørelsen af indkomsten for indkomståret 1972 eller at fordele fradragsretten over en årrække efter reglerne i § 18, stk. 2, således at afskrivningsperioden udløber senest 15 år efter indbetalingsåret.

Stk. 3. Fradragsretten for resterende beløb bortfalder, når der er indtrådt afgiftspligt for hele den pågældende ordning efter reglerne i §§ 29-31.

§ 64, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.68 i lov nr. 412 af 29.05.2009 fra d. 30.05.2009 og har virkning fra og med indkomståret 2010. I § 64, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 18, stk. 2, 2. pkt.,« til: »§ 18, stk. 2, 3. pkt.,«.
§ 64, stk. 1 er ændret ved § 13.1 i lov nr. 221 af 21.03.2011 fra d. 01.07.2011. I § 2, nr. 4, litra d, tre steder i § 15 A, stk. 2, i § 18, stk. 7, og i § 64, stk. 1, ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.

§ 65. Reglerne i § 2, stk. 2, i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v. om afskrivning i en arbejdsgivers skattepligtige indkomst af tilskud ud over de fastsatte årlige bidrag anvendes fortsat på indbetalinger, der er foretaget før nærværende lovs ikrafttræden. Arbejdsgiveren kan dog i stedet vælge at fradrage resterende afskrivningsbeløb fuldt ud ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1972.

Stk. 2. Det samme gælder engangsindbetalinger og lignende til en understøttelsesfond, der er godkendt efter § 21 i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v.

§ 66. Hvor der efter de hidtidige regler er indtrådt afgiftspligt før lovens ikrafttræden, anvendes reglerne i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v., §§ 6-8 og 10, om opgørelsen af det afgiftspligtige beløb og om afgiftens beregning og indbetaling m.v.

Stk. 2. På tilsvarende måde anvendes reglerne i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v., § 9, om genanbringelse med afgiftsfritagende virkning, hvor der efter de hidtidige regler er indtrådt afgiftspligt før nærværende lovs ikrafttræden. Er afgiftspligten indtrådt mindre end 6 måneder før lovens ikrafttræden, uden at nogen udbetaling eller afgiftsfritagende genanbringelse har fundet sted, kan den afgiftspligtige dog uanset bestemmelsen i § 44 vælge reglerne i §§ 41-43 anvendt.

§ 67. (Ophævet).

§ 67 er ophævet ved § 23.3 i lov nr. 1344 af 19.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 67. Er der vedrørende en ordning, som omfattes af afsnit I, før lovens ikrafttræden foretaget en disposition i form af sikkerhedsstillelse for gæld, som ikke har medført afgiftspligt efter de hidtil gældende regler, skal der senest pr. 1. juli 1972 ske afgiftsberigtigelse efter § 30, jf. § 34, medmindre sikkerhedsstillelsen forinden er begrænset til et beløb, der ikke overstiger ordningens værdi (genkøbsværdi eller lignende) ved lovens ikrafttræden, og til kun at vedrøre gæld, som er stiftet før dette tidspunkt.
Stk. 2. Hvis det pågældende forsikringsselskab er bekendt med eller inden 1. juli 1972 bliver bekendt med, at der vil indtræde afgiftspligt efter stk. 1, skal det snarest muligt underrette den afgiftspligtige herom og om muligheden for at undgå afgiftspligt ved at begrænse sikkerhedsstillelsen.
Stk. 3. Vedrører sikkerhedsstillelsen anden gæld end policelån i det pågældende forsikringsselskab, skal ejeren anmelde sikkerhedsstillelsen over for forsikringsselskabet senest 1. juni 1972.
Stk. 4. Skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, kan fastsætte nærmere regler om selskabernes underretningspligt efter stk. 2 og ejernes anmeldelsespligt efter stk. 3.

§ 68. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 10. september 2020

P.M.V.

Jens Brøchner

/ Søren Schou


Officielle noter

1) For pensionsordninger oprettet før den 1. maj 2007 opretholdes tidspunktet for tidligste udbetaling af ordningen efter de regler, som fremgår af pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, og for pensionsordninger oprettet fra og med den 1. maj 2007 til og med den 31. december 2017 opretholdes tidspunktet for tidligste udbetaling af ordningen efter de regler, som fremgår af pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, jf. § 8, stk. 4, i lov nr. 1682 af 26. december 2017. For tjenestemænd, der er ansat inden den 1. januar 2018, finder de hidtil gældende regler for tidspunktet for tidligste udbetaling af tjenestemandspensionen anvendelse. For tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2018 eller senere, finder de hidtil gældende regler for tidspunktet for tidligste udbetaling af pensionen fortsat anvendelse, hvis den pågældende overgår direkte fra en ansættelse med ret til tjenestemandspension, jf. § 2, stk. 1, i lov om tjenestemandspension, og denne ansættelse er sket inden den 1. januar 2018, jf. § 8, stk. 5, i lov nr. 1682 af 26. december 2017. For ministerpension, der alene har folkepensionsalderen som pensionsudbetalingstidspunkt, har ændringen af tidspunktet for tidligste udbetaling af ministerpensionen virkning fra den 20. juni 2017, jf. § 8, stk. 6, i lov nr. 1682 af 26. december 2017.

2) For pensionsordninger, der er påbegyndt udbetalt senest den 24. april 2012, kan en anvendt beregningsrente, der overstiger 4,6585 pct., fastholdes. Ændres den anvendte beregningsrente senere, finder reglerne i pensionsbeskatningslovens § 2, stk. 2, som affattet ved § 4, nr. 1, i lov nr. 1883 af 29. december 2015, om beregning af ydelsernes størrelse anvendelse, jf. § 8, stk. 11, i lov nr. 1883 af 29. december 2015.

3) Ændringerne af § 15 A, stk. 3, 1. pkt., § 15 A, stk. 3, 5. pkt., og § 15 A, stk. 4, 1. pkt., har virkning for overdragelser, der sker den 1. juli 2017 eller senere, jf. § 9, stk. 4, i lov nr. 683 af 8. juni 2017. Ved opgørelsen af, om den erhvervsmæssige virksomhed i overvejende grad skal anses for at bestå af fast ejendom, kontanter, værdipapirer el. lign., finder pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 4, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, og for så vidt angår selskaber, aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 1082 af 8. september 2015, anvendelse for perioden til og med den 30. juni 2017, jf. § 9, stk. 6, i lov nr. 683 af 8. juni 2017.

4) For juridiske personer, som skulle indgive selvangivelse for indkomståret 2018 i kalenderåret 2018, finder indsættelsen af henvisningen til Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, ikke anvendelse for indkomståret 2018, jf. § 38, stk. 3, i lov nr. 1555 af 19. december 2017.

5) For skattepligtige med bagudforskudt indkomstår 2018 har ændringen af beløbsgrænserne for indbetaling til aldersopsparing virkning fra og med indkomståret 2019, jf. § 8, stk. 7, i lov nr. 1682 af 26. december 2017.

6) § 22 C har virkning for korrektioner, der foretages den 1. januar 2018 eller senere, jf. § 8, stk. 8, i lov nr. 1682 af 26. december 2017.

7) Udeladt.

8) § 25 A, stk. 6, finder ikke anvendelse for indbetalinger til aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum, der sker i indkomståret 2019, jf. § 7, stk. 4, i lov nr. 1577 af 27. december 2019.

9) § 25 A, stk. 6 og 7, har virkning for afgiftspligtige udbetalinger af eller dispositioner over pensionsordninger, der sker den 1. april 2018 eller senere, og for udbetalinger af rateforsikringer, rateopsparinger, pensionsordninger med løbende udbetalinger og indeksordninger, der i overensstemmelse med pensionsvilkårene påbegyndes den 1. april 2018 eller senere, jf. § 8, stk. 9, i lov nr. 1682 af 26. december 2017.

10) § 25 A, stk. 7, nr. 16 og 17, har virkning for udbetalinger og dispositioner, der er sket den 1. april 2018 eller senere, jf. jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 1577 af 27. december 2019.

11) Afgiften som nævnt i § 29, stk. 1, 3. pkt., på 25 pct., har virkning for udbetalinger, der sker den 13. januar 2019 eller senere, jf. § 119, stk. 5, i lov nr. 1703 af 27. december 2018.

12) Har Statsforvaltningen før den 1. januar 2018 modtaget anmodning om separation eller skilsmisse, eller når en ægtefælle før den 1. januar 2018 over for skifteretten har fremsat anmodning om bosondring, finder de hidtil gældende regler, jf. bekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015 af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), anvendelse, jf. § 17, stk. 3, i lov nr. 550 af 30. maj 2017.

13) Fra og med bekendtgørelse nr. 586 af 24. maj 2013 af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) blev § 30, stk. 5, ved en fejl flyttet op som sidste pkt. i stk. 4. Fra og med bekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015 af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) blev § 30, stk. 6-9, ved en fejl rettet til stk. 5-8, fordi der tilsyneladende var et hul i rækkefølgen af stykker. Fejlene er nu rettet.

14) § 41, stk. 11 og 12, og § 41 A, stk. 4, har virkning for overførsler, der sker den 1. januar 2020 eller senere, jf. § 7, stk. 5, i lov nr. 1577 af 27. december 2019.

15) §§ 51 og 51 A er nyaffattet ved lov nr. 396 af 2. maj 2018. Ændringerne har virkning for indskud, der foretages fra og med indkomståret 2018. Indskud foretaget før senest den 31. december 2017 indgår i det samlede indskud på børneopsparingskontoen efter § 51, stk. 3, jf. § 8, stk. 6, i lov nr. 396 af 2. maj 2018.

16) Udeladt.

17) Fremgår det af aftalegrundlaget for en pensionsaftale, der før den 1. januar 2018 er indgået med en pensionskunde, at der årligt skal indbetales et beløb til aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum, der ikke overstiger beløbsgrænsen som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, men som overstiger beløbsgrænsen som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., som ændret ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, finder pensionsbeskatningslovens § 57, stk. 1, nr. 5, ikke anvendelse, hvis der i 2018 eller 2019 indbetales et årligt beløb, der alene overstiger sidstnævnte beløbsgrænse, jf. § 8, stk. 10, i lov nr. 1682 af 26. december 2017.

Advokat Jørgen U. Grønborg