Bekendtgørelse om behandling af sager om børnebidrag og ægtefællebidrag (Bidragsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelsen er pr. 01.04.2019 afløst af bekg. nr. 285 af 20.03.2019.


Ændringer

Bekg. nr. 1855 af 23.12.2015 (Fra d. 01.01.2016)

Som ændret ved
§ 1 i bekg. nr. 113 af 08.02.2016 fra d. 10.02.2016

Nu bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 (Fra d. 01.01.2018), som ændret ved

§ 5, stk. 5 i bekg. nr. 1598 af 14.12.2018 (Bekendtgørelse om størrelsen af gebyrer på det familieretlige område i 2019) fra d. 01.01.2019.

Bekendtgørelsen er pr. 01.04.2019 afløst af bekg. nr. 285 af 20.03.2019.


I medfør af § 17 a, stk. 1, og § 21, stk. 3, i lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015, § 61, stk. 3, nr. 3 og 4, i lov nr. 548 af 30. maj 2017 om ægtefællers økonomiske forhold og § 58 a, stk. 4, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1818 af 23. december 2015, fastsættes:

Indledningen er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: I medfør af § 17 a, stk. 1, og § 21, stk. 3, i lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1815 af 23. december 2015, § 52 a, stk. 3, i lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1814 af 23. december 2015, og § 58 a, stk. 4, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1818 af 23. december 2015, fastsættes:

Kapitel 1: Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på statsforvaltningens og Ankestyrelsens behandling af sager om bidrag til børns forsørgelse m.v. efter lov om børns forsørgelse (børnebidrag) og sager om bidrag til forsørgelse af nuværende eller tidligere ægtefælle, herunder registreret partner, efter lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om ægtefællers økonomiske forhold (ægtefællebidrag).

§ 1 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 1 ændres "lov om ægteskabets retsvirkninger" til "lov om ægtefællers økonomiske forhold".

Kapitel 2: International kompetence

§ 2. Den internationale kompetence til at behandle sager om børne- og ægtefællebidrag, der er omfattet af denne bekendtgørelse, er reguleret af de bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (underholdspligtforordningen), der efter § 1 i lov om Bruxelles I-forordningen m.v. gælder her i landet, og af Konvention om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Lugano-konventionen), der efter § 1, stk. 1, i lov om Bruxelles I-forordningen m.v. gælder her i landet.

§ 2 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. To steder i § 2 ændres "Bruxelles I-konventionen" til "Bruxelles I-forordningen".

Kapitel 3: Ansøgning og gebyr

§ 3. Ansøgning om fastsættelse eller ændring af børne- og ægtefællebidrag indgives til Statsforvaltningen.

§ 3, stk. 2 er ændret ved § 1 i lov nr. 113 af 08.02.2016 fra d. 10.02.2016: I § 3, stk. 2, ændres »1.500 kr.« til: »2.700 kr.«
§ 3 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 3, stk. 1 ændres "statsforvaltningen" til "Statsforvaltningen", og i § 3 stk. 2 ændres "fastsættes" til "er fastsat".
§ 3, stk. 2 er ophævet ved § 5, stk. 5 i bekg. nr. 1598 af 14.12.2018 fra d. 01.01.2019. Hidtidig formulering: Gebyret ved indgivelse af ansøgning om ændring af børnebidrag, jf. § 17 a, stk. 1 og 4, i lov om børns forsørgelse, er fastsat til 2.700 kr.

Kapitel 4: Begyndelsestidspunkter (ansøgningsfrister mv.)

§ 4. Børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse fastsættes fra den relevante ændring i barnets forhold, der udløste ansøgningen om bidrag, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter den pågældende begivenhed.

Ved bekg. nr. 626 af 12.06.2014 er fristen ændret fra 6 måneder til 2 måneder fra d. 01.07.2014

§ 5. Selv om en ansøgning om fastsættelse af børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse er indgivet efter udløb af fristen i § 4, fastsættes bidraget fra barnets fødsel, når en sag om faderskabet eller medmoderskabet til barnet er indledt i forbindelse med barnets fødsel, og ansøgningen om fastsættelse af bidrag er indgivet inden 2 måneder efter afslutningen af sagen om faderskab eller medmoderskab. Bidraget fastsættes dog først fra afslutningen af sagen om faderskab eller medmoderskab, hvis sagen om faderskab eller medmoderskab først afsluttes mere end 2 år efter barnets fødsel.

§ 5 er ændret ved bekg. nr. 626 af 12.06.2014 fra d. 01.07.2014. Hidtidig formulering: § 5. Selv om en ansøgning om fastsættelse af børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse er indgivet efter udløbet af fristen i § 4, fastsættes bidraget fra barnets fødsel, når en faderskabssag er indledt i forbindelse med barnets fødsel, og ansøgningen om fastsættelse af bidrag er indgivet inden 2 måneder efter faderskabssagens afslutning. Bidraget fastsættes dog først fra faderskabssagens afslutning, hvis sagen først afsluttes mere end 2 år efter barnets fødsel.

§ 6. Når en sag om faderskab eller medmoderskab ikke er indledt i forbindelse med barnets fødsel, fastsættes børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse fra afslutningen af sagen om faderskab eller medmoderskab, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter sagens afslutning.

§ 6 er ændret ved bekg. nr. 626 af 12.06.2014 fra d. 01.07.2014. Hidtidig formulering: § 6. Når en faderskabssag ikke er indledt i forbindelse med barnets fødsel, fastsættes børnebidrag efter § 14, stk. 1, i lov om børns forsørgelse fra faderskabssagens afslutning, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter sagens afslutning.

§ 7. Uddannelsesbidrag efter § 14, stk. 3, i lov om børns forsørgelse fastsættes fra tidspunktet for uddannelsens begyndelse, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter dette tidspunkt. Er uddannelsen påbegyndt inden barnets fyldte 18. år, fastsættes bidraget fra fødselsdagen, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter dette tidspunkt.

§ 8. Ægtefællebidrag fastsættes fra den relevante ændring i parternes forhold, der udløste ansøgningen om bidrag, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter den pågældende begivenhed.

§ 9. Overskrides ansøgningsfristerne i §§ 4-8, fastsættes bidraget fra det tidspunkt, hvor Statsforvaltningen modtog ansøgningen om bidrag.

§ 9 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 9 ændres "statsforvaltningen" til "Statsforvaltningen".

§ 10. Uanset §§ 4-9 kan bidraget fastsættes fra et tidligere eller senere tidspunkt, hvis der foreligger helt særlige omstændigheder.

§ 11. Der fastsættes normalt kun bidrag til udgifterne ved fødslen og ved barnets navngivning, herunder ved dåb, og bidrag til moderens underhold før og efter fødslen efter § 19, stk. 1, i lov om børns forsørgelse, hvis de tidsmæssige betingelser for at fastsætte bidrag til barnet fra fødslen er opfyldt.

§ 11 er ændret ved bekg. nr. 626 af 12.06.2014 fra d. 01.07.2014. Hidtidig formulering: § 11. Der fastsættes normalt kun bidrag til udgifterne ved fødslen og bidrag til morens underhold før og efter fødslen efter § 19, stk. 1, i lov om børns forsørgelse, hvis de tidsmæssige betingelser i § 5 for at fastsætte bidrag til barnet fra fødslen er opfyldt.

§ 12. Der fastsættes normalt kun bidrag til dækning af de ved en abort forvoldte særlige udgifter efter § 19, stk. 2, i lov om børns forsørgelse, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter aborten.

§ 13. Efter § 15, stk. 2 i lov om børns forsørgelse kan der kun fastsættes bidrag i anledning af omkostninger ved barnets konfirmation, hvis ansøgningen indgives tidligst 3 måneder før og senest 1 dag før dagen for barnets konfirmation. Skal barnet ikke konfirmeres, kan Statsforvaltningen kun fastsætte bidrag i anledning af, at barnet når konfirmationsalderen, hvis ansøgningen indgives fra og med dagen, hvor barnet fylder 13 år, til og med dagen, hvor barnet fylder 15 år.

Stk. 2. Efter § 15, stk. 4, i lov om børns forsørgelse kan der kun fastsættes særligt bidrag til omkostningerne ved barnets sygdom og begravelse eller i anden særlig anledning, hvis ansøgningen er indgivet inden 3 måneder efter udgiftens afholdelse, medmindre der foreligger rimelig grund for overskridelse af denne frist.

§ 13 er ændret ved bekg. nr. 626 af 12.06.2014 fra d. 01.07.2014. Hidtidig formulering: § 13. Efter § 15 i lov om børns forsørgelse kan der kun fastsættes særligt bidrag til udgifterne ved barnets dåb, konfirmation, sygdom og begravelse eller i anden særlig anledning, hvis ansøgningen er indgivet inden 3 måneder efter udgiftens afholdelse, medmindre der foreligger rimelig grund for overskridelse af denne frist.
§ 13, stk. 1 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 13, stk. 1 ændres "statsforvaltningen" til "Statsforvaltningen".
§ 13, stk. 2 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 13, stk. 2 ændres "statsforvaltningen kun fastsætte" til "der kun fastsættes".

Kapitel 5: Ændringstidspunkter

§ 14. En ændring af et børnebidrag eller et ægtefællebidrag har virkning fra den første forfaldsdag efter afgørelsen, jf. dog stk. 2-4 og §§ 15 og 16.

Stk. 2. I følgende situationer har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere tidspunkt end efter stk. 1:

1) Sagsbehandlingen er trukket urimeligt længe ud på grund af Statsforvaltningen eller en af sagens parter.

2) Bidragsbetalerens indtægt reduceres på grund af arbejdsledighed.

3) Når et bidrag, der tilkommer det offentlige, nedsættes eller bortfalder.

4) Barnet flytter fra den ene forælder til den anden.

5) Et barn, der har været anbragt uden for hjemmet, tager ophold hos bidragsbetaleren.

6) Bidragsbetaleren anses ikke som far eller medmor til barnet efter børneloven.

7) En aftale om ikke at skulle betale børnebidrag tilsidesættes.

Stk. 3. Hvis et barn modtager børnepension, der hidrører fra bidragsbetalerens pensionsordning eller lignende, bortfalder eller nedsættes børnebidraget normalt fra det tidspunkt, børnepensionen har virkning, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter tidspunktet for børnepensionens udbetaling.

Stk. 4. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere eller senere tidspunkt end efter stk. 1-3.

§ 14 er ændret ved bekg. nr. 626 af 12.06.2014 fra d. 01.07.2014. Hidtidig formulering: § 14. En ændring af et børnebidrag eller et ægtefællebidrag har virkning fra den første forfaldsdag efter afgørelsen, jf. dog stk. 2-4 og §§ 15 og 16.
Stk. 2. I følgende situationer har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere tidspunkt end efter stk. 1:
1)
Sagsbehandlingen er trukket urimeligt længe ud på grund af statsforvaltningen eller en af sagens parter.
2)
Bidragsbetalerens indtægt reduceres på grund af arbejdsledighed.
3)
Statsforvaltningen nedsætter et bidrag, der tilkommer det offentlige, eller lader bidraget bortfalde.
4)
Barnet flytter fra den ene forælder til den anden.
5)
Et barn, der har været anbragt uden for hjemmet, tager ophold hos bidragsbetaleren.
6)
Bidragsmodtageren har ved en ansøgning om forskudsvis udbetaling af børnebidrag efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag givet urigtige oplysninger om barnets indtægter.
7)
Bidragsbetaleren anses ikke som far til barnet efter børneloven.
8)
En aftale om ikke at skulle betale børnebidrag tilsidesættes.
Stk. 3. Hvis barnet modtager børnepension, der hidrører fra bidragsbetalerens pensionsordning el.lign., bortfalder eller nedsættes børnebidraget normalt fra det tidspunkt, børnepensionen har virkning, hvis ansøgningen er indgivet inden 6 måneder efter børnepensionens udbetaling.
Stk. 4. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere eller senere tidspunkt end efter stk. 1-3.

§ 14, stk. 2, nr. 1 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 14, stk. 2, nr. 1 ændres "statsforvaltningen" til "Statsforvaltningen".

§ 15. Uddannelsesbidrag efter § 14, stk. 3, i lov om børns forsørgelse bortfalder senest fra det tidspunkt, hvor uddannelsen afsluttes eller i øvrigt ophører.

§ 16. Når Statsforvaltningen har genoptaget behandlingen af en påklaget afgørelse, jf. § 18, stk. 1, eller når Ankestyrelsen har hjemvist en påklaget afgørelse til fornyet behandling hos Statsforvaltningen, eller når Ankestyrelsen ændrer en påklaget afgørelse, har en ændring af et bidrag virkning fra første forfaldsdag efter den nye afgørelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I følgende situationer har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere tidspunkt end efter stk. 1:

1) Den påklagede afgørelse er forkert, fordi en part har givet Statsforvaltningen eller Ankestyrelsen urigtige oplysninger eller har undladt at give Statsforvaltningen eller Ankestyrelsen relevante oplysninger under sagens behandling.

2) Den påklagede afgørelse er åbenbart urigtig.

3) Sagsbehandlingen har trukket urimeligt længe ud på grund af Statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller en af sagens parter.

Stk. 3. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, har en ændring af et bidrag virkning fra et tidligere eller senere tidspunkt end efter stk. 1 og 2.

§ 16, stk. 1 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. To steder i § 16, stk. 1 ændres "statsforvaltningen" til "Statsforvaltningen", og "statsforvaltningens nye afgørelse" ændres til "den nye afgørelse".
§ 16, stk. 2 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. To steder i § 16, stk. 2, nr. 1 og ét sted i § 16, stk. 2, nr. 3 ændres "statsforvaltningen" til "Statsforvaltningen".

Kapitel 6: Klage mv.

§ 17. Klager over Statsforvaltningens afgørelser behandles af Ankestyrelsen, jf. § 21, stk. 1, i lov om børns forsørgelse, § 61, stk. 1 og 2, i lov om ægtefællers økonomiske forhold og § 58 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Klagen indgives til Statsforvaltningen, der videresender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

§ 17 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: Klager over statsforvaltningens afgørelser behandles af Ankestyrelsen, jf. § 21, stk. 1, i lov om børns forsørgelse, § 52 a, stk. 1, i lov om ægteskabets retsvirkninger og § 58 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Klagen indgives til statsforvaltningen, der videresender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

§ 18. Statsforvaltningen kan genoptage behandlingen af en sag, hvis klagen er indgivet inden udløb af fristen i § 21, stk. 2, 1. pkt., i lov om børns forsørgelse, § 61, stk. 2, i lov om ægtefællers økonomiske forhold eller § 58 a, stk. 2, 1. pkt., i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, og

1) klagen indeholder en ansøgning, som Statsforvaltningen ikke har taget stilling til,

2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

3) der foreligger væsentlige oplysninger, som Statsforvaltningen ikke har taget stilling til, eller

4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 2. Klageren kan til Ankestyrelsen påklage Statsforvaltningens beslutning om at genoptage sagen.

§ 18, stk. 1 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 18, stk. 1 ændres "§ 52 a, stk. 2, 1. pkt., i lov om ægteskabets retsvirkninger" til "§ 61, stk. 2, i lov om ægtefællers økonomiske forhold".
§ 18, stk. 1 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 18, stk. 1, nr. 1 og nr. 3 ændres "statsforvaltningen" til "Statsforvaltningen".
§ 18, stk. 2 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. I § 18, stk. 2 ændres "statsforvaltningens" til "Statsforvaltningens".

Kapitel 7: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Overskriften til kapitel 7 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1855 af 23. december 2015 om børne- og ægtefællebidrag ophæves.

Stk. 3. § 3, stk. 2, finder ikke anvendelse på ansøgninger om ændring af børnebidrag, der er indgivet til Statsforvaltningen før den 10. februar 2016. For sådanne ansøgninger betales det gebyr, der var fastsat i de regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev indgivet.

Stk. 4. § 19, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 741 af 21. juni 2013 om børne- og ægtefællebidrag finder anvendelse for ansøgninger om bidrag efter §§ 14, 15 og 19 i lov om børns forsørgelse, som er indgivet til Statsforvaltningen før den 1. juli 2014.

§ 19 er ændret ved bekg. nr. 1494 af 11.12.2017 fra d. 01.01.2018. Hidtidig formulering: § 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 626 af 12. juni 2014 om børne- og ægtefællebidrag ophæves, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. § 19, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 626 af 12. juni 2014 om børne- og ægtefællebidrag finder fortsat anvendelse for ansøgninger om bidrag efter §§ 14, 15 og 19 i lov om børns forsørgelse, som er indgivet til statsforvaltningen inden den 1. juli 2014.

§ 20. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Børne- og Socialministeriet, den 11. december 2017

Mai Mercado

/ Carina Fogt-Nielsen

Advokat Jørgen U. Grønborg