Er rejseudgifter fortrinsberettigede ved firmakonkurs?

Jeg rejser en del for firmaet, og normalt lægger jeg selv ud for en del af rejseudgifterne. Her bruger jeg et firmabetalt, men privat kreditkort. Et par uger efter hjemkomsten, dvs. normalt i god tid inden regningerne skal betales til kreditkortet, får jeg så rejseudgifterne betalt af firmaet.

Hvis nu firmaet går konkurs inden jeg når at få afregnet, hvordan kan jeg så få mine penge?

SVAR:

Ifølge konkurslovens § 95 er en række af lønmodtageres krav mod arbejdsgiveren privilegerede i tilfælde af konkurs. det betyder. at kravene skal dækkes forud for simpel gæld. De privilegerede krav dækkes normalt af Lønmodtagerens Garantifond. Bestemmelsen lyder ordret således:

§ 95. Derefter betales i lige forhold:

  1. Krav på løn og andet vederlag for arbejde i skyldnerens tjeneste, som er forfaldet i tidsrummet fra 6 måneder før fristdagen indtil konkursdekretets afsigelse.

  2. Krav på erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet, men dog ikke erstatning for krav på løn og andet vederlag, som ville være forfaldet mere end 6 måneder før fristdagen.

  3. Krav på godtgørelse, for så vidt opsigelsen eller afbrydelsen af arbejdsforholdet har fundet sted inden for de sidste 6 måneder førfristdagen.

  4. Krav på feriegodtgørelse.

  5. Krav som nævnt i nr. 1-3 for længere tid tilbage end angivet i dissebestemmelser, såfremt fordringshaveren efter skifterettens skøn har søgt kravet gennemført uden ugrundet ophold, men ikke har kunnet nå at foretage et udlæg, der opretholdes i forhold til konkursboet.

Stk. 2. Skifteretten kan nægte skyldnerens nærstående fortrinsret, såfremt denne under hensyn til løn- og arbejdsvilkår, til ydelse af henstand samt til eventuel økonomisk interesse i virksomhedens drift ikke findes rimeligt begrundet.

Udtrykket løn og andet vederlag omfatter ikke refusion af udgifter afholdt i forbindelse med arbejdet, f. eks. rejseudgifter eller kørselsgodtgørelse.

Disse krav er således kun simple krav i boet, og der er derfor langt større risiko for at du lider tab på disse beløb end på almindelige lønkrav.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg