Har en mandlig funktionær, som bortvises under forældreorlov, krav på særlig godtgørelse?

Kan en mandlig funktionær, som bortvises under forældreorlov, rejse særlige krav mod arbejdsgiver?

Baggrunden for bortvisningen er efter alt at dømme urigtig, men det burde være en skærpende omstændighed, at han er på forældreorlov, da det sker.

SVAR:

Hvis en medarbejder bortvises under forældreorlov, og det gøres gældende, at årsagen til bortvisning helt eller delvist skyldes fravær grundet orlov, så vil det være arbejdsgiver, der skal godtgøre (læs bevise) at bortvisningen dels er saglig og rimelig begrundet i andre forhold (væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet). Kan arbejdsgiver ikke det, så er der en formodningsregel for, at bortvisningen skyldes afvikling af forældreorlov, og godtgørelsen kan udmåles efter ligebehandlingsloven med krav på op til 78 ugers løn.

Med venlig hilsen

Peter Ruhr

Havnevej 19,

4300 Holbæk