Får et flexjob indflydelse på min erhvervsevnetabserstatning?

Jeg er noget i tvivl vedr. tabt erhvervsevne.

Hvordan fungere det, hvis jeg f. eks. får et flexjob på 10 timer om ugen. eller hvis jeg får førtidspension. 

Udbetales der erstatning i forhold til flexjob løn eller det reelle arbejdstab?

SVAR:

Ved erhvervsevnetabsvurderingen tager man efter loven hensyn til den skadelidtes muligheder for at skaffe sig indtægt ved ”et sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling eller genoptræning eller lign.”

Der skal fastsættes en erhvervsevnetabsprocent. Det vil enten være Arbejdsskadestyrelsen eller forsikringsselskabet, der kommer med en vurdering heraf. I vurdering af erhvervsevnetabsprocenten indgår en række momenter, så som skadens omfang, antallet af timer man kan arbejde, skånehensyn og om det alene er skaden, der er årsag til arbejdsnedsættelsen, eller om der også er andre forhold. Det er således en konkret skønsmæssig vurdering.

Det har i forhold til erhvervsevnetabsprocenten ikke nogen særlig betydning, hvad man konkret tjener i et nyt fleksjob. Men det vil have betydning, hvor mange timer man kan arbejde.

Det vil have stor betydning for procenten, om man efter ulykken er i fleksjob eller har fået offentlig førtidspension. Hvis man er i fleksjob har man stadig en vis/mindre erhvervsevne i behold, hvorimod folk, der tilkendes førtidspension har en varig erhvervsevnenedsættelse i ethvert erhverv.

I forhold til erstatningsudbetalingen skal der fastsættes en årsløn, der som udgangspunkt er den årsløn man har haft på skadestidspunktet. Hvis man enten lige har skiftet job eller er selvstændig kan man lave en skønsmæssig vurdering af årslønnen.

Det kan være en vanskelig opgave at vurdere, om det tilbud, som forsikringsselskabet kommer med er godt nok, og derfor kan det anbefales at kontakte en advokat for at få rådgivning. I en sådan situation vil forsikringsselskabet dække rimelige advokatomkostninger hertil.
 

Med venlig hilsen

Anni Nørgaard Clausen

Århus

E-mail: anc@askt.dk