Hvad er straffen for at læse en anden persons e-mails?

Jeg vil godt vide, hvad straffen (hvis nogen) for at læse en anden persons e-mail er? (uden den persons viden og godkendelse)

Svar:

Straffen vil typisk være en bøde, men den kan være helt op til seks måneders fængsel. Det fremgår af straffelovens § 263, stk. 1,  som bestemmer følgende:

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget 

1) bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund


Straffelovens § 263

§ 263. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget

1) bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet,
2) skaffer sig adgang til andres gemmer,
3) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.
Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et anlæg til elektronisk databehandling.
Stk. 3. Begås de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særlig skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.