Skal min restferie afholdes i fritstillingsperioden?

Jeg har følgende problem, som jeg håber, I kan hjælpe mig med.

D. 01-04-97 blev jeg opsagt med mit opsigelsesvarsel, 4 mdr., til fratrædelse 01-08-97.

I den 4 mdr. periode er jeg blevet fritstillet med fuld løn til at tage andet arbejde.

I fritstillingsbetingelserne indgår aftale om, at restferie til afholdelse 01-05-96 / 01-05-97 afholdes i fritstillingsperioden. Så langt så godt.

Efter fritstillingen forlanger firmaet nu, at alt ferie, 5 uger, til afholdelse 01-05-97 / 01-05-98 også afholdes i fritstillingsperioden på 4 mdr.

Hovedferien, 3 uger, som er firmaplanlagt til perioden 23-06-97 / 13-07-97, må jeg nok acceptere bliver holdt i fritstillingsperioden, men jeg kan ikke forstå at de sidste 2 ugers restferie til afholdelse 01-05-97 / 01-01-98, skal afholdes i fritstillingsperioden på 4 mdr.

Jeg mener, at firmaet skal udstede et feriekort på de 2 uger, som så er til afholdelse i perioden 01-05-97 / 01-05-98.

Hvis firmaet har ret til at forlange denne fritstillings/ferie model, kan jeg komme ud for følgende situation:

01-07-97 får jeg et arbejde i et firma, hvor hovedferien går på omgang. Den person jeg afløser i firmaet, har i ferieåret 01-05-97 / 01-05-98 haft hovedferie i uge 19-20-21.

I næste ferieår, 01-05-98 / 01-05-99, har jeg så overtaget hans hovedferieperiode, som er uge 33-34-35-1998. D.v.s at jeg ikke har mulighed for at holde ferie fra 01-07-97 / 15-08-98, altså over 1 år.

Kan det virkeligt være rigtigt?

SVAR:

Da dit opsigelsesvarsel er mere end 3 måneder, følger det af ferielovens § 10, stk. 2, at arbejdsgiveren kan pålægge dig at afholde både hovedferien på 3 uger og restferien på 2 uger inden for opsigelsesvarslet på 4 måneder.

Fritstillingen må forstås som et pålæg om at holde optjent ferie i videst muligt omfang i fritstillingsperioden, og varslet på 1 måned for restferien er overholdt.

Ferielovens § 10, stk. 2 lyder således:

§ 10. Arbejdsgiveren fastsætter efter forhandling med lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes, idet arbejdsgiveren under hensyntagen til virksomhedens tarv så vidt muligt skal imødekomme lønmodtagerens ønske om feriens placering. Arbejdsgiveren giver lønmodtageren meddelelse herom så tidligt som muligt, dog senest 3 måneder før ferien begynder for den ferie, der skal gives i sammenhæng i ferieperioden, jf. § 9, stk. 1, og senest 1 måned før ferien begynder for resterende feriedage, jf. § 9, stk. 2, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette.

Stk. 2. Uden lønmodtagerens samtykke kan den ferie, der efter § 9, stk. 1, skal gives i sammenhæng i ferieperioden, dog ikke ligge i tiden mellem en af arbejdsgiveren meddelt opsigelse og fratrædelsestidspunktet, medmindre adgang dertil følger af bestemmelse i kollektiv overenskomst eller det efter lov eller overenskomst gældende opsigelsesvarsel er længere end 3 måneder eller opsigelsesvarslet er forlænget med antallet af feriedage.

Da jeg bestemt ikke er sikker på resultatet, vil jeg råde dig til at lade din fagforening finde ud af, om du på en eller anden kan kræve feriekort for restferien på 2 uger.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg