Hvem skal betale transporten af computer med fabrikationsfejl?

Hvis man køber fx en computer i en butik og den når man kommer hjem viser sig at være defekt p.g.a fabrikationsfejl eller lign. (ikke ens egen skyld), og man bliver nødt til at komme ned i butikken med den igen fx via bus eller taxi, har butikken så ikke pligt til at betale transporten?

Svar

Købelovens § 78, stk. 4 bestemmer følgende:

"Sælgeren skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen".

Denne regel skal efter forarbejderne til loven forstås på følgende måde:

Afhjælpning skal ske vederlagsfrit for køber. I et vist omfang skal køber imidlertid medvirke til afhjælpningens gennemførelse. Sælger kan bestemme, at afhjælpningen skal ske hos køber, der i så fald må give sælger adgang til at foretage afhjælpning på et for begge parter belejligt tidspunkt, i almindelighed inden for almindelig arbejdstid. Sælger kan også vælge at lade afhjælpningen foretage på eget eller en tredjemands værksted. I så fald må køber, hvis det drejer sig om en mindre, let transportabel genstand, og reparationsstedet ligger i nærheden af købers bopæl, bringe den derhen og hente den igen. Drejer det sig derimod om større ting eller et fjerntliggende reparationssted, må sælger besørge og bekoste frem- og tilbagetransporten. Dog skal køber på sælgers anmodning fremsende varen pr. post, hvis dette er muligt - udlagt porto skal refunderes af sælger.

Hvis der er tale om en større genstand, fx en pc med skærm osv., skal forretningen betale transporten til butikken. Men drejer det sig fx om en mindre genstand, fx en bærbar pc,  skal transporten hen til butikken ske for kundens egen regning.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund