Skal jeg betale præmie for opsagt indboforsikring?

Jeg tegnede for 2 er siden en indboforsikring og en bilansvarsforsikring i selskabet NN. Indboforsikringen tegnede jeg, da jeg derved kunne få rabat på bilforsikringen. Præmien på indboforsikringen, ca. 900 kr. årligt, forfalder til betaling hvert år i marts.

Sidste år i marts betalte jeg ikke præmien på indboforsikringen, og jeg fik en rykker med meddelelse om, at forsikringen var stillet i bero, og at beløbet ville blive sendt til inkasso, hvis jeg ikke betalte. Jeg betalte ikke, da jeg ikke kunne afse pengene, men inkassosagen udeblev.

I marts i år får jeg så igen en opkrævning på præmien til indboforsikringen, men denne gang for 2 år, dvs. for perioden fra marts 1996 til marts 1998.

Mit spørgsmel er, om selskabet kan kræve betaling for en vare, som jeg jo reelt ikke har modtaget, nemlig indboforsikring fra marts 1996-marts 1997.

Jeg har talt med selskabet, som hævder, at det kan de godt, og at de i øvrigt kræver, at man har mindst 2 forsikringer i selskabet. Burde de ikke have gjort noget ved sagen for 1 år siden.

Med venlig hilsen

Henrik

SVAR:

Det fremgår af forsikringsaftalelovens § 15, stk. 1, at din forsikring er ophørt 3 måneder efter påkravet, idet selskabet efter det oplyste ikke har påbegyndt retsforfølgning.

Forsikringsselskabet har ifølge forsikringsaftalelovens § 16 ret til præmie indtil det tidspunkt, hvor forsikringens er ophørt, dvs. 3 måneder efter påkrav.

Jeg foreslår, at du skriver til selskabet og beder om en forklaring på, hvorfor forsikringsaftalelovens § 15 og 16 ikke skulle gælde i din sag. de anførte regler er nemlig ufravigelige, jf. forsikringsaftalelovens § 17.

Hvis forsikringsselskabet fastholder kravet, bør du indbringe sagen for forsikringsankenævnet. det kan du læse mere om på emne nr. 177.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

 

§ 15. Når der efter sket påkrav er forløbet 3 måneder, uden at præmien er betalt, ophører aftalen uden opsigelse, medmindre selskabet har påbegyndt retsforfølgning for at indbetale præmien. Fra sådan retsforfølgnings begyndelse genindtræder selskabets ansvar. Opgiver selskabet retsforfølgningen, eller fører den ikke til fyldestgørelse, bortfalder selskabets ansvar på ny, og den i 1. punktum nævnte påtalefrist betragtes som ikke afbrudt.

§ 16. Bliver en forsikringsaftale i henhold til en bestemmelse i denne lov af selskabet opsagt til ophør forinden udløbet af den tid, for hvilken den er afsluttet, eller ophører den i henhold til § 15, har selskabet ret til det præmiebeløb, som skulle have været betalt, såfremt forsikringen kun havde været tegnet for den forløbne tid.

Stk. 2. Ophører aftalen af andre grunde at gælde, har selskabet ret til så stor del af præmien, som svarer til den indtil ophøret forløbne tid.

§ 17. Det kan ikke med retsvirkning vedtages, at undladelse af at betale præmie i rette tid skal medføre strengere virkninger for forsikringstageren eller den sikrede end de i §§ 13-15 foreskrevne. Bestemmelserne i § 13, 2. og 3. punktum, og § 16 gælder ikke for livsforsikring.