Må skolen ”snage” i lærernes sygdomme?

Jeg er offentlig ansat skolelærer.

For halvanden år siden indførte kommunen, at man hvert halve år skal til samtale om sit fravær hos skolens inspektør, der på en blanket angiver årsagen til fravær.
 
Der optælles perioder og dage, og 6 fraværsperioder eller 10 enkeltstående sygedage udløser, at man skal til samtale.
 
Det sidste år tæller, og da samtalen kan ske hvert halve år, betyder det, at man faktisk er til samtale to gange for den samme periode.
 
Vi er mange på skolen, der er til disse samtaler, og vi føler, at det krænker vores blufærdighed, at vi overfor vores skoleinspektør og kommunen skal angive, at vi f.eks. lider af hæmorider, underlivsproblemer og andet - som må høre til privatlivets 'fred'.
 
Og at det skal skrives ned, videregives til kommunen og i øvrigt vedrøre andre.

En af byens læger har udtrykt, at disse samtalers udformning er 'ulovlige' - at man faktisk udelukkende skal meddele, at man er 'syg' - slut, færdig.

Kan I hjælpe mig med at finde ud af, om kommunen overhovedet kan forlange disse samtaler - og i givet fald, hvad reglerne er for, hvad vi er forpligtet til at videregive af oplysninger?
 
Jeg har kigget i forvaltningsloven, men jeg kunne intet finde.
 
Svar:

Efter bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom og fødsel (Social Ministeriets bekendtgørelse nr. 442 af 23.6.98) § 8 kan arbejdsgiveren tidligst forlange en tro og lov erklæring på 2. fraværsdag, og efter § 9 kan arbejdsgiveren tidligst forlange en lægeerklæring på 4. sygedag.

Denne lægeerklæring er alene en erklæring fra lægen om, at vedkommende er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.
 
Ikke hvad vedkommende lider af.

Spørgsmålet om videregivelse af oplysninger fra en selv til skoleinspektøren, må man i princippet selv afgøre.
 
Mig bekendt er det ikke reguleret ved lov.
 
Spørgsmålet om videregivelse af oplysninger fra skolen til kommunen er reguleret ved lov og det er korrekt, at det er forvaltningsloven.
 
Det er § 28 i denne lov der reguler dette forhold.

Efter denne bestemmelse må en forvaltningsmyndighed ikke videregive oplysninger om rent private forhold til en anden forvaltningsmyndighed.
 
Der er undtagelser hertil og et par af disse er relevante.
 
Det er medmindre pågældende har givet samtykke hertil,  eller det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov.

I denne forbindelse anses skolen i forhold til kommunen som en selvstændig forvaltningsmyndighed og kommunen en anden selvstændig forvaltningsmyndighed.

Skolen må derfor ikke videregive disse oplysninger til kommunen.

Spørgsmålet om, hvor mange oplysninger, der skal gives fra den enkelte til skoleinspektøren må vel være noget, I kan få besluttet på et samarbejdsudvalgsmøde?

Om man overhovedet kan forlange disse samtaler?
 
Tja, det er vel et spørgsmål om personalepolitik på den enkelte skole.
 
Man skal huske at arbejdsgiveren har ret til at lede og fordele arbejdet, men igen det er vel et spørgsmål, der skal på samarbejdsudvalget om skolens politik på dette område med sygefraværssamtaler.
Når man på skolen har indført halvårlige sygefraværssamtaler, er det vel blevet godkendt af samarbejdsudvalget.

Hvad siger din tillidsrepræsentant?

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde