Hvad skal der stå i en opsigelse fra en funktionær?

Jeg er ansat under funktionærloven og vil opsige min stilling.

Hvad skal en opsigelse indeholde?

SVAR

Der er ikke specielle krav til indholdet af en opsigelse fra funktionærens side. Opsigelsen skal være skriftlig. Det er ikke nødvendigt at give nogen begrundelse for opsigelsen.

Du skal naturligvis overholde opsigelsesvarslet efter funktionærlovens § 2, stk. 6 og 7, som lyder således:

Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at arbejdet er af rent midlertidig karakter eller på prøve, og arbejdsforholdet ikke vedvarer ud over 3 måneder. Dog kan der ved skriftlig kontrakt træffes bestemmelse om længere opsigelsesvarsel fra funktionærens side under forudsætning af, at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende.

Stk. 7. Opsigelse må ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Opsigelse i henhold til stk. 2, 3 og 6 skal være meddelt skriftligt senest den sidste i den måned, efter hvis udløb opsigelsesvarslet begynder at løbe.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus