Overholder Statens Bilinspektion selv loven?

Undertegnede og andre bilejere har erfaret, at der ved det periodiske bilsyn kan være stor forskel på standarden af de krav, der stilles til køretøjets stand afhængig af den lokalitet, hvor køretøjet sendes til syn. 

Endvidere er det ofte svært for bilejeren og reparatøren af køretøjet at se, at de stillede krav om udbedringer af køretøjet påvirker dets færdselssikkerhed (huller i paneler under dør, f.eks.).

For mig at se er de krav, som kommer ud af et periodevis syn af et køretøj hos Statens Bilinspektion formelt at betragte som en forvaltningsafgørelse, truffet af en offentlig myndighed, som må være omfattet af forvaltningslovens bestemmelser.

Hvis dette er korrekt vurderet af mig, mangler der på synsattesterne fra Statens Bilinspektion :

1. En henvisning til hvilke regler i færdselslovgivningen, som er overtrådt ved forekomst af evt. fejl ved et køretøj og hvordan de evt. fejl påvirker færdselssikkerheden

2. En vejledning til, hvordan tilsynets afgørelse kan påklages og til hvilken myndighed, samt en klagefrist

3. En afgørelse af, om en evt. klage har opsættende virkning på krav om køretøjets udbedring

Mine spørgsmål er som følger :

a) Skal oplysningerne under 1-3 medtages på synsattesterne, for at gøre kravene juridisk gyldige ?

Til hvilken myndighed skulle en evt. klage over resultatet af et bilsyn rettes ? 

b) Hvis ja til a) : Kan den retslige gyldighed af bilsynets afgørelser anfægtes p.t., når forvaltningslovens krav tilsyneladende ikke er opfyldt ved udformningen af synsattesterne ?

Svar:

Reglerne om periodisk bilsyn findes i en bekendtgørelse udstedt af Trafikministeriet. Trafikministeriet har i følge nogle af færdselslovens bestemmelser bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om bl.a. periodisk bilsyn og registrering. Bekendtgørelsen hedder: Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer. Den kan hentes på www.retsinfo.dk   

Bilinspektionens opgave er at undersøge om et køretøj er i forskriftsmæssig stand. Det vil sige overholder lovgivningens krav til køretøjet. Det skal dog ikke kunne udelukkes, at en bilinspektion påpeger fejl og mangler som umiddelbart ikke ser ud til at have betydning for trafiksikkerheden. Man må dog håbe at det reelt ikke er tilfældet. Ellers er inspektionens arbejde omsonst.
 
Men til det reelle. I følge Trafikministeriet er en synsrapport  ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Derfor skal den ikke opfylde de forvaltningsmæssige krav til en afgørelse.

En synsrapport er alene en konstatering af, hvorvidt et køretøj er i forskriftsmæssig stand. Endvidere er en synsrapport en konstatering, der vil ligge til grund for en afgørelse. Man kan derfor bede bilinspektionen om en afgørelse.

Med venlig hilsen
 
Frank Viberg-Holde