Kan hjemmearbejde være omfattet af funktionærloven?

Vil den nuværende funktionærlov harmonere med konceptet om hjemmearbejde?

Er en arbejdstager som arbejder I hjemmet være omfattet af funktionærloven?

 SVAR

Funktionærlovens definerer funktionærbegrebet således:

§ 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer:

a) Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition.
b) Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed.
c) Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.
d) Personer, hvis arbejde overvejende er af den under a) og b) angivne art.

Stk. 2. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver gennemsnitlig mindst 15 timer ugentlig, og at han indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner.

Der er ikke i loven noget krav om, at arbejdet udføres på en bestemt arbejdsplads. En kontordame må efter min opfattelse være omfattes af funktionærloven, selv om en del af eller hele arbejdet udføres i hendes hjem via en pc'er med forbindelse til kontoret.


Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg