Hvad er straffen, hvis jeg forfalsker mit eksamensbevis?

Jeg har et stort problem.

Hvad er straffen for dokumentfalsk (eksamensbevis)? Kan man komme i fængsel??

Jeg er ikke tidligere straffet.


Svar:

Der er tale om en overtrædelse af straffelovens § 171 om dokumentfalsk.

Der synes at være en ret fast retspraksis, der går ud på en betinget dom af fængsel i 3 måneder, dog på vilkår bla. af 60 timers samfundstjeneste.

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

retraad.gif (5798 bytes)

§ 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.
Stk. 2. Ved dokument forstås en skriftlig med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der enten fremtræder som bestemt til at tjene som bevis eller bliver benyttet som bevis for en rettighed, en forpligtelse eller en befrielse for en sådan.
Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.