Kan deltidsansat få løn under sygdom?

Tak for en god og spændende tjeneste!

Jeg har et par konkrete spørgsmål vedr. funktionærloven's bestemmelser omkring løn under sygdom for deltids-ansatte.

) Er deltids-ansatte i det hele taget omfattet af funktionærloven?

2) Er der en nedre grænse for antallet af timer pr. uge for, at jeg er omfattet af funktionærloven, og har jeg ret til at få løn under sygdom?

3) I givet fald bliver der taget udgangspunkt i kontrakten eller er det et gennemsnit af det antal timer, som jeg reelt har haft i de seneste par måneder, som er afgørende for, hvorvit jeg er omfattet af funktionærloven?

Grunden til ovenstaaende spørgsmål er, at jeg er ansat kontaktligt 15 timer pr. uge og har været det i godt tre år i samme virksomhed. Arbejdstiden har reelt været fri indenfor normal kontortid og har i alle tre år udgjort 15 til 25 timer pr. uge. Men det har ALDRIG været praksis, at deltidstansatte/løsarbejdere har oppebåret løn under sygdom!

Imidlertid er der sket det, at jeg jeg står over for at skulle opereres og må desværre forvente at være sygemeldt i en periode på 4 til fem uger.

 SVAR

Du er omfattet af funktionærloven, hvis dit arbejde falder inden under beskrivelsen i funktionærlovens § 1, stk. 1, som lyder således:

§ 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer:

a) Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition.
b) Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed.
c) Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.
d) Personer, hvis arbejde overvejende er af den under a) og b) angivne art.

Det er desuden en betingelse, at du er beskæftiget i mindst 15 timer ugentligt. Dette følger af funktionærlovens § 1, stk. 2, som lyder således

Stk. 2. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver gennemsnitlig mindst 15 timer ugentlig, og at han indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner.

Som du kan se, er du omfattet af funktionærloven, da det er aftalt, at du beskæftiges mindst 15 timer ugentligt. Selv om dette ikke havde været aftalt, ville du alligevel være omfattet af funktionærloven, hvis du i en længere periode gennemsnitligt har været beskæftiget i mindst 15 timer ugentligt. Jeg forudsætter, at dit arbejde falder ind under ovennævnte beskrivelse i funktionærlovens § 1.

Da du er omfattet af funktionærloven, har du krav på løn under sygdom. Dette følger af funktionærlovens § 5, stk. 1, som lyder således:

§ 5. Bliver funktionæren på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som lovligt forfald for funktionæren, medmindre han under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed, eller han ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet, at han led af den pågældende sygdom.

Ovenstående gælder, selv om der måtte stå noget andet i din ansættelsesaftale. Det følger nemlig af funktionærlovens § 21, stk. 1, at lovens bestemmelser ikke kan fraviges til ugunst for funktionæren ved aftale mellem parterne.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg