Hvornår forældes incestsager?
 

Er der lov for hvor gammel incestsager kan være for at kunne politianmeldes? Er grænsen10 år ???


Svar:

Straffelovens§ 210 lyder således

§ 210. Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes med fængsel indtil 6 år. Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab.

Stk. 2. Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel indtil 2 år. Straffen kan bortfalde for den, der ikke er fyldt 18 år.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje.

 Når en lovovertrædelse, som er omfattet af  § 210, begås over for en person under 18 år, indtræder forældelse ikke, jf. straffelovens § 93 b, stk. 2, som blev indført fra d. 01.04.2018. Ændringen finder også anvendelse på lovovertrædelser, der er begået før lovens ikrafttræden, medmindre forældelse efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens ikrafttræden.

Hvis lovovertrædelsen begås over for en person, der er fyldt 18 år, gælder straffelovens almindelige forældelsesfrister, jf. sraffelovens § 93:

§ 93: Forældelsesfristen er

1) 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år for overtrædelsen.
2) 5 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 4 år.
3) 10 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 10 år.
4) 15 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel på bestemt tid.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600