Hvordan er reglerne for aktindsigt i personalemapper?

Kan Familieadvokaten.dk oplyse, hvilke personlige papirer, der er omfattet af lov om aktindsigt?

På forhånd tak.


Svar:

Ud fra overskriften vedrører spørgsmålet alene aktindsigt i personalemapper.

Der skal her skelnes mellem om det er ens egen ret til aktindsigt i sin egen personalesag eller om det er andres ret til aktindsigt i ens egen personalesag.

Aktindsigt i egen sag reguleres af forvaltningslovens § 10. Af denne fremgår at man har ret til at se samtlige akter i ens egen personalesag. Undtaget er dog hvilke andre ansøgere, der har søgt samme stilling, som den man besidder.

Andres ret til aktindsigt reguleres af lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedslov) § 2. Det understreges, at såvel forvaltningslov som offentlighedslov alene vedrører den offentlige forvaltning. Lovene gælder ikke for private virksomheder.

På baggrund af stor offentlig debat i 1998 om netop andres ret til aktindsigt i personalesager blev offentlighedsloven ændret samme år. Af § 2, stk. 2 fremgår, at loven ikke gælder for sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste.
Det samme gælder for andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Det er hovedreglen.

Undtagelsen findes i stk. 3, der siger at loven gælder for oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. Ovennævnte oplysninger er kun omfattet for så vidt angår tidligere og nuværende arbejdsopgaver, ikke fremtidige.
Oplysninger om eksamenskarakterer er ikke omfattet, men oplysninger om lønmæssige forhold er omfattet.
Såfremt dokumenter i personalesagen, udover de oplysninger der må gives aktindsigt i, også indeholder oplysninger der ikke må gives aktindsigt i, skal der ske en ekstrahering.
Det vil her sige, at der kun fotokopieres de dele af dokumentet, der må gives aktindsigt i.

Når der begæres aktindsigt i en personalesag, skal den ansatte underrettes om, hvem der har begæret aktindsigt og når begæringen er mere eller mindre imødekommet, skal den ansatte have at vide, hvilke dokumenter der er givet aktindsigt i.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde