Kan vi få supplerende bistand, selv om vi har købt en bil på afbetaling?

Jeg begyndte med at arbejde i marts l995. Det samme år i oktober fik jeg og min familie asyl. Min kone er begyndt med at få supplerende bistand fra kommunen i januar l996. Må kommunen nægte at udbetale min kone supplerende bistand, hvis vi købte en ny bil i februar l997 på afbetaling?

Lånet vil være afviklet i 83 måneder (til og med mart 2004 ). Mit månedlig afdrag er 1600 kr ( årligt 19200 ).

Jeg arbejder fra kl.06.00 til kl.14.00 udenfor min kommune og har ikke bussen i passende tid.

Denne bil er faktisk ikke min, fordi ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælgeren, indtil  restkøbesummen er betalt til sælgeren.

Må  mennesker, som er på en måde afhængige af kommunen, købe noget på afbetaling?


Svar:

Efter lov om aktiv socialpolitik § 14 kan der ikke ydes kontanthjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue som kan dække det økonomiske behov. 

Der ses dog bort fra en formue på 10.000 kr. for enlige og det dobbelte for ægtefæller. Desuden ses der bort fra formue der er bestemt til forbedring af boligforholdene eller til familiens erhvervs- og uddannelsesmuligheder.

Det afgørende er om en bil (ny) skal betragtes som en formue i lovens forstand. Den Sociale Ankestyrelse har i en afgørelse fra 1997 offentliggjort som SM O-8-97 fundet, at en bil med realisationsværdi på 20.000 kr. var en formue i lovens forstand og der kunne ikke ses bort fra denne formue. 

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse, men det sociale nævn havde ved afgørelsen lagt vægt på, at bilen ikke var en nødvendig forudsætning for ansøgerens beskæftigelse.

Det er således ikke muligt præcist at svare på spørgsmålet, men det må bero på en konkret vurdering af, om det er tvingende nødvendigt for dig at have bil for at kunne passe dit arbejde.

Denne vurdering må så komme an på en konkret afgørelse. Det vil sige, bed kommunen om en skriftlig afgørelse på, at din ægtefælle ikke kan få supplerende hjælp, når I er i besiddelse af en bil. Klag eventuelt denne afgørelse til det sociale nævn.

Det er ligegyldigt i denne forbindelse om du eller forhandleren har ejendomsretten til bilen. Det afgørende er, om du ved salg af bilen eller ved ophævelse af afbetalingskontrakten får en formue fratrukket ovennævnte formuegrænser, hvoraf det økonomiske behov kan dækkes.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde