Kan min franske kæreste få penge af den danske stat?

Min franske kæreste overvejer at flytte til Danmark, men han kan ikke få job pga. sprogvanskeligheder. 

Kan han få penge af enten stat eller kommune?


Svar:

EU-statsborgere har ret til at opholde sig her i Danmark i 3 måneder uden tilladelse og hvis de er arbejdssøgende, 6 måneder uden tilladelse.

For at få vedvarende hjælp til forsørgelse skal modtageren bl.a. være statsborger i en EU-medlemsstat og være berettiget til ophold efter fællesskabsretlige regler.

Hjælp til forsørgelse anses for vedvarende, hvis den er ydet mere end 1 år eller antages at ville vare mere end 1 år.

Det afgørende her er, hvornår man er berettiget til ophold efter fællesskabsretlige regler og i perioden efter de 6 måneder. Der kræves, at man får en tilladelse, et opholdsbevis. Dette får man, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 

  1. En dansk arbejdsgiver erklærer, at ansøgeren er i arbejde hos arbejdsgiveren. 
  2. Ansøgeren godtgør, at han/hun har påbegyndt selvstændig virksomhed. 
  3. Ansøgeren er optaget på en SU-berettiget uddannelsesinstitution og erklærer at kunne forsørge sig selv. 
  4. Ansøgeren godtgør at han/hun råder over tilstrækkelige midler til at kunne forsørge sig selv.

Ansøgning om opholdsbevis indgives til statsamtet, i Københavns Kommune, Overpræsidiet. Statsamtet vil ikke udstede et sådant bevis, medmindre en af ovenstående betingelser er opfyldt. Kommunen vil ikke udbetale hjælp, hvis ikke pågældende har et opholdsbevis. Det er således en "catch 22".

Såfremt pågældende bliver i Danmark i mere end 6 måneder og får behov for hjælp af det offentlige, vil man bevilge en enkeltbillet til hjemlandet. Man skal huske på, at pågældende opholder sig ulovligt i landet og der er ikke lovhjemmel til at bevilge hjælp i en sådan situation. Såfremt pågældende får behov for hjælp inden de 6 måneder er forløbet, vil man også her kun bevilge en enkeltbillet til hjemlandet.

Har I overvejet at gifte jer?

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde