Kan en 67-årig funktionær få fratrædelsesgodtgørelse?

Kære brevkasse

Jeg nærmer mig de 67, men ønsker at fortsætte endnu nogle år i aktivt arbejde. Min ansættelseskontrakt henviser alene til funktionærloven d.v.s, der er ikke fastsat en egentlig pensionsalder i ansættelseskontrakten.

Mit spørgsmål er derfor; bevarer jeg mine optjente rettigheder til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse efter mit 67. år.

På forhånd tak

 SVAR

Der er ikke i funktionærloven regler om pligtmæssig fratræden ved en bestemt pensionsalder.

Jeg læser loven således, at du bevarer det almindelige opsigelsesvarsel, selv om du er fyldt 67 år. Dette betyder, at din arbejdsgiver kan opsige dig med 6 måneders varsel, hvis du har været ansat i mere end 8 år og 7 mdr. Opsigelsesvarslet fra din side er 1 måned til ophør ved udgangen af en måned.

Der gælder særlige regler om fratrædelsesgodtgørelse, når funktionæren ved sin fratræden kan oppebære pension. Reglerne findes i funktionærlovens § 2 a. som er sålydende:

Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension.
Stk. 3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis der den 1. juli 1996 ved kollektiv overenskomst er taget stilling til spørgsmålet om nedsættelse eller bortfald af fratrædelsesgodtgørelsen som følge af alderspension fra arbejdsgiveren.
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning.

Da du ved fratrædelsen har ret til at oppebære folkepension, kan du med andre ord ikke få fratrædelsesgodtgørelse på op til 3 måneders løn. Du ville bevare retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du ved fratrædelsen gik på efterløn eller helbredsbetinget førtidspension. En aldersbetinget førtidspension sidestilles derimod med en folkepension.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg