Hvornår kan politiet foretage ransagning?

Hvad er politiets beføjelser for at ransage efter en person?

a) i eget hjem
b) i fremmed mands hjem

Hvor stor skal sagen være?

SVAR:

Reglerne findes i retsplejelovens kapitel 73.

Ransagning efter en mistænkt kan ske når der er grund til at antage, at den pågældende opholder sig der.

Ransagning hos en mistænkt kan ske når den pågældende med rimelig grund er mistænkt for en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale, OG det må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen.

Ransagning hos en person der ikke er mistænkt kan ske, når efterforskningen vedrører en lovovertrædelse der efter loven kan føre til frihedsstraf OG der er bestemte grunde til at antage, at bevis i sagen eller genstande, der kan beslaglægges, kan findes ved ransagningen.

Afgørelse om ransagning træffes af retten. Er der risiko for at øjemedet med ransagningen forspildes, kan politiet træffe beslutning om ransagning. Denne beslutning kan dog kræves forelagt domstolene indenfor 24 timer.

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

retraad.gif (5798 bytes)