Hvordan beskattes avance på aktier købt via en børsmæglerfirma i USA?

Hvis jeg åbner en konto hos et børsmæglerfirma i USA med henblik på aktive aktieinvesteringer, hvordan vil aktieavancen herefter blive beskattet, hvis jeg fortsat er bosiddende i Danmark.

Jeg tænker specielt på avance på aktier, som jeg ejer i kort tid, altså under 3 år.

Vil der være tale om beskatning af avancen i begge lande?

SVAR:

Da du bliver boende i Danmark, vil du være skattepligtig af eventuelle avancer. Den eneste undtagelse er børsnoterede aktier ejet i mere end 3 år, hvor beholdningen ikke har oversteget kr. 113.300 (1999). Du skal være opmærksom på, at tab på aktier kun kan fratrækkes i andre gevinster på aktier. Tabet kan overføres til din ægtefælle eller fremføres i 5 år.

Tab på aktier ejet i mindre end 3 år kan ikke modregnes i skattepligtige fortjenester på aktier ejet mere end 3 år og omvendt.

Endvidere opgøres fortjeneste eller tab for aktier ejet mindre end 3 år efter den såkaldte aktie for aktie-metode, dvs. at fortjenesten/tabet opgøres for den enkelte aktie. Har aktierne været ejet i mere end 3 år opgøres fortjenesten efter gennemsnitsmetoden. Denne metode medfører, at fortjeneste/tab tager udgangspunkt i den gennemsnitlige anskaffelsessum.

Endelig skal du være opmærksom på, at FIFO-metoden (first in first out) skal anvendes. Den ældste aktie anses for solgt først.

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA er ikke ratificeret vedrørende kapitalgevinster. Dette medfører, at USA efter sine interne regler kan beskatte eventuelle gevinster på aktierne. Skattereglerne i USA kender jeg ikke. Den danske stat lemper i den danske skat efter credit-princippet. Creditprincippet medfører, at du i Danmark godskrives den i USA betalte skat. Godskrivningen kan dog ikke overstige den danske skat.

Reglerne om beskatning af aktier finder du i aktieavancebeskatningsloven. Creditprincippet fremgår af ligningslovens § 33. Lovene finder du på www.retsinfo.dk.

Held og lykke med investeringerne.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen