Kan jeg fratrække tab på 100.000 kr. på kommanditistanparter?

Jeg er endnu en uheldig/dum anpartsejer, som er blevet afkrævet hele hæftelsen (ca. 100.000,-) - og har betalt den.

Det drejer sig om et K/S selskab med anparter i erhvervsudlejningsejendomme. Økonomien og organisationen er så dårlig, at jeg de sidste 3 år ikke har modtaget noget regnskab!

Imidlertid har Sø- og Handelsretten afsagt dom i 1998 - imod anpartshaverne forstås.....

Så jeg har betalt, og derfor er det meget vigtigt for mig at vide, om noget af udgiften kan fratrækkes på selvangivelsen i år ???

Mange tak for en fin brevkasse

SVAR:

Skattemæssigt er deltagelse i et kommanditselskab udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed. Ligningsrådet vedtog i 1989 en anvisning, som er offentliggjort ved TSS-cirkulære 1990-1. Efter denne anvisning skal hver kommanditist føre en fradragskonto. Denne fradragskonto udgør det maksimale fradrag og svarer beløbsmæssigt til den til anparten hørende hæftelse, i dit tilfælde kr. 100.000. Fradragskontoen øges, såfremt hæftelsen også øges eller der opnås overskud i kommanditselskabet.

Fradragskontoen reduceres med

1. anpart i selskabets driftsunderskud, som er fratrukket ved indkomstopgørelsen.

2. foretagne skattemæssige af- og nedskrivninger på anparten

3. forlods afskrivninger som følge af anvendelse af etableringskonto eller investeringsfonds

4. forskudsafskrivninger på anpart i selskabets aktiver

5. anpart i kommanditselskabets realiserede formuetab (ikke fradragsberettigede omkostninger samt tab ved afhændelse af kommanditselskabets aktiver).

Når fradragskontoen er 0, er der ikke flere muligheder for at opnå fradrag.

Som du kan se af ovenstående er det komplekst at opgøre fradragskontoen. Fradragskontoen vil dog fremgå af de regnskaber, som du har modtaget til brug for udarbejdelsen af selvangivelsen fra kommanditselskabet.

Og så til svaret på dit spørgsmål. Kan du fratrække de kr. 100.000 ? Jeg kan ikke svare præcist. Dette afhænger af fradragskontoen. Er denne brugt op, er svaret nej. Er den ikke brugt op, afhænger svaret af, hvad grundlaget for opkrævningen af hæftelsen er. Er der tale om driftsmæssige underskud, kan den resterende del af fradragskontoen fratrækkes. Er der tale om, at udlejningsejendommene er solgt med tab, er svaret nej.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen